• Tartalom

11/2010. (III. 31.) IRM rendelet

11/2010. (III. 31.) IRM rendelet

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosítása és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény miatt szükséges egyes büntetőjogi tárgyú rendeletek módosításáról1

2010.04.01.

A Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2–10. §, 31–33. §, 39. §, 43. § (1) bekezdés b) és c) pontja és a 43. § (2) bekezdés a)–c), e)–f) pontja tekintetében a legfőbb ügyész egyetértésével a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11–28. §, 43. § (3) bekezdés d) pontja és 43. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § és 34. § tekintetében a Be. 604. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. §, 38. § és 43. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a Be. 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35–37. § és 43. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében a Be. 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 39. § és 43. § (2) bekezdés f) pontja tekintetében a Be. 604. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40–42. § tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló
9/1995. (III. 8.) IM rendelet módosítása

1. § Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/1995. (III. 8.) IM rendelet] a következő alcímmel és 8/A. §-sal egészül ki:

„Értelmező rendelkezés
8/A. § E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére is alkalmazandók.”

2. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

2. § A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére is alkalmazandók.”

3. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a bíróság felhívására az elítélt az illetékes megyei (fővárosi) intézet hivatali idejében jelentkezik, az intézet]

a) haladéktalanul megkéri az illetékes bíróságtól a bírói értesítést, az ítéletkiadmányt, a foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról, illetve mellékbüntetésről szóló értesítést;”

4. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 42. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági csoportba való besorolásnál)

a) az elkövetett bűncselekményt (annak jellegét és körülményeit), a szabadságvesztés időtartamát és végrehajtási fokozatát, a részben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélés tényét, a szabadságvesztésből még le nem töltött időt, a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének az időpontját,”

(kell figyelembe venni.)

5. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 196. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az elítélt részéről gyógyintézetben, illetve szociális, vagy hajléktalan ellátó intézményben való ellátás vagy elhelyezés igénye merül fel, az intézet ennek érdekében az igény felmerülésekor haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. A pártfogó felügyelő tájékozódik az intézet e körben tett korábbi intézkedéseiről, és felveszi a kapcsolatot az ellátást nyújtó intézményekkel az elítélt felvétele érdekében.”

6. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 202. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének letöltése után az elítélt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot is értesíteni kell, ha az elítélt pártfogó felügyeletét rendelték el.”

7. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 203. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az alábbi alcím és rendelkezés lép:

„A szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltással, járművezetéstől eltiltással, kiutasítással, közügyektől eltiltással és kitiltással kapcsolatos rendelkezések
203. § (1) A szabadítás napján a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, közügyektől eltiltásról vagy kitiltásról kiállított II. jelzésű értesítőlapot meg kell küldeni:
a) közügyektől eltiltás és foglalkozástól eltiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti rendőrkapitányságnak,
b) kitiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti rendőrkapitányságnak, továbbá a kitiltással érintett helység szerint illetékes rendőrkapitányságnak,
c) járművezetéstől eltiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjének.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni a szabadulás napját és jogcímét és a foglalkozástól eltiltásba, járművezetéstől eltiltásba, közügyektől eltiltásba vagy kitiltásba beszámítható vagy nem beszámítható időket.
(3) Ha a fogva tartott a szabadságvesztést követően előzetes letartóztatás, pénzbüntetést vagy közérdekű munkát helyettesítő szabadságvesztés végrehajtása miatt marad fogva, az intézet a szabadságvesztés letöltése után haladéktalanul megküldi az (1) bekezdésben meghatározott illetékes hatóságnak az értesítést és a végrehajtandó foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, közügyektől eltiltásról vagy kitiltásról szóló II. jelzésű értesítőlapot.
(4) Ha a szabadságvesztésből szabadult elítéltnél a kegyelem a foglalkozástól eltiltásra, járművezetéstől eltiltásra, közügyektől eltiltásra vagy kitiltásra is kiterjed, az értesítésen ezt is fel kell tüntetni.
(5) Ha az elítélt összbüntetésből szabadul, az intézet a végrehajtásra kerülő foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, közügyektől eltiltást vagy kitiltást tartalmazó II. jelzésű értesítőlapot megküldi az (1) bekezdésében megjelölt hatóságoknak.
(6) Ha összbüntetésbe foglalásnak nincs helye, vagy arra más okból nem került sor, a szabadításkor a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, közügyektől eltiltásról vagy kitiltásról kiállított értesítőlapot meg kell küldeni az (1) bekezdésben felsorolt hatóságoknak.
(7) Ha a foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, közügyektől eltiltás vagy kitiltás hatálya alatt álló elítélt feltételes szabadságát megszüntetik vagy a kegyelemből felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelik, erről a befogadó intézet értesíti az illetékes rendőrkapitányságot, illetve jegyzőt. Az értesítésen fel kell tüntetni az elítélt személyi adatait, a büntetés nemét, tartamát, azon szabadságvesztés adatait, amelyből az elítélt feltételes szabadságra bocsátással vagy kegyelemmel szabadult, az új befogadás alapjául szolgáló bírósági határozat adatait. Az értesítést annak a hatóságnak kell megküldeni, amelynek az (1) bekezdés alapján az értesítőlapot továbbították.”

8. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 204. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(Az igazolás)

j) részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a felfüggesztett rész lejártának napját
(tartalmazza.)

9. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 244. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az előzetes letartóztatás tartama alatt a pártfogó felügyelő jogszabályban meghatározott feladatai végrehajtása érdekében az előzetes letartóztatottal a rendelkezési jogkör gyakorlójának külön engedélye és felügyelete nélkül tarthat kapcsolatot.”

3. A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet módosítása

10. § A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet [a továbbiakban: 17/1997. (V. 9.) IM rendelet] a következő 18/A. §-sal egészül ki:

18/A. § E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére is alkalmazandók.”

4. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

11. § A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a tanács elnöke az ügydöntő határozatában részletfizetést [Btk. 51. § (4) bekezdés] vagy az ügydöntő határozat kihirdetése után nyomban előterjesztett kérelemre halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, ezt a büntető határozatról kiállított értesítőlap e célra szolgáló rovatában, illetve „Megjegyzés” rovatában – a halasztás tartamának, a részletfizetésre vonatkozó adatoknak a megjelölésével – feltünteti.”

12. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki, egyidejűleg az i) és j) pont jelölésre j) és k) pontra módosul:

i) ha a bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel szemben a korábban részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részének végrehajtását nem lehet elrendelni [Btk. 91. § (2) bek.], a részben felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezését és a határozat számát,”

13. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szabadságvesztést kiszabó jogerős ítéletről az értesítőlapot akkor is ki kell állítani, ha az elítélt által előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idővel a bíróság a szabadságvesztést vagy a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét teljes egészében kitöltöttnek vette. Ebben az esetben a tanács elnöke az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki. Az értesítőlapon feltünteti, hogy az elítéltet az előzetes fogva tartásból honnan szabadították.”

14. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 12. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2) és (3) bekezdésben, valamint a 11. §-ban írt rendelkezéseket a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról és mellékbüntetésekről kiállított értesítőlap megküldésénél is alkalmazni kell.
(6) A kezelőiroda a gyűjtőjegyzékben feltünteti a határozatkiadmány és a foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról és mellékbüntetésről kiállított értesítőlap, valamint a fiatalkorú elítéltre vonatkozó egyéb iratok megküldését.”

15. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a következő alcímmel és 52/A. §-sal egészül ki:

„Értelmező rendelkezés
52/A. § A 11–17. §-ban és a 19. § (5) bekezdésében a végrehajtandó szabadságvesztésre vonatkozó szabály a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére, a felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó szabály pedig a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részére is alkalmazandó.”

16. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pártfogó felügyelő a kiválasztott munkahellyel egyezteti, hogy mely időponttól, milyen közérdekű munkára van igénye, szándékáról a munkahelyet írásban nyilatkoztatja. A pártfogó felügyelő az elítéltet meghallgatja a tartózkodási helye, a munkahelye, az egészségi állapota és a szakképzettsége tekintetében. Az elítélt meghallgatásáról a pártfogó felügyelő jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a személyes adatoknak a munkahelyhez történő továbbíthatóságára vonatkozó elítélti hozzájárulást is. Ha az elítélt önként nem hajlandó a büntetés letöltésére, a pártfogó felügyelő kezdeményezi a bv. ügyésznél a szabadságvesztésre történő átváltoztatást, erről tájékoztatja a bv. bírót.

17. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a tanács elnöke az ügydöntő határozatában részletfizetést [Btk. 51. § (4) bekezdés] vagy az ügydöntő határozat kihirdetése után nyomban előterjesztett kérelemre a pénzbüntetés megfizetésére halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a BGH az (1) bekezdésben írt felhívásban a tanács elnöke által meghatározott időpontot vagy időpontokat jelöli meg a befizetés határidejéül.”

18. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 93. §-t követően a következő IV/A. és IV/B. Fejezettel egészül ki:

A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS ÉS A JÁRMŰVEZETÉSTŐL ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA
A foglalkozástól eltiltásról és a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlap tartalma
93/A. § (1) A bíróság a foglalkozástól eltiltásról és a járművezetéstől eltiltásról külön értesítőlapot állít ki.
(2) Az értesítőlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon felül tartalmaznia kell a foglalkozástól eltiltás és a járművezetéstől eltiltás lejáratának napját is, ha azt a bíróság
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,
d) önálló büntetésként alkalmazta.
(3) Az értesítőlapon a (2) bekezdésben írtakon kívül fel kell tüntetni
a) a foglalkozás gyakorlásához vagy a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezést,
b) a járművezetéstől eltiltásnál annak a járműfajtának és járműkategóriának a megjelölését, amelyre az eltiltás vonatkozik.
Az előzetes fogva tartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés vagy más büntetés mellett, vagy önállóan kiszabott foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás
93/B. § (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,
d) önálló büntetésként alkalmazta.
(2) A bíróság a foglalkozástól eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak.
(3) A bíróság a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjének.
Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás
93/C. § (1) A bíróság az értesítőlapot – büntetésenként külön-külön – két példányban állítja ki, ha a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,
a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,
b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,
c) amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.
(2) A bíróság az értesítőlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.
(3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.
(4) Ha a bíróság az elítéltet a foglalkozás gyakorlásától, a járművezetéstől végleges hatállyal eltiltotta, a I. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti hatóságnak küldi meg, és a bv. csoportnak csak II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot küld.
93/D. § (1) A bv. előadó a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot a szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek – vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi – és az értesítőlapon feljegyzi az ítélet jogerőre emelkedésétől a szabadságvesztés megkezdéséig a foglalkozástól eltiltás vagy járművezetéstől eltiltás tartamába beszámítható időt.
(2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot közvetlenül a bv. intézetnek adta át, a bv. előadó a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot az (1) bekezdésben írt feljegyzés nélkül haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.
(3) A bv. előadó a I. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.
(4) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően – a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.
Foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén
93/E. § (1) Olyan szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú foglalkozástól eltiltásokat vagy járművezetéstől eltiltásokat szabtak ki, a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy a foglalkozástól eltiltások vagy járművezetéstől eltiltások közül melyiket kell végrehajtani.
(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról újabb értesítőlapot nem kell kiállítani.
(3) Ha a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a foglalkozástól eltiltások vagy járművezetéstől eltiltások közül melyiket kell végrehajtani, a bv. előadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettől megkéri a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást végre kell hajtani.
(4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi, hogy a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.
(5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.
Foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás végrehajtása pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatása és felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén
93/F. § (1) Az a bíróság, amely a pénzbüntetést vagy a közérdekű munkát szabadságvesztésre változtatta át vagy a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte, a foglalkozástól eltiltásról, illetve a járművezetéstől eltiltásról – két példányban – II. jelzéssel, /A és /B megkülönböztetéssel értesítőlapot állít ki, feltéve, hogy a foglalkozástól eltiltás, illetve a járművezetéstől eltiltás tartama még nem telt le. Ha a bíróság az elítéltet a foglalkozás gyakorlásától, illetve a járművezetéstől végleges hatállyal tiltotta el, II. jelzésű értesítőlapot kiállítani nem kell.
(2) A bíróság a II. jelzésű értesítőlap mindkét példányán feltünteti, hogy a pénzbüntetést vagy a közérdekű munkát milyen tartamú szabadságvesztésre változtatta át vagy, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte. Megjelöli továbbá, hogy korábban a I. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot hová küldte meg.
(3) A II. jelzésű értesítőlapokat a bíróság a bv. csoportnak küldi meg. A bv. előadó a II/A. jelzésű értesítőlapot megküldi annak a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek a I. jelzésű értesítőlapot megküldték. A II/B. lapot a 93/D. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek küldi meg.
(4) Ha az elítélt a pénzbüntetést az azt helyettesítő szabadságvesztés foganatba vétele előtt megfizeti, a bv. előadó ennek feltüntetésével a II. (A és B) jelzésű értesítőlapokat irattárba helyezi.
(5) A terhelt szabadításával egyidejűleg, vagy ha a pénzbüntetést az azt helyettesítő szabadságvesztés foganatba vétele után fizetik meg, a bv. intézet – a beszámításra vonatkozó adatok feltüntetését követően – a II/B. jelzésű értesítőlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságnak küldi meg.
Eljárás járművezetéstől eltiltás utólagos beszámítása esetén
93/G. § Ha a bíróság a Be. 564. §-a alapján a járművezetéstől eltiltás időtartamába való beszámításról utólag határoz, új értesítőlapot kell kiállítani, és valamennyi hatóságnak és szervnek meg kell küldeni, ahová korábban a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldték.
Mentesítés végleges hatályú foglalkozástól eltiltás vagy járművezetéstől eltiltás alól
93/H. § Ha a bíróság a foglalkozástól, a járművezetéstől véglegesen eltiltott elítéltet a Be. 565. §-a szerinti eljárásban mentesíti, erről a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságokat határozatának jogerős kiadmányával értesíti.
A KIUTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSA
A kiutasításról kiállított értesítőlap tartalma
93/I. § (1) A bíróság a kiutasításról külön értesítőlapot állít ki.
(2) Az értesítőlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon felül tartalmaznia kell kiutasítás lejáratának napját is, ha azt a bíróság
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,
d) önálló büntetésként alkalmazta.
Az előzetes fogva tartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés vagy más büntetés mellett, vagy önállóan kiszabott kiutasítás
93/J. § (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha a kiutasítást
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,
d) önálló büntetésként alkalmazta.
(2) A bíróság a kiutasításról kiállított értesítőlapot megküldi – a jogerős és végrehajthatósági záradékkal, eredeti bírói aláírással ellátott határozatának két példányát egyidejűleg mellékelve – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bíróság székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: területi idegenrendészeti hatóság).
93/K. § (1) A 93/J. § (1) bekezdése szerint alkalmazott kiutasítás esetén a bíróság rendelkezik a terheltnek az illetékes területi idegenrendészeti hatósághoz történő előállítása iránt [Be. 596. § (8) bek.] a terhelt lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a bíróság székhelye szerint illetékes rendőrkapitányság útján és a kiutasításról kiállított értesítőlapot, valamint a jogerős és végrehajthatósági záradékkal, eredeti bírói aláírással ellátott határozatát két példányban – amennyiben az írásba foglalásra később kerül sor, a határozat rendelkező részét – az előállítást foganatosító rendőrnek adja át.
(2) A 93/J. § (1) bekezdése szerint alkalmazott kiutasítás esetén, ha a terheltet az ügydöntő határozat meghozatalakor a tárgyalásra a rendőrség útján előállították, a bíróság az (1) bekezdés szerinti értesítőlapot és határozatát két példányban az előállító rendőrnek adja át, és egyúttal rendelkezik a terheltnek a bíróság székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatósághoz történő előállítása iránt [Be. 596. § (8) bek.]. Ha a terheltet a bv. intézetből állították elő, a bíróság az (1) bekezdés szerint jár el.
(3) Ha a bíróság a kiutasítást önálló büntetésként alkalmazta, a kiutasításról kiállított értesítőlap „Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti.
(4) Ha az érdemi határozatban a bíróság a kiutasított terheltet bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, az értesítőlap „Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti.
(5) Ha a bíróság a kiutasítás végrehajtását a terhelt kikísérésével (kitoloncolás) rendelte el, az értesítőlap „Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti.
(6) A bv. bíró a kiutasítás végrehajthatósága (Bv. tvr. 12. §) tárgyában hozott jogerős határozatát megküldi az illetékes területi idegenrendészeti hatóságnak.
Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás
93/L. § (1) A bíróság az értesítőlapot két példányban állítja ki, ha a kiutasítást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,
a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,
b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,
c) amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.
(2) A bíróság az értesítőlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.
(3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.
(4) Ha a bíróság az elítéltet végleges hatállyal kiutasította, a I. jelzésű értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg, és a bv. csoportnak csak II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot küld.
93/M. § (1) A bv. előadó a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot a szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi.
(2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot közvetlenül a bv. intézetnek adta át, a bv. előadó a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.
(3) A bv. előadó a I. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.
(4) A bv. előadó a I. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapon feljegyzi, hogy az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére szóló felhívása milyen időpontra történt vagy azt, hogy az elítélt a szabadságvesztést tölti.
93/N. § (1) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.
(2) A bv. intézet a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot az elítélt várható szabadulása napját harminc nappal megelőzően megküldi az ügydöntő határozatot hozó bíróság székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnak. Ha a várható szabadulásig már nincs harminc nap, vagy a várható szabadulás időpontja ezt követően megváltozik, a bv. intézet erről haladéktalanul értesíti az illetékes területi idegenrendészeti hatóságot.
Kiutasítás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén
93/O. § (1) Olyan szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú kiutasításokat szabtak ki, a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy a kiutasítások közül melyiket kell végrehajtani.
(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a kiutasításról újabb értesítőlapot nem kell kiállítani.
(3) Ha a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a kiutasítások közül melyiket kell végrehajtani, a bv. előadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettől megkéri a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a kiutasítást végre kell hajtani.
(4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi, hogy a kiutasítást milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.
(5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.
Mentesítés a végleges hatályú kiutasítás alól
93/P. § Ha a bíróság a végleges hatállyal kiutasított elítéltet a Be. 565. §-a szerinti eljárásban mentesíti, erről a területi idegenrendészeti hatóságot határozatának jogerős kiadmányával értesíti.”

19. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet V. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

A MELLÉKBÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA
A mellékbüntetésről kiállított értesítőlap tartalma
94. § (1) A bíróság a közügyektől eltiltásról és a kitiltásról külön értesítőlapot állít ki.
(2) Az értesítőlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon felül tartalmaznia kell a közügyektől eltiltás és a kitiltás lejáratának napját is, ha
a) azt a bíróság olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
b) a kitiltást olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
c) a kitiltást felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta.
Az előzetes fogva tartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazott mellékbüntetés
95. § (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha
a) a mellékbüntetést olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
b) a kitiltást olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,
c) a kitiltást felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta,
(2) A bíróság a mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, valamint ha kitiltást alkalmazott, a kitiltással érintett helység szerint illetékes rendőrkapitányságnak is.
(3) A bíróság, az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha közügyektől eltiltást alkalmazott és a lefolytatott bizonyítás alapján tudomására jutott, hogy az elítélt hivatalos személy, népképviseleti szerv testületének tagja, társadalmi szervezet, köztestület, közalapítvány tisztségviselője, belföldi kitüntetéssel vagy külföldi kitüntetés viselésére vonatkozóan engedéllyel rendelkezik, valamennyi, a közügyektől eltiltás által érintett szervezetet illetően külön-külön, III-as számozástól kezdődően mellékbüntetési értesítőlapot állít ki, és megküldi
a) a hivatalos személy munkáltatójának,
b) a népképviseleti szerv testületének,
c) annak a társadalmi szervezetnek, köztestületnek, közalapítványnak, amely szervezetben az elítélt tisztséget visel,
d) a belföldi kitüntetés adományozására, illetve a külföldi kitüntetés viselésének engedélyezésére jogosítvánnyal rendelkező személy hivatalának.
(4) Ha katonai rendfokozattal rendelkező elítélttel szemben nem katonai büntetőeljárásban alkalmaztak közügyektől eltiltást, a mellékbüntetésről kiállított – és a soron következő római számmal ellátott – értesítőlapot
a) hadköteles személy esetén az elítélt lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak,
b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó elítélt esetén az állományilletékes parancsnoknak
kell megküldeni.
Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott mellékbüntetés
96. § (1) A bíróság az értesítőlapot – mellékbüntetésenként külön-külön – két példányban állítja ki, ha a mellékbüntetést olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,
a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,
b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,
c) amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.
(2) A bíróság az értesítőlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.
(3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.
97. § (1) A bv. előadó a II. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot a szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek – vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi – és az értesítőlapon feljegyzi az ítélet jogerőre emelkedésétől a szabadságvesztés megkezdéséig a mellékbüntetés tartamába beszámítható időt.
(2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot közvetlenül a bv. intézetnek adta át, a bv. előadó a II. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot az (1) bekezdésben írt feljegyzés nélkül haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.
(3) A bv. előadó az I. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot a 95. § (2) bekezdésben megjelölt hatóságnak küldi meg.
(4) Ha a 95. § (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint a közügyektől eltiltással kapcsolatosan külön mellékbüntetési értesítőlapot kell kiállítani, a bíróság a – III-as számozástól a soron következő római számmal ellátott – mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot a 95. § (3) és (4) bekezdésben megjelölt személynek, szervnek, szervezetnek küldi meg.
(5) Kitiltás esetén a bv. előadó az I. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlapon feljegyzi, hogy az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére szóló felhívása milyen időpontra történt vagy azt, hogy az elítélt a szabadságvesztést tölti.
(6) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a II. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapot – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően – a 95. § (2) bekezdésben megjelölt hatóságnak küldi meg.
Mellékbüntetés végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén
98. § (1) Olyan büntetések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú mellékbüntetéseket szabtak ki, a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy a mellékbüntetések közül melyiket kell végrehajtani.
(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a mellékbüntetésről újabb értesítőlapot nem kell kiállítani.
(3) Ha a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a mellékbüntetések közül melyiket kell végrehajtani, a bv. előadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettől megkéri a II. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a mellékbüntetést végre kell hajtani.
(4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi, hogy a mellékbüntetést milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.
(5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a 95. § (2) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.
Kitiltás végrehajtása felfüggesztett szabadságvesztés elrendelése esetén
99. § (1) Az a bíróság, amely a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelte el, a kitiltásról – két példányban – II. jelzéssel, /A és /B megkülönböztetéssel mellékbüntetési értesítőlapot állít ki, feltéve, hogy a kitiltás tartama még nem telt le.
(2) A bíróság a II. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlap mindkét példányán feltünteti, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelte el. Megjelöli továbbá, hogy korábban az I. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapot hová küldte meg.
(3) A II. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapokat a bíróság a bv. csoportnak küldi meg. A bv. előadó a II/A. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapot megküldi annak a 95. § (2) bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek az I. jelzésű értesítőlapot megküldték. A II/B. lapot a 97. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek küldi meg.”

20. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

107. § (1) Ha a köztársasági elnök az elítélt büntetését kegyelemből egészben vagy részben elengedte, vagy a szabadságvesztés végrehajtását egészben vagy részben próbaidőre felfüggesztette, az első fokon eljárt bíróság haladéktalanul értesíti a bv. csoportot, illetve a BGH-t a szükséges intézkedések megtétele érdekében, valamint azokat a hatóságokat, személyeket, szerveket, szervezeteket, amelyeknek a bíróság a foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot közvetlenül megküldte.”

21. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

108. § (1) Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtására annak megkezdése előtt kegyelemben részesült, a bv. előadó II. jelzésű foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésről kiállított értesítőlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével és a büntetés lejártának napjával feltünteti, és a foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot a 95. § (2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak megküldi.
(2) Ha a kegyelem a szabadságvesztés mellett más büntetést is érint, a bv. előadó a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapra ezt is feljegyzi.
(3) Ha a bv. előadó a kegyelem gyakorlásáról szóló értesítés megérkezése előtt a kegyelemmel érintett, I. jelzésű értesítőlapot a 93/B. § (2) és (3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak még nem küldte meg,
a) ha a kegyelem más büntetés elengedésére is kiterjed, a kegyelemmel érintett értesítőlapokat – a kegyelem feltüntetésével – irattárba helyezi,
b) ha más büntetés elengedésére nem került sor, de a szabadságvesztést kegyelemből közérdekű munkára vagy pénzbüntetésre változtatták át vagy a végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, a kegyelemmel érintett, I. jelzésű értesítőlapot I–II. jelzéssel látja el, és a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak megküldi; a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapot – a kegyelem feltüntetésével – irattárba helyezi.
(4) Ha a bíróság arról értesíti a bv. csoportot, hogy a kegyelem a hatályát vesztette, a bv. előadó ennek feltüntetésével az irattárba helyezett értesítőlapot az általános szabályok szerint megküldi az érintett hatóságnak, szervnek.”

22. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

109. § (1) Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása során részesül kegyelemben, szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével és a foglalkozásról eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kiutasítás vagy mellékbüntetés leteltének napjával, továbbá e büntetések végrehajtását befolyásoló tényekkel és ezek fennállásának időtartamával feltünteti – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően –, és a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében megjelölt érintett hatóságnak küldi meg.
(2) Ha a kegyelem más büntetésre is kiterjed, a bv. intézet a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével feltünteti, és megküldi a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében megjelölt érintett hatóságoknak.”

23. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az értesítőlap tartalmazza a 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott adatokat, – ideértve a b) pontban meghatározott bűncselekmény büntetési tételének felső határát is, – a bírói rendelvényt és az ideiglenes kényszergyógykezelés kezdetének a napját.”

24. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

115. § (1) A bíróság a Btk. 72. § (6) bekezdése vagy a Btk. 91. § (6) bekezdése, fiatalkorú esetében a Btk. 119. §-a alapján próbára bocsátás vagy egészben vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett elrendelt – ideértve a pártfogó felügyelet utólagos elrendelését is (Be. 567. §) – pártfogó felügyeletről két példányban állít ki értesítőlapot.”

25. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a következő 125/A. §-sal egészül ki:

125/A. § (1) A bv. bíró az illetékes ügyész indítványára soron kívül dönt a nem visszaeső pártfogolt pártfogó felügyeletének a megszüntetéséről, vagy az indítvány elutasításáról, ha a pártfogó felügyelet fele része, de legalább két év eltelt és annak szükségessége már nem áll fenn [Btk. 82. § (3) bekezdés].
(2) A bv. bíró döntése előtt a pártfogoltat meghallgatja, a pártfogó felügyelőt meghallgathatja, a meghallgatásról az illetékes ügyészt értesíti.
(3) A bv. bíró a határozatát megküldi az elítéltnek, az ügyésznek és a végrehajtásra illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak.”

26. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 132. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bv. bíró jogerős határozatát a fiatalkorú lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak és annak az intézetnek küldi meg, ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják.”

27. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 155. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közügyektől eltiltásról, a katonai büntetésről vagy mellékbüntetésről szóló külön értesítőlapot a katona volt állományilletékes parancsnokának akkor is meg kell küldeni, ha az elítélt szolgálati viszonya a büntetőeljárás jogerős befejezése előtt megszűnt.”

5. A bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítéséről szóló 14/2003. (VI. 19.) IM rendelet módosítása

29. § A bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítéséről szóló 14/2003. (VI. 19.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az eljárási cselekményről készített felvételről – átjátszás útján – az iratmegismerési joggal rendelkező eljárási résztvevők indítványára, az általuk biztosított adathordozóra a bíróság másolatot készít. A minősített adatot tartalmazó felvétel másolására és a másolat kezelésére a Be.-nek a minősített adat megismerésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

6. A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet módosítása

30. § A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A terhelt és védője a nyomozás minősített adatot tartalmazó irataiba a Be. rendelkezései szerint jogosult betekinteni. Az ilyen tartalmú iratokról másolat készítésére, továbbá a minősített adatot tartalmazó irat kézbesítésére a Be. rendelkezései alkalmazandók.”

7. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

31. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet [a továbbiakban: 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet] 3. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A terheltre vonatkozóan a pártfogó felügyelői vélemény rögzíti)

h) a hozzátartozók közötti erőszakra, vagy veszélyeztetettségre utaló tények leírását, az azok megszüntetése érdekében tett, vagy javasolt intézkedések bemutatását.”

32. § A 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A pártfogó felügyelő javaslatot tesz a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha a hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli a pártfogó felügyelet végrehajtása során.”

33. § A 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 41. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

41. § (1) A pártfogó felügyelő akkor is segítséget nyújt az elítéltnek, ha azt az elítélt a szabadulás után egy éven belül kéri.
(2) A szabaduló személyt indokolt esetben a Pártfogó Felügyelői Szolgálat segélyben részesítheti.”

8. A tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet módosítása

34. § A tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felvétel lejátszásakor biztosítani kell, hogy a felvételt illetéktelen személy ne ismerhesse meg, a tartalmát ne változtathassa meg, ne semmisíthesse meg vagy ne másolhassa le. A minősített adatot tartalmazó felvétel lejátszására a Be.-nek a minősített adat megismerésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

9. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása

35. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet [a továbbiakban: 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet] 14. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

(A minősített adat megismerése)
14. § (1) Minősített adatot tartalmazó irat kézbesítése előtt a címzettet írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy a minősített adatok védelméről szóló jogszabályban meghatározott feltételek megtartását miként tudja biztosítani.
(2) Minősített adatot tartalmazó adathordozó akkor kézbesíthető, ha az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium biztonsági vezetője igazolja, hogy a címzettnél a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek biztosítottak.
(3) Ha a címzettnél a minősített adat védelme nem biztosított, akkor minősített adatot nem tartalmazó kivonatot kell a címzettnek kézbesíteni.”
19. § (4) Ha a tényállás alapján az ügyben a közvetítői eljárás törvényi feltételei fennállnak, a sértett tanút részletesen tájékoztatni kell a közvetítői eljárás szabályairól és lehetőségéről. A tájékoztatás tartalmát és tényét, valamint a sértett erre tett észrevételét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.”
121. § (3) Ha a tényállás alapján az ügyben a közvetítői eljárás törvényi feltételei fennállnak, a gyanúsítottat részletesen tájékoztatni kell a közvetítői eljárás szabályairól és lehetőségéről. A tájékoztatás tartalmát és tényét, valamint a gyanúsított erre tett észrevételét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.”

10. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól
és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása

38. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet [a továbbiakban: 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet] 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A terhelt és védője a nyomozás minősített adatot tartalmazó irataiba a Be. rendelkezései szerint jogosult betekinteni. Az ilyen tartalmú iratokról másolat készítésére, továbbá a minősített adatot tartalmazó irat kézbesítésére a Be. szabályai az alkalmazandók.”

11. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról,
valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló
36/2003. (X. 3.) IM rendelet módosítása

39. § A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet [a továbbiakban: 36/2003. (X. 3.) IM rendelet] a következő 14/A. §-sal egészül ki:

14/A. § (1) Ha a kényszergyógykezelés Btk. 74. § (3) bekezdése szerinti tartama lejárt, de a bíróság megállapította, hogy a beteg további gyógykezelése szükséges, az IMEI az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 200. §-ában foglaltak szerint jár el. Az IMEI a bírósági határozatról, valamint a bíróság által – a főigazgató főorvos javaslata alapján – kijelölt pszichiátriai intézményről értesíti a 14. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket. Az IMEI a bírósági határozatot, valamint a beteg egészségügyi és egyéb adatait tartalmazó dokumentációjának másolatát a kijelölt pszichiátriai intézménynek adja át.
(2) Ha a kényszergyógykezelés tartamának lejárta után a beteg további gyógykezelése nem indokolt, az IMEI a 14. §-ban foglaltak szerint jár el.”

12. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartási részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

40. § A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 15. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíróság a bűntettesek nyilvántartása részére közli)

h) a 7. számú adatlapon az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, valamint a pénzbüntetés szabadságvesztésre való átváltoztatásáról szóló határozat számát és keltét, az eljáró bíróság megnevezését és az így meghatározott szabadságvesztés mértékét,
i) a 8. számú adatlapon az eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a pénzbüntetés megfizetésének napját, ha a terhelt a pénzbüntetést megfizette,”

41. § A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A büntetés-végrehajtási intézet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel közérdekű munka és pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés esetén is.”

13. Szövegcserés módosító rendelkezések és hatályon kívül helyező rendelkezések

43. § (1) A

a) 9/1995. (III. 8.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében a „büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (Be.) 394/B. §-ban” szövegrész helyébe a „nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény IV. Fejezet 2. Címében” szöveg,

b) 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 16/A. §-ában az „50.” szövegrész helyébe az „53.” szöveg, 222. § (3) bekezdés a) pontjában a „mellékbüntetésre” szövegrész helyébe a „büntetésre” szöveg, 222. § (3) bekezdés b) pontjában a „mellékbüntetést” szövegrész helyébe a „büntetést”szöveg,

c) 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 18. §-ában a „bűntettesek nyilvántartását kezelő” szövegrész helyébe a „bűnügyi nyilvántartó” szöveg,

d) 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 4. § (5) bekezdésében a „bv. csoportnak” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási csoportnak” szöveg, a „bv. csoport” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási csoport” szöveg, 9. § (2) bekezdés h) pontjában a „[Btk. 89. § (5) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 91. § (2) bek.]” szöveg, 64. § (1) bekezdés b) pontjában a „büntetést megkezdeni” szövegrész helybe a „munkahelyen megjelenni” szöveg, 93. §-ában az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg helyébe az „igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

e) a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet 78. §-ában az „államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó adatokat” szövegrész helyébe a „minősített adatot” szöveg

f) a 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet 28. §-ában az „államtitkot, illetve szolgálati titkot képező” szövegrész helyébe a „minősített” szöveg, 29. §-ában az „államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minősített adatot” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti

c) a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 24. § (4) bekezdése, 27. § (1) bekezdés második mondata, és 28. § (3) bekezdése,

d) a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 39. §-át megelőző alcímben a „vagy pénzmellékbüntetés” szöveg, 39. § bevezető részében a „vagy pénzmellékbüntetésnek” szöveg, 39. § b) pontjában a „(pénzmellékbüntetést)” szöveg, IV. Fejezetének címében az „A PÉNZMELLÉKBÜNTETÉS,” szöveg, 63. § (3) bekezdése, 73. § (1) bekezdés a) pontjában az „és a pénzmellékbüntetésről” szöveg, 73. § (6) bekezdésében a „, a pénzmellékbüntetést” szöveg, 74. § (1) bekezdésében az „annak végrehajtását a bíróság felfüggesztette, vagy” szöveg, 74. § (3) bekezdése, 77. §-t megelőző alcímében az „és a pénzmellékbüntetés” szöveg, a 77. § (1) bekezdésében az „és pénzmellékbüntetés (a továbbiakban együtt: pénzbüntetés)” szöveg, 82. § (4) bekezdése és a VII. Fejezet II. Címe,

e) a 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 28. § (1) bekezdés a) pont 7. alpontjában a „felnőttkorú,” szöveg, 28. § (1) bekezdés b) pont 1. alpontjában a „feltételes szabadság mellett elrendelt” szöveg,

f) a 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 1. § b) pontjában a „kényszergyógyítását is elrendelték, illetve” szöveg, 3. § (2) bekezdés e) pontjában az „a kényszergyógyításra utalt, továbbá” szöveg, 28. § (1) bekezdés a) pontja és 29. § a) pontja.

14. Záró rendelkezések

44. § (1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba és 2011. január 2-án a hatályát veszti.

(2) Az 1–28. §, 31–33. §, 39–42. §, 43. § (1) bekezdés a)–d) pontja és (2) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba.

(3) A 43. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelethez

................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
........................../20......./........ szám
ÉRTESÍTÉS
A(z) .........................................................................……………. [Btk. …........…………… § (……….......) bekezdés] miatt - .................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság ............................................................................. terhelt ....................................................…………………. állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján született ........................................................................................ anyja neve: ............................................., .............................................................................. lakos)
előzetes letartóztatását
a 20..... év .....................………………. hó ........ napján kelt ………..................................... /20......../........ számú, illetőleg a(z) ................................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság a 20....... .év ...................... hó ....... napján kelt ....................................... /20........./......... számú végzésével
- elrendelte
- fenntartotta
- megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el
- óvadék megfizetése mellett megszüntette.
a 20........................................................................ napján kelt .................................... számú határozatával felülvizsgálta (Be. 132. §). A vádlott előzetes letartóztatását - meghosszabbította - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el. Az előzetes letartóztatás
- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.
A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső - fiatalkorú.
A bíróság a terheltet a 20..... év .... hó ........ napján kelt ..../20..../.... számú ítéletével, illetve a .... bíróság/ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a 20.......... év ................... hó ...... napján kelt ....../20...../...... számú ítéletével .............................................. miatt nem jogerősen ................................... büntetésre ítélte, amelybe a terhelt által
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
és az ......... év ............................ hó ........ napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg a
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
házi őrizetben töltött időt oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, beszámította.
A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: ......................... [Btk. ........ § (........) bekezdés]
A terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk. ....... § (........) bekezdés].
A terhelt a szabadságvesztés büntetés .......................................... részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra [Btk........... § (.....) bekezdés].
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be. 141. § (2) bekezdés].
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását
- javítóintézetben;
- büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
Az óvadék megállapításáról ...................................................... bíróság határozott jogerősen.
Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól való eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 136. §]
Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - korlátozni szükséges, annak módja:
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet,
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Az előzetesen letartóztatott más személlyel
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet,
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Megjegyzés:
Ügyészi szám: .................................................
Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ............................................................................................................ ............................................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át.
A terhelt a ...................................................................................... Bíróság előtt folyamatban volt - levő .................................... számú büntetőügyben előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van - szabadságvesztést tölt.
A házi őrizetet a ............................................ rendőrkapitányság foganatosítja.
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
a rendőrkapitányság vezetője!
a javítóintézet igazgatója!
az előzetes letartóztatás foganatosítása
a terhelt szabadlábra helyezése végett!
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján
................................................
a tanács elnöke - bíró

203.

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

ÉRTESÍTÉS
lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

A terhelt családi és utóneve
(születési családi
és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye

 

 

 

 

A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
.......................................................................................................................................................
város .....................................irányítószám, ...................................................... utca (tér) ............ házszám.

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:

................................................................................ Bíróság ......................./20......../........... számú végzése

 

20....... évi .......................................... hó ..... nap

............................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság ...................../20......../........... számú végzése

mint másodfokú bíróság

20........ évi .......................................................... hó ........ nap

A lakhelyelhagyási tilalom

- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig,

- a másodfokú eljárás befejezéséig,

- az eljárás jogerős befejezéséig

tarthat.

Ha a bíróság a Be. 137. §-ának (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az 20...... év ............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.

A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rendőrségen köteles jelentkezni.

A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma: .........................................

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.

 

 

.......................................................................................

 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének

206.

Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

..................................................................................................................
Bíróság/Ítélőtábla
ÉRTESÍTÉS
házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

A terhelt családi és utóneve
(születési családi
és utónév is)

Születési helye
és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye

 

 

 

 

A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
...................................................................................................................................................................
város .......................................... irányítószám, ............................................... utca (tér) ............ házszám.

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:

.................................................................. Bíróság/Ítélőtábla ..................../20......../........... számú végzése

 

20....... évi ........................................... hó ..... nap

............................................ Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság .........................../20......../........... számú végzése

mint másodfokú bíróság

20........ évi .......................................................... hó ........ nap

- A bíróság a terhelt házi őrizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a

................................................................................................................................................................................

alatt lévő lakást, kizárólag

................................................................................................................................................................... céljából

.................................................................... időben .................................................................................................

távolságra, úticélra.

- A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja

- A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti

A házi őrizet

- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,

- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,

- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.

 

Ha a bíróság házi őrizet fenntartásáról határoz [Be. 138. § (3) bek.], az 20...... év ............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.

A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze.

A házi őrizet megszegéséről a ........................................ /20.........................../..................... számra hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma: ............................................

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.

 

 

.......................................................................................

 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének

206/a.

Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
.................................................................... miatt............................................................... ellen
indított büntetőügyben a bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy
a 20........ évi ...................... hó ...... napján kelt
............................/................./sz. végzésével
......................................................./...............................-n, 19.......................................
évi ......................................... hó ..... napján született, anyja neve: ...................................
.......................................................... lakóhelye: ....................................................../
ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el.
Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig/az eljárás jogerős befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.
Ha a bíróság a Be. 145. §-ának (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja, az 20...... év ....................... hónap .......... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.
Lássa...........................................................főigazgató főorvosa
Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre - szüntesse meg.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
P. H.
...................................................
a tanács elnöke - bíró
Megjegyzés:
A terhelt 20..... évi .................... hó ..... napja óta ideiglenes kényszergyógykezelésben van.
A bíróság a vádlottat a 20....... évi .................... hó ..... napján kelt ................./.........../.....számú nem jogerős ítéletével felmentette, végzésével az előzetes letartóztatását/házi őrizetét megszüntette.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
a tanács elnöke – bíró

289.

Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról és megszüntetéséről.

ÉRTESÍTÉS
a kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és
utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
(tartózkodási helye
postai irányítószámmal)

 

 

 

 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

...........................................
bíróság

.........................................
megyei bíróság

....................................../20......./......... sz. ítélete - végzése

 

20................... évi ..................................... hó ............. nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20................... évi ..................................... hó ............. nap

............................................
megyei bíróság

.........................................
Ítélőtábla

..................................../20......../.......... sz. ítélete - végzése

 

 

20.................... évi .................................... hó ............. nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20................... évi ..................................... hó ............. nap

Legfelsőbb Bíróság

...................................../20......./.......... sz. ítélete - végzése

 

20................... évi ..................................... hó ............. nap

.................................................................................................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság 20....... évi ........................ hó ........ napján jogerőre emelkedett ................../20......../.............. számú határozatával rendelte el a kényszergyógykezelést.

A cselekmény Btk. szerinti megnevezése és büntetési tételének felső határa

A cselekmény elkövetésének helye és ideje 

Lássa ............................................................................
főigazgató főorvosa

A beteg 20............. évi ............................... hó ....... napjától ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll.

Az ítélet - végzés - jogerős és végrehajtható.
A kényszergyógykezelést hajtsa végre - a kényszergyógykezelést szüntesse meg!

A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését
20..... évi .......................... hó ..... napjáig elhalasztotta.
..........................., 20........évi..........................hó........nap

..........................., 20....... .évi ........................ hó ........ nap

 

P. H.

P. H.

..............................................................
a tanács elnöke - bíró

.............................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

 

 

290.

Értesítés kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről.

.............................................................................................. Bíróság
ÉRTESÍTÉS
előzetes fogva tartás, házi őrizet utólagos beszámításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és
utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
letartóztatása előtt

 

 

 

 

Az ügyben eljárt, de az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:

.............................................
Bíróság

.............................................
Bíróság

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

.............................................
Megyei Bíróság

.............................................
Ítélőtábla

20.............. évi .............................. hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

Legfelsőbb Bíróság

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

Az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet

utólagos beszámításánál érintett büntetés:

..................................... szabadságvesztés

..................................... közérdekű munka

..................................... pénzbüntetés

Az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításáról rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte, száma és a beszámítás mérve:

.............................................
Bíróság

.............................................
Bíróság

20.............. évi .............................. hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.

.............................................
Megyei Bíróság

.............................................
Ítélőtábla

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.

 

 

20................... évi ..................................... hó ............. nap

Legfelsőbb Bíróság

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.

*/ A bíróság az ......... évi ................................... hó ............ napjától ....... évi .......................................... hó ..... napjáig

és az ............ évi ................................................. hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

és az ............ évi ................................................. hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

és az ............ évi ................................................. hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időt - eltöltött időre figyelemmel:

1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek vette

2. A kiszabott közérdekű munkából - munkát ....................... órát kitöltöttnek vett - teljes egészében kitöltöttnek vette

A bíróság a házi őrizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjedő házi őrizetben töltött idő felel meg.

3. A kiszabott pénzbüntetést ..........................................., azaz .................................................... Ft erejéig

- teljes egészében lerovottnak nyilvánította.

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján

 

 

.......................................................................................

 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

 

 

A */jel után a nem kívánt szövegrész törlendő!

 

Az előzetes fogva tartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása jogerős és végrehajtható.

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján

 

 

.......................................................................................

 

a tanács elnöke - bíró

Megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309.

Értesítés előzetes fogva tartás, házi őrizet utólagos beszámításáról.

................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
közérdekű munka jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

 

 

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Iskolai végzettsége

Szakképzettség

 

 

 

A közérdekű munka jellege:

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

........................................
Bíróság

........................................
Bíróság

....................................................................... sz. ítélete
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

........................................
Megyei Bíróság

........................................
Ítélőtábla

........................................................................... határozata
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

Legfelsőbb Bíróság

 

...................................................................... sz. határozata

 

 

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

 

Helye és
ideje

 

A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel):

Büntetések:
    
    
    

Intézkedések:
    
    
    

 

 

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a

 

20............ évi ......................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ......................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ......................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogva tartásban, illetőleg

 

a

 

20............ évi ......................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ......................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ......................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt beszámította.

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!
Tartózkodási helye:

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.

 

...........................................................................
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére

20..... évi ....................................... hó ......... napjáig halasztást kapott.

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.

 

...........................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

313/c.

Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról.

ÉRTESÍTÉS
a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról
..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n,
19..... évi ..................... hó ..... napján született,
anyja neve: ......................................................
lakóhelye: ........................................................
a ............................................................. Bíróság a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt
.................../20...../..... számú, illetve a ........................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, mint másodfokú bíróság a 20.......évi................hó.....napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével, illetve az Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, mint harmadfokú bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével ...................... miatt jogerősen ............/....../ napi tétel, összesen ......................... Ft pénzbüntetésre ítélte.
A pénzbüntetést a ................................. BGH Pb.........../20......... tételszám alatt előírta.
Az elítélt a pénzbüntetést - nem - csak részben - fizette meg.
A jogerős határozat a pénzbüntetés egynapi tételének összegét ............/............... forintban állapította meg.
Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép.
Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú végzésével a meg nem fizetett pénzbüntetést..............................………….../...............................………… nap fogházban/börtönben/fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre változtatta át.
A bíróság az előzetes fogva tartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idővel ..................... napi tételt figyelembe vett.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa:
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az átváltoztató végzés végrehajtandó.
A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre!
A szabadságvesztésből az időközben történt ................................ forint befizetésre figyelemmel ............................................ ............................................ napot hajtson végre.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
a tanács elnöke - bíró

320.

Értesítés a pénzbüntetés átváltoztatásáról.

................................................. Bíróság/Ítélőtábla
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
A(z) .................................................................................................……………………………………. bűntette (vétsége) miatt ...................................................................................................................................... ellen a ........................................………… Rendőr(fő)kapitányságon ...........…………… szám alatt indított bűnügyben értesítem, hogy a bíróság ........................................................................................... terhelt, ......................................................... állampolgár (aki .............................................................-n, 19.......... évi ........................................... hó ............ napján született, anyja neve: ........................................................................ lakos)
előzetes letartóztatását
a 20........ évi ........................... hó ......... napján kelt ............................./20......../........... számú, illetőleg a .................................................... Bíróság/Ítélőtábla a 20..... évi ........................ hó..... napján kelt ...................../20......../..... számú végzésével - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb ......... év ............. hó ..... napjáig
- elrendelte,
- meghosszabbította.
A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását javítóintézetben - büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be. 141. § (2) bek.]
Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - korlátozni szükséges, annak módja:
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Az előzetesen letartóztatott más személlyel
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Megjegyzés:
Ügyészi szám: ..............................................................................................
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
bíró
Rendőrkapitányság vezetőjének
Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának
Javítóintézet igazgatójának
Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett.

905.

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt.

.......................................................................................... Bíróság/Ítélőtábla/
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt
A .................................................................................................................................... miatt
........................................................................................................................................ ellen
a................................................ Rendőr(fő)kapitányságon ............................................... szám alatt indított büntetőügyben értesítem, hogy a bíróság a ...................................................…………………………… gyanúsítottal szemben, aki ......................................................................………….. született, anyja neve:............................................................. lakóhelye: ..............................................................
Őrizetbevétel napja: ............................................................. a 20........ év............................... hó ..... napján kelt ........./20......./...... számú, illetőleg a ............................................................... Bíróság/Ítélőtábla a 20..... év .................. hó ..... napján kelt ...................../20........./..... számú végzésével az ............... év ........................... hó ........ napján elrendelt
előzetes letartóztatását
megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette
és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését.
Ügyészi szám: .........................................................................................................................
Lássa rendőrkapitányság vezetője/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka.
A szabadlábra helyezést foganatosítsa.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
a tanács elnöke - bíró
Az óvadék megállapításáról .................................................. bíróság határozott jogerősen.

905/a.

Értesítés előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt.

................................................ Bíróság/Ítélőtábla
.............................../20......./........ szám
ÉRTESÍTÉS
elmeállapot megfigyeléséről a vádirat benyújtása előtt
     miatt
....................................................................................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a
20............. év ................................ hó ..... napján kelt
........../20....../..... számú végzésével
................................................................ - aki ...........................................................
     született,
anyja neve:     
     szám alatti lakos
................................................ bv. intézetben/rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő,
gyanúsított elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi időtartamra elrendelte/további egy hónappal meghosszabbította.
Ügyészi szám: ...............................................
Lássa Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Főigazgató Főorvosa.
Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre.
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.
................................................
bíró - bírósági ügyintéző

905/b.

Értesítés elmeállapot megfigyeléséről.

ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

 

 

 

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

 

 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
bíróság

.........................................
megyei bíróság

.........................................../20........./........... számú ítélete

 

20.................... évi ................................... hó ............. nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20.................... évi .................................... hó ............. nap

 

...................................../20........./........... számú határozata

.........................................
megyei bíróság

.........................................
ítélőtábla

20................... évi .................................... hó ............. nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20.................. évi ..................................... hó ............. nap

Legfelsőbb Bíróság

...................................../20........./........... számú határozata

 

20.................... évi .................................... hó ............. nap

A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

 

Helye és
ideje

 

A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):

A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének tartama (számmal és betűvel):

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(A törvényhely pontos megjelölésével):

 

Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

Büntetések:

    

    

    

Mellékbüntetések:

    

    

    

Intézkedések:

    

    

    

A feltételes
szabadságra
vonatkozó
rendelke-
zések

Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

 

Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

 

Az elítélt a büntetés fele részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

 

Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részéből nem bocsátható feltételes szabadságra a Btk. 90. § (3) bekezdése alapján

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe – ideértve a részben felfüggesztett szabadságvesztést is – az

............ évi ........................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ........................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ........................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ........................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogva tartásban, illetőleg

 

a

 

20.......... évi ............................................ hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20.......... évi ............................................ hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20.......... évi ............................................ hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel meg
beszámította.

A bíróság megállapította, hogy az elítélt az előzetes fogva tartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idő beszámításával a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét kitöltötte: igen/nem

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.

 

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és – a fel nem függesztett részében – végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.

20........... év ................................ hó....... napjáig
halasztást kapott.

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

........................, 20..... év ............................... hó ......... nap

........................, 20..... év ............................... hó ......... nap

P. H.

P. H.

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

 

 

A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor került:

 

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:

 

Megjegyzés:

 

Csak a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részének elrendelése esetén töltendő ki!

A felfüggesztett rész végrehajtását elrendelő bíróság

Az elrendelő bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
bíróság

.........................................
megyei bíróság

..................../20................/............................ számú ítélete

 

 

20..... évi .................................................. hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi .................................................. hó ........... nap

.........................................
megyei bíróság

.........................................
Ítélőtábla

..................../20............./....................... számú határozata

 

 

20..... évi .................................................. hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi .................................................. hó ........... nap

Legfelsőbb Bíróság

 

...................../20................./.................... számú határozata

 

 

20..... évi .................................................. hó ........... nap

Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét a(z)

(intézetben) töltötte.

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztés hátralévő részét hajtsa végre.

20........... év .............................. hó ....... napjáig halasztást kapott.

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap

....................., 20.....év............................hó.........nap

P. H.

P. H.

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró

...........................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

 

 

332.

Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

 

 

 

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
bíróság

.........................................
megyei bíróság

..................../20................/............................ számú ítélete

 

 

20..... évi ................................................ hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................ hó ........... nap

.........................................
megyei bíróság

.........................................
Ítélőtábla

..................../20............./....................... számú határozata

 

 

20..... évi ................................................ hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................ hó ........... nap

Legfelsőbb Bíróság

 

...................../20................./.................... számú határozata

 

 

20..... évi ................................................ hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

megnevezése
és minősítése

 

helye és ideje

 

A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(a törvényhely pontos megjelölésével):

A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.
A törvényhely pontos megjelölése:

Büntetések:
    
    

 

Mellékbüntetések:
    
    

 

Intézkedések:
    
    

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az

 

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogva tartásban, illetőleg

 

a

 

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, beszámította.

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.

 

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.

20........... év ............................... hó ....... napjáig halasztást kapott.
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap

....................., 20.....év............................hó.........nap

P. H.

P. H.

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került:

 

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:

 

Megjegyzés:

 

 

 

333.

Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt.

ÉRTESÍTÉS
javítóintézeti nevelés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

 

 

 

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

 

 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.............................................
bíróság

.............................................
megyei bíróság

.................../20............./............................ számú ítélete

 

 

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................. hó ........... nap

...........................................

 

 

.............................................
megyei bíróság

.............................................
Ítélőtábla

..................../20................/..................... számú határozata

20..... évi ................................................. hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Legfelsőbb Bíróság

 

..................../20.............../...................... számú határozata

 

 

20..... évi ................................................. hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

 

helye és ideje

 

A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel):

Intézkedések:

 

.........................................................................................

 

.......................................................................................

A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az

 

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi............................................. hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi ............................................ hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi............................................. hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi............................................. hó ........ napjáig

előzetes fogva tartásban eltöltött időt beszámította.

 

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

............................................, 20 ..... évi .............................................. hó ..... napján.

 

...............................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a javítónevelő intézet igazgatója!

Az elítélt a javítóintézeti nevelés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A javítóintézeti nevelést hajtsa végre.

20........... év ................................ hó ....... napjáig halasztást kapott.

..................., 20..... év ................................. hó ......... nap

.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap

P. H.

P. H.

...............................................................................
bíró

...............................................................................
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333/a.

Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről.

ÉRTESÍTÉS
összbüntetés jogerős megállapításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve


 

 

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)


 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

..........................................
bíróság

..........................................
megyei bíróság

..................../20.................../..................... számú ítélete

 

 

20..... évi ................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................... hó ........... nap

..........................................
megyei bíróság

..........................................
Ítélőtábla

................../20.............../....................... számú határozata

 

 

20..... évi ................................................... hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................... hó ........... nap

Legfelsőbb Bíróság

 

.................../20.........../...................... számú határozata

 

 

20..... évi ................................................... hó ........... nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)

 

Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt visszaeső
különös visszaeső
többszörös visszaeső
erőszakos többszörös visszaeső

A feltételes szabadságra

Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

vonatkozó rendelkezés

Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

 

Az elítélt a büntetés fele részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, valamint az előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti.

Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül – a vagyonelkobzás mellett – csak a    
     kell végrehajtani.

Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító ítélet összbüntetésbe foglalta

Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése,
határozatának száma és kelte

A bűncselekmény (bűntett, vétség)
megnevezése

A kiszabott büntetés

................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

 

Szabadságvesztés:
......... év ...................... hó ......... nap
Büntetések:
............................................................
............................................................
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

 

Szabadságvesztés:
......... év ...................... hó ......... nap
Büntetések:
............................................................
............................................................
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

 

Szabadságvesztés:
......... év ..................... hó ......... nap
Büntetések:
............................................................
............................................................
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

 

Szabadságvesztés:
........ év ........................ hó ......... nap
Büntetések:
............................................................
............................................................Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

........................................................, 20........... évi ............................................................. hó ............. napján.

 

.............................................................................
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig halasztást kapott:
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

............................., 20.....év.....................hó.......napján

........................, 20..... év .......................... hó ........ napján

.............................................................................
bíró

.............................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

 

 

 

 

334.

Értesítés összbüntetés jogerős megállapításáról.

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
ÉRTESÍTÉS
összbüntetés jogerős megállapításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

 

 

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.............................................
bíróság

.............................................
megyei bíróság

....................../20.............../........................... számú ítélete

 

 

20..... évi ................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................... hó ........... nap

.............................................
megyei bíróság

.............................................
Ítélőtábla

...................../20............./....................... számú határozata

 

 

20..... évi ................................................... hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................... hó ........... nap

Legfelsőbb Bíróság

 

..................../20............../...................... számú határozata

 

 

20..... évi ................................................... hó ........... nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)

A feltételes szabadságra vonatkozó
rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes
szabadságra.

A törvényhely pontos megjelölése:

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, intézkedésekre, valamint az előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti.

Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül - a vagyonelkobzás - mellett -
csak a     
    
     kell végrehajtani.

Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító
ítélet összbüntetésbe foglalta

Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
száma és kelte

A bűncselekmény
(bűntett, vétség) megnevezése

A kiszabott büntetés

.......................................
Bíróság
.......... évi ............... hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
....................... a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
............../......../....... számú
határozata

 

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
.............................................................
.............................................................Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

 

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
.............................................................
.............................................................Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

 

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
.............................................................
.............................................................Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

 

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
.............................................................
.............................................................Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

........................................................, 20........... évi .............................................................. hó ............. napján.

 

...................................................................

 

tanács elnöke - bíró -
bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre.

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig halasztást kapott.
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.........................., 20..... év ..................... hó ....... napján ............................., 20..... év .......................... hó ........ napján

 

 

................................................................
bíró

................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

 

 

 

335.

Értesítés összbüntetés kiszabásáról olyan esetben, amikor a feltételes szabadság kizárt.

......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
foglalkozástól eltiltásról

Az elítélt családi és utóneve

 

Születési helye

város

 

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

 

Lakóhelye (postai

 

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

 

város

 

...................................................................................................................................

 

község

 

...................... kerület ........................................................................ utca

 

............................ szám

Foglalkozása

 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

 

Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

jogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

 

 

336/a.

Értesítés foglalkozástól eltiltásról.

 

 

Szabadságvesztés

 

Foglalkozástól eltiltás

az eltiltott foglalkozás megnevezése:

 

...........................................................................................................................

 

az eltiltás időtartama:

 

.............................................................................................................................

 

a foglalkozás újbóli gyakorlásához szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés:

 

...............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

A foglalkozástól eltiltás lejártának napja:

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

 

 

 

................................................................

 

A tanács elnöke - bíró

A foglalkozástól eltiltás tartamába

Beszámítható idő

20........... év ........................... hó ....... nap

 

 

20........... év ........................... hó ....... nap

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

 

P. H.

 

 

 

......................................................................

 

bv. irodavezető

 

 

 

 

336/a.

Értesítés foglalkozástól eltiltásról

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

 

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

 

 

A büntetés megkezdése előtt és alatt a foglalkozástól eltiltásba beszámítható időtartam

20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap

Jegyzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

 

P. H.

 

 

 

......................................................................

 

bv. nyilvántartó vezetője

......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
járművezetéstől eltiltásról

Az elítélt családi és utóneve

 

Születési helye

város

 

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

 

Lakóhelye (postai

 

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

 

város

 

..................................................................................................................................

 

község

 

...................... kerület ........................................................................ utca

 

............................ szám

Foglalkozása

 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

 

Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

jogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

 

 

 

 

336/b.

Értesítés járművezetéstől eltiltásról

 

 

Szabadságvesztés

 

Járművezetéstől eltiltás

Az eltiltás milyen fajta járműre vonatkozik:

 

....................................................................................................................................

 

az eltiltás időtartama:

 

....................................................................................................................................

 

a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés:

 

....................................................................................................................................

A járművezetéstől eltiltás
tartamába beszámítható idő

....................................................................................................................................

A járművezetéstől eltiltás lejártának napja:

Kelt: .................................................... 20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

 

 

 

................................................................

 

A tanács elnöke - bíró

A járművezetéstől eltiltás tartamába

Beszámítható idő

20........... év ........................... hó ....... nap

 

 

20........... év ........................... hó ....... nap

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

 

P. H.

 

 

 

......................................................................

 

bv. irodavezető

 

 

 

 

336/b.

Értesítés járművezetéstől eltiltásról

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

 

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

 

 

A büntetés megkezdése előtt és alatt a járművezetéstől eltiltásba beszámítható időtartam

20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap

Jegyzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

 

P. H.

 

 

 

......................................................................

 

bv. nyilvántartó vezetője

......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
kiutasításról

Az elítélt családi és utóneve

 

Állampolgársága

 

Születési helye

város

 

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

 

Magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye (postai

irányítószámmal)

 

..................................................................................................................................

város

 

..................................................................................................................................

 

község

 

...................... kerület ........................................................................ utca

 

............................ szám

Foglalkozása

 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

 

Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... számjogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

 

 

 

 

316.

Értesítés kiutasításról

 

 

Szabadságvesztés

 

Kiutasították-e

igen/nem

 

végleges /........................... év

A kiutasítás lejártának napja:

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

 

 

 

................................................................

 

A tanács elnöke - bíró

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

 

P. H.

 

 

 

......................................................................

 

bv. irodavezető

 

 

 

 

316.

Értesítés kiutasításról

......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
mellékbüntetésekről

Az elítélt családi és utóneve

 

Születési helye

város

 

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

 

Lakóhelye (postai

 

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

 

város

 

..................................................................................................................................

 

község

 

...................... kerület ........................................................................ utca

 

............................ szám

Foglalkozása

 

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

 

Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... számjogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

 

 

 

 

336.

Mellékbüntetési értesítő.

 

 

Szabadságvesztés

 

Közügyektől eltiltás időtartama

 

Kitiltás

..................... év ............................................................................. hó ............... nap

 

A mellékbüntetés lejártának napja:

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

 

 

 

................................................................

 

A tanács elnöke - bíró

A mellékbüntetés tartamába

Beszámítható idő

20........... év ........................... hó ....... nap

 

 

20........... év ........................... hó ....... nap

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

 

P. H.

 

 

 

......................................................................

 

bv. irodavezető

 

 

 

 

336.

Mellékbüntetési értesítő.

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

 

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

 

 

A büntetés megkezdése előtt és alatt a mellékbüntetésbe beszámítható időtartam

20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap

Jegyzet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

 

P. H.

 

 

 

......................................................................

 

bv. nyilvántartó vezetője

........................................................................................................ Bíróság
ÉRTESÍTÉS
pártfogó felügyelet elrendeléséről

A pártfogó felügyelet alá helyezett
családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

 

 

 

 

 

 

Foglalkozása

Lakóhelye

Munkahelye

 

 

 

 

 

 

Családi állapota

Gyermekeinek száma, kora

Keresete, jövedelme, vagyona

 

 

 

 

 

 

Az első fokon eljárt bíróság megnevezése: ...................................................................................................................
Bíróság
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap
A másodfokon eljárt bíróság megnevezése: .......................................................................................... Bíróság /
Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság

Határozatának száma: ............................................/20....................../................................

A harmadfokon eljárt bíróság megnevezése: ....................................................................................................... Bíróság
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap

 

A határozat jogerős és a pártfogó felügyelet tekintetében végrehajtható
20................ évi ................................................ hó .................... napján

A bűncselekmény

Megnevezése és minősítése

 

Helye, ideje és rövid leírása

 

Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama:

A kiszabott szabadságvesztés tartama:

A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének és felfüggesztett részének tartama:

Végrehajtandó rész:……………………………………. Felfüggesztett rész:

A szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje:

A kiszabott büntetések, mellékbüntetések és alkalmazott egyéb intézkedések:

A bíróság által megállapított külön magatartási szabályok:

 

............................................, 20........... évi ..................................................... hó .................... napján.

 

 

 

......................................................................

 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................... előírási tételszám: ....................../...................

 

 

342.

Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről.

Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, az elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költségéről és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról

Az elítélt (a rendbírságra kötelezett) neve
(a születési név is)

Születési helye, éve, hónapja és napja

Anyja neve

Lakóhelye, tartózkodási
helye
(postai irányítószámmal)

 

 

 

 

Munkahelye neve és címe (postai irányítószámmal)

Foglalkozása

Keresete

Vagyona

 

 

 

 

Az elítéltet fogva tartó bv. intézet

Az első fokon eljárt bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:

20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

Ha első fokon jogerős, a jogerő napja:

20.............. évi ..................................................... hó .................. nap

A másodfokú határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma

    
20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

Ha másodfokon jogerős, a jogerő napja

20.............. évi ..................................................... hó .................. nap

A jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma

    
20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

A kiszabott

Felfüggesztve

Részben felfüggesztve

Nincs felfüggesztve

szabadságvesztés

 

 

 

 

A kiszabott pénzbüntetés

összege: ................................................................... forint
a napi tétel száma: ............................................................
egy napi tétel összege ............................................... forint

Előz. fogva tartás, illetőleg házi őrizet beszámítása:
............................. nap, azaz
................................... forint

Az eddig felmerült bűnügyi költségből az elítéltet terheli

................................................................................................................................... forint

Az eddig felmerült bűnügyi költségből a magánvádlót/ pótmagánvádlót terheli

................................................................................................................................... forint

A pénzbüntetés esetén engedélyezett

Részletfizetés: 20........-tól .............. havi ................................................ forint részlet/hó
Halasztás: 20.........................................-ig

A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli

Ft erejéig

1. ...................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,

anyja neve:

2. ..................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19....................................................... napján .............................................................................................. született,

anyja neve:

3. ................................................................................................. (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19.................................................... napján .......................................................................................... született,

anyja neve:

4. ........................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19............................................ napján ......................................................................................................... született,

anyja neve:

5. .................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19................................................ napján .......................................................................................... született,

anyja neve:

6. ................................................................................................ (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19.................................................. napján ........................................................................................ született,

anyja neve:

Vagyonelkobzás:

Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:

határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám.

A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:

végrehajtói irodai ügyszám:

A kiszabott rendbírság ............................................................... Ft, azaz

 

Ft

A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől intézkedik.

A büntetőeljárás során felmerült elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész,
illetőleg nyomozó hatóság elé állítás költsége, illetőleg a polgári költsége, illetőleg a polgári eljárás során felmerült
elővezetési költség:      Ft,

azaz

Ft.

 

Elkobzott bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

 

 

 

 

 

 

Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

 

 

 

 

 

 

Kiadni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadni rendelt, de visszatartandó bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értesítés kiállításának helye és időpontja:

 

................., 20...... évi ............... hó ..... napján.

 

P. H.

 

Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény

Megjegyzés:

....................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

 

317.

Egységes értesítés.

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról,
katonai büntetésről és mellékbüntetésről

........................................../20...................../................ szám

 

................................................................... Parancsnokának

...................................................................

 

Értesítem, hogy az állományába tartozó ....................................................-t (aki ..................................-n 19............ évi

................................... hó ............. napján született, anyja neve: ..................................) a ................................ Bíróság /

Katonai tanácsa az ............................................. napján kelt ..................................... számú végzésével - ítéletével

................................-t (Btk. ...............................) miatt ................. (..................) évi és ............... (....................) hónapi

................ szabadságvesztésre, ...................... (....................................................) forint pénzbüntetésre, valamint

- közügyektől eltiltásra,

- lefokozásra,

- szolgálati viszony megszüntetésre,

- rendfokozatban visszavetésre,

- várakozási idő meghosszabbításra ítélte.

 

A közügyektől eltiltás - az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő - a várakozási idő meghosszabbításának tartama:

............................................................ Az ítélet jogerős. Kérem a közügyektől eltiltás - a ...............................................

katonai büntetés illetve mellékbüntetés végrehajtását.

 

Melléklet:

.............................................

 

.............................................

 

.........................................., 20................ évi ................................................ hó ............. napján.

 

 

 

..................................................................

 

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

 

Megjegyzés: A nem kívánt rész törlendő!

 

 

 

336/a.

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról, katonai büntetésről és mellékbüntetésről.

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról

........................................................................................... elítéltet, aki .....................................................................-n,

19............................. évi ............................................................................................ hó ................. napján született,

anyja neve:

lakóhelye:

 

a ..................................................... Ügyészség / Bíróság / Ítélőtábla a 20.......... évi .......................... hó ...... napján kelt

........../20............./............. számú, a ................................................... Ügyészség / Bíróság, Ítélőtábla, Legfelsőbb

Bíróság, mint másodfokú bíróság a 20.......... évi ................... hó ...... napján kelt ........../20............./............. számú, a

..........................................., illetve az Ítélőtábla/ a Legfelsőbb Bíróság a 20............ évi .................................. hó

........... napján jogerőre emelkedett ................................................/20...................../................... számú végzésével

............................................................................ miatt jogerősen ......................................................................... Ft

rendbírság megfizetésére kötelezte.

 

A rendbírságot a ......................................................... BGH Rb ........................./20................. tételszám alatt előírta.

 

A terhelt a rendbírságot - nem - csak részben - fizette meg.

 

A jogerős határozat szerint a rendbírságot meg nem fizetése esetén .............................................. forintonként egy-egy

napi elzárásra kell átváltoztatni.

 

Ezért a bíróság a 20 ................. évi ........................................................ hó ................... napján kelt

............../20............../....... számú végzésével a meg nem fizetett rendbírságot ...................../..................../ nap elzárásra

változtatta át.

 

.........................................., 20.................. évi ................................................ hó ............ napján.

 

 

 

.............................................................

 

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

 

 

320/a.

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról.

 

 

Lássa:

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az átváltoztató végzés végrehajtandó.

A rendbírság helyébe lépő elzárást hajtsa végre!

Az elzárásból az időközben történt ................................................................................. forint befizetésre figyelemmel

..................................................... napot hajtson végre.

 

............................................................................., 20.................. évi ................................................ hó ............. napján.

 

 

 

........................................................

 

a tanács elnöke - bíró

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről

Az elítélt családi és utóneve (születési
családi és utónév is)

Születési helye és
ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Munkahelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elítélt lakóhelye / tartózkodási helye:

................................................................................................................................ (város)

........................................ (irányítószám), .......................................................... utca (tér) ...............................

házszám.

A határozatot hozó bíróság / ítélőtábla megnevezése, határozatának száma és kelte:

.............................................................. Bíróság / Ítélőtábla .................................../20..................../............ számú

végzése

 

20........... évi ......................................... hó ..................... nap

A bíróság határozata szerint az elítélt engedély nélkül nem hagyhatja el

............................................................................................................................ területét / körzetét.

A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés a szabadságvesztés megkezdéséig tart.

 

Az elítélt ..................................................... rendőrségen a következők szerint köteles jelentkezni [Be. 596. § (5) bek.]

 

A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés megszegéséről
a ..................................../20.................../.............. számra

hivatkozással a határozatot hozó bíróságot / ítélőtáblát kell haladéktalanul értesíteni.

............................................, 20............... évi ............................................................. hó ....................... napján.

 

 

.............................................................................

 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

 

 

Rendőrkapitányság Parancsnokának

 

 

206/b.

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről.

..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20....................../................... szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.
Idézés büntetés-végrehajtási ügyben
A pártfogó felügyelet végrehajtása végett ..............................................................................
..................................................................................................................................... ellen
indított büntetés-végrehajtási ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(.................................................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám)
20..... évi ..................................... hó ............ napján ................. órára
meghallgatásra megidézem.
Figyelmeztetem, hogy
ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, illetőleg önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek költségeként kilométerenként ............................................... Ft-ot, de legkevesebb .............................. Ft-ot kell megfizetnie.
Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő.
........................................., 20 ............. évi .......................................... hó ............. napján.
Címzett:     
...................................................................
büntetés-végrehajtási bíró
A kiadmány hiteléül:
.......................................................................
tisztviselő – ügykezelő

IRM tölti ki

 

 

 

 

Előzményi irat száma:

Kapcsolódó irat száma:

..................................................................................................................................... Bíróság
Ügyszám:     
Név:     
Születési családi és utónév:     
Születési hely, év, hó, nap:     
Anyja neve:     
Családi állapota:     
Eltartásában élő gyermek(ek) száma(i):     
Életkora(i):     
Lakóhely (irányítószám):     
Tartózkodási hely:     
I. Az első fokú eljárás adatai:     

Csak eljárási kegyelmi kérelem esetén töltendő ki.

1. Az Ügyészség megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................

2. A vádirat
(vádindítvány)

száma:
..............................................................................................

 

kelte:
..............................................................................................

3. A vád tárgyává tett bűncselekmény(ek) megnevezése, minősítése:
.............................................................................................................................................................................................

3. Az első fokú bíróság megnevezése:     
Az elsőfokú ítélet/végzés (összbüntetés) száma:     
kelte: ............................................ jogerő kelte:     
4. A bűncselekmény(ek) megnevezése:     
A kiszabott (megállapított) büntetés:
- büntetés:     
- mellékbüntetés:     
- intézkedés:     
II. A másodfokú eljárás adatai:
5. A másodfokú bíróság megnevezése:     
A másodfokú bíróság határozatának száma:     
kelte:     
6. A bűncselekmény(ek) megnevezése:     
A kiszabott (megállapított) - büntetés:     
- mellékbüntetés:     
- intézkedés:     
III. A harmadfokú eljárás adatai:
5. A harmadfokú bíróság határozatának száma:     
kelte:     
6. A bűncselekmény(ek) megnevezése:     
A kiszabott (megállapított) - büntetés:     
- mellékbüntetés:     
- intézkedés:     
IV. Büntetés-végrehajtási adatok:.
1. Előzetes fogva tartásban volt:
.......... év .................... hó .......... naptól
.......... év .................... hó .......... napig
2. A büntetését tölti:
..................................................................................................................... Bv. Intézetben
.......... év .................... hó .......... nap óta
3. A feltételes szabadság esedékességének időpontja:
.......... év .................... hó .......... nap
4. A büntetés kitöltésének időpontja:
.......... év .................... hó .......... nap
5. a) Halasztást kapott a büntetés végrehajtásának megkezdésére:
.......... év .................... hó .......... napjáig
b) A halasztó végzés száma: ................
kelte: ................
6. A büntetés(ek) vagy mellékbüntetés(ek) leteltének időpontja(i):
................................. ....... év .................... hó .......... nap
................................. ....... év .................... hó .......... nap
V. A kérelemmel kapcsolatos adatok:
1. A kérelmező(k) neve/címe:     
A meghatalmazott védő neve/címe:     
2. A kérelem a bírósághoz érkezett: .......... év ................... hó .......... nap
A kérelem sorszáma:     
3. A kérelem célja:     
Indokai:     
4. A kérelemmel felterjesztett iratok felsorolása:
- vádirat (vádindítvány)
- ügydöntő határozat(ok)
- bv. intézet értékelő véleménye
- nyílt rendőri információ
- környezettanulmány
- munkáltatói vélemény
- orvosi igazolások, igazságügyi orvosszakértői vélemény
- anyakönyvi kivonat
- egyéb:
VI. Az összbüntetési ítélet alapítéleteinek adatai:
Az alapítéletek adatai (bíróság, ügyszám, a határozat kelte, a bűncselekmények megnevezése, az elkövetési időpontja, a büntetés):
Kelt: .............................................................
.......................................................................
a tanács elnöke - bíró

293.

Egységes kegyelmi felterjesztőlap.

..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20.................../...................... szám
Közlöm, hogy ...................................................... terhelt ellen ............................. szám alatt a .......................................................
...........................................................……. Bíróságon indított büntetőügyben a ...............................................................……. Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság által ..................................... szám alatt ............. év .......................................... hó .............. napján kiállított értesítés szerint .............................................................. terhelttel szemben kiszabott ....................................................... évi ............................................. hónapi szabadságvesztés végrehajtását ............................................... tételszám alatt előírtam.
Kérem, hogy az iratoknak a ................................................................ Ítélőtáblától/Legfelsőbb Bíróságtól való megérkezte után a szükséges határozatkiadmányokat és a végrehajtáshoz szükséges egyéb iratokat a fenti számra hivatkozva szíveskedjék megküldeni.
........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró
................................................................ Bíróságnak

307.

Szabadságvesztés előírási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítélőtábla, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság előtt emelkedett jogerőre.

..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20..................../..................... szám
FELHÍVÁS
A ...................................…………….. Bíróságnak az .............…. év ............................………. hó ..........…….. napján kelt ................................/20.............../............... számú, a ........................................................... Bíróságnak/Ítélőtáblának/Legfelsőbb Bíróságnak, mint másodfokú bíróságnak a 20 ..........……. év ..........................……….. hó .............………. napján kelt ....................../20.........../............ számú, illetve az Ítélőtábla / Legfelsőbb Bíróság, mint harmadfokú közérdekű munkát kiszabó ítélete, illetve a Megyei (Fővárosi) Bíróság bv. bírójának.........számú végzése alapján
Felhívom
............................................................................................ (születési név:………………………………………….) elítéltet (aki ..............…………………………….-n 19.....….. évi ...........................……… hó ..........…….. napján született, anyja neve: .......................................................................................…………………………), hogy a közérdekű munka megkezdése végett ..........................................................................…… napján a kijelölt munkahely ......................................................................... (................................................................................………) igazgatójánál - vezetőjénél - munkaügyi osztályán személyesen jelentkezzék.
Ha ennek a felhívásnak alapos ok nélkül nem tesz eleget, magát a közérdekű munka büntetés-végrehajtása alól kivonja, vagy a munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsít, a bíróság a közérdekű munkát, illetőleg a munkának e körülmények bekövetkezésekor még hátralévő részét szabadságvesztésre változtatja át.
........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró
Címzett:     

314/b.

Felhívás a közérdekű munka megkezdésére.

..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20....................../................... szám
Közlöm, hogy .................................. vádlottat (aki .......-n 19...... évi ................. hó ...... napján született, anyja neve: ..................................................., lakása: .................................................) a ....................................... Bíróság a 20......... év ................................... hó ............ napján kelt ...................../20............./............. számú ítéletével, a másodfokon eljárt ................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, illetőleg a harmadfokon eljárt Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság a 20............. év ................................................................ hó ................ napján kelt ............................./20............./.............. számú ítéletével, illetve a Megyei (Fővárosi) bíróság bv. bírójának ........................................…………… számú végzésével jogerősen ................ óra közérdekű munkára ítélte.
A bíróság a közérdekű munka végrehajtásának helyéül .............................................................
..............................................................................(.................................................................
..........................................................................................) munkahelyet jelölte ki.
Az elítéltet a mai napon felhívtam, hogy 20.........évi........................................hó..........napján a kijelölt munkahelyen a közérdekű munka megkezdésére jelentkezzék.
A kiszabott közérdekű munkából a bíróság az elítélt által 20........ évi ...................................... hó ............ napjától ............................ évi .................................. hó............. napjáig előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idővel ................ óra közérdekű munkát kitöltöttnek vett.
A közérdekű munka végrehajtását a ............................................................................ Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata ellenőrzi.
Kérem, hogy a közérdekű munka kijelölt napon való megkezdését a .     Megyei Igazságügyi
Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatával közölje.
A közérdekű munkát kiszabó ítélet(ek) egy (egy) kiadmányát, valamint a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatót csatoltan megküldöm.
A tájékoztató megküldését mellőzöm, mert azt ........................................................................…………….. elítélt ügyében Kmv ............................................................. szám alatt már megküldtem.
Az elítélt jogaira és kötelezettségeire az 1979. évi 11. számú tvr. 60-67/A. §-aiban írtak irányadók. A közérdekű munka végrehajtásáért a munkáltató szerv vezetője felelős.
........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró
...................................................... Igazgatójának (Vezetőjének)
..................................................................................................

315/a.

Munkáltató vezetőjének értesítése közérdekű munkáról.

..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20...................../.................... szám
A bíróság felhívja ..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n 19.......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: ..........................................................), hogy a ........................................... Bíróság a ................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. Bíróság mint másodfokú bíróság/Ítélőtábla, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság a .........../20............./............. számú határozatával .......................................................................…………….. miatt jogerősen kiszabott ...................................................……… szabadságvesztésének (részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének) megkezdése végett ........................................... Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (............................................ település ................................ utca ............... szám .......... emelet .......... ajtó) 20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a bíróság az elővezetés iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés .................................................... Ft kilométerenként, de legkevesebb ................................................ Ft.
.................................., 20........ évi ..................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró
Címzett: ............................................
.........................................................
FIGYELMEZTETÉS
1. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
2. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, önborotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.
4. Ha olyan kiskorú gyermeke, vagy más Ön által gondozott személy van, aki a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva a büntetés-végrehajtási csoportnál - a gyermek nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse be.
5. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

321.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.

.................................................................. Bíróság
büntetés-végrehajtási irodája
Jegyzék
a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ...................... hó ....... napjáig behívott elítéltekről

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám

Szvn.t.
szám

Az elítélt családi
és utóneve
(születési családi
és utónév is)

Születési év, hely,
anyja neve

A szabadságvesztés (részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének) mértéke, fokozata és a jelentkezés napja

Megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem a fent felsoroltak befogadását.
........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.
................................................
büntetés-végrehajtási bíró

331.

Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről.

Nyilvántartólap közérdekű munkára ítéltről

Az elítélt neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

A végrehajtásra kijelölt munkahely:

Meghatározott munka:

Kijelölt új munkahely:

Meghatározott új munka:

.......................................................................................................................................................................................-t a
................................................................................................................................................. Bíróság a 20     évi
................................................. hó ........................ napján kelt B. .................../20................/     számú ítéletével, a
     Bíróság/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, illetőleg a
Legfelsőbb Bíróság a 20........ évi ................................. hó ......... napján

 

kelt Bf. ................./20.........../............... számú határozatával ...................................... miatt .................... óra

 

közérdekű munkára ítélte, melyet.................................................. munkakörben kell eltölteni. Egy napi közérdekű munkának hat óra munkavégzés felel meg.

 

A határozat 20.......... évi ....................................... hó ..................................... napján jogerőre emelkedett és végrehajtható.

 

A bíróság az elítélt által előzetes fogva tartásban eltöltött idővel .............................................................. óra közérdekű munkát kitöltöttnek vett.

A közérdekű munka megkezdésének ideje:

A büntetés befejezésének várható ideje:

................... évi ....................................... hó .......... nap

.................. évi ..................................... hó ............ nap

A

büntetés befejező időpontjának változásai:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

.......... év .............. hó ....... nap

6..

.......... év .................... hó ....... nap

11.

.......... év .............. hó ....... nap

2.

.......... év .............. hó ....... nap

7.

.......... év .................... hó ....... nap

12.

.......... év .............. hó ....... nap

3.

.......... év .............. hó ....... nap

8.

.......... év .................... hó ....... nap

13.

.......... év .............. hó ....... nap

4.

.......... év .............. hó ....... nap

9.

.......... év .................... hó ....... nap

14.

.......... év .............. hó ....... nap

5.

.......... év .............. hó ....... nap

10.

.......... év .................... hó ....... nap

15.

.......... év .............. hó ....... nap

 

 

 

Hiányzások, szabadság stb.

Hiányzások, szabadság stb.

Hiányzások, szabadság stb.

Mettől

Meddig

Összesen

Mettől

Meddig

Összesen

Mettől

Meddig

Összesen

Naptári hó, nap

nap

Naptári hó, nap

nap

Naptári hó, nap

nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedések:

Feljegyzés a közérdekű munkára ítéltről, tapasztalatok:

Megjegyzés:

 

 

339.

Nyilvántartó-lap közérdekű munkára ítéltről.

 

 

 

 

 

A pártfogó felügyelet kezdő és lejárati napja

Az eljáró pártfogó neve

 

Utó-
iratok
feltün-
tetése

Sza-
bály-
sértés
kezde-
ménye-
zésére
vonat-
kozó
adatok

A párt-
fogó
felü-
gyelet
tarta-
mának
meg-
hosz-
szab-
bítása

A pártfogó felügyelet befejezésének ideje

 

Az érkezés
ideje (hó, nap)

Ügy-
szám

A párt
fogolt
neve (születési név is) szüle-
tési éve, anyja
neve

Próbára
bocsá-
tott

Felfüg-
gesz-
tett sza-
bad-
ság-
vesz-
tésre ítélt

Rész-
ben felfüg-
gesz-
tett sza-
bad-
ság-
vesz-
tésre ítélt

Vád-
halasztás

Felté-
teles sza-
bad-
ságra bocsá-
tott

Sza-
bad-
ság-
vesz-
tés
kitölté-
se után

 

 

 

 

 

Az
iratok
hollété-
re vo-
natko-
zó be-
jegyzé-
sek

A párt-
fogó
fel-
ügyelet
ered-
mé-
nyesen
eltelt

Áttétel

Újabb
bűn-
cselek-
mény
elkö-
vetése
miatt

Maga-
tartási
szabá-
lyok
meg-
sértése
miatt

Egyéb

Meg-
jegyzés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

Áthozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Össze-
sen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351.

A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve.

 

 

 

 

2. melléklet a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelethez

1. számú adatlap
ADATKÖZLÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRŐL
(megalapozott gyanú közlése, eljárás felfüggesztése, eljárás folytatása, új eljárás lefolytatása, eljárás megszüntetése)
PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

1.3. Születési családi és utónév:

1.4. Előző családi és utónév:

1.5. Születési hely: ........................................................................................................ és idő: □□□□ év □□□□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

1.7. Neme: férfi

1.8. Állampolgárság: .................................. Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:

2. A bűncselekmény adatai:

Kód és megnevezés

Btk. szerinti minősítés

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

□□□□□□□□□□□□□□□□□
.....................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□
.....................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□
.....................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□
.....................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□
.....................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□
.....................................

3. Értesítés mintavételről

3.1. arcképmás egyedi azonosító

3.2. belső azonosító kód ujj- és tenyérnyomathoz

3.3. belső azonosító kód DNS-mintához

4. Megalapozott gyanú közlésének adatai:

4.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□

4.2. A büntetőügy iktatószáma:

4.3. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: □□□□ év □□□□ nap

5. A büntetőeljárás felfüggesztésére vonatkozó adatok:

5.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□

5.2. Az eljárásban hozott határozat száma: ............................................................... és kelte: □□□□ év □□□□ nap.

5.3. Az eljárás felfüggesztésének oka:

5.4. A felfüggesztés időtartama: □□□□.□□.□□-tól □□□□.□□.□□-ig

5.5. Az alapügyben eljárt szerv megnevezése: ......................................... határozatának száma:

6. A büntetőeljárás folytatására vagy

az új eljárás (perújítási nyomozás vagy perújítás elrendelése) indítására vonatkozó adatok:

6.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□

6.2. Az eljárásban hozott határozat száma:

6.3. Az eljárás folytatásának vagy új eljárás indításának időpontja: □□□□ év □□□□ nap.

6.4. Alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljárt szerv kódja és megnevezése:

□□□□□□□

6.5. Az alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljáró szerv határozatának száma:
................................................................................................................

7. A nyomozás megszüntetésére vonatkozó adatok:

7.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□

7.2. Az eljárásban hozott határozat száma:
    

7.3. A nyomozás megszüntetésének napja: □□□□ év □□□□ nap

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
2. számú adatlap
ADATKÖZLÉS VÁDEMELÉSRŐL VAGY VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSÁRÓL
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

1.3. Születési családi és utónév:

1.4. Előző családi és utónév:

1.5. Születési hely:

idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

1.7. Neme: □ férfi □ nő

1.8. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:

2. Megalapozott gyanú közlésével kapcsolatos adatok:

2.1. A megalapozott gyanút közlő szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□

2.2. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

2.3. A büntetőügy iktatószáma:

3. A vád tárgyává tett bűncselekmény adatai:

Kód és megnevezés

Btk.
szerinti
minősítés

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

□□□□□□□□□□□□□□□□□.....................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□.....................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□.....................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□.....................................

4. Vádemelés adatai:

4.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□

4.2. A vádirat száma:

4.3. A vádemelés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

4.4. A vádirat kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.

5. Vádemelés elhalasztása adatai:

5.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□

5.2. A vádemelés elhalasztása leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

5.3. Az eljárásban hozott határozat száma: ................................................................. kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.

5.4. A vádemelés elhalasztásának oka:

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
3. számú adatlap
ADATKÖZLÉS ÜGYÉSZI MEGROVÁS ALKALMAZÁSÁRÓL
PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

1.3. Születési családi és utónév:

1.4. Előző családi és utónév:

1.5. Születési hely:

idő: □□□□ év □□□□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

1.7. Neme: férfi

1.8. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:

2. Az eljáró ügyészség, adatai és az ügy alapadatai:

2.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□

2.2. Határozatának száma:

kelte: □□□□ év □□□□ nap.

2.3. Büntetőeljárást indító szerv megnevezése:

határozatának száma:

kelte: □□□□ év □□□□ nap.

3. Bűncselekményi adatok:

Megnevezés

Btk. szerinti
minősítés

Rb.

Az elkövetési
helye
és ideje

Elkövetői
vagy
elkövetési alakzat

Bűn-
szerv.

............................../
..............................

............................../
..............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése:

Nyilvántartási ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap

4. számú adatlap
ADATKÖZLÉS JOGERŐS BÍRÓI DÖNTÉSEKRŐL

PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

1.3. Születési családi és utónév:

1.4. Előző családi és utónév:

1.5. Születési hely:

idő: □□□□ év □□□□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

1.7. Neme: férfi

1.8. Állampolgárság: .......................................... Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:

2. A határozat és az eljáró szerv adatai:

2.1. Az eljárás eredménye:

elítélés

felmentés

megszüntetés

2.2. Ha rendkívüli jogorvoslatra került sor: perújítás felülvizsgálat jogorvoslat a törvényesség érdekében

2.3. Jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□□□ nap.

2.4. Első fokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében első fokon) eljárt bíróság megnevezése:

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap.

2.5. Másodfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében másodfokon) eljárt bíróság megnevezése:

határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap.

2.6. Harmadfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében harmadfokon) eljárt bíróság megnevezése:

határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap.

2.7. Vádiratot benyújtó ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□

vádirat száma: ........................................................................ kelte: □□□□ év □□□□ nap.

2.8. Rendkívüli perorvoslat vagy jogorvoslat esetén az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése:

határozatának száma: .......................................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□□□ nap.

2.9. A terhelt fiatalkorú

2.10. A terhelt nem visszaeső visszaeső különös visszaeső többszörös visszaeső erőszakos többszörös visszaeső

2.11. Az érintett előzetes mentesítésben részesült: igen

3. Bűncselekményi adatok:

Megnevezés

Btk.
szerinti
minősítés

Rb.

Az elkövetés
helye és
ideje

Elkövetői
vagy
elkövetési alakzat

Bűn-
szerv.

........................../
...........................

........................../
...........................

........................../
...........................

........................../
...........................

........................../
...........................

........................../
...........................

........................../
...........................

........................../
...........................

4. Szankció adatai:

4.1. A büntetés kiszabását a bíróság mellőzte: igen

4.2. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

Vh. fokozata

Foglalkozás/Jármű-
kategória

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE/ RÉSZBEN FELFÜGGESZTÉSE

4.3.1 Vh. felfüggesztve ……… évre

4.3.2.1. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a végrehajtandó rész tartama: ….év …… hónap

4.3.2.2. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő tartama: ….év …… hónap

 

4.4. MELLÉKBÜNTETÉS

Neme

Mértéke

kitiltás helye

4.5. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

4.6. Önállóan alkalmazott, határozott idejű kiutasítás leteltének napja: □□□□ év □□□□ nap.

4.7. A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az

.......... évi ............................................. hó ........ napjától

.......... évi ............................................. hó ........ napjáig

.......... évi ............................................. hó ........ napjától

.......... évi ............................................. hó ........ napjáig

.......... évi ............................................. hó ........ napjától

.......... évi ............................................. hó ........ napjáig

.......... évi ............................................. hó ........ napjától

.......... évi ............................................. hó ........ napjáig

előzetes fogva tartásban, illetőleg

.......... évi ............................................. hó ........ napjától

.......... évi ............................................. hó ........ napjáig

.......... évi ............................................. hó ........ napjától

.......... évi ............................................. hó ........ napjáig

.......... évi ............................................. hó ........ napjától

.......... évi ............................................. hó ........ napjáig

.......... évi ............................................. hó ........ napjától

.......... évi ............................................. hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt, oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg beszámította.

4.8. Felfüggesztett szabadságvesztés, illetve részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett része végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó bíróság

megnevezése:

határozatának száma: ........................................................................ kelte: □□□□ év □□□□ nap.

4.9. Próbára bocsátás megszüntetése esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:

határozatának száma:

jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□□□ nap.

4.10. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:

határozatának száma:

jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□□□ nap.

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.

P. H.

........................................................
Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:

Hatályon kívül helyezve:

Végrehajtását elrendelte:

 

Egyéb:

Büntetés átváltoztatása:

Büntetését letöltötte:

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár: □□□□ év □□□□ nap

Mentesítés várható időpontja: □□□□ év □□□□ nap

Büntetés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□□□ nap

 

Mellékbüntetés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□□□ nap

 

Intézkedés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□□□ nap

5. számú adatlap
ADATKÖZLÉS ÖSSZBÜNTETÉSI ÍTÉLETRŐL, EGYSÉGES INTÉZKEDÉS ELRENDELÉSÉRŐL
PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:     

1.3. Születési családi és utónév:     

1.4. Előző családi és utónév:     

1.5. Születési hely:      idő: □□□□ év □□□□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:     

1.7. Neme: férfi

1.8. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:     

2. A határozat és az eljáró szerv adatai:

2.1. Jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□□□ nap.

2.2. Első fokon eljárt bíróság megnevezése:     

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap

2.3. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése:     

határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap.

2.4. A terhelt fiatalkorú

3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma:

Bíróság megnevezése:     

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap

Bíróság megnevezése:     

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap

Bíróság megnevezése:     

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap

4. Szankció adatai:

4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

Vh. Fokozata

Foglalkozás/Jármű-
kategória

 

 

 

 

 

 

 

4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE/ RÉSZBENI FELFÜGGESZTÉS

4.2.1 Vh. felfüggesztve ……… évre

4.2.2.1. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a végrehajtandó rész tartama: ….év …… hónap

4.2.2.2. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő tartama: ….év …… hónap

 

4.3. MELLÉKBÜNTETÉS

Neme

Mértéke

kitiltás helye

4.4. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

4.5. Az előzetes fogvatartás során kitöltött büntetések:

    

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:

□ Hatályon kívül helyezve:

Büntetését letöltötte:

Egyéb:

 

 

 

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár: □□□□ év □□ hó □□ nap.

Mentesítés várható időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

Büntetés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap

Mellékbüntetés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap

 

Intézkedés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap

 

6. számú adatlap
ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRŐL
PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

1.3. Születési családi és utónév:

1.4. Előző családi és utónév:

1.5. Születési hely:

idő: □□□□ év □□□□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

1.7. Neme: férfi

1.8. Állampolgárság: .................................... Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:

2. A határozat és az eljáró szerv adatai:

2.1. A külföldi ítélet jogerőre emelkedésének napja:

□□□□ év □□□□ nap.

2.2. Külföldi bíróság(ok) adatai:

megnevezése:

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap.

megnevezése:

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap.

megnevezése:

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap.

2.3. A jogerős elismerő határozatot hozó bíróság megnevezése:

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□□□ nap.

jogerőre emelkedésének napja:

□□□□ év □□□□ nap.

2.4. A terhelt fiatalkorú

3. Bűncselekményi adatok:

Megnevezés

Btk.
szerinti
minősítés

Rb.

Az elkövetés
helye
és ideje

Elkövetői
vagy
elkövetési alakzat

Bűn-
szerv.

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

............................../
...............................

4. Szankció adatai:

4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

Vh. fokozata

Foglalkozás/Jármű-
kategória

 

4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE/ RÉSZBENI FELFÜGGESZTÉS

4.2.1 Vh. felfüggesztve ……… évre

4.2.2.1. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a végrehajtandó rész tartama: ….év …… hónap

4.2.2.2. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő tartama: ….év …… hónap

 

4.2. MELLÉKBÜNTETÉS

Neme

Mértéke

kitiltás helye

4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS

Neme

Mértéke

 

 

 

 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:

Hatályon kívül helyezve:

Végrehajtását elrendelte:

Egyéb:

Büntetés átváltoztatása:

Büntetését letöltötte:

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár: □□□□ év □□□□ nap.

Mentesítés várható időpontja: □□□□ év □□□□ nap.

Büntetés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□□□ nap

 

Mellékbüntetés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□□□ nap

 

Intézkedés nyilvántartási ideje: □□□□ év □□□□ nap

7. számú adatlap
ADATKÖZLÉS KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSBAN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

1.3. Születési családi és utónév:

1.4. Előző családi és utónév:

1.5. Születési hely:

idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

1.7. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.8. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:

2. A különleges eljárás tárgya:

□ próbára bocsátás meghosszabbítása

□ pártfogó felügyelet változása

□ elévülés megállapítása

□ pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatás

□ szabadságvesztés utólagos elrendelése

 

□ bírósági mentesítés

3. Az eljáró bíróság adatai és az ügy alapadatai:

3.1. Az első fokon eljáró bíróság megnevezése:

határozatának száma:

kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

Jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése:

határozatának száma:

kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

jogerőre emelkedés napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.2. Alapügyben első fokon eljárt bíróság megnevezése:

határozatának száma:

kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

Az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése:

határozatának száma:

kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

jogerőre emelkedés napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4. A különleges eljárásra vonatkozó adatok:

4.1. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátás leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

4.2. Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése vagy meghosszabbítása esetén a pártfogó felügyelet

kezdőnapja: □□□□ év □□ hó □□ nap és letelte □□□□ év □□ hó □□ nap.

4.3. □ büntetés vagy □ mellékbüntetés végrehajthatóságának elévülése esetén

az elévülés napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

4.4. A pénzbüntetés vagy a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása során megállapított szabadságvesztés időtartama:

4.5. A mentesítés várható időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
8. számú adatlap
ADATKÖZLÉS VÉGREHAJTÁSI ADATOKRÓL
PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

1.3. Születési családi és utónév:

1.4. Előző családi és utónév:

1.5. Születési hely:

idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

1.7. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.8. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:

2. Az eljáró szerv adatai és az ügy alapadatai:

2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□

2.2. Határozatot hozó bíróság megnevezése:

határozatának száma:

jogerőre emelkedése: □□□□ év □□ hó □□ nap.

2.3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése:

határozatának száma:

jogerőre emelkedése: □□□□ év □□ hó □□ nap.

3. Szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó adatok:

3.1. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata:

□ fegyház

□ börtön

□ fogház

□ FK börtön

□ FK fogház

3.2. A bíróság az elítélt szabadságvesztését részben felfüggesztette □

3.3. A befogadás napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.4. A szabadságvesztés büntetés kezdő napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.5. A szabadságvesztés büntetés utolsó napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.6. A szabadon bocsátás napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.7. Feltételes szabadságra bocsátás napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.8. Feltételes szabadság leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.9. Feltételes szabadság megszüntetésének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.10. Feltételes szabadságra bocsátás mellett pártfogó felügyelet alkalmazása: □ igen

3.11. A részben felfüggesztett szabadságvesztésből próbaidőre bocsátás napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.12. A részben felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.13. Szabadságvesztés félbeszakítása: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú

3.14. Félbeszakítás kezdő napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.15. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.16. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.17. Az elítélt halálának időpontja, ha büntetés-végrehajtási intézetben halt meg:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4. Javítóintézeti nevelés végrehajtására vonatkozó adatok:

4.1. A befogadás napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4.2. A javítóintézeti nevelés kezdő napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4.3. Ideiglenes elbocsátás napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4.4. Ideiglenes elbocsátás leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4.5. Ideiglenes elbocsátás megszüntetésének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4.6. Elbocsátás napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

5. Kényszergyógykezelés végrehajtására vonatkozó adatok:

5.1. Kényszergyógykezelés megszüntetésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.

 

6. Egyes büntetések végrehajtására vonatkozó adatok:

6.1. A pénzbüntetés megfizetésének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

6.2. A közérdekű munka teljesítésének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

6. 3.1. Foglalkozástól eltiltás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú

6.3.2. Határozott tartamú foglalkozástól eltiltás leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

6. 4.1. Járművezetéstől eltiltás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú

6.4. 2. Határozott tartamú járművezetéstől eltiltás leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

6. 5. 1. Szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú

6. 5. 2. Szabadságvesztés mellett kiszabott határozott tartamú kiutasítás leteltének napja

□□□□ év □□ hó □□ nap.

7. Egyes mellékbüntetések végrehajtására vonatkozó adatok:

7.1. A közügyektől eltiltás leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

7.2. A kitiltás leteltének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

7.3 A meghatározott helyről történő kitiltás helye

 

8. Értesítés mintavételről

8.1. arcképmás egyedi azonosító

8.2. belső azonosító kód ujj- és tenyérnyomathoz

8.3. belső azonosító kód DNS-mintához

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
9. számú adatlap
ADATKÖZLÉS KÉNYSZERINTÉZKEDÉS TÁRGYÁBAN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE

1. Terhelt személyazonosító adatai:

1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□

1.2. Családi és utónév:

1.3. Születési családi és utónév:

1.4. Előző családi és utónév:

1.5. Születési hely:

idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.

1.6. Anyja születési családi és utóneve:

1.7. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.8. Állampolgárság: ............................ Előző állampolgárság:

1.9. Lakóhely:

2. Az elrendelő határozat szerinti bűncselekmény adatai:

Kód és megnevezés

Btk. szerinti minősítés

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. A kényszerintézkedés elrendelésének adatai:

3.1. Az elrendelő bíróság megnevezése:

3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.3 A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa:

□ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

□ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

□ HÁZI ŐRIZET

□ TÁVOLTARTÁS

□ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

□ ÓVADÉK

4. A kényszerintézkedés meghosszabbításának vagy fenntartásának adatai:

4.1.1. A bíróság megnevezése:

4.1.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4.2. A meghosszabbított vagy fenntartott kényszerintézkedés adatai:

4.1.1. A bíróság megnevezése:

4.1.2. határozatának száma: .................................................................. és kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

4.4. A kényszerintézkedés típusa:

□ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

□ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

□ HÁZI ŐRIZET

□ TÁVOLTARTÁS

□ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

□ ÓVADÉK

5. A kényszerintézkedés megszüntetésének adatai:

5.1.1. Az megszüntető szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□

5.1.2. határozatának száma: .......................................................................... és kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

5.1.3. A kényszerintézkedés megszüntetésének napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

5.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai:

5.2.1. A bíróság megnevezése:

5.2.2. határozatának száma: ............................................................... és kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

5.3. A kényszerintézkedés típusa:

□ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

□ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

□ HÁZI ŐRIZET

□ TÁVOLTARTÁS

□ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

□ ÓVADÉK

6. Korábbi kényszerintézkedés megszüntetésének és újabb kényszerintézkedés elrendelésének együttes alkalmazása:

6.1. Az újabb kényszerintézkedés elrendelésének adatai:

6.1.1. Az elrendelő bíróság megnevezése:

6.1.2. határozatának száma: ........................................................................ és kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

6.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

6.1.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa:

□ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

□ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

□ HÁZI ŐRIZET

□ TÁVOLTARTÁS

□ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

□ ÓVADÉK

6.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai:

6.2.1. Az elrendelő bíróság megnevezése:

6.2.2. határozatának száma: ........................................................................... és kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

6.2.3. A kényszerintézkedés típusa:

□ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS

□ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

□ HÁZI ŐRIZET

□ TÁVOLTARTÁS

□ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

□ ÓVADÉK

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
1

A rendelet a 44. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére