• Tartalom

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról1

2021.02.24.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás vagy a kataszterből történő törlés kezdeményezésével kapcsolatos, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 3. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelmet a hegybíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz, mint a borszőlő termőhelyi kataszterét vezető szervhez továbbítja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett területek azonosítását szolgáló helyrajzi számokat, a módosítandó ökotópok sorszámát településenként.

(3)3 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, amennyiben a településre vonatkozóan rendelkezésre áll, az érintett területet ábrázoló, VINGIS rendszerből kinyomtatott térképi mellékletet biztosítja termőhelyi katasztert vezető szerv részére.

(4) Borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolást összefüggő, a meghatározó ökológiai jellemzők szempontjából egységesnek tekinthető terület esetén lehet kérelmezni.

2. § (1)4 A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás, vagy a kataszterből történő törlés kezdeményezése esetén szakértőként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: MATE) jár el.

(2) A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás (minősítés), módosítás vagy a kataszterből történő törlés során alkalmazott szempont- és értékelési rendszer adattartalmát az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet, a felvételezési lap adattartalmát a 3. számú melléklet, a kérelemhez szükséges űrlap adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1)5 A MATE a 2. § (2) bekezdés szerint adatfelvételezést végez. A felvételezés időpontjában fennálló állapotot a felvételezési lapon, illetve a térképeken rögzíti, amelyek tartalmazzák a felvételezés adatait, az ökológiai tényezők kódjait és értékpontjait.

(2) A felvételezési lapon rögzített adatok informatikai rendszeren kerülnek feldolgozásra, és a tényezők súlyozott átlagai alapján clustereket képeznek. A besorolás véglegesítése a clusteranalízis és az adatfelvételezés komplex értékelése alapján történik.

(3) A környezeti tényezők mérlegelése alapján, a kérelemben megjelölt területekhez képest a kialakítandó ökotóp nagysága és határa eltérhet.

(4) A minősítés során az ügyfélnek a minősítendő területtel kapcsolatos és a kataszteri besorolást érintő, rendelkezésére álló tájékoztatást meg kell adnia.

(5)6 A MATE szakvéleményének elkészítésével kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik.

4. § (1) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről a Btv. 3. § (6) bekezdése alapján értesíti:

a) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjét,

b) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) hatálya alá tartozó települések esetén az első fokú építésügyi hatóságot.

(2) Az önkormányzat jegyzője, valamint a Balaton törvény hatálya alá tartozó települések esetén az első fokú építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján észrevételt tehet.

(3) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről

a) a hegybíró véleménye,

b)7 a MATE által adott szakvélemény

figyelembevételével dönt.

(4)8 A termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatát közli a termőhely szerint illetékes hegyközséggel, a települési önkormányzat jegyzőjével, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel és a MATE-val is.

(5) A Balaton Törvény hatálya alá tartozó települések esetén a termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatot közli az illetékes első fokú építési hatósággal is.

(6)9 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a borszőlő termőhelyi kataszterét érintő változásokat, a MATE által szolgáltatott adatokat is felhasználva, átvezeti a digitális termőhelyi kataszteri térkép-fedvényeken és megjeleníti VINGIS rendszerben.

(7) A papíralapú térképi nyilvántartás mellett a térképek adattartalma bekerül a VINGIS digitális térinformatikai adatállományába (borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye), ami egyenértékű a papíralapú térképek adataival. Eltérés esetén a borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye az irányadó.

(8) A 190 értékpontot el nem érő területek borszőlő termesztésére alkalmatlanok, a borszőlő termőhelyi kataszterében nem rögzíthetők.

(9) Borszőlő termőhelyi kataszterébe nem rögzíthető az építési területbe tartozó vagy építési területnek kijelölt, illetve a nem mezőgazdasági művelési ágba sorolt földterület.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. augusztus 1-jét követően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lévő eljárásokban még alkalmazni kell.

(3) E rendelet

a)10 a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-ei 607/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethezA borszőlő termőhelyi kataszterének vizsgálati és értékelési rendszere
(tényezők értékpont- és kódlistája)

Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezők

A minősítés szempontjai

Pont-
érték

Főtényezők

Altényezők

Sor-
szám

Szempontok

Kód

Sorszám

Megnevezés

Sorszám

Megnevezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Agrometeorológia

1.1.

Téli fagykár gyakorisága

1.1.1.

A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben egyszer sem fagytak el

3

50

1.1.2.

A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben kétszer fagytak el

2

20

1.1.3.

A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben háromszor vagy annál többször fagytak el

1

0

1.2.

Tavaszi, őszi fagy gyakorisága

1.2.1.

Vegetációban a fagykár 10 évben 3-nál kevesebb

3

45

1.2.2.

Vegetációban a fagykár 10 évben 3–4 alkalommal

2

20

1.2.3.

Vegetációban a fagykár 10 évben 5 vagy annál több

1

7

2.

Talaj

2.1.

Talajtípus

2.1.1.

Köves, földes kopárok

01

9

2.1.2.

Futóhomok

02

0

2.1.3.

Humuszos homok

03

20

2.1.4.

Rendzinák

04

36

2.1.5.

Erubáz talajok

05

36

2.1.6.

Savanyú, nem podzolos erdőtalaj

06

20

2.1.7.

Agyagbemosódásos barna erdőtalaj

07

38

2.1.8.

Pseudogleies barna erdőtalaj

08

10

2.1.9.

Barna-földek

09

40

2.1.10.

Kovárványos barna erdőtalaj

10

18

2.1.11.

Csernozjom barna erdőtalaj

11

40

2.1.12.

Csernozjom jellegű homok

12

25

2.1.13.

Mészlepedékes csernozjom

13

27

2.1.14.

Mészlepedékes alföldi csernozjom

14

28

2.1.15.

Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom

15

8

2.1.16.

Réti csernozjom

16

21

2.1.17.

Mélyben sós réti csernozjom

17

10

2.1.18.

Szolonyeces réti csernozjom

18

0

2.

Talaj

2.1.

Talajtípus

2.1.19.

Terasz csernozjom

19

19

2.1.20.

Szoloncsák

20

0

2.1.21.

Szoloncsák-szolonyec

21

0

2.1.22.

Réti szolonyec

22

0

2.1.23.

Sztyeppesedő réti szolonyec

23

0

2.1.24.

Szolonyeces réti talaj

24

0

2.1.25.

Réti talaj

25

8

2.1.26.

Öntés réti talaj

26

8

2.1.27.

Lápos réti talaj

27

0

2.1.28.

Síkláp talaj

28

0

2.1.29.

Lecsapolt talaj vagy síkláp talaj

29

0

2.1.30.

Mocsári erdők talaja

30

0

2.1.31.

Öntéstalaj

31

0

2.2.

Talajképző kőzet

2.2.1.

Glaciális és alluviális üledékek

1

4

2.2.2.

Löszös üledékek

2

5

2.2.3.

Harmadkori és idősebb üledékek

3

4

2.2.4.

Nyirok

4

3

2.2.5.

Mészkő, dolomit

5

2

2.2.6.

Homokkő

6

2

2.2.7.

Agyagpala, fillit

7

1

2.2.8.

Gránit, porfírit

8

1

2.2.9.

Andezit, bazalt, riolit

9

1

2.3.

Kémhatás és mészállapot

2.3.1.

Erősen savanyú talajok

1

1

2.3.2.

Gyengén savanyú talajok

2

2

2.3.3.

Szénsavas meszet tartalmazó talajok

3

5

2.3.4.

Nem a felszíntől sós szikes talajok

4

0

2.3.5.

Felszíntől sós szikes talajok

5

0

2.4.

Fizikai talajféleségek

2.4.1.

Homok

1

4

2.4.2.

Homokos vályog

2

6

2.4.3.

Vályog

3

7

2.4.4.

Agyagos vályog

4

5

2.4.5.

Agyag

5

2

2.4.6.

Tőzeg, kotu

6

0

2.

Talaj

2.4.

Fizikai talajféleségek

2.4.7.

Nem vagy részben mállott, durva vázrészek

7

1

2.5.

Vízgazdálkodási tulajdonság

2.5.1.

Igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok

1

4

2.5.2.

Nagy víznyelésű és vízvezetőképességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén víztartó talajok

2

6

2.5.3.

Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, jó vízraktározóképességű, jó víztartó talajok

3

10

2.5.4.

Közepes víznyelésű és vízvezetőképességű, nagy vízraktározóképességű, jó víztartó talajok

4

10

2.5.5.

Közepes víznyelésű és vízvezetőképességű, nagy vízraktározóképességű talajok

5

10

2.5.6.

Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezetőképességű, erősen víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok

6

1

2.5.7.

Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízelvezető-képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodási talajok

7

0

2.5.8.

Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, igen nagy vízraktározó és víztartóképességű talajok

8

10

2.5.9.

Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok

9

1

2.6.

Humuszkészlet

2.6.1.

50 t/ha

1

0

2.6.2.

50–100 t/ha

2

2

2.6.3.

100–200 t/ha

3

4

2.6.4.

200–300 t/ha

4

10

2.6.5.

300–400 t/ha

5

8

2.6.6.

400 t/ha

6

6

2.7.

Termőréteg vastagsága

2.7.1.

20 cm

1

0

2.7.2.

20–40 cm

2

0

2.7.3.

40–70 cm

3

0

2.7.4.

70–100 cm

4

0

2.7.5.

100 cm

5

10

2.8.

A terület egyöntetűsége a talajtípus szempontjából

2.8.1.

60%-nál kisebb mértékben egyöntetű

1

1

2.8.2.

60–70%-ban egyöntetű

2

2

2.8.3.

70%-nál nagyobb mértékben egyöntetű

3

5

3.

Terület vízgazdálkodása helyszínen értékelve

 

 

3.1.1.

Mélyfekvésű, vizenyős, a talajvíz 0–130 cm között

1

0

3.1.2.

Száraz, a talajvíz a növény által elérhető közelségben nincs

2

5

3.1.3.

Üde, a talajvíz 150–250 cm között

3

10

4.

Erózió mértéke

 

 

4.1.1.

Vonalas eróziós formák, árkos kimosódások, az Alföldön szélárkok

1

3

4.1.2.

Vonalas eróziós formák nincsenek, mérsékelt erózió, az Alföldön defláció veszélye fennáll

2

7

4.1.3.

A terület erózió és defláció által nem veszélyeztetett

3

105. Terepviszonyok
5.1. Lejtésszög és égtáji kitettség

 

 

 

 

Észak

 

 

 

Nyugat

 

 

 

Dél

 

 

 

Kelet

 

 

 

ÉK

ÉÉK

É

ÉÉNy

ÉNy

NyÉNy

Ny

NyDNy

DNy

DDNy

D

DDK

DK

KDK

K

KÉK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

0–5%

Kód

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

 

Pontérték

13

12

10

13

15

20

23

28

31

33

33

31

30

26

21

17

6–12%

Kód

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

 

Pontérték

38

32

30

40

48

58

68

73

84

90

90

82

75

70

60

48

13–20%

Kód

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

 

Pontérték

32

27

23

33

42

56

66

75

78

88

88

82

75

66

52

45

21–30%

Kód

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

 

Pontérték

15

12

10

15

23

33

40

50

54

65

65

54

52

48

33

27

30% felett

Kód

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

 

Pontérték

8

7

4

8

10

10

14

18

20

28

28

20

20

15

12

10

Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezők

A minősítés szempontjai

Pont-
érték

Főtényezők

Altényezők

Sorszám

Szempontok

Kód

Sorszám

Megnevezés

Sorszám

Megnevezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5.

Terepviszonyok

5.2.

Tengerszint feletti magasság

5.2.1.

300 m felett és 120 m alatt

1

16

Domb- és hegyvidéken

5.2.2.

120–150, illetve 250–300 m között

2

35

5.2.3.

150–250 m között

3

45

Kiemelkedés a környezetből

5.2.4.

A környezetnél mélyebben fekvő terület

4

0

Alföldön és síkvidéken

5.2.5.

A környezetből nem emelkedik ki a terület, de hideglefolyása van

5

28

5.2.6.

A terület a környezetből kiemelkedik

6

45

5.3.

Domborzat, terepfelszín

5.3.1.

A terület teraszírozást igényel

1

7

Domb- és hegyvidéken

5.3.2.

A terület tereprendezéssel telepítésre alkalmassá tehető

2

16

5.3.3.

A lejtő egyenletes, egyirányú, tereprendezés, teraszírozás nem szükséges

3

30

Alföldön és síkvidéken

5.3.4.

A terület 20%-nál nagyobb területre kiterjedő tereprendezést igényel

4

2

5.3.5.

A terület legfeljebb 20%-ig igényel tereprendezést

5

10

5.3.6.

Tereprendezés nem szükséges

6

20

5.4.

Környezet

5.4.1.

A közelben erdő, illetve felépítmény nincs

11

10

Erdő közelsége

5.4.2.

Erdő van és előnyős

21

10

5.4.3.

Erdő van és hátrányos

31, 32

1

5.5.

Beépítettség

5.5.1.

100 ha-onként 1 db felépítmény

12, 22

7

5.5.2.

100 ha-onként 5–10 db felépítmény

13, 23

5

5.5.3

100 ha-onként 10 db-nál több felépítmény

14, 24, 33, 34

3

6.

Terület hasznosítása

 

 

6.1.

Nagyüzemi módon hasznosítható

1

10

6.2.

Kistermelésre hasznosítható

2

3

6.3.

Kisüzemi árutermelő tömb kialakítható

3

10

7.

Útviszonyok

 

 

7.1.

Megközelíthető földúton

1

4

7.2.

Megközelíthető javított földúton

2

6

7.3.

Megközelíthető szilárd burkolatú úton

3

8

2. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethezA borszőlő termőhelyi kataszterének minősítő cluster-elemei

Minősítés

Cluster-csoportok

Minősítési jellemzők

I. osztály
Borszőlő termesztésére kiváló adottságú

5. főcluster

Nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagyon jó termésbiztonságú területek.

4. főcluster

Nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.

3. főcluster

Jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.

II.1. osztály
Borszőlő termesztésére kedvező adottságú

2. főcluster

Közepes fekvésű, jó talajú, változóan termésbiztos területek.

1. főcluster

 

1/5. alcluster

Jó fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

1/4. alcluster

Közepes fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

1/3. alcluster

Közepes fekvésű, közepes talajú, jó termésbiztonságú területek.

II.2. osztály
Borszőlő termesztésére alkalmas

1/2. alcluster

Gyenge fekvésű, közepes talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

Borszőlő termesztésére alkalmatlan

1/1. alcluster

Gyenge fekvésű, gyenge talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

3. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethezFelvételezési lap a borszőlő termőhelyi kataszteréhez

I. Azonosító adatok    Új felvételezés ⬜    Módosítás, átminősítés ⬜    Kód

Megye neve, kódja        ⬜⬜–⬜⬜
Település neve, kódja          ⬜⬜
          KSH településazonosító kód       ⬜⬜⬜⬜⬜
Felvételezési egység  helyrajzi száma      sorszáma  ⬜⬜
Topográfiai térkép: ⏐  dűlő      szelvény ⬜ terület (ha)  ⬜⬜⬜

II. Tényezők    Kód  Pont

1. Agrometeorológiai tényezők     ⬜⬜ ⬜
2. Talajtani tényezők     ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜
2.1. Talaj homogenitása    ⬜ ⬜
3. Terület vízgazdálkodása     ⬜ ⬜
4. Erózió/defláció mértéke    ⬜ ⬜
5. Terepviszonyok
5.1. Égtáji fekvés és lejtésviszonyok     ⬜⬜⬜ ⬜
5.2. Tengerszint feletti magasság, illetve kiemelkedés a környezetből     ⬜ ⬜
5.3. Domborzat, terepfelszín     ⬜ ⬜
5.4. Környezet (erdő, fa, tanya, villanyvezeték)     ⬜⬜ ⬜
6. Terület hasznosítása     ⬜ ⬜
7. Útviszonyok     ⬜ ⬜
    Összes pontszám ⬜
8. A kizáró ok megnevezése:

Termőhelyi kataszteri besorolás:
I. osztály: borszőlő termesztésére kiváló adottságú     ⬜
II.1. osztály: borszőlő termesztésére kedvező adottságú     ⬜
II.2. osztály: borszőlő termesztésére alkalmas     ⬜
Borszőlő termesztésére alkalmatlan     ⬜

Megjegyzés:

A felvételezést, módosítást, illetve átminősítést végezte:

Név:    Év    hó    nap

4. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethezKérelem
a szőlő termőhelyi kataszterének adattartalmának felvételezéséhez, módosításához

Kérem a/az ................................................................................……............................. település szőlő termőhelyi kataszterét az alábbiak szerint módosítani.

1. Az érintett földrészletek adatai

Helyrajzi szám(ok)

Terület
(ha)

Az érintett ökotóp(ok) sorszáma
(a hegybíró tölti ki)

A módosítás jellege
(jelölje X-szel)

Új felvéte-
lezés

Módosítás

Átminő-
sítés

Kivonás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. A kérelmező neve:     
(több kérelmező esetén az ügyben történő eljárással meghatalmazott)
Címe:     
Egyéb elérhetősége:     
(telefon, fax, e-mail stb.)

3. Megjegyzés:     Dátum:
.....................................................................
kérelmező aláírása

4. Az illetékes hegybíró véleménye (a hegybíró tölti ki):     

Dátum:
.....................................................................
a hegybíró aláírása
1

A rendeletet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 71. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdése a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 4/2021. (II. 23.) AM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 128. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére