• Tartalom

91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet

91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről1

2010.01.30.

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26., 28. és 30. cikkébe tartozó intézkedések közül a 2. § (1) bekezdésben felsorolt támogatási jogcímek vonatkozásában, az ott megjelölt mértékig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kedvezményezett kérelmére támogatási előleget fizet.

2. § (1) A támogatási előleg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) alapján:

a) a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről,

b) a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről,

c) a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről,

d) a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről,

e) a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

szóló rendeletekben meghirdetett jogcímek esetén nyújtható, és mértéke a megítélt támogatás (összes közkiadás) arányában legfeljebb 20% lehet azzal, hogy a már kifizetett támogatás és az előleg mértéke összesen nem haladhatja meg a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át.

(2) A támogatási előleg összege nem haladhatja meg továbbá a támogatási előleg kifizetését követően benyújtott kifizetési kérelem alapján jóváhagyható támogatási összeget.

3. § A támogatási előleg forrása – az adott jogcímnél előírt közösségi-nemzeti finanszírozási arányban – az EMVA bizottsági előlege, illetve a jogcím finanszírozását szolgáló nemzeti költségvetési előirányzat.

4. § (1) Támogatási előlegre az a kedvezményezett jogosult, aki/amely

a) az előlegkérelem beadásának időpontjában az adott jogcímnél már helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkezik;

b) megfelel az alábbi feltételeknek és a (3) bekezdés szerinti formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy

ba) 2008. július 1-jén és azt megelőzően az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerint nem minősült nehéz helyzetben lévőnek,

bb)2 az előlegkérelem benyújtásának időpontjában nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

bc)3

(2) Előleg abban az esetben is igényelhető, ha a kedvezményezett az előleg igényéhez kapcsolódó támogatási jogcímen már nyújtott be támogatás kifizetési kérelmet az MVH-hoz.

(3) A támogatási előleg kérelmet a rendelet hatálybalépésétől számított 20 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani az MVH-hoz. A támogatási előleg kérelem tekintetében hiánypótlásnak nincs helye.

(4) A támogatási előleg kérelemről az MVH a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt és folyósítja az előleget.

(5)4 A támogatási előleg igénylés díja az előleg összegének 2,3 százaléka, amelyet a folyósítandó előlegből az MVH visszatart. Az előlegigénylési díj az MVH-t illeti.

(6)5 Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti formanyomtatványhoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kedvezményezett – az előlegkérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

5. § (1)6 A kedvezményezett legkésőbb 2010. március 31-ig köteles a támogatási előleggel elszámolni, amely az előlegfizetés alapjául szolgáló támogatási jogcímekkel kapcsolatos kifzetési kérelem MVH részére történő benyújtásával történik.

(2) Az MVH minden olyan kifizetési kérelem alapján jóváhagyható támogatás összegét csökkenti az adott jogcímen kifizetett támogatási előleg összegével, melyet a támogatási előleg igénylését követően nyújtottak be.

(3) Amennyiben a támogatási előleget igénybe vevő kedvezményezett az előleggel az (1) bekezdésben előírt határidőig nem, vagy csak részben számol el, úgy a kifizetett, de el nem számolt támogatási előleg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

7. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter irányítási jogkörében különösen]

c) normatív utasításban kiadja a központi szerv és a területi szervek (a továbbiakban: kirendeltségek), valamint az igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatait.”

(2) A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MVH központi szervből, igazgatóságokból, valamint kirendeltségekből áll. Az MVH elnöke közvetlenül vezeti a központi szervet. Az igazgatóságok székhelye Budapest. A kirendeltségek az MVH területi szervei.”

(3) A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések körében:]

a) a Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága ellátja a hatáskörébe sorolt, az egyes Közösségi bel- és külpiaci intézkedésekkel, a tagállami hatáskörben alkalmazott nemzeti támogatási intézkedésekkel, valamint az agrár, illetve halászati de minimis nyilvántartási rendszer vezetésével,”

[összefüggő első fokú hatósági feladatokat.]

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)7 Ez a rendelet 2010. április 1-jén hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit az e rendelet alapján indult, és még folyamatban lévő támogatási előlegre vonatkozó eljárásokban alkalmazni kell.

(3) A Korm. rendelet 4. §-a hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § – 11/2010. (I. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított – (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. április 1. napjával azzal, hogy rendelkezéseit az e rendelet alapján indult, és még folyamatban lévő támogatási előlegre vonatkozó eljárásokban alkalmazni kell.

2

A 4. § (1) bekezdésének bb) alpontja a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdésének bc) alpontját a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (5) bekezdése a 183/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (6) bekezdését a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 11/2010. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 30-án folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7

A 8. § (2) bekezdése a 11/2010. (I. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére