• Tartalom

11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról1

2018.07.13.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben – a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában foglaltakra figyelemmel a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – minden radioaktív anyagra, ideértve

a) a sugárforrások előállítói és feldolgozói által a sugárforrások gyártásához használt alapanyagokat (a továbbiakban: alapanyagok);

b)2 a természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó természetes anyagokat és érceket (a továbbiakban: NORM), ha az anyag aktivitás-koncentrációja nagyobb, mint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.) 1. melléklete szerinti általános mentességi aktivitás-koncentráció 10-szerese (a továbbiakban: NORM×10);

c) a radioaktív hulladékokat.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a)3 az Svr. hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagokra, továbbá azon NORM-okra, melyek aktivitás-koncentrációja nem haladja meg az Svr. 1. melléklete szerinti általános mentességi aktivitás-koncentráció 10-szeresét;

b)4 az Svr. által meghatározott mentességi aktivitás-koncentráció vagy mentességi aktivitás szintje alatti radioaktív anyagokra;

c) a nukleáris üzemanyagra és a kiégett nukleáris üzemanyagra;

d) a szegényített uránból készült árnyékolásra, csomagolásra, ballasztra és ellensúlyra;

e) radioaktív anyaggal történt szennyeződés, illetve felaktiválódás révén radioaktívvá vált anyagra, amennyiben az nem tartozik a radioaktív hulladékok vagy alapanyagok körébe;

f)5 a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 1. § (2)–(4) bekezdései által kijelölt területeken lévő radioaktív anyagokra.

(3) A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) hatálya alá tartozó anyagokra az IRM rendelet, valamint e rendelet rendelkezéseit egyidejűleg alkalmazni kell.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) birtokos: aki radioaktív anyagot tartósan vagy átmeneti jelleggel tárol, használ vagy feldolgoz, beleértve a sugárforrás gyártóját, forgalmazóját és felhasználóját, kivéve a hosszú távú tárolására, ártalmatlanítására vagy ideiglenes tárolására hatósági engedéllyel rendelkezőket;

b) gyártó: aki a sugárforrást előállítja;

c) kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben a hőfejlődés elhanyagolható; ezen belül:

ca) rövid élettartamú radioaktív hulladék: az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje 30 év, vagy annál kisebb, és csak korlátozott koncentrációban tartalmaz hosszú élettartamú alfa-sugárzó radionuklidokat (ez a koncentráció 4000 Bq/g egy gyűjtőcsomagolás esetében, és 400 Bq/g a teljes hulladék mennyiségre átlagolva),

cb) hosszú élettartamú radioaktív hulladék: az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje és/vagy az alfa-sugárzó radionuklidok koncentrációja meghaladja a rövid élettartamú radioaktív hulladék határértékeit,

cc) kis aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben az egyes radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei és mentességi aktivitás-koncentráció értékei hányadosainak összege nagyobb, mint 1, de kisebb vagy egyenlő, mint 1000,

cd) közepes aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben az egyes radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei és mentességi aktivitás-koncentráció értékei hányadosainak összege nagyobb, mint 1000;

d) nagy aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a tárolás és elhelyezés tervezése és üzemeltetés során figyelembe kell venni;

e)6 nem mentes fogyasztási cikk: az Svr. 1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek nem megfelelő vagy az Svr. 1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő, de nem rendeltetésszerűen használt és ezáltal az Svr. hatálya alá tartozó fogyasztási cikk;

f)7 nagy aktivitású zárt sugárforrás: olyan radioaktív anyagot tartalmazó zárt sugárforrás, amelynek – a 10 napnál rövidebb felezési idejű származék nuklidok aktivitását is magában foglaló – aktivitása előállítása idején, vagy ha az nem ismert, első alkalommal való forgalomba hozatala idején a Mellékletben megadott megfelelő D érték, és amely adott esetben a sugárforrás szerves részeként tartalmazza a radioaktív anyagot magában foglaló tokot is;

g) D aktivitás: a sugárforrások veszélyességének meghatározásához használt, izotóponként eltérő értékű normalizáló tényező;

h) sugárforrástartó: zárt sugárforrás tartója, amely nem szerves része a sugárforrásnak, hanem szállításra, kezelésre stb. használják;

i) forgalmazó: az, aki sugárforrást – ingyenesen vagy ellenérték fejében – más rendelkezésére bocsát, ide nem értve a gyártót az általa előállított sugárforrások tekintetében.

(2) E rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a Magyar Honvédség bármely szervezeti egységének tulajdonában lévő radioaktív anyag tekintetében a Magyar Honvédséget illetik meg, illetve terhelik.

(3)8 Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmakat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-a, az Svr. 4. §-a, valamint a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § 1. és 4. pontja szerint kell értelmezni.

II. Fejezet

A RADIOAKTÍV ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA

3. A radioaktív anyagok nyilvántartásához és ellenőrzéséhez szükséges egyedi azonosítás szabályai

3. § Nagy aktivitású zárt sugárforrás esetében a gyártó vagy a forgalmazó köteles gondoskodni a következőkről:

a) a sugárforrás rendelkezzen a gyártó által a sugárforráshoz és a sugárforrástartóhoz rendelt egyedi azonosító sorszámmal (a továbbiakban: gyártási szám);

b) a gyártási szám a sugárforrásra és a sugárforrástartóra legyen vésve vagy bélyegezve, amennyiben a gyártási szám vésése vagy bélyegzése nem lehetséges, vagy többször használatos szállítótartály kerül alkalmazásra sugárforrástartóként, a sugárforrástartó legalább a sugárforrás jellegéről adjon tájékoztatást;

c) a sugárforrástartó és – amennyiben megvalósítható – a sugárforrás a sugárveszélyre figyelmeztető megfelelő jelzéssel legyen ellátva, amennyiben nem lehet a sugárforrást megfelelő jelzéssel ellátni, írásbeli tájékoztatást kell adni ennek indokáról;

d) fénykép készüljön a sugárforrás inaktív mintájáról és a sugárforrás tipikus sugárforrástartójáról.

4. § (1) A forgalmazó, vagy kereskedelmi forgalomba nem kerülő radioaktív anyag esetében a gyártó – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – valamennyi radioaktív anyagot magyar nyelvű műbizonylattal lát el.

(2) A központi nyilvántartásban nem azonosítható talált, vagy lefoglalt radioaktív anyagok műbizonylattal való ellátásáról külön jogszabály rendelkezik.

(3) A műbizonylat zárt sugárforrások esetében a következő adatokat tartalmazza:

a) műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) forgalmazó neve és címe;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) aktivitás, aktivitás dátuma;

f) rendeltetés;

g) a gyártó által a sugárforráshoz rendelt gyártási szám;

h) termékazonosító (amennyiben ismert);

i)9 felhasználási idő (a felhasználási idő hossza eltérő engedély hiányában a gyártó által meghatározott szolgálati idő);

j) aktív hossz, aktív átmérő, teljes hossz, teljes átmérő (amennyiben ismert);

k) a tok típusa (amennyiben ismert);

l) különleges formájú radioaktív anyag esetében engedélyokiratának száma;

m) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

n) mennyiség, mennyiség egysége;

o) műbizonylat kiállításának dátuma;

p) a műbizonylat elkészítőjének cégszerű aláírása.

(4) A műbizonylat nyitott sugárforrások esetében a következő adatokat tartalmazza:

a) műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) forgalmazó neve és címe;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) aktivitás, aktivitás dátuma;

f) rendeltetés (amennyiben ismert);

g) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

h) mennyiség, mennyiség egysége;

i) műbizonylat kiállításának dátuma;

j) a műbizonylat elkészítőjének cégszerű aláírása.

(5) A gyártáshoz használt alapanyagok esetében a műbizonylat a következő adatokat tartalmazza:

a) a műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) radionuklid (elem és tömegszám);

d) aktivitás, aktivitás dátuma;

e) rendeltetés (amennyiben ismert);

f) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

g) mennyiség, mennyiség egysége;

h) a gyártási dokumentum kiállításának dátuma;

i) a gyártási dokumentum elkészítőjének neve és cégszerű aláírása.

(6) NORMx10 esetében a műbizonylat a következő adatokat tartalmazza:

a) a műbizonylat száma;

b) radionuklid (elem és tömegszám);

c) aktivitás koncentráció, aktivitás koncentráció dátuma;

d) rendeltetés (amennyiben ismert);

e) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

f) mennyiség, mennyiség egysége;

g) a dokumentum kiállításának dátuma;

h) a dokumentum elkészítőjének neve és cégszerű aláírása.

5. §10

4.11

6. §

5. Helyi nyilvántartás

7. § (1) A tulajdonosoknak a tulajdonukban és a birtokosoknak a birtokukban lévő radioaktív anyagokról helyi nyilvántartást kell vezetniük. A helyi nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tulajdonos vagy a birtokos birtokában lévő radioaktív anyag

a) engedélyezett maximális készletét;

b)12 aktuális készletét;

c) fajtáját;

d) aktivitását;

e) rendeltetését;

f) tárolási helyét;

g) alkalmazása (felhasználása) módját.

(2) Elkülönített nyilvántartást kell vezetni

a) a zárt sugárforrásokról, ideértve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat is;

b)13 a nyitott sugárforrásokról a radioaktív hulladékok kivételével, a beépített radioaktív sugárforrással működő – transzurán elem esetén 100 kBq-nél nagyobb aktivitású radioaktív izotópot tartalmazó – füstérzékelőkről, a NORM×10-ről, továbbá a természetes izotóp összetételű tóriumot tartalmazó fényforrásról és hegesztőpálcáról, radioaktív izotópot tartalmazó (hideg) irányfényről és az alapanyagokról;

c) a radioaktív hulladékokról, kivéve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat.

(3)14 A helyi nyilvántartás létrehozásakor annak adattartalmáról a nyilvántartás felelőse a leltározás szabályainak megfelelően adatot szolgáltat az Országos Atomenergia Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

(4) A helyi nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni a radioaktív anyag

a) minden készletváltozását;

b) minden felhasználását és alkalmazását, valamint az alkalmazás szüneteltetését;

c) mentességi szint alá történő lebomlását;

d) teljes felhasználását;

e) hatósági felügyelet alól való felszabadítását;

f) hulladékká minősítését.

(5) Zárt sugárforrások esetében, a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat kivéve, a helyi nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) alkalmazás célját;

b) alkalmazás időpontját;

c) alkalmazás helyét;

d)15 a nyilvántartás vezetésére kötelezett

da) természetes személy nevét vagy

db) jogi személy vezetőjének, vagy – ha a jogi személy vezetője jogi személy – a jogi személy vezetője által megjelölt, ténylegesen eljáró természetes személy nevét;

e) a sugárvédelmi megbízott nevét is.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti sugárforrások esetében a helyi nyilvántartásnak az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell a felhasznált radioaktív anyag mennyiségét (aktivitását és tömegét vagy térfogatát).

(7) Radioaktív hulladékok esetében a helyi nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a tulajdonos vagy birtokos neve és címe;

b) radioaktív hulladék osztálya;

c) az osztályba sorolás alapja;

d) tárolás jellege;

e) hulladékforma;

f) csomagolás;

g) mennyiség, mennyiség egysége;

h) radionuklid elemét és tömegszámát (amennyiben ismert);

i) aktivitás, aktivitás dátuma (amennyiben ismert);

j) aktivitás meghatározásának módja;

k) hulladékká minősítés dátuma, minősítési jegyzőkönyv számát, minősítést végző neve és címe.

(8) A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat a benne lévő radionuklidok felezési ideje, aktivitás-koncentrációja és mentességi aktivitás-koncentrációja alapján a rövid élettartamú, vagy hosszú élettartamú, továbbá kis aktivitású, vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék osztályokba kell sorolni.

(9) A helyi nyilvántartás részét képezik az annak vezetéséhez felhasznált

a) műbizonylatok,

b) hatósági bizonyítványok,

c) tulajdonos vagy birtokos változást igazoló okiratok,

d) lezárt izotóp-nyilvántartó könyvek,

amelyek a nyilvántartás alapiratainak minősülnek.

(10)16 A nyilvántartás (9) bekezdés szerinti alapiratait az Atv. 16. § (2) bekezdése szerinti határidőig meg kell őrizni, azt követően pedig a Hivatalnak kell átadni. Ezen iratokat a Hivatal az Atv. 16. § (6) bekezdése szerint kezeli és az adatkezelési idő lejártát követően az archív adatbázisba helyezi. A Hivatal az adatok átadásáról, valamint archív adatbázisba helyezéséről a sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalt értesíti.

(11) A tevékenység megszűnése esetében a helyi nyilvántartást – a (12) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti záró leltárral kell lezárni.

(12) A helyi nyilvántartást a jogosultnak történő átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvvel (szerződéssel) kell lezárni, ha a tevékenység megszűnését követően

a) a fel nem használt maradék radioaktív anyag további felhasználásra, vagy

b) a radioaktív hulladék, vagy a végleges elhelyezésre kerülő radioaktív anyag

az arra jogosultnak átadásra kerül.

8. §17 A nyilvántartást elektronikusan, a Hivatal által a tulajdonosok és birtokosok részére térítésmentesen biztosított nyilvántartó programmal kell vezetni.

9. §18

III. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ELLENŐRZÉS

10. § (1) A tulajdonos és birtokos a birtokában lévő radioaktív anyagokat leltározza

a) minden naptári évben egyszer úgy, hogy a két leltárfelvétel között eltelt idő ne haladja meg a 12 hónapot;

b)19 a Hivatal felszólítására;

c) a tevékenység megszűnésekor a 7. § (11)–(12) bekezdése szerint.

(2) A tulajdonos és a birtokos – a nyilvántartás felelőse útján – a leltározás eredményéről a felvételét követő 15 napon belül adatot szolgáltat a Hivatalnak, a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

11. § (1) A 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sugárforrások esetében a leltározásról szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

a) zárt sugárforrás hatósági azonosítóját;

b) műbizonylat számát;

c) műbizonylat kiállításának dátumát;

d) radionuklidot (elem és tömegszám) és eredeti aktivitását;

e) eredeti aktivitásának dátumát;

f) rendeltetését;

g) gyártási számát;

h) felhasználási idejét;

i) fizikai, kémiai formáját (amennyiben ismert);

j) különleges formájú radioaktív anyag engedélyokiratának számát (amennyiben ismert);

k) leltárba vétel idejét;

l) a tulajdonos és birtokos adott radioaktív anyagra vonatkozó engedélyének számát;

m) engedély érvényességi időtartamát;

n) engedély kibocsátóját.

(2) A tulajdonos és a birtokos a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, általa nyilvántartott sugárforrások készletében beálló minden változásról köteles a Hivatalnak 15 napon belül adatot szolgáltatni, a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

(3)20

(4) A 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sugárforrás átadását rögzítő okiratnak a következőket kell tartalmaznia:

a) zárt sugárforrás hatósági azonosítója (amennyiben ismert);

b) műbizonylatszáma;

c) gyártási száma, vagy ennek hiányában a sugárforrás jelzése;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) eredeti aktivitása, az aktivitás dátuma;

f) átadás helye és dátuma;

g) átadó címe és engedélyének száma;

h) átadó képviselőjének neve, aláírása;

i) átvevő megnevezése, címe és engedélyének száma;

j) átvevő képviselőjének neve, aláírása.

(5) A D aktivitás tízszerese feletti aktivitású zárt forrás tervezett exportja, és importja esetében a tulajdonos vagy a birtokos legalább 30 nappal a tervezett szállítás előtt, előzetes értesítést küld a Hivatalnak, amely értesítés a következő adatokat tartalmazza:

a) gyártó vagy forgalmazó neve és elérhetősége;

b) radionuklid (elem és tömegszám);

c) aktivitás, aktivitás dátuma;

d) rendeltetés;

e) a tervezett szállítás időpontját magában foglaló időintervallum.

(6) Az egyedi radionuklidra vonatkozó D aktivitásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

(7) Az értesítés nem helyettesíti a rendeletben előírt további adatszolgáltatási kötelezettségeket.

12. § A 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sugárforrások esetében a leltározás eredményéről szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a radioaktív anyagok aktuális készlete mellett a leltározás periódusára vonatkozó összesített készletváltozási adatokat is radionuklidonként (és fajtánként) a következők szerint:

a) átvett összes mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

b) átadott összes mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

c) felhasznált mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

d) aktuális készletét (aktivitás és tömeg vagy térfogat);

e) rendeltetését;

f) fizikai, kémiai formáját (amennyiben ismert);

g) a tulajdonos és a birtokos adott radioaktív anyagra vonatkozó engedélyének számát;

h) engedély érvényességi időtartamát;

i) engedély kibocsátóját.

13. § A 7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti radioaktív hulladékok esetében a leltározás eredményéről szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a radioaktív hulladékok aktuális készlete mellett a leltározás periódusára vonatkozó összesített készletváltozási adatokat is radioaktív hulladék osztályonként a következők szerint:

a) átvett összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

b) keletkezett összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

c) átadott összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

d) lebomlott összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

e) felszabadított összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

f) a tulajdonos és a birtokos tevékenységi engedélyének, valamint radioaktív hulladéktárolók engedélyese esetében a tároló üzemeltetési engedélyének számát;

g) engedély érvényességi időtartamát;

h) engedély kibocsátóját.

14. § (1) A tulajdonos és a birtokos a változást követő 15 napon belül adatot köteles szolgáltatni a Hivatal részére nevének, címének, valamint a nyilvántartásra kötelezett személyének megváltozásáról.

(2) Azon tulajdonos vagy birtokos, aki zárt sugárforrást exportált és kötelezettséget vállalt arra, hogy azt visszaveszi, ennek tényéről, továbbá a visszavétel megtörténtéről a Hivatal részére köteles az exportot és a visszavételt követő 15 napon belül adatot szolgáltatni.

(3)21 A tulajdonos és a birtokos haladéktalanul adatot köteles szolgáltatni a Hivatal részére a radioaktív anyagok leltározásakor mutatkozó bármely hiány vagy többlet esetén.

15–16. §22

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)–(3)23

(4)24 E rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk 41. pontjának, valamint a III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelethez25Radionuklidok veszélyességi skálájának D aktivitásai

Radionuklid

D aktivitás
(TBq)

H-3

2 × 103

Be-7

1 × 100

Be-10

3 × 101

C-11

6 × 10–2

C-14

5 × 101

N-13

6 × 10–2

F-18

6 × 10–2

Na-22

3 × 10–2

Na-24

2 × 10–2

Mg-28

2 × 10–2

Al-26

3 × 10–2

Si-31

1 × 101

Si-32

7 × 100

P-32

1 × 101

P-33

2 × 102

S-35

6 × 101

Cl-36

2 × 101

Cl-38

5 × 10–2

Ar-37

Ar-39

3 × 102

Ar-41

5 × 10–2

K-40

K-42

2 × 10–1

K-43

7 × 10–2

Ca-41

Ca-45

1 × 102

Ca-47

6 × 10–2

Sc-44

3 × 10–2

Sc-46

3 × 10–2

Sc-47

7 × 10–1

Sc-48

2 × 10–2

Ti-44

3 × 10–2

V-48

2 × 10–2

V-49

2 × 103

Cr-51

2 × 100

Mn-52

2 × 10–2

Mn-53

Mn-54

8 × 10–2

Mn-56

4 × 10–2

Fe-52

2 × 10–2

Fe-55

8 × 102

Fe-59

6 × 10–2

Fe-60

6 × 10–2

Co-55

3 × 10–2

Co-56

2 × 10–2

Co-57

7 × 10–1

Co-58

7 × 10–2

Co-58m

7 × 10–2

Co-60

3 × 10–2

Ni-59

1 × 103

Ni-63

6 × 101

Ni-65

1 × 10–1

Cu-64

3 × 10–1

Cu-67

7 × 10–1

Zn-65

1 × 10–1

Zn-69

3 × 101

Zn-69m

2 × 10–1

Ga-67

5 × 10–1

Ga-68

7 × 10–2

Ga-72

3 × 10–2

Ge-68

7 × 10–2

Ge-71

1 × 103

Ge-77

6 × 10–2

As-72

4 × 10–2

As-73

4 × 101

As-74

9 × 10–2

As-76

2 × 10–1

As-77

8 × 100

Se-75

2 × 10–1

Se-79

2 × 102

Br-76

3 × 10–2

Br-77

2 × 10–1

Br-82

3 × 10–2

Kr-81

3 × 101

Kr-85

3 × 101

Kr-85m

5 × 10–1

Kr-87

9 × 10–2

Rb-81

1 × 10–1

Rb-83

1 × 10–1

Rb-84

7 × 10–2

Rb-86

7 × 10–1

Rb-87

Sr-82

6 × 10–2

Sr-85

1 × 10–1

Sr-85m

1 × 10–1

Sr-87m

2 × 10–1

Sr-89

2 × 101

Sr-90

1 × 100

Sr-91

6 × 10–2

Sr-92

4 × 10–2

Y-87

9 × 10–2

Y-88

3 × 10–2

Y-90

5 × 100

Y-91

8 × 100

Y-91m

1 × 10–1

Y-92

2 × 10–1

Y-93

6 × 10–1

Zr-88

2 × 10–2

Zr-93

Zr-95

4 × 10–2

Zr-97

4 × 10–2

Nb-93m

3 × 102

Nb-94

4 × 10–2

Nb-95

9 × 10–2

Nb-97

1 × 10–1

Mo-93

3 × 102

Mo-99

3 × 10–1

Tc-95m

2 × 10–1

Tc-96

3 × 10–2

Tc-96m

3 × 10–2

Tc-97

Tc-97m

4 × 101

Tc-98

5 × 10–2

Tc-99

3 × 101

Tc-99m

7 × 10–1

Ru-97

3 × 10–1

Ru-103

1 × 10–1

Ru-105

8 × 10–2

Ru-106

3 × 10–1

Rh-99

1 × 10–1

Rh-101

3 × 10–1

Rh-102

3 × 10–2

Rh-102m

1 × 10–1

Rh-103m

9 × 102

Rh-105

9 × 10–1

Pd-103

9 × 101

Pd-107

Pd-109

2 × 101

Ag-105

1 × 10–1

Ag-108m

4 × 10–2

Ag-110m

2 × 10–2

Ag-111

2 × 100

Cd-109

2 × 101

Cd-113m

4 × 101

Cd-115

2 × 10–1

Cd-115m

3 × 100

In-111

2 × 10–1

In-113m

3 × 10–1

In-114m

8 × 10–1

In-115m

4 × 10–1

Sn-113

3 × 10–1

Sn-117m

5 × 10–1

Sn-119m

7 × 101

Sn-121m

7 × 101

Sn-123

7 × 100

Sn-125

1 × 10–1

Sn-126

3 × 10–2

Sb-122

1 × 10–1

Sb-124

4 × 10–2

Sb-125

2 × 10–1

Sb-126

2 × 10–2

Te-121

1 × 10–1

Te-121m

1 × 10–1

Te-123m

6 × 10–1

Te-125m

1 × 101

Te-127

1 × 101

Te-127m

3 × 100

Te-129

1 × 100

Te-129m

1 × 100

Te-131m

4 × 10–2

Te-132

3 × 10–2

I-123

5 × 10–1

I-124

6 × 10–2

I-125

2 × 10–1

I-126

1 × 10–1

I-129

I-131

2 × 10–1

I-132

3 × 10–2

I-133

1 × 10–1

I-134

3 × 10–2

I-135

4 × 10–2

Xe-122

6 × 10–2

Xe-123

9 × 10–2

Xe-127

3 × 10–1

Xe-131m

1 × 101

Xe-133

3 × 100

Xe-135

3 × 10–1

Cs-129

3 × 10–1

Cs-131

2 × 101

Cs-132

1 × 10–1

Cs-134

4 × 10–2

Cs-134m

4 × 10–2

Cs-135

Cs-136

3 × 10–2

Cs-137

1 × 10–1

Ba-131

2 × 10–1

Ba-133

2 × 10–1

Ba-133m

3 × 10–1

Ba-140

3 × 10–2

La-137

2 × 101

La-140

3 × 10–2

Ce-139

6 × 10–1

Ce-141

1 × 100

Ce-143

3 × 10–1

Ce-144

9 × 10–1

Pr-142

1 × 100

Pr-143

3 × 101

Nd-147

6 × 10–1

Nd-149

2 × 10–1

Pm-143

2 × 10–1

Pm-144

4 × 10–2

Pm-145

1 × 101

Pm-147

4 × 101

Pm-148m

3 × 10–2

Pm-149

6 × 100

Pm-151

2 × 10–1

Sm-145

4 × 100

Sm-147

Sm-151

5 × 102

Sm-153

2 × 100

Eu-147

2 × 10–1

Eu-148

3 × 10–2

Eu-149

2 × 100

Eu-150b

2 × 100

Eu-150a

5 × 10–2

Eu-152

6 × 10–2

Eu-152m

2 × 10–1

Eu-154

6 × 10–2

Eu-155

2 × 100

Eu-156

5 × 10–2

Gd-146

3 × 10–2

Gd-148

4 × 10–1

Gd-153

1 × 100

Gd-159

2 × 100

Tb-157

1 × 102

Tb-158

9 × 10–2

Tb-160

6 × 10–2

Dy-159

6 × 100

Dy-165

3 × 100

Dy-166

1 × 100

Ho-166

2 × 100

Ho-166m

4 × 10–2

Er-169

2 × 102

Er-171

2 × 10–1

Tm-167

6 × 10–1

Tm-170

2 × 101

Tm-171

3 × 102

Yb-169

3 × 10–1

Yb-175

2 × 100

Lu-172

4 × 10–2

Lu-173

9 × 10–1

Lu-174

8 × 10–1

Lu-174m

6 × 10–1

Lu-177

2 × 100

Hf-172

4 × 10–2

Hf-175

2 × 10–1

Hf-181

1 × 10–1

Hf-182

5 × 10–2

Ta-178a

7 × 10–2

Ta-179

6 × 100

Ta-182

6 × 10–2

W-178

9 × 10–1

W-181

5 × 100

W-185

1 × 102

W-187

1 × 10–1

W-188

1 × 100

Re-184

8 × 10–2

Re-184m

7 × 10–2

Re-186

4 × 100

Re-187

Re-188

1 × 100

Re-189

1 × 100

Os-185

1 × 10–1

Os-191

2 × 100

Os-191m

1 × 100

Os-193

1 × 100

Os-194

7 × 10–1

Ir-189

1 × 100

Ir-190

5 × 10–2

Ir-192

8 × 10–2

Ir-194

7 × 10–1

Pt-188

4 × 10–2

Pt-191

3 × 10–1

Pt-193

3 × 103

Pt-193m

1 × 101

Pt-195m

2 × 100

Pt-197

4 × 100

Pt-197m

9 × 10–1

Au-193

6 × 10–1

Au-194

7 × 10–2

Au-195

2 × 100

Au-198

2 × 10–1

Au-199

9 × 10–1

Hg-194

7 × 10–2

Hg-195m

2 × 10–1

Hg-197

2 × 100

Hg-197m

7 × 10–1

Hg-203

3 × 10–1

Tl-200

5 × 10–2

Tl-201

1 × 100

Tl-202

2 × 10–1

Tl-204

2 × 101

Pb-201

9 × 10–2

Pb-202

2 × 10–1

Pb-203

2 × 10–1

Pb-205

Pb-210

3 × 10–1

Pb-212

5 × 10–2

Bi-205

4 × 10–2

Bi-206

2 × 10–2

Bi-207

5 × 10–2

Bi-210

8 × 100

Bi-210m

3 × 10–1

Bi-212

5 × 10–2

Po-210

6 × 10–2

At-211

5 × 10–1

Rn-222

4 × 10–2

Ra-223

1 × 10–1

Ra-224

5 × 10–2

Ra-225

1 × 10–1

Ra-226

4 × 10–2

Ra-228

3 × 10–2

Ac-225

9 × 10–2

Ac-227

4 × 10–2

Ac-228

3 × 10–2

Th-227

8 × 10–2

Th-228

4 × 10–2

Th-229

1 × 10–2

Th-230

7 × 10–2

Th-231

1 × 101

Th-232

Th-234

2 × 100

Pa-230

1 × 10–1

Pa-231

6 × 10–2

Pa-233

4 × 10–1

U-230

4 × 10–2

U-232

6 × 10–2

U-233

7 × 10–2

U-234

1 × 10–1

U-235

1 × 10–4

U-236

2 × 10–1

U-238

U természetes

U szegényített

U dúsított 10-20%

8 × 10–4

U dúsított >20%

1 × 10–4

Np-235

1 × 102

Np-236b

7 × 10–3

Np-236a

8 × 10–1

Np-237

7 × 10–2

Np-239

5 × 10–1

Pu-236

1 × 10–1

Pu-237

2 × 100

Pu-238

6 × 10–2

Pu-239

6 × 10–2

Pu-240

6 × 10–2

Pu-241

3 × 100

Pu-242

7 × 10–2

Pu-244

3 × 10–4

Am-241

6 × 10–2

Am-242m

3 × 10–1

Am-243

2 × 10–1

Am-244

9 × 10–2

Cm-240

3 × 10–1

Cm-241

1 × 10–1

Cm-242

4 × 10–2

Cm-243

2 × 10–1

Cm-244

5 × 10–2

Cm-245

9 × 10–2

Cm-246

2 × 10–1

Cm-247

1 × 10–3

Cm-248

5 × 10–3

Bk-247

8 × 10–2

Bk-249

1 × 101

Cf-248

1 × 10–1

Cf-249

1 × 10–1

Cf-250

1 × 10–1

Cf-251

1 × 10–1

Cf-252

2 × 10–2

Cf-253

4 × 10–1

Cf-254

3 × 10–4

Pu-239/Be-9

6 × 10–2

Am-241/Be-9

6 × 10–2

Am-241/Li-7

6×10–2


Magyarázatok:
– ∞ Az adott radioaktív anyag aktivitásának D-ben kifejezett értéke (az A/D érték) a radioaktív anyag mennyiségétől függetlenül nulla.
– Amennyiben a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó D aktivitás hányadosaiból képzett összeg adja meg az adott anyag aktivitásának D-ben kifejezett értékét.
– Pu-239/Be-9 és Am-241/Be-9 és Am-241/Li-7 neutronforrások esetében az aktivitás alatt a Pu-239, illetve Am-241 alfa aktivitása értendő.
1

A rendeletet a 3/2022. (VI. 24.) TIM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2022. június 25. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés f) pontját a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 3. § b) pontja, a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdése a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdés i) pontja a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. §-t az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. alcímet (6. §) az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

[A 7. § (1) bekezdés b) pontjának a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 3. § d) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „nem mentes használati cikkekről” szövegrész helyébe a „nem mentes fogyasztási cikkekről” szöveg lép, nem vezethető át.]

13

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (3) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 7. § (5) bekezdés d) pontja a 13/2014. (III. 14.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7. § (10) bekezdése a 76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 17. §-a, az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 59. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 8. § az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. §-t az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 10. § (1) bekezdése 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 11. § (3) bekezdését az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 14. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 14. § (3) bekezdése 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 15–16. §-t az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 14. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 17. § (2)–(3) bekezdését 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 17. § (4) bekezdése a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

25

A Melléklet a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére