• Tartalom

12/2010. (III. 11.) OKM rendelet

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról1

2014.03.15.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a könyvtárak és a könyvtári tevékenységet folytató szervezetek (a továbbiakban: könyvtárak) minősítési eljárása keretében a könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas színvonalú szolgálata érdekében, pályázat alkalmazásával Minősített Könyvtár cím, a minősített könyvtárak részére Könyvtári Minőségi Díj adományozását vezeti be.

2. § (1) A könyvtárak minősítési eljárásában közreműködő szakmai minősítő testület a miniszter által felkért Könyvtári Minőségügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottság feladata a könyvtári önértékelés szakmai szempontjainak, a pályázatok ellenőrzési és értékelési szempontjainak kidolgozása, részvétel a pályázatok lebonyolításában, a miniszter számára javaslatok megfogalmazása, továbbá javaslattétel a Minősített Könyvtár cím használatára jogosult könyvtárak utólagos ellenőrzésére.

(2) A Bizottság hét főből áll. A Bizottság elnökét és hat tagját a miniszter kéri fel a minőségügy területén kiemelkedő elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező könyvtári szakterületen működő kulturális szakértők közül.

(2a)2 A Bizottság tagja nem lehet állami vezető, valamint közszolgálati tisztviselő, a Magyar Honvédség vagy fegyveres szerv hivatásos állományú vagy szerződéses tagja.

(3) A Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 4 évre szól és meghosszabbítható. Az elnök és a tagok tisztségükről indokolás nélkül lemondhatnak. A megüresedett helyet 90 napon belül be kell tölteni.

(4) A Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a miniszter hagy jóvá. Az ügyrendben kell meghatározni a Bizottság összehívásának eseteit, módját, a döntéshozatal módját, az elnök és a Bizottsági tagok összeférhetetlensége esetén alkalmazandó szabályokat, a Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó szabályokat. A Bizottság ügyrendjét a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzé kell tenni.

3. § A Bizottság titkársági feladatait, valamint a könyvtárak minősítési eljárásával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat a Könyvtári Intézet látja el.

4. § (1) A minősítési eljárásban szakértőként a Bizottság tagjain kívül az kérhető fel, aki

a) könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenység folytatására jogosult, és

b) a minőségügy területén igazolt szakismeretekkel és gyakorlati eredményekkel rendelkezik.

(2)3 Nem járhat el szakértőként az, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a pályázó könyvtárral foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.

5. § (1) A miniszter évente pályázatot hirdet a Minősített Könyvtár cím odaítélésére. A pályázati felhívást a minisztérium honlapján kell közzétenni. A pályázat beadási határideje nem lehet kevesebb mint 60 nap.

(2) A könyvtárak a Bizottság által közzétett szakmai szempontok szerint elkészített önértékelés és a pályázati felhívásban előírt egyéb dokumentumok benyújtásával pályázhatnak a Minősített Könyvtár cím elnyerésére.

(3) A Minősített Könyvtár címre benyújtott pályázatban foglaltakat a Bizottság által felkért két szakértő a pályázatot benyújtó könyvtárban helyszíni vizsgálat során ellenőrzi. A helyszíni vizsgálat időpontjáról a szakértő a vizsgálat előtt 40 nappal értesíti az érintett könyvtárat. A szakértők a Bizottság által meghatározott szakmai szempontok szerint pontozzák, valamint szövegesen értékelik a pályázatot.

(4)4 A pályázati dokumentumok és a szakértői vélemények alapján a Bizottság javaslatot tesz a Minősített Könyvtár cím odaítélésére. A miniszter a Bizottság javaslata alapján dönt a Minősített Könyvtár cím odaítéléséről.

(5)5 A Minősített Könyvtár címet elnyerő könyvtár a könyvtár típusának megfelelő jelző használatával kiállított díszoklevelet kap, amelyet a miniszter ünnepélyes keretek között ad át.

6. § (1) A Minősített Könyvtár cím használatára 5 évig jogosult a könyvtár. Az 5 év eltelte után a Minősített Könyvtár cím elnyerésére ismét pályázatot lehet benyújtani.

(2) A miniszter a Minősített Könyvtáraknál a cím használatának időtartama alatt helyszíni ellenőrzést végezhet arra vonatkozóan, hogy a könyvtár eleget tesz-e a minőségirányításban vállalt kötelezettségének.

(3) Ha megállapítható hogy a könyvtár már nem teljesíti a Minősített Könyvtár cím adományozásához meghatározott legalacsonyabb pontszámot vagy egyébként nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban rögzítetteknek, a Bizottság javaslatára a miniszter a Minősített Könyvtár címet visszavonja. A cím visszavonását a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

7. § (1) A miniszter évente pályázatot ír ki a Minősített Könyvtár címet használó könyvtárak számára a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére. A pályázati felhívást a minisztérium honlapján kell közzétenni.

(2) A Könyvtári Minőségi Díjat évente egy könyvtár kaphatja meg. A Könyvtári Minőségi Díjat a pályázati felhívásban foglalt feltételeket legeredményesebben teljesítő könyvtár nyerheti el.

(3) A Könyvtári Minőségi Díjra benyújtott pályázatban foglaltakat a Bizottság által felkért két szakértő a pályázatot benyújtó könyvtárban helyszíni vizsgálat során ellenőrzi. A pályázati dokumentumok és a szakértői vélemények alapján a Bizottság véleményezi a pályázatokat és javaslatot tesz a Könyvtári Minőségi Díj odaítélésére. A miniszter a Bizottság javaslata alapján dönt a Könyvtári Minőségi Díj odaítéléséről.

(4) A miniszter a Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtár részére díszoklevelet adományoz, amely tartalmazza a nyertes könyvtár megnevezését, a „Könyvtári Minőségi Díj” feliratot, és az adományozás évét.

(5) A Díj nem vonható vissza. A Díjban részesült könyvtár az elismerést az adományozás évének feltüntetésével használhatja.

8. § A Minősített Könyvtár cím odaítéléséről szóló döntést, a cím használatának időtartamát, valamint a Könyvtári Minőségi Díj odaítéléséről szóló döntést a minisztérium honlapján évente közzé kell tenni.

9. § (1) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj odaítélésére irányuló pályázat díját a miniszter a pályázati felhívásban teszi közzé azzal, hogy a pályázati díj az általános forgalmi adót tartalmazza. A pályázati díjat a pályázati kiírásban meghatározott módon kell befizetni.

(2) A pályázati díj mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapjának tízszerese. Ha a pályázó a pályázatát a helyszíni szemle megkezdése előtt 30 nappal visszavonja, a minősítési díj 75%-át részére vissza kell fizetni.

(3) A pályázati díjat elkülönítetten kell kezelni és a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos költségekre kell fordítani.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Bizottság elnökét és tagjait a rendelet hatálybalépését követő 3 hónapon belül fel kell kérni erre a feladatra.

1

A rendeletet a 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2017. december 20. napjával.

2

A 2. § (2a) bekezdését a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 4. § (2) bekezdése a 18/2014. (III. 13.) EMMI rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (4) bekezdése a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (5) bekezdése a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére