• Tartalom

90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet

90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet

az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről1

2012.10.12.

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. szaktanácsadó: az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Agtv.) 5. § (3) bekezdésében meghatározott személy.

2. szaktanácsadó asszisztens: az a személy, aki az 1. pont szerinti szaktanácsadó felügyeletével és felelősségvállalása mellett, a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadási szolgáltatásban – a végzettségének megfelelő szakterületeken – közreműködői feladatokat lát el, de a 3. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti szakmai gyakorlattal nem rendelkezik.

3. erdészeti technikus szaktanácsadó: az a személy, aki az 1. pont szerinti szaktanácsadó felügyeletével és felelősségvállalása mellett, az erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadási szolgáltatásban közreműködői feladatokat lát el, és a legmagasabb erdészeti szakirányú végzettsége erdésztechnikus.

4.2 EGT-szaktanácsadó: olyan nem magyar állampolgárságú, az Európai Unió tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államának állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött külön nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáraival azonos jogállású személy, aki az Európai Unió tagállamában, vagy más EGT-államban valamely agrárszakterületen szaktanácsadóként jogosult eljárni, és Magyarország területén a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint letelepedés keretében szándékozik agrár-szaktanácsadói tevékenységet folytatni.

2. § (1) Az Agtv. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti szaktanácsadói tevékenység folytatására az a személy jogosult, aki e rendelet alapján erre engedélyt (a továbbiakban: szaktanácsadói engedély) kapott. A szaktanácsadói tevékenység folytatására jogosult szaktanácsadónak és EGT-szaktanácsadónak az Agtv. 5. § (4) bekezdésében megjelölt adatait a szaktanácsadói névjegyzék (a továbbiakban: névjegyzék) tartalmazza.

(2)3 Az EGT-szaktanácsadó az (1) bekezdéstől eltérően a Magyarországon folytatandó szaktanácsadói tevékenysége megkezdését megelőzően köteles postai úton vagy elektronikusan benyújtott nyilatkozatban bejelenteni ezt a szándékát a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: NAKVI). A nyilatkozónak mellékelnie kell az agrár-szaktanácsadói tevékenység folytatására – valamely EGT állam vonatkozó jogszabálya alapján – feljogosító okiratot, vagy az agrár-szaktanácsadási tevékenység folytatásához – valamely EGT állam vonatkozó jogszabályában – meghatározott szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot, vagy ezek másolatát.

(3) Az EGT-szaktanácsadóra a 3–9. §-ban foglaltak nem vonatkoznak.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli, más államból Magyarországra jogszerűen letelepedett szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységének megkezdésére és folytatására az e rendeletben foglaltak – az EGT-szaktanácsadóra vonatkozó rendelkezések kivételével – alkalmazandók.

(5)4 A NAKVI a névjegyzéken belül a szaktanácsadó asszisztensekről, az erdészeti technikus szaktanácsadókról, és az EGT-szaktanácsadókról külön nyilvántartást vezet.

(6)5 A NAKVI a honlapján közzéteszi a szaktanácsadóknak, szaktanácsadó asszisztenseknek, valamint az erdészeti technikus szaktanácsadóknak az Agtv. 5/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatait tartalmazó névjegyzéket.

3. § (1)6 A szaktanácsadói engedély – beleértve a szaktanácsadó asszisztens és az erdészeti technikus szaktanácsadó tevékenységének engedélyezését is – iránti kérelmet a NAKVI által az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a NAKVI honlapján közzétett formanyomtatványon, postai vagy elektronikus úton, egy példányban kell benyújtani a NAKVI-hoz.

(2)7 A szaktanácsadói engedély iránti kérelmet a NAKVI-nak címezve egy példányban kell benyújtani.

(3) A szaktanácsadói engedélyre az a természetes személy nyújthat be kérelmet, aki

a) mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenységgel összefüggően használatos termékeket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szól 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. §-ának 12. pontja szerinti mezőgazdasági termelők és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. §-ának (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodók számára értékesítő szervezetnek nem tagja, tulajdonosa, vagy alkalmazottja, és ezekkel összefüggő ügynöki tevékenységet vagy tanácsadást sem folytat,

b) közpénzekből nyújtott agrártámogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet nem végez,

c) a választott szakterülethez kapcsolódó, a 6. számú melléklet szerinti – oklevéllel tanúsított – egyetemi, vagy főiskolai, vagy ezzel egyenértékű mesterképzésben (MSc), vagy alapképzésben (BSc) szerzett végzettséggel, vagy – a szaktanácsadói engedély erdészeti technikus szaktanácsadó bejegyzéssel történő kérelmezése esetén – erdészeti technikusi végzettséggel és a kérelem benyújtását megelőző öt évben szerzett legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, a (4) bekezdésben meghatározott további feltételek szerint,

d) a c) pont szerinti oklevél megszerzését követően, a választott szakterületen, a kérelem benyújtását megelőző öt évben szerzett legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy

da) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti agrárterületi alap- vagy mesterképzésben, vagy szaktanácsadó szakirányú továbbképzésben szerzett szaktanácsadói bizonyítvánnyal, és a kérelem benyújtását megelőző öt évben szerzett legalább két éves szakmai gyakorlattal, vagy

db) a kérelem benyújtását megelőző öt évben szerzett legalább 3 éves szaktanácsadó asszisztensi gyakorlattal rendelkezik,

e) büntetlen előéletet tanúsító erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.

(4) A szakterületek jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza. Az egyes szakterületekhez kapcsolódó külön előírások:

a) 1. szántóföldi növénytermesztés, 2. állattenyésztés, 3. kertészet, 5. vadgazdálkodás, 6. halászat, 7. ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés, 8. növényvédelem, 9. tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, 11. melioráció, vízgazdálkodás, 14. állati eredetű termékek feldolgozása, 15. növényi eredetű termékek feldolgozása, 17. élelmiszerbiztonság, 18. táj- és kertépítészet, 19. agroturizmus, 20. vidékfejlesztés, 21. farm menedzsment, ökonómia szakterületre felsőfokú szakirányú végzettségű szakember kérheti felvételét,

b) 4. erdő- és fagazdálkodás szakterületre csak olyan szakember kérheti a felvételét, aki az erdészeti hatóság által az erdészeti szakszemélyzet részére kiállított igazolvánnyal rendelkezik,

c) 10. állatorvoslás, állategészségügy szakterületre állatorvosi végzettségű szakember kérheti felvételét, ezen belül állatorvoslás szakterületre csak a Magyar Állatorvosi Kamara működési engedéllyel rendelkező tagja kérheti felvételét,

d) 8. növényvédelem szakterületre csak a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja kérheti felvételét,

e)8 12. munkabiztonság szakterületre szakirányú továbbképzésben, vagy szakosító továbbképzésben munkavédelmi szakon oklevelet szerzett szakember kérheti felvételét, vagy az a más szakterületre már szaktanácsadói engedéllyel rendelkező szaktanácsadó, aki a NAKVI által munkabiztonság témakörben szervezett képzési programon részt vett, és e szakterületből eredményes vizsgát tett,

f) a (3) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően, a 13. földügyek szakterületre csak az kérheti felvételét, aki legalább 5 évet a földügyi igazgatásban – igazoltan a megjelölt szakterületen – töltött,

g)9 16. biomassza szakterületre az a személy kérheti felvételét, aki a szakterülethez kapcsolódó – oklevéllel tanúsított – egyetemi, vagy főiskolai, vagy ezzel egyenértékű mesterképzésben (MSc), alapképzésben (BSc) vagy továbbképzésben szerzett végzettséggel rendelkezik, vagy az a szaktanácsadó, aki az 1. növénytermesztés, 3. kertészet vagy 4. erdő- és fagazdálkodás szakterület valamelyikére már szaktanácsadói engedéllyel rendelkezik, és a NAKVI által – biomassza témakörben – szervezett képzési programon részt vett, és a szakterületből eredményes vizsgát tett,

h)10 22. támogatási programokhoz kapcsolódó tanácsadás szakterületen belül a 22.1–22.5. szakterületekre csak az kérheti felvételét, aki részt vett a NAKVI által szervezett képzésen, és a választott szakterületből eredményes vizsgát tett.

(5) A 23.1–23.7 szakterületekre vonatkozóan az a szaktanácsadó jogosult szaktanácsot nyújtani, aki az 1–21. szakterület valamelyikére már szaktanácsadói engedéllyel rendelkezik, és a 4. számú melléklet szerint ahhoz kapcsolódó 23.1–23.7. kölcsönös megfeleltetési szakterület ismereteiből eredményes vizsgát tett.

(6)11 A 6. számú mellékletben nem szereplő felsőfokú végzettség elfogadásáról a képzés szakmai tartalmának vizsgálata alapján a NAKVI dönt.

4. § (1) A kérelemben meg kell jelölni azt a – 2. számú melléklet szerinti – egy vagy több szakterületet, amelyen szaktanácsadóként a kérelmező működni kíván. A kérelmező megjelölhet ezeken belül speciális szakterületet is.

(2)12 A kérelemhez mellékelni kell a NAKVI által a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a NAKVI honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bővített szakmai önéletrajzot, amelyben részletesen ismertetni kell választott szakterületenként az adott szakterületen végzett szakmai tevékenységet.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) a 3. § (3) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerinti szakirányú végzettséget tanúsító okirat másolatát, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

b) növényvédelmi szakterület megjelölése esetén a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, állatorvoslás szakterület megjelölése esetén a Magyar Állatorvosi Kamara által adott regisztrációs számot,

c) földügyi szakterület megjelölése esetén a 3. § (4) bekezdés f) pontjában foglaltak igazolását,

d) erdészeti technikus szaktanácsadó vagy 4. erdő- és fagazdálkodás szakterület megjelölése esetén az erdészeti hatóság által kiállított igazolványának másolatát,

e) nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem áll fenn a 3. § (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott kizáró körülmény.

5. § (1)13 A NAKVI-nak engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 10 munkanap. A NAKVI az engedélyezéssel egyidejűleg szaktanácsadói igazolványt ad ki.

(2) A szaktanácsadói igazolvány tartalmazza a szaktanácsadó nevét, születési helyét és idejét, szaktanácsadói regisztrációs számát, a szaktanácsadóként, szaktanácsadó asszisztensként, vagy erdészeti technikus szaktanácsadóként folytatott tevékenységre való jogosultság tényét, a szaktanácsadói tevékenység engedélyezésének időpontját, valamint a szakterületeket, amelyeken szaktanácsadóként működhet.

(3)14 A szaktanácsadói tevékenység felfüggesztését vagy a szaktanácsadói engedély visszavonását követő 15 napon belül a szaktanácsadó köteles visszaszolgáltatni a szaktanácsadói igazolványát a NAKVI részére.

(4)15 A szaktanácsadó tizenöt napon belül köteles a NAKVI részére írásban bejelenteni, ha a 3. §-ban előírt feltételek bármelyikében, valamint a névjegyzékben nyilvántartott adatai bármelyikében a szaktanácsadói tevékenység engedélyezését követően változás állt be.

6. § (1)16 A szaktanácsadónak a szaktanácsadói tevékenységének engedélyezését követő naptári év végéig a minisztérium által előírt alapvizsgát le kell tennie. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgán elért eredményessége legalább 70%-os. Az alapvizsgát, amelynek témakörei agrárközigazgatás, szaktanácsadási módszertan és számítógépes ismeretek, a NAKVI szervezi. A felsőoktatásban agrárképzési területen szerzett szaktanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező szaktanácsadó, valamint a 9. § (3) bekezdése alapján a névjegyzékbe felvett szaktanácsadó, aki rendelkezik az alapvizsga eredményes letételét tanúsító igazolással, mentesül az alapvizsga letételének kötelezettsége alól.

(2) A minisztérium közleményben jelenteti meg a szaktanácsadók számára az éves továbbképzési témaköröket, amelyek a tárgyévi agrártámogatási ismereteket, és az agrárágazat fontosabb, aktuális kihívásaival kapcsolatos ismereteket foglalják magukban. A szaktanácsadónak azokból a témakörökből kell sikeres vizsgát tenni, amelyek eredményes letételéről igazolással még nem rendelkezik. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgán elért eredmény legalább 70%-os. A szaktanácsadói tevékenysége engedélyezésének évében a szaktanácsadó nem köteles résztvenni az éves továbbképzésen és vizsgán.

(3)17 Amennyiben a szaktanácsadó az e §-ban foglalt kötelezettségei bármelyikének nem tesz eleget, a szaktanácsadói tevékenységét, a kötelezettség teljesítéséig, a NAKVI felfüggeszti. A felfüggesztés maximális ideje három év. Amennyiben ez alatt az idő alatt a szaktanácsadó nem pótolja elmulasztott kötelezettségét, a szaktanácsadói engedélyét a NAKVI visszavonja.

7. § A szaktanácsadó jogosult a Területi Szaktanácsadási Központ szaktanácsadási szolgáltatását igazoló dokumentum aláírására.

8. § (1)18 Az e rendeletben foglaltaknak a szaktanácsadó által történő betartását a NAKVI ellenőrzi.

(2) Vissza kell vonni a szaktanácsadói engedélyt, ha a szaktanácsadó

a) az engedély visszavonását írásban kéri,

b) ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy – az engedély kiadását követően bekövetkezett változás miatt – a szaktanácsadói tevékenység engedélyezési követelményeinek nem felel meg,

c) tevékenysége a 6. § (3) bekezdés szerint felfüggesztésre került, és kötelezettségeinek a megadott határidőn belül nem tett eleget,

d) szaktanácsadói tevékenységével összefüggésben szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, és emiatt jogerősen elmarasztalták.

(3) Amennyiben a szaktanácsadói engedély visszavonására a (2) bekezdés d) pontja miatt került sor, a szaktanácsadó részére a visszavonást követő három éven belül a szaktanácsadói tevékenység folytatása nem engedélyezhető.

(4) Ha a szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységét valamely ok – különösen a 3. § (3) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott körülmény fennállása, vagy külföldön tartózkodás – miatt nem folytathatja, kérelmére a szaktanácsadói engedélyét fel kell függeszteni. A felfüggesztés időtartama alatt a szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységet nem folytathat.

(5) A (4) bekezdés szerinti felfüggesztési ok három évnél hosszabb ideig történő fennállása esetén a felfüggesztést a szaktanácsadó kérelmére egy alkalommal újabb három évre meg kell hosszabbítani. A felfüggesztés határidejének lejártával a szaktanácsadó engedélye visszavonásra kerül, amennyiben azt megelőzően nem kérte felfüggesztésének feloldását, vagy meghosszabbítását.

(6) A szaktanácsadó köteles a szaktanácsadói engedélyének felfüggesztését kérelmezni arra az időtartamra vonatkozóan, amíg a munkavégzésre irányuló jogviszonyából származó jövedelmének forrása az agrárgazdaság területén térítésmentes tanácsadási tevékenység folytatásához biztosított közpénzből származik.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) A Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet, (a továbbiakban: SzN rendelet) valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó Tanácsadói Névjegyzékről szóló 65/2005. (VII. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: TN rendelet) hatályát veszti. Az SzN rendelet alapján, a szaktanácsadók tevékenységének folyamatban levő éves értékelésére e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(3)–(5)19

(6) Az SzN rendelet 4. számú melléklete alapján kiállított „Igazolás”-ok érvényessége e rendelet hatálybalépését követően nem hosszabbítható.

(7) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 11. cikke,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európa parlamenti és tanácsi irányelv 5–6. cikke.

(8) Az 5. § (1) bekezdésének helyébe 2009. október 1-jétől a következő rendelkezés lép:

„(1) Az FVM VKSZI-nek engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 10 munkanap. Az FVM VKSZI az engedélyezéssel egyidejűleg szaktanácsadói igazolványt ad ki.”

1. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez20

A szaktanácsadói tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem kötelező adattartalma
1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai.
2. A folytatni kívánt szaktanácsadói tevékenység
2.1. kategóriája (szaktanácsadó, szaktanácsadó asszisztens, erdészeti technikus szaktanácsadó),
2.2. szakterülete,
2.3. szakterületen belüli speciális területe.
3. A kérelmező nyilatkozata a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételekre vonatkozóan.
4. A kérelemhez csatolt mellékletek [a 3. § (3) bekezdés c) és d) pontjában előírt feltételeket igazoló okirat másolata, a büntetlen előélet igazolására kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igazolás a bűnügyi nyilvántartási rendszerből a kérelmező kérelmére történő adattovábbítási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a befizetéséről, bővített szakmai önéletrajz] felsorolása.
5. 1 db szabványméretű igazolványfénykép.

2. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A szaktanácsadás szakterületei
1. Szántóföldi növénytermesztés
2. Állattenyésztés
3. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés)
4. Erdő- és fagazdálkodás
5. Vadgazdálkodás
6. Halászat
7. Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés
8. Növényvédelem
9. Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem
10. Állatorvoslás, állategészségügy
11. Melioráció, vízgazdálkodás
12. Munkabiztonság
13. Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, birtokrendezés)
14. Állati eredetű termékek feldolgozása
15. Növényi eredetű termékek feldolgozása
16. Biomassza
17. Élelmiszerbiztonság
18. Táj- és kertépítészet
19. Agroturizmus
20. Vidékfejlesztés
21. Farm menedzsment, ökonómia
22. Támogatási programokhoz kapcsolódó tanácsadás
22.1. NVT támogatási jogcímek
22.2. ÚMVP I. intézkedéscsoportjához tartozó támogatási jogcímek
22.3. ÚMVP II. intézkedéscsoportjához tartozó támogatási jogcímek
22.4. ÚMVP III–IV. intézkedéscsoportjához tartozó támogatási jogcímek
22.5. Egyéb támogatási jogcímek
23. A kölcsönös megfeleltetés szakterületei (az 1782/2003/EK tanácsi rendelet III. és IV. sz. melléklete alapján)
23.1. Természetvédelem (1. és 5. követelmény)
23.2. Talaj- és vízvédelem (2., 3. és 4. követelmény)
23.3. Állattenyésztés (6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. követelmény)
23.4. Növényvédelem (9. követelmény)
23.5. Élelmiszerbiztonság (11. követelmény)
23.6. Állategészségügy (12., 13., 14., és 15. követelmény)
23.7. Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot

3. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez21

A bővített szakmai önéletrajz kötelező adattartalma
1. A kérelmező iskolai végzettségei
1.1. a képzés kezdetének és befejezésének dátuma,
1.2. a képzést nyújtó szervezet neve, székhelye és típusa,
1.3. a megszerzett végzettség megnevezése,
2. A kérelmező munkahelyei
2.1. a munkáltató megnevezése,
2.2. a munkaviszony kezdetének és megszűnésének dátuma,
2.3. beosztása,
3. A kérelmezőnek a választani kívánt szaktanácsadói szakterületen végzett eddigi tevékenységének részletes ismertetése
4. A kérelmező anyanyelve és egyéb nyelvismeretének szintje, típusa
5. A kérelmező gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik-e
6. A kérelmező technikai (számítógép-használói) készségei és képességei
7. A kérelmezőre vonatkozó, a szaktanácsadói tevékenység folytatásához kapcsolódó kiegészítő információk.

4. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A 2. számú melléklet 1–21. szakterületeihez illeszkedő kölcsönös megfeleltetési szakterületek (23.1–7.)
jegyzéke

Alap szakterület (1–21.)

Kölcsönös megfeleltetés szakterület (23.1–7.)

1.

Szántóföldi növénytermesztés

23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

2.

Állattenyésztés

23.1., 23.2., 23.3., 23.5., 23.6.

3.

Kertészet

23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

4.

Erdő- és fagazdálkodás

23.1.

5.

Vadgazdálkodás

23.1.

6.

Halászat

7.

Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés

23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

8.

Növényvédelem

23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

9.

Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem

23.1., 23.2., 23.4., 23.7.

10.

Állatorvoslás, állategészségügy

23.1., 23.2., 23.3., 23.5., 23.6.

11.

Melioráció, vízgazdálkodás

23.1., 23.2., 23.7.

12.

Munkabiztonság

13.

Földügyek

14.

Állati eredetű termékek feldolgozása

23.5.

15.

Növényi eredetű termékek feldolgozása

23.5.

16.

Biomassza

17.

Élelmiszerbiztonság

23.5.

18.

Táj- és kertépítészet

23.1., 23.2.

19.

Agroturizmus

20.

Vidékfejlesztés

21.

Farm menedzsment, ökonómia

5. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez22

6. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A 2. számú melléklet szerinti 1–21. szaktanácsadási szakterülethez kapcsolódó végzettségek

Végzettség

2. melléklet szerinti szakterület kódszáma

I. végzettségi szint: főiskola

Élelmiszer-technológus mérnök

12.,14.,15.,17.

Faipari mérnök

4.,12.

Mezőgazdasági gépészmérnök

1.,2.,3.,12.,16.

Kertészmérnök

1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Állattenyésztő mérnök

1.,2.,6.,7.,12.,21.

Növénytermesztési mérnök

1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Földmérő mérnök

13.

Földrendező mérnök

13.

Környezetgazdálkodási agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Meliorációs mérnök

9.,11.,12.

Vadgazda mérnök

5.,12.

Gazdasági mérnök

21.

Agrármenedzser

21.

Tájgazdálkodási mérnök

3.,12.,18.

Természetvédelmi mérnök

19.

Vidékfejlesztési agrármérnök

1.,2.,3.,16.,19.,20.,21.

II. végzettségi szint: egyetem

Okleveles élelmiszermérnök

12.,14.,15.,17.

Okleveles faipari mérnök

4.,12.

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

1.,2.,3.,12.,16.

Okleveles agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles kertészmérnök

1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Okleveles erdőmérnök

4.,5.,12.,16.

Okleveles tájépítész mérnök

3.,12.,18.

Okleveles gazdasági agrármérnök

21.

Állatorvos doktor

2.,10.

Okleveles agrárkémikus agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,17.,18.,21.

Okleveles növényorvos

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

III. végzettségi szint: alapfokozat (BSc)

Földmérő és földrendező mérnök

13.

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök

1.,2.,3.,12.,14.,15.,16.

Tájrendező-kertépítő mérnök

3.,12.,18.

Erdőmérnök

4.,5.,12.,16.

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

Élelmiszermérnök

12.,14.,15.,17.

Kertészmérnök

1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Környezetgazdálkodási agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Természetvédelmi mérnök

19.

Vadgazda mérnök

5.,12.

Állattenyésztő mérnök

1.,2.,6.,7.,12.,21.

Mezőgazdasági mérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

IV. végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

Okleveles agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

12.,14.,15.,17.

Okleveles élelmiszermérnök

12.,14.,15.,17.

Okleveles kertészmérnök

1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21

Mezőgazdasági biotechnológus

 

Okleveles növényorvos

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles tájépítész mérnök

3.,12.,18.

Okleveles természetvédelmi mérnök

19.

Okleveles vadgazda mérnök

5.,12.

Állatorvos doktor

2.,10.

Okleveles állattenyésztő mérnök

1.,2.,6.,7.,12.,21.

Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

1.,2.,6.,7.,12.,21.

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

Okleveles növénytermesztő mérnök

1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök

1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

1.,2.,3.,12.,14.,15.,16.

Okleveles birtokrendező mérnök

13.

1

A rendeletet a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2015. november 14. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 11. §-át.

2

Az 1. § 4. pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 43. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (5) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (6) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított, a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdés e) pontja a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdés g) pontja a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (4) bekezdés h) pontja a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (6) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított, a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdése e rendelet 9. § (8) bekezdésével megállapított, a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (3) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (1) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (3)–(5) bekezdését a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. számú melléklet a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. számú melléklet a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. számú mellékletet a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére