• Tartalom

10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet

10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet

a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól1

2012.02.11.

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A felnőttképzési szakértői szakterületek a következők:

a) felnőttképzéssel kapcsolatos igazgatás, irányítás;

b) felnőttképzési intézményi akkreditáció;

c) felnőttképzési programakkreditáció;

d) felnőttképzési szakmai, módszertani terület.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szakterületek rész-szakterületekből állnak. A rész-szakterületek megnevezése azonos

a) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló jogszabályban meghatározott tanulmányi területek, vagy

b) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott képzési területek, képzési ágak

megnevezésével.

2. § (1) Felnőttképzési szakértői tevékenységet – a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott feltételeken túl – az a személy folytathat, aki

a) rendelkezik

aa) pedagógiai vagy andragógiai szakterületen szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel, vagy szakirányú alap- vagy mesterképzésben vagy szakirányú továbbképzésben szerzett végzettséggel, és a képesítés megszerzésétől számított, legalább négyéves, a bejelentésben megjelölt felnőttképzési szakértői szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

ab) az aa) alpont szerinti szakterülettől eltérő, nem szakirányú szakterületen szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel, vagy nem szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel, és a képesítés megszerzésétől számított, legalább hatéves, a bejelentésben megjelölt felnőttképzési szakértői szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, továbbá

b) az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.

(2) E rendelet alkalmazásában szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzés területén, munkavégzésre irányuló bármely jogviszony keretében, vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként folytatott oktatási, gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, fejlesztési, irányítási, igazgatási, minőségbiztosítási, mérési, értékelési, kutatási tevékenység.

3. § (1)2 A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására, a szakterület kiterjesztésére vagy szűkítésére irányuló szándékot, továbbá a szakértő nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: NMH) kell bejelenteni. A bejelentésnek – a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmaznia kell

a) a választott szakterület megnevezését, az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szakterület megnevezése esetén az 1. § (2) bekezdés szerinti rész-szakterület megnevezését,

b) a bejelentés dátumát, továbbá

c) a bejelentő aláírását.

(2) A bejelentő a bejelentésben megadhatja

a) a közzétenni kívánt elérhetőségét, továbbá

b) a szakértői tevékenységével összefüggő egyéb adatát.

(3)3 A bejelentést az NMH honlapján közzétett adattartalommal kell benyújtani.

(4) A bejelentéshez mellékelni kell

a) az iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevél másolatát, külföldi oklevél, bizonyítvány esetén annak elismeréséről vagy honosításáról szóló okirat másolatát, továbbá

b) a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást.

(5) A bejelentőnek a választott szakterület vonatkozásában a szakmai gyakorlat meglétét azzal kell igazoltatnia, akivel a bejelentő munkavégzésre irányuló bármely jogviszonyban áll vagy állt.

4. § A felnőttképzési szakértők nyilvántartása – a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltak mellett – tartalmazza

a) a bejegyzett szakértői szakterület megnevezését, továbbá az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szakterület esetén az 1. § (2) bekezdés szerinti rész-szakterület megnevezését is, és a bejegyzés időpontját,

b) a bejelentő 3. § (2) bekezdése szerinti adatát, valamint

c) a bejelentő nyilvántartási számát.

5. §4 A nyilvántartásba vett szakértőkről az NMH honlapján – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – közzéteszi

a) a bejegyzett szakértői szakterület megnevezését, továbbá az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szakterület esetén az 1. § (2) bekezdés szerinti rész-szakterület megnevezését is, és a bejegyzés időpontját,

b) a bejelentő közzététel céljából megadott elérhetőségét, valamint

c) a bejelentő nyilvántartási számát.

6. § (1) A nyilvántartásban szereplő szakértő továbbképzésen köteles részt venni. Egy továbbképzési időszak tartama öt év. Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba történő bejegyzés napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

(2) A szakértőnek egy továbbképzési időszak alatt – a bejelentett szakterületek számától függetlenül – legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie. A szakértőnek az adott továbbképzési időszakon belül bejelentett szakterületéhez igazodóan a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott képzésen kell részt vennie.

(3) A szakértő – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, választása szerint – részt vehet a továbbképzés (5) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott bármely formájában, illetve a továbbképzési kötelezettségét a 7. §-ban foglaltak szerint is teljesítheti.

(4) Az ugyanazon továbbképzési időszakban megszerzett 100 kreditpont feletti kreditpontszám a következő továbbképzési időszakra nem vihető át.

(5) A továbbképzés formái és azok kreditértéke a következők:

a) a nyilvántartásban szereplő szakértők továbbképzésére kidolgozott, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) által akkreditált képzési program alapján szervezett képzés követelményeinek teljesítése szakterületenként 30 kreditpont;

b) felsőoktatásban folytatott képzésben lezárt félév teljesítése esetén 20 kreditpont;

c) doktori vagy egyéb tudományos fokozat megszerzése esetén 40 kreditpont;

d) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések közül,

da) az „Oktatás Szakmacsoportba” tartozó szakképesítés megszerzése esetén 25 kreditpont,

db) a da) alpontban meghatározott szakképesítéstől eltérő, 55. és a 61. szintű szakképesítés megszerzése esetén 20 kreditpont,

dc) a da) és db) alpontokban meghatározott szakképesítésektől eltérő szakképesítés megszerzése esetén 15 kreditpont;

e) az a) pontba nem tartozó akkreditált képzési program alapján szervezett képzés követelményeinek teljesítése esetén 10 kreditpont;

f) államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése, vagy külföldi nyelvvizsga bizonyítvány honosítása esetén 25 kreditpont.

(6) A FAT az állami szakképzési és felnőttképzési intézet honlapján évente közzéteszi a felnőttképzési szakértők számára szervezett továbbképzés helyét is időtartamát.

7. § (1) A szakértő továbbképzési kötelezettségének a felnőttképzéshez kapcsolódó önképzéssel is eleget tehet.

(2) Egy továbbképzési időszakon belül a 6. § (2) bekezdése szerinti kreditpontból legfeljebb 40 kreditpont teljesíthető önképzéssel.

(3) Az önképzés formái és azok kreditértéke a következők:

a) a 6. § (5) bekezdés a) pontja szerint szervezett képzésben oktatóként – legalább 10 óra időtartamban – való részvétel esetén 40 kreditpont;

b) helyi vagy országos konferencián felnőttképzéshez kapcsolódó előadás tartása, szekcióvezetés esetén, alkalmanként 5 kreditpont;

c) nemzetközi konferencián, idegen nyelven tartott felnőttképzéshez kapcsolódó előadás, szekcióvezetés esetén, alkalmanként 10 kreditpont;

d) felnőttképzéshez kapcsolódó folyóiratban megjelent tanulmány esetén, tanulmányonként 10 kreditpont;

e) idegen nyelvű, felnőttképzéshez kapcsolódó folyóiratban megjelent tanulmány esetén, tanulmányonként 15 kreditpont;

f) a felnőttképzés területén megjelent könyv írásában, tankönyv írásában és fejlesztésében való közreműködés esetén alkalmanként 20 kreditpont;

g) felnőttképzéshez kapcsolódó kiadvány szerkesztése esetén 10 kreditpont.

8. § (1)5 A szakértő a továbbképzési kötelezettsége teljesítését legkésőbb a továbbképzési időszak utolsó napjáig köteles bejelenteni az NMH-nak. A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő nevét, születési nevét,

b) a bejelentő nyilvántartási számát,

c) a továbbképzés azon formáinak felsorolását, amelyen a szakértő részt vett,

d) a továbbképzésen való részvételt tanúsító okirat, igazolás kiállítójának megnevezését és az okirat, igazolás számát,

e) az önképzés formájának megnevezését, az önképzést tanúsító dokumentumot, a teljesítés időpontjának megjelölésével, továbbá

f) a szakértő által számolt kreditpontok értékét, továbbképzési formánként.

(2)6 A továbbképzés teljesítéséről szóló bejelentést az NMH honlapján közzétett adattartalommal kell benyújtani. A bejelentéshez mellékelni kell a továbbképzés teljesítését tanúsító okiratok, igazolások másolatát.

9. § A szakértőnek a nyilvántartásban szereplő szakterületeinek szűkítésére irányuló bejelentése alapján a bejelentésben megjelölt szakterületet a nyilvántartásból törölni kell.

10. §7 Ha az NMH a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a szakértő nem felel meg a szakértői tevékenység folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a jogosultság igazolásáig határozatban megtiltja a szakértői tevékenység folytatását.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12. § (1) Az e rendelet hatálybalépése előtt a felnőttképzési szakértői engedély kiadása, meghosszabbítása, valamint a szakterület kiterjesztése iránt benyújtott és el nem bírált kérelmek az e rendelet szerinti bejelentésnek minősülnek.

(2) A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken a szakértői tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet alapján kiadott, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályos felnőttképzési szakértői engedélyekben meghatározott

a) „felnőttképzés igazgatás” terület az e rendelet szerinti „felnőttképzéssel kapcsolatos igazgatás, irányítás” szakterületnek,

b) „felnőttképzés szakmai, módszertani fejlesztés” terület az e rendelet szerinti „felnőttképzési szakmai, módszertani terület” szakterületnek,

c) „andragógia” terület az e rendelet szerinti „felnőttképzési szakmai, módszertani terület” szakterületnek,

d) „felnőttképzési szolgáltatások” terület az e rendelet szerinti „felnőttképzési szakmai, módszertani terület” szakterületnek,

e) „rehabilitációs felnőttképzés, szolgáltatás” terület az e rendelet szerinti „felnőttképzési szakmai, módszertani terület” szakterületnek,

f) „nyitott képzés, távoktatás” terület az e rendelet szerinti „felnőttképzési szakmai, módszertani terület” szakterületnek

felel meg.

(3)8 Az NMH a hatósági ellenőrzés során nem vizsgálja az e rendeletben előírt végzettségre és szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételek fennállását annak a szakértőnek a vonatkozásában, aki 2009. október 1-jén a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezett.

13. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2014. április 1. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § nyitó szövegrésze a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 22. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (2) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10. § a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 22. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. § (3) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 22. § f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére