• Tartalom

117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-ának (1) bekezdésének 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR.) 14. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felvételi eljárásban a jelentkező összesen]

c) az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 100 érettségi többletpontot,”

[szerezhet]

(2) Az FR. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés c)–e) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.”

2. § Az FR 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a jelentkező az előző bekezdés alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.”

3. § Az FR 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.”

4. § Az FR. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

47. § E rendeletnek a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelettel módosított 14. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, valamint 18. § (2) bekezdésében és 23. §-ában foglaltakat első alkalommal a 2012. évi keresztféléves felvételi eljárás során kell alkalmazni.”

5. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére