• Tartalom

91/2009. (XI. 12.) OGY határozat

91/2009. (XI. 12.) OGY határozat

az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek, valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról1

2009.11.12.

Az elmúlt évben a lakosság körében egyre nagyobb nyugtalanságot keltett a devizahitelek törlesztőrészleteinek gyors növekedése. Az egyre nehezedő körülmények között családok tízezreinek okozott gondot a magas törlesztőrészletek fizetése. A nyugtalanságot csak fokozta, hogy a pénzintézetek által küldött értesítő nehezen értelmezhető és a törlesztő részletek változása nem volt arányban az árfolyam- és kamatváltozásokkal. Gyakori, hogy a forint azonos mértékű gyengülésének és erősödésének következményei nem azonosak. Nehezen követhető a törlesztő részletek megemelése, kezelési és más költségekre való hivatkozással.

Szakértők állítják, hogy a bankok nem vállalnak megfelelő kockázatot, illetve kockázatvállalási gyakorlatuk nem áll arányban a hitelnyújtásból származó profitjuk nagyságával. A bankok tevékenységét korlátozó önszabályozó magatartáskódex, melynek szükségessége az utóbbi időben felvetődött, vitatható, hogy alkalmas eszköz-e, a banki hitelezési gyakorlat átláthatóságának növelésére, illetve az adósok terheinek csökkentésére. Egyre gyakrabban vetődik fel az a kérdés is, hogy a hazai bankrendszer tevékenysége szolgálja-e a lakosság, a hazai gazdaság különösen a kis- és középvállalkozások érdekeit.

A felmerült kérdések tisztázása érdekében:


I.


Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-a és a 36. §-a alapján vizsgálóbizottságot hoz létre „Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek, valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság” (a továbbiakban: Bizottság) elnevezéssel.


II.


A vizsgálat tárgya különösen a következő kérdések megválaszolása:

1. A devizahitelek törlesztő részleteinek gyors növekedése és az árfolyamváltozás között milyen összefüggések állnak?

2. A pénzintézetek által küldött értesítő összeállításának milyen feltételrendszere van?

3. A törlesztő részletek változása milyen arányban áll az árfolyam- és kamatváltozásokkal?

4. Előfordulhat-e, hogy a devizaadósok bankok által előírt törlesztő részletei az árfolyam kedvezőtlen alakulásának és a kamat növekedésének mértékét jellegzetesen meghaladják?

5. Mivel magyarázható, hogy a forint azonos mértékű gyengülésének és erősödésének következményei nem azonosak?

6. A kezelési költségek változásait mi indokolja?

7. A bankok kockázatvállalása és a hitelnyújtás profitja arányban áll-e egymással?

8. A bedőlt lakáshitelek esetében mekkora a bankok felelőssége?

9. Egy önszabályozó magatartáskódex mennyiben alkalmas a bankok hitelezési gyakorlatának átlátására?

10. Egy önszabályozó magatartáskódex alkalmas-e a kockázatkezelés hiányossága káros következményeinek a lakosság, illetve a gazdaság vállára történő áthelyezése megakadályozására?

11. Kimutatható-e versenykorlátozó gyakorlat a hitelszerződések területén, különös tekintettel a megkötött szerződések esetén történő bankváltásra?

12. Milyen versenyélénkítő szabályozás járulhat hozzá a kedvezőbb hitelkonstrukciók kialakulásához és az egyoldalú hitelszerződés módosítások korlátozásához?

13. A hazai bankrendszer tevékenysége mennyiben szolgája a lakosság, a hazai gazdaság, különösen a kis- és középvállalkozások érdekeit?

14. Milyen kormányzati felelősség állapítható meg a hazai bankrendszer működésében tapasztalható hibák és hiányosságok esetében?


III.


A vizsgálóbizottság az Alkotmánybíróság 50/2003 (XI. 5.) AB határozatának figyelembevételével maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.


IV.


A vizsgálóbizottság tevékenységéről jelentést készít, melynek tartalmaznia kell

a) a bizottság feladatát;

b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket;

c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;

d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította;

e) a vizsgálat által érintett szerv(ek) vagy személy(ek) észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan;

f) javaslatot az esetlegesen szükséges intézkedésekre.


V.


A vizsgálóbizottság 8 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

MSZP – 4

Fidesz–Magyar Polgári Szövetség – 2

SZDSZ – 1

KDNP – 1


VI.


A bizottság társelnökeinek és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság egyik elnökére az ellenzéki képviselőcsoportok közül a KDNP, a másik elnökére az MSZP képviselőcsoportja a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjeszt elő javaslatot. A bizottság tagja csak olyan országgyűlési képviselő lehet, akinek a törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént.


VII.


A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat I. valamint II. 1–12. pontjait érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre, vonatkozó javaslattételre. A bizottság a munkája során – figyelemmel az Alkotmánybíróság 50/2003. (XI. 5.) AB határozatára – a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. Az Alkotmánybíróság 50/2003. (XI. 5.) AB határozatában foglaltak figyelembevételével a kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság előtt megjelenni. A vizsgálóbizottság tagja külön engedély nélkül jogosult az államtitok megismerésére, ha a bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat az államtitokkör megfelelő pontjának meghatározásával a felhatalmazást megadta. A bizottság, illetve tagjai erre figyelemmel jogosultak megismerni az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény mellékletében a különös adatfajták körében az 55/A., 55/B., 72., 100., 101. és 1378. pontban jelzett adatokat.


VIII.


A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.


IX.


A bizottság megbízatása a IV. pont szerinti jelentés benyújtásáig, de legfeljebb a megalakulásától számított 90 napig tart.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont y) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére