• Tartalom

118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

az esélyegyenlőségi szakértők képzésének követelményeiről1

2010.05.01.

A Kormány az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (15) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az esélyegyenlőségi szakértői képzésben részt vehet az, aki

a) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (11) bekezdésben meghatározott feltételek – kivéve a képzésben való részvételre vonatkozó feltételt – alapján esélyegyenlőségi szakértő lehet, és

b) a felvételi vizsgán megfelelt, amely alól az mentesül, aki

ba) kijelölt szakértőként igazoltan részt vett közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv vagy anti-szegregációs terv elkészítésében, vagy

bb) a fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése és fogyatékos személyek szociális ellátása területén a külön jogszabály szerint szakértőnek minősül.

(2) A jelentkező a képzésben való részvételi szándéka iránti kérelmet, az (1) bekezdésben megjelölt feltételeknek való megfelelést bizonyító iratokkal együtt benyújtja a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) részére.

2. § (1) A képzésben részt vevők kiválasztását, képzését és továbbképzését a KSZK szervezi.

(2) A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által – a felnőttképzésért felelős miniszter bevonásával – jóváhagyott részletes képzési programot a KSZK a honlapján közzéteszi.

(3) A képzési program tartalma:

a) a vonatkozó jogszabályok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosság helyzetének javítására, esélyegyenlőségére,

b) a hátrányos helyzetű lakosság esélyegyenlőségét elősegítő jogszabályok végrehajtása során alkalmazott gyakorlatok,

c) a hátrányos helyzetű lakosság kutatások által feltárt helyzete, a helyzetelemzés során használt adatok elemzése és értelmezése, adatforrások alkalmazása,

d) az önkormányzat fenntartásában lévő közszolgáltatások során a hátrányos helyzetű lakosság esélyegyenlőségét is biztosítani hivatott intézmények működése, feladatai,

e) a helyi önkormányzat működésével (jogszabályalkotással, feladat- és hatáskörrel, gazdálkodással) kapcsolatos ismeretek,

f) helyi esélyegyenlőségi programok kidolgozásának módszertana,

g) a szakértői szerepek és feladatok ellátásához szükséges készségek és attitűdök fejlesztése, így különösen

ga) a hátrányos helyzetű lakossággal kapcsolatos előítélet-mentes és szolidáris attitűdök kialakítása,

gb) a helyzetelemzés során használt adatok elemzése és értelmezése, adatforrások megismerése,

gc) tárgyalástechnika, konfliktuskezelés.

3. § (1) A képzésben részt vevő a képzés elvégzését követő egy hónapon belül a képzésen elsajátított ismeretekről vizsgát tesz.

(2) A vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban való legalább 85%-os igazolt részvétel.

(3) A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a megszerezhető pontok legalább 75%-át eléri. A vizsgán megfelelt és nem megfelelt minősítés adható. Három alkalommal kapott nem megfelelt minősítés esetén a képzést ismételten el kell végezni.

(4) A képzés elvégzéséről a megfelelt minősítést kapott vizsgázóknak a KSZK bizonyítványt állít ki.

4. § (1) Az esélyegyenlőségi szakértők évente egy alkalommal továbbképzésen kötelesek részt venni, melyet elvégzettnek kell tekinteni, ha a szakértő az órák legalább 85%-án igazoltan részt vett.

(2) A továbbképzésen a képzés során megszerzett ismeretek megújítására, és az esetlegesen bekövetkezett jogszabályi változások elsajátítására kerül sor.

5. § A KSZK a honlapján közzéteszi a képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató információkat, valamint értesíti az esélyegyenlőségi szakértőket a továbbképzés idejéről.

6. § (1) E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rövidítése: Eszkkr.

1

A rendelet a 321/2011. (XII. 27.) Korm rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján hatályát vesztette 2012. március 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére