• Tartalom

1/2010. (VIII. 18.) BM rendelet

1/2010. (VIII. 18.) BM rendelet

az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelet módosításáról1

2010.08.19.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és o) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: IM–BM együttes rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az elkövető szabálysértési őrizetben van, az elzárást – a (3) bekezdés esetén kívül – az őrizetbe vételt foganatosító rendőrség székhelye, egyébként lehetőleg az elkövető lakóhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. Fiatalkorúak elhelyezésére, továbbá indokolt esetben a Melléklet 19. pontjában meghatározott büntetés-végrehajtási intézetek jelölhetők ki.”

2. § Az IM–BM együttes rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elővezetést elrendelő határozat tartalmazza:)

b) az elkövető nevét és személyi adatait (születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhelye, illetve ismert tartózkodási helye, ahonnan elővezethető), valamint a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjének nevét és személyi adatait (születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhelye, illetve ismert tartózkodási helye),”

3. § Az IM–BM együttes rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elzárást foganatosító szerv az elzárás foganatba vételéről, az elzárás kitöltéséről, illetőleg az elkövetőnek a pénzbírság megfizetése folytán történt szabadon bocsátásáról haladéktalanul értesíti
a) a szabálysértési hatóságot,
b) a bíróságot,
c) az elkövető lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot, ha az elkövetőt más ügyben közérdekű munkára ítélték vagy pártfogó felügyelet alatt áll, valamint
d) a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjét.”

4. § Az IM–BM együttes rendelet 12. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A félbeszakításról – annak okának, tartamának, illetve a letöltött napok számának megjelölésével – az elzárást foganatosító szerv értesíti a szabálysértési hatóságot, valamint a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjét. Az elzárást foganatosító szerv felhívja az elkövetőt, hogy a félbeszakításra engedélyezett határidő utolsó napját követő napon jelentkezzék az elzárás további folytatására.
(5) Ha a félbeszakításra engedélyezett határidő eltelt, és az elkövető nem jelentkezett az elzárás folytatására, az elzárást foganatosító szerv erről értesíti a szabálysértési hatóságot, valamint a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjét. A szabálysértési hatóság ilyenkor a 6. §, illetve a 8. § megfelelő rendelkezéseinek alkalmazásával intézkedik az elkövető elővezetésére. Ebben az esetben az elkövető csak a szabálysértési hatóság újabb intézkedésére fogadható be.”

5. § Az IM–BM együttes rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az elzárást foganatosító szerv az elkövetőt a (2) bekezdés alapján nem fogadta be, erről haladéktalanul értesíti az elzárás végrehajtásáról gondoskodó szabálysértési hatóságot, valamint a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjét. Ideiglenes befogadás esetén az elzárást foganatosító szerv haladéktalanul megkeresi az illetékes szervet a személyazonosság tisztázása, illetve a szükséges iratok kiegészítése, kijavítása, pótlása iránt.”

6. § (1) Az IM–BM együttes rendelet 23. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elkövető és a fiatalkorú elkövető törvényes képviselője panaszt terjeszthet elő, és kérheti egyéni sérelme orvoslását.
(2) Az elkövető és a fiatalkorú elkövető törvényes képviselője panaszát és kérelmét – amennyiben elintézése nem tartozik az elzárást foganatosító szerv vezetőjének hatáskörébe – az elzárást foganatosító szerv illetékes szervezeti egységének vezetője az előterjesztéstől számított három napon belül intézi el. Ha az elkövető, vagy a fiatalkorú elkövető törvényes képviselője a döntést, illetve az intézkedést nem tartja kielégítőnek, annak közlésétől számított három napon belül panasszal fordulhat az elzárást foganatosító szerv vezetőjéhez, aki az ügyben nyolc napon belül dönt.
(3) Ha a panasz, illetve a kérelem elintézése az elzárást foganatosító szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik, a vezető az előterjesztéstől számított három napon belül dönt. Ha az elkövető, vagy a fiatalkorú elkövető törvényes képviselője a döntést, illetve az intézkedést nem tartja kielégítőnek, annak közlésétől számított három napon belül panasszal fordulhat
a) büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtás esetén az országos parancsnokhoz, illetve
b) rendőrségi fogdában történő végrehajtás esetén az országos rendőrfőkapitányhoz,
aki az ügyben nyolc napon belül dönt.
(4) Ha az elkövető ügyében a panasz vagy a kérelem elbírálása közvetlenül az országos parancsnok, illetve az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik, az országos parancsnok, illetve az országos rendőrfőkapitány az előterjesztéstől számított 3 napon belül dönt. Ha az elkövető, vagy a fiatalkorú elkövető törvényes képviselője a döntést vagy az intézkedést nem tartja kielégítőnek, annak közlésétől számított három napon belül panasszal fordulhat a belügyminiszterhez, aki az ügyben nyolc napon belül dönt.”

(2) Az IM–BM együttes rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az elkövető, és a fiatalkorú elkövető törvényes képviselője panaszának a sérelmezett intézkedés végrehajtására nincs halasztó hatálya.”

7. § Az IM–BM együttes rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

33. § (1) Az elkövető munkáltatásáról – orvosi vélemény alapján – a befogadási és foglalkoztatási bizottság dönt.
(2) Az elkövető köteles a kijelölt munkát szakismereteinek és képességeinek megfelelően, fegyelmezetten elvégezni, a munkavédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat megtartani.
(3) Az elkövető munkáltatás céljából az elítéltekkel és az előzetesen letartóztatottakkal együtt szállítható.
(4) A büntetés-végrehajtási intézeten kívül az elkövető felügyelet vagy ellenőrzés mellett végezhet munkát.”

8. § Az IM–BM együttes rendelet Melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

9. § Az IM–BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében az „intézetnek, valamint” szövegrész helyébe az „intézetnek, a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjének, valamint” szöveg, 7. § (1) bekezdésében az „elkövetőnek és” szövegrész helyébe az „elkövetőnek, A fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjének és” szöveg, 22. § (5) bekezdésében a „hatóságot haladéktalanul” szövegrész helyébe a „hatóságot, valamint a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjét haladéktalanul” szöveg, 35. § (2) bekezdésében „az igazságügyi és rendészeti miniszter által” szövegrész helyébe „a belügyminiszter által” szöveg, 47. § (2) bekezdésében „a szabálysértési hatóságot és a bíróságot haladéktalanul” szöveg helyébe „a szabálysértési hatóságot, a bíróságot, valamint a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjét haladéktalanul” szöveg lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet az 1/2010. (VIII. 18.) BM rendelethez

Az elzárás végrehajtására kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek

Az elkövető lakóhelye szerint kijelölhető büntetés-végrehajtási intézet

 

Az elkövető lakóhelye

Büntetés-végrehajtási intézet

1

Budapest főváros és Pest megye, Komárom-Esztergom megye

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – Baracska (férfiak)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nők)

2

Baranya megye

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pécs)

3

Bács-Kiskun megye

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét)

4

Békés megye

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyula)

5

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Miskolc)

6

Csongrád megye

Szegedi Fegyház és Börtön (Szeged)

7

Fejér megye

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Székesfehérvár)

8

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Győr)

9

Hajdú-Bihar megye

Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Debrecen)

10

Heves megye

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Eger)

11

Nógrád megye

Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Balassagyarmat)

12

Somogy megye

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kaposvár)

13

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Nyíregyháza)

14

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szolnok)

15

Tolna megye

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szekszárd)

16

Vas megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Szombathely)

17

Veszprém megye

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Veszprém)

18

Zala megye

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Zalaegerszeg)

Fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló, valamint indokolt esetben kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

19

Budapest főváros és az ország bármelyik megyéje

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete – Tököl (fiatalkorú férfiak)
Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Kecskemét (fiatalkorú nők)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(fiatalkorú nők)

1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2010. augusztus 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére