• Tartalom

8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet

a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről1

2011.07.28.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklet 20. pontja szerinti előirányzat a felhasználási célok között az alábbiak szerint oszlik meg:

a) bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 500 millió forint,

b) közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére 3100 millió forint, valamint

c) közösségi buszok beszerzésére 500 millió forint.

(2) A támogatás a települési önkormányzatok és társulásaik – beleértve a többcélú kistérségi társulást (a továbbiakban: Társulás), továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött intézményi társulást (a továbbiakban: intézményi társulás) – által fenntartott bölcsődék infrastrukturális fejlesztését, óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztését, továbbá a költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő Társulások közösségi busz beszerzését szolgálja.

(3) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a kedvezményezettnek a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-levonási joga nincs.

(4) E rendelet alkalmazásában fejlesztés alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7–8. pontjában meghatározott tevékenységek értendők.

(5)2 Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a támogatási igénye benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) adósságrendezési eljárás alatt áll,

c) a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül.

(6)3 Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(7)4 A támogatási igény benyújtása előtt megkezdett fejlesztéshez támogatás nem adható.

Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése

2. § (1) E támogatásra a bölcsődét, illetve a többcélú, közös igazgatású, bölcsődei feladatot is ellátó intézményt fenntartó

a) települési önkormányzat,

b) intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá

c) Társulás

nyújthat be pályázatot.

(2) A támogatást az (1) bekezdés szerinti pályázók az általuk fenntartott, működési engedéllyel rendelkező bölcsődék, illetve többcélú, közös igazgatású intézmény esetén a bölcsődei feladat ellátását szolgáló épület, játszóudvar felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, továbbá a bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésére igényelhetik. A teljes támogatási összeg maximum 20%-áig engedélyezett az eszközbeszerzés.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, összege intézményenként maximum 20 millió forint. Egy pályázó legfeljebb 3 intézmény fejlesztésére nyújthat be pályázatot.

(4) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) ponthoz nem tartozó településeken megvalósuló fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a.

3. § (1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása, férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma, működtetési költségek és azok alakulása),

b) a bölcsődébe más településről bejáró gyermekek száma,

c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma.

(2) A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek a települési önkormányzatok társulásai.

Pályázati nyomtatványok a bölcsődék infrastrukturális fejlesztéséhez

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot (melynek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti részletezése), valamint az 5. melléklet szerinti összesítőt,

b) az intézmény működési engedélyének hitelesített másolatát,

c) a férőhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek számát,

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,

e) a települési önkormányzat, illetve intézményi társulás székhely önkormányzatának képviselő-testületi határozatát, Társulás esetén a társulási tanács határozatát, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletébe, Társulás esetén a társulási tanácsi határozatba foglalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy az elnök nyilatkozatát a szükséges önerő biztosításáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázati adatlapon a pályázónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényt külön-külön kell részleteznie, továbbá rangsorolnia.

Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése

5. § (1) E támogatásra az óvodát, általános iskolát fenntartó

a) települési önkormányzat,

b) intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá

c) Társulás

nyújthat be pályázatot.

(2) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó székhelye szerinti kistérségben megalakult Társulás rendelkezzen kistérségi intézkedési tervvel, amely a közoktatási feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok tekintetében településenkénti bontásban tartalmazza a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltakat. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázó esetén az az önkormányzati intézkedési terv is benyújtható, amely a közoktatási törvény 105. §-a szerint tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, vagy amelynek szerves részét képezi az önálló közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv.

(3) A támogatási igény kizárólag azon intézmények fejlesztésére és felújítására nyújtható be, melyek megfelelnek a 2008/2009-es nevelési évben/tanévben a költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában foglalt feltételeknek, továbbá vállalják, hogy a 2011/2012-es nevelési évig/tanévig ezen feltételek teljesülnek az intézmény vonatkozásában. A települési önkormányzat által önállóan fenntartott közoktatási intézmény esetén a pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a 2008/2009-es nevelési évben/tanévben

a) az óvodai feladatot ellátó intézményben legalább 3 csoport,

b)5 az általános iskolai feladatot ellátó intézményben legalább 8 osztály

működjön.

(4) A támogatást az (1) bekezdés szerinti pályázók az általuk fenntartott

a) óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre, valamint eszközbeszerzésre,

b) általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében a feladatellátási hely épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre

igényelhetik.

(5) A teljes támogatási összeg maximum 20%-áig engedélyezett az eszközbeszerzés. Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás más állami forrással nem vonható össze. Ha a pályázó ugyanazon eszközbeszerzésre egyéb hazai vagy uniós támogatásban részesül, köteles az erre jutó támogatásról lemondani, és annak összegét kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe.

(6) Az igényelhető támogatás összege intézményenként (OM azonosítónként) maximum 20 millió forint. Egy pályázó legfeljebb 3 óvoda és 3 általános iskolai intézmény fejlesztésére pályázhat.

(7) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke

a) az R1 melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) ponthoz nem tartozó településeken megvalósuló fejlesztések esetében szükséges összeg 80%-a.

6. § (1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a) a közoktatási intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek (gyermek- és tanulólétszám alakulása, működtetési költségek és azok alakulása, intézmény-racionalizálási tervek),

b) az óvodába, iskolába járó gyermekek, tanulók száma (ezen belül a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók száma), a más településről bejáró gyermekek, tanulók száma (ezen belül a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók száma),

c) a közoktatási intézmény fenntartásában részt vevő települések száma és azok lakosságszáma.

(2) A támogatás elbírálásánál előnyben részesül az a pályázat,

a) amely elemi infrastrukturális beruházások megvalósítását (például vizesblokk kialakítása, egyedi fűtési módok felszámolása, épület-rekonstrukció) szolgálja,

b) amely 2000 fő lakosságszám alatti településen lévő feladatellátási hely fejlesztését kívánja megvalósítani,

c) amely esetében a megvalósítandó célok összhangban vannak a kistérségi intézkedési tervvel, illetve az önkormányzati intézkedési tervvel, különös tekintettel az esélyegyenlőségi szempontokra,

d) amely esetében a pályázó 2009. szeptember 1-jével létrehozott egységes óvoda-bölcsőde intézmény, vagy az általa fenntartott közoktatási intézmény – 2000 fő vagy az alatti településen működő – egységes óvodai-bölcsődei feladatot ellátó intézményegységének fejlesztését kívánja megvalósítani,

e) amelyet települési önkormányzatok társulása nyújt be, továbbá

f) amely adatokkal hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a pályázat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek növekvő beóvodázási aránya, illetve száma miatt kialakult férőhelyhiány megszüntetését célozza, a fejlesztés eredményeként pedig biztosítható valamennyi helyi (társulások esetén a társulás területén élő) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele.

Pályázati nyomtatványok az óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztéséhez és kapacitásbővítéséhez

7. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a 2., illetve a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapot (amelynek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti részletezése), valamint az 5. melléklet szerinti összesítőt,

b) a közoktatási intézmény alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot,

c) a jegyző, illetve a munkaszervezet-vezető nyilatkozatát arról, hogy az intézmény ellátási területén a 0–14 éves korú gyermekek létszáma az elmúlt 3 évben hogyan alakult,

d) az óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények esetében a férőhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek számát,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,

f) kizárólag elektronikus formában a kistérségi intézkedési tervet, vagy az önkormányzati intézkedési tervet,

g) a települési önkormányzat, illetve intézményi társulás székhely önkormányzatának képviselő-testületi határozatát, Társulás esetén a társulási tanács határozatát, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletébe, Társulás esetén társulási tanácsi határozatba foglalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy az elnök nyilatkozatát a szükséges önerő biztosításáról.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázati adatlapon a pályázónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie, továbbá rangsorolnia.

Közösségi busz beszerzése

8. § (1) E támogatásra pályázhatnak a költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő Társulások.

(2) Az előirányzatból csak az olyan intézménybe járó gyermekek rendszeres utaztatását szolgáló közösségi busz beszerzése támogatható, amely intézmény megfelel a költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában meghatározott átlaglétszám feltételeknek.

9. § (1) A Társulások a támogatást legfeljebb három közösségi busz beszerzésére igényelhetik.

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi busz olyan szállítóeszköz:

a) amely legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas,

b) valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik,

c) akadálymentesített, továbbá

d) a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe történő szállításán kívül más feladatok ellátására is alkalmas.

10. § (1) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke

a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 2. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 80%-a,

b) az R2 2. mellékletben nem szereplő Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 70%-a.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege 30 millió forint.

(3) A támogatási összeg meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a) a Társulás feladatellátásában részt vevő települések száma és azok lakosságszáma,

b) a közoktatási intézményi társulások, illetve a Társulás által fenntartott intézmények száma, valamint ezen intézményekbe bejáró gyerekek száma,

c) a Társulás által a közösségi busz hasznosítására készített terv (a továbbiakban: közösségi busz program) alátámasztja-e a beszerzés szükségességét, továbbá magában foglalja annak leírását, miként javul a hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz történő hozzáférése, illetve csökken-e az iskolai szegregáció.

(4) A támogatás szempontjából előnyben részesülnek azon Társulások, amelyek

a) a Társulás által fenntartott közoktatási intézménybe bejáró gyermekek, tanulók szállítására kívánják használni a beszerzendő közösségi buszt,

b) a 2005., 2006., illetve a 2008. években busz beszerzéséhez nem részesültek támogatásban, beleértve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján megítélt támogatást is,

c) a közösségi buszt közoktatási célon túl szociális vagy gyermekjóléti, egészségügyi, illetve kulturális célokra is hasznosítják.

Pályázati nyomtatványok a közösségi busz
beszerzéséhez

11. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a 4. melléklet szerinti pályázati adatlapot, valamint az 5. melléklet szerinti összesítőt,

b) a Társulás közösségi busz programját, amely alátámasztja, hogy a beszerezni kívánt közösségi busz férőhelyeinek száma összhangban van a közoktatási intézményi társulások által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók számával, továbbá bemutatja az egyéb szolgáltatási célok esetében az igénylők számát, az igénybevétel gyakoriságát, valamint az üzemeltetés módját és költségtervét,

c)6 az önerő biztosításáról szóló társulási tanácsi határozatot, vagy a társulási tanács költségvetési határozatába foglalt felhatalmazás alapján az elnök nyilatkozatát a jóváhagyott forrásról,

d) a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról szóló nyilatkozatot,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból beszerzett közösségi buszt 5 évig nem idegeníti el, valamint 5 évig az eredeti – pályázatban bemutatott célok szerinti – rendeltetésének megfelelően hasznosítja.

Pályázati eljárás

12. § (1)7 A pályázónak 2009. április 3-áig kell a pályázati adatlapokat az ebr42 információs rendszerbe feltölteni, továbbá

a) az óvodák, általános iskolák fejlesztési pályázata esetén a kistérségi intézkedési tervet, vagy az önkormányzati intézkedési tervet elektronikus úton, valamint

b) a pályázati dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban

a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldeni, illetve benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2)8 Az Igazgatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumokat elektronikusan 2009. április 6-áig továbbítja az Önkormányzati Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖM), ami nem befolyásolja a pályázatok Igazgatóság által történő, (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatát.

(3)9 Az ÖM a kistérségi intézkedési terveket, az önkormányzati intézkedési terveket, valamint a pályázatokat elektronikus úton az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére 2009. április 7-én továbbítja. Az OKM az intézkedési terveket – esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe véve – megvizsgálja és kialakítja szakmai álláspontját a benyújtott fejlesztési pályázatokkal kapcsolatban. A pályázatokkal kapcsolatos véleményét – az ÖM által meghatározott formában – elektronikus úton, 2009. április 27-éig, majd soron kívül papír alapon küldi meg az ÖM részére.

(4) A pályázatokat az Igazgatóság – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján e rendelet alapulvételével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerűségi szempontból megvizsgálja és szükség esetén 5 napon belül hiánypótlásra, módosításra hívja fel a pályázót. Ha a pályázó a felhívásnak 5 napon belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a pályázatot nem továbbítja az ÖM felé és erről értesíti a pályázót.

(5)10 A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság – véleménye csatolásával – 2009. április 20-áig postai úton továbbítja az ÖM részére, ezzel egyidejűleg intézkedik a felülvizsgált hiánypótoltatott pályázatok elektronikus megküldéséről is. Ha az ÖM a pályázatok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pályázók – külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

Bírálat eljárásrendjének szabályai

13. § (1)11 Az önkormányzati miniszter – az ÖM két képviselőjéből, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egy-egy képviselőjéből, valamint az országos önkormányzati érdekképviseleti szervek által közösen delegált egy főből álló bíráló bizottság javaslata alapján – a pályázatokról 2009. május 20-áig dönt.

(2) A támogatásban részesített kedvezményezettek körét az ÖM honlapján nyilvánosságra hozza. A támogatásban nem részesült pályázók az elutasítás indokáról értesítést kapnak.

Támogatási szerződés megkötése, szerződéskötési feltételek

14. § (1)12 Az önkormányzati miniszter a nyertes pályázóval (a továbbiakban: Támogatott) támogatási célonként 2009. június 3-áig támogatási szerződést köt. E határidő a Támogatottnak felróható okból történő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az önkormányzati miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a támogatási szerződés megkötése előtt a Támogatottal egyeztetni szükséges.

(3) A támogatási szerződés tartalmazza:

a) a fejlesztési célt, a fejlesztés helyét,

b) a támogatás összegét és költségvetési forrását, felhasználásának pénzügyi feltételét, a Támogatott kötelezettségét, az ehhez kapcsolódó határidőket a támogatás felhasználásának elszámolására,

c) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb kötelezettségeket,

d) a fejlesztés műszaki tartalmát,

e) a szerződésszegés vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményeit,

f) az ellenőrzési jogosultság elfogadását,

g) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezéseket.

(4)13 A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség – kivéve a 16. § (2a) bekezdése szerinti esetet –, azonban a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nőhet, a végső felhasználás határideje nem változhat.

(5) Ha a Támogatott a támogatásról lemond, az önkormányzati miniszter jogosult – a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban – a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére új döntést hozni.

A támogatás folyósítása

15. § A támogatást a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül az ÖM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

Támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

16. § (1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást követően – 10 évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott feladatokra fordítja.

(2a)14 A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak megfelelő, a beruházás megvalósítását követő 5 éves rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.

(3) A támogatás felhasználására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

17. § (1) A támogatás felhasználásának végső határideje 2010. június 30. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(2) A támogatást – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően részben vagy egészben – kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha

a) a pályázó a 4. § d) pontja, a 7. § e) pontja, illetve a 11. § e) pontja szerint vállalt kötelezettségét megszegi,

b) a támogatást nem a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően használják fel.

(3) Ha a Támogatott a pályázat elbírálását megelőző két évben, illetve azt követő két éven belül a pályázattal azonos műszaki tartalomra egyéb hazai vagy uniós támogatásban részesül, akkor az e rendelet alapján benyújtott pályázatát köteles visszavonni, vagy a támogatás teljes összegét kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe.

18. § (1) A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A Támogatott a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2010. július 30-ig szakmai és pénzügyi beszámolót küld az ÖM részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

Ellenőrzés, monitoring

19. § (1) A támogatás felhasználását az ÖM, az általa megbízott szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról elkülönítetten naprakész nyilvántartást vezetni, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

Záró rendelkezés

20. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. §15 E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 14. § (4) bekezdését és a 16. § (2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor16 már hatályos szerződésekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

I. Adatlap a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék épületének felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, továbbá a bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

 

Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

 

Az intézmény neve:

 

Intézmény címe:

 

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:
Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám várható alakulása 5 évre előre):

Év

Gyermeklétszám

2008.

 

2009.

 

2010.

 

2011.

 

2012.

 

 

2007. év

2008. év

Férőhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek száma:

 

 

 

 

 

A bölcsődébe más településről bejáró gyermekek száma:

 

 

 

 

Feladatellátásban résztvevő települések száma:

 

 

 

 

Feladatellátásban résztvevő települések összlakosságszáma:

 

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban résztvevő önkormányzatok megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

 

 

Vállalt önerő összege:

 

 

Beruházás összköltsége:

 

 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát – nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. –, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve).
Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag):

 

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül.

Dátum:

 

P. H.

…………………………………………
jegyző/munkaszervezet vezetője

 

…………………………………………
polgármester/elnök

2. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

II. Adatlap az óvodai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási hely(ek) épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre,
valamint eszköz beszerzéséhez

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

 

Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

 

Az intézmény neve:

 

Intézmény címe:

 

Intézmény OM azonosítója:

 

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja fenn vagy intézményi társulás keretében

 

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

 

Az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát (igen/nem)

 

Amennyiben az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát, az intézménybe járó általános iskolások száma (2008/2009. tanítási év)

 

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások együttes létszáma: 2008/2009. nevelési/tanítási év)

 

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban résztvevő önkormányzatok megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám alakulása):

Települése(ke)n élő 0–6 éves korcsoportba tartozók száma

 

 

Óvodába járó gyermekek számának
alakulása (2009/2010. nevelési évtől
a várható létszám jelölendő)

 

2006.

 

 

2008/2009. nevelési év

 

 

2007.

 

 

2009/2010. nevelési év

 

 

2008.

 

 

2010/2011. nevelési év

 

 

2009.

 

 

2011/2012. nevelési év

 

 

 

 

 

2012/2013. nevelési év

 

 

 

 

 

2013/2014. nevelési év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009. nevelési év

2009/2010. nevelési év

 

Az óvodába járó gyermekek száma összesen:

 

 

 

ebből    –    a hátrányos helyzetű gyermekek száma

 

 

 

    –    a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

 

 

 

Az óvodában ténylegesen működő csoportok száma:

 

 

 

A óvodába más településről bejáró gyermekek száma:

 

 

 

ebből    –    a hátrányos helyzetű gyermekek száma

 

 

 

    –    a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

 

 

 

 

 

 

2007/2008. nevelési év

2008/2009. nevelési év

 

Férőhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek száma:

 

 

 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

 

 

 

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

 

 

Vállalt önerő összege:

 

 

Beruházás összköltsége:

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása, a működtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag):

 

 

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2009. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek a valóságnak, az alapján igazolja, hogy az óvoda/óvodák megfelel/megfelelnek a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül.

Dátum:

 

 

 

 

P. H.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

jegyző/munkaszervezet vezetője

 

polgármester/elnök

3. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

III. Adatlap az általános iskolai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

 

 

 

Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

 

 

 

Az intézmény neve:

 

 

 

Intézmény címe:

 

 

 

Intézmény OM azonosítója:

 

 

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja fenn vagy intézményi társulás keretében

 

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

 

Az intézmény óvodai feladatokat is ellát (igen/nem)

 

Amennyiben az intézmény óvodai feladatokat is ellát, az intézménybe járó óvodások száma (2008/2009. tanítási év)

 

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások együttes létszáma: 2008/2009. nevelési/tanítási év)

 

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban résztvevő önkormányzatok megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatellátási hely szerinti
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

 

 

Települése(ke)n élő 7–14 éves korcsoportba tartozók száma

 

 

Intézményi tanulólétszám

 

2006.

 

 

2008/2009. tanítási év

 

 

2007.

 

 

2009/2010. tanítási év

 

 

2008.

 

 

2010/2011. tanítási év

 

 

 

 

 

2011/2012. tanítási év

 

 

 

 

 

2012/2013. tanítási év

 

 

 

 

 

2013/2014. tanítási év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009. tanév

2009/2010. tanév

 

Az általános iskolába járó tanulók száma összesen:

 

 

 

ebből – a hátrányos helyzetű tanulók száma

 

 

 

   – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

 

 

 

Az általános iskolában ténylegesen működő osztályok száma:

 

 

 

Az általános iskolába más településről bejáró tanulók száma:

 

 

 

ebből – a hátrányos helyzetű tanulók száma

 

 

 

   – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

 

 

 

 

 

 

2007. év

2008. év

 

Férőhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított tanulók száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális
mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

 

 

Vállalt önerő összege:

 

 

Beruházás összköltsége:

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása, a működtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag):

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2009. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek a valóságnak, az alapján igazolja, hogy az iskola/iskolák megfelel/megfelelnek a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül.

Dátum:

 

 

 

 

P. H.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

jegyző/munkaszervezet vezetője

 

polgármester/elnök

4. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

IV. Adatlap a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény
8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja
szerinti támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázó Társulás neve:

 

 

A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) száma

 

A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) férőhelyeinek száma

1. busz

 

 

2. busz

 

 

3. busz

 

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez igényelt támogatás (forint)

 

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez vállalandó minimális önrész (forint)

 

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez vállalt önrész (forint)

 

A beszerzendő busz(ok) a Társulás által fenntartott közoktatási intézménybe bejáró gyermekek/tanulók szállítását szolgálják (igen/nem)

 

Társulás által fenntartott közoktatási intézmény neve, ha a beszerzendő busszal a bejáró gyermekek/tanulók szállítását szolgálná:

 

A Társulás közösségi busz programja
[A közösségi busz hasznosítására készített rövid terv, mely megfelelően alátámasztja a beszerzés szükségességét. Azt is szükséges bemutatni, hogy
– a Társulás területén hány közoktatási intézményfenntartó társulás működik,
– az előbbi mikrotársulások esetében mennyi a bejáró gyerekek száma,
– e gyerekeknél megoldott-e az iskolabusz szolgáltatás,
– ha igen, milyen módon, hány gyermek részére biztosítják a szolgáltatást,
– az új busz(ok) beszerzésével a Társulás mely közoktatási intézményfenntartó társulásban, mely önkormányzattól és hány gyermek utaztatását kívánja biztosítani,
– a beszerezni kívánt busz(ok) férőhelyeinek száma összhangban van-e a bejáró gyermekek számával,
– a közösségi busz működtetése, milyen módon segíti a Közoktatási Esélyegyenlőségi tervben foglalt feladatok megvalósítását, különösen az iskolai szegregációra vonatkozóan, valamint a minőségi oktatáshoz történő hozzáférést milyen módon segíti elő.
Az egyéb szolgáltatási célok esetében a szolgálati célokat, az igénylők számát és az igénybevétel gyakoriságát is szükséges bemutatni.]
















Ezúton nyilatkozom, hogy a Társulás vállalja a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosítását.

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

P. H.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

jegyző/munkaszervezet vezetője

 

polgármester/elnök

5. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatás igénybevételének támogatása

Önkormányzat/Társulás neve:

 

Polgármester/Elnök neve:

 

Önkormányzat/Társulás címe:

 

KSH kódja:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

Összesítő

Sorszám

Támogatás célja

Igényelt támogatás
(forintban)

I.

A működési engedéllyel rendelkező bölcsődék épületének felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, továbbá a bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésére igényelt támogatás.

 

II.

Óvodai feladatot ellátó intézmény esetében az adott településen működő feladatellátási hely(ek) épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre, valamint eszközbeszerzésre igényelt támogatás.

 

III.

Általános iskolai feladatot ellátó intézmény feladatellátási hely(ek) épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre igényelt támogatás.

 

IV.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére igényelt támogatás.

 

Igényelt támogatás összesen:

 

Vállalt önrész összesen:

 

A rendeletben foglalt feltételeknek az igénylés megfelel:

 

Csatolandó dokumentumok:
1. bölcsőde esetén a működési engedély
2. óvoda/iskola esetén az intézmény alapító okirata
3. a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére
4. képviselő-testület/társulási tanács határozata az önerő biztosításáról
5. elektronikus formátumban a kistérségi/önkormányzati közoktatási intézkedési terv
6. elektronikus formátumban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv
7. a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról szóló nyilatkozat
A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül.

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

P. H.

 

 

…………………………………………

…………………………………………………………

jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/többcélú kistérségi társulás elnöke

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (5) bekezdése a 24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § új (6) bekezdését a 24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 1. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendelet 2. § (2) bekezdése.

5

Az 5. § (3) bekezdésének b) pontja a 14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 11. § c) pontja a 14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 12. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 12. § (2) bekezdése a 14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 12. § (3) bekezdése a 14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 12. § (5) bekezdése a 14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 13. § (1) bekezdése a 14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 14. § (1) bekezdése a 14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 14. § (4) bekezdése a 25/2011. (VII. 27.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 16. § (2a) bekezdését a 25/2011. (VII. 27.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A hatálybalépés időpontja 2011. július 28.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére