• Tartalom
Oldalmenü

10/2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosításáról*

2010.11.01.
A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az ügyészségi munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsával egyeztetve – a következő utasítást adom ki:

1. § A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kötelezett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége megszűnik, ha]

„c) a korábbi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó beosztása, munka- vagy feladatköre megszűnt és az új beosztása, munka- vagy feladatköre nem jár vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, feltéve, hogy a Vnytv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesz.”

2. § Az Ut. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az őrzésért felelős a kötelezettet – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget keletkeztető szolgálati viszony létesítése, beosztás, munka- vagy feladatkör betöltése kivételével – az esedékességet legalább 30 nappal, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó szolgálati viszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnése esetén pedig 15 nappal megelőzően írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és annak esedékességéről.”

3. § Az Ut. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó beosztásba, munkakörbe történő kinevezést, munkaköri feladatok kijelölését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlója az 5. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”

4. § Az Ut. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti megszűnése esetén az őrzésért felelős a kötelezett vagyonnyilatkozatának – a szolgálati viszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnése időpontjában – általa őrzött példányát, továbbá a megszűnésre tekintettel tett vagyonnyilatkozatot – a kötelezettséget megalapozó ok megszűnésétől számított – három évig őrzi. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megszűnése esetén, vagy ha a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát 8 napon belül könyvelt küldeményként postázza vagy az 5. számú melléklet szerinti minta felhasználásával visszaadja a kötelezettnek.”

5. § (1) Az Ut. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vnytv. 14. § (1) bekezdésének b) pontjában és 14. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a kötelezettet meghallgatja.”

(2) Az Ut. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A meghallgatáson jelen van – a kötelezett kérelme alapján – az érdekképviseleti szerv nevében eljáró, vagy a kötelezett által megbízott más személy is, aki a meghallgatáson történtekkel kapcsolatban észrevételt tehet. Erre az értesítésben ugyancsak ki kell térni.”

6. § Az Ut. 1. számú mellékleteként kiadott Iratminta vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei rész hetedik bekezdésének utolsó mondata helyébe „Ezt a jogkövetkezményt nem kell alkalmazni, ha a kötelezett bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható [Vnytv. 16. § (2) bekezdés].” szövegrész lép.

7. § (1) Ez az utasítás 2010. november 1. napján lép hatályba, melyet az azt követően indult vagy megismételt eljárásban kell alkalmazni.

(2) Ez az utasítás 2010. november 2. napján hatályát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,

legfőbb ügyész

*

Az utasítás a 7. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. november 2. napjával.