• Tartalom

2010. évi CXXXIX. törvény

2010. évi CXXXIX. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról1

2010.12.08.

1. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.)

a) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „(a továbbiakban: ügyfélkapu),” szövegrész helyébe a „(a továbbiakban: ügyfélkapu), vagy” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , vagy” szövegrész helyébe a „teljesítheti.” szöveg,

c) 11. § (2), (3) és (8) bekezdésében az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–b)” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Efo. tv. 11. § (1) bekezdés c) pontja, a 11. § (3) bekezdés d) pontjában az „az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bejelentés kivételével” szövegrész, a 11. § (7) bekezdésében az „és c)” szövegrész, továbbá a 16. § (2) bekezdése.

(3) Az Efo. tv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A munkáltató az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott esetekben a tárgyhót követő hó 12-éig az egyszerűsítetten foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének tesz eleget. Bevallási kötelezettségét ezen időpontig az ügyfélkapun történő bevallás benyújtásával teljesíti.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

a) 3. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 132. § (2) bekezdése hatályát veszti,

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. december 7. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 194. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére