• Tartalom

152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról1

2010.05.01.

1. § (1) A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletnek a 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított 4. § (2) bekezdés e) pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:

(A jelölésre vonatkozó javaslathoz mellékelni kell)

d) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának adatszolgáltatását arról, hogy a jelölt nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság hatálya alatt,”

(2) Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. alcíme.

2. § (1) A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki:)

a) a természetes személy fizetési nehézsége és késedelme miatt a meglévő hitelei módosítására, átütemezésére, amennyiben ezáltal a hiteltartozás fennálló összege nem növekszik és az új hitel
aa) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más devizahitel,
ab) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel;”

(2) Az R. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) E rendelet hatálya – a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott belső szabályzati korlátok alkalmazásának kivételével – nem terjed ki a hatálybalépésekor fennálló hitelek más hitelnyújtónál felvett kölcsönnel történő kiváltására, ha
a) ezáltal a hiteltartozás összege nem növekszik, és
b) az új hitel
ba) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más devizahitel,
bb) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel;”

(3) Az R. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdés alkalmazásában a hiteltartozás összege nem növekszik, ha az új hitel folyósításkori összege a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt haladja meg az eredeti hiteltartozás kiváltáskor fennálló összegét és az új hitel nyújtója a hiteltartozás összegét haladéktalanul csökkenti az eredeti hitelnyújtó által hiteljóváírásra fel nem használt, visszautalt összeggel.”

(4) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a hitelnyújtó ugyanazon ingatlanra többféle devizanemben nyújt hitelt, akkor az (1)–(3) bekezdésben meghatározott limitek közül az alacsonyabbat kell alkalmazni a teljes kitettségre.”

(5) Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § Az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-ával megállapított 6. § (5) bekezdését, 5. §-ával módosított 6. § (1)–(3) bekezdését és 7. § (1)–(3) bekezdését abban az esetben kell alkalmazni, ha a hitelkérelmet a Kr. hatálybalépéséig még nem bírálták el.”

(6) Az R. 4. § (2) bekezdése a „folyósításkor” szövegrész helyett a „hitelkérelem elbíráltakor” szöveggel lép hatályba.

(7) Az R. 6. § (1)–(3) bekezdésében és 7. § (1)–(3) bekezdésében a „vállaláskori” szövegrész helyébe a „hitelkérelem elbíráltakori” szöveg lép.

(8) Nem lép hatályba az R. 5. § (1) és (3) bekezdésben a „lakáscélú” szövegrész.

3. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 7/B. §-sal egészül ki:

7/B. § Az eljáró szerv az eljárása során elektronikus dokumentumként általa lekérdezett nem hiteles tulajdonilap-másolatot – ha jogszabály a hiteles tulajdonilap-másolat felhasználását kifejezetten nem írja elő – az eljárása során, így különösen a tényállás tisztázásához felhasználhatja.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 261. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére