• Tartalom

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről1

2012.01.01.

A Kormány a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 57. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint e rendelet 9. §-a tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § (4) bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében folytatott képzésben 3 éves képzési idejű szakképesítések felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kt. szerinti meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítéseknek minősülnek az 1. melléklet szerinti szakképesítés-ráépülések.

2. Az OKJ módosításának eljárásrendje

2. § Az OKJ módosítását a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzés irányítását ellátó miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

3. § (1) A 2. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat benyújtható a szakképesítésért felelős miniszterhez.

(2) A javaslathoz csatolni kell:

a) a módosítási javaslat részletes indoklását,

b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot

ba) a javaslattevő neve, székhelye,

bb) a módosítási javaslat típusát, megjelölve, hogy felvételre, módosításra, illetve törlésre irányul,

bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatait, külön megjelölve a módosuló adatokat,

bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul,

be) a szakképesítés kapcsolatát más szakképesítésekkel,

bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma,

bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,

bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása,

bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzését az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően

és

c) A szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-be történő felvétele és az OKJ-ben szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítés Sztv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ben szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalommal rendszeresített előlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be.

4. § (1)2 A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot nyolc napon belül a 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt véleményezésre megküldi a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak (továbbiakban: NMH) és egyidejűleg az Sztv. 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerűsítését szolgáló bizottságnak (a továbbiakban: OKJ bizottság) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

(2)3 Az NMH a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét, a javaslatnak az NMH-ba való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek és az OKJ bizottságnak.

(3) Az OKJ bizottság a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét, a javaslatnak az OKJ bizottsághoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelős miniszternek.

(4)4 A szakképesítésért felelős miniszter az OKJ bizottság véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül – az NMH és az OKJ bizottság szakmai véleménye figyelembevételével – dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NMH és az OKJ bizottság véleményével együtt megküldi a miniszternek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

5. § (1)5 Ha a javaslat az OKJ-ből törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős miniszter a beérkezéstől számított harminc napon belül az NMH és az OKJ bizottság véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(2)6 Ha a felsőfokú szakképesítés felvételére vonatkozó javaslatot a felsőoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján dolgozta ki és a javaslattal a szakképesítésért felelős miniszter egyetért, akkor az NMH és az OKJ bizottság véleménye nélkül, harminc napon belül továbbítja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(3)7 Ha a szakképesítésért felelős miniszter a 3. § (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, és az NMH és az OKJ bizottság véleményét is.

6. § (1) A miniszter a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: NSZFT) részére.

(2) Az NSZFT a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek az NSZFT Titkárságához való megérkezését követően az NSZFT ügyrendje szerint – de legfeljebb negyvenöt napon belül – küldi meg a miniszternek.

(3)8 Az NMH állásfoglalása, valamint az OKJ bizottság és az NMH véleményének figyelembevételével a miniszter nyolc napon belül dönt a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását.

(4) Ha a kezdeményezés olyan felsőfokú szakképesítés felvételére irányul, amelyet a felsőoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján dolgozott ki, a miniszter megkezdi az OKJ módosításának előkészítését az NSZFT és az OKJ bizottság egyidejű tájékoztatása mellett.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 9. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6–24., 28–39., 41–44., 46–48., 56–63., 196–199., 364–371., 899., 973., 1135–1138., 1146–1161., 1236., 1283–1286. és 1310. számú sorai a kihirdetést követő 90. napon lépnek hatályba.

8. § (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.

(2) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezők közül az OKJ-ben szereplő 33-as azonosító számmal kezdődő szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzésének követelménye azokra vonatkozik, akik az 1998/1999-es tanévet követően fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát.

(3) A 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet mellékleteként kiadott OKJ-ben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a 2001. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében az OKJ-ben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak.

9. §9

10. §10

1. melléklet a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelethez11

1

A rendeletet 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet – a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. § c) pontja szerint módosított – 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. szeptember 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 10. §-át.

2

A 4. § (1) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (4) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. §-t a 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 10. § a (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 2. melléklet a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére