• Tartalom

153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról

2022.07.05.

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A közszolgálati tisztviselői vizsgarendszer egységes működtetésének biztosítása érdekében Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) működik.

(2)2 Az OKV tagjai a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) tagjai, az OKV titkára, valamint a 4. § alapján a KTK elnöke által az OKV tagjának kinevezett vagy felkért személyek.

(3)3 Az OKV titkársági feladatait a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ (a továbbiakban: személyügyi központ) látja el.

2. §4

3. § (1)5 Az OKV titkárát a személyügyi központ vezetője a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 16. §-a szerinti Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: Miniszterelnöki Kormányiroda) állományába tartozó kormánytisztviselők közül nevezi ki.

(2) Az OKV titkárának megbízatása megszűnik

a) lemondásával,

b) felmentésével,

c)6 ha a Miniszterelnöki Kormányirodával fennálló kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, a munkavégzési kötelezettség utolsó napján,

d) halálával.

(3)7 Az OKV titkárát a személyügyi központ vezetője bármikor felmentheti; a felmentést nem kell indokolni.

(4) Ha az OKV titkárának megbízatása a (2) bekezdés a)–c) pontja alapján szűnik meg, ez a tény az OKV-ban betöltött tagságát nem érinti.

(5) Az OKV titkára e megbízatására tekintettel tiszteletdíjra vagy más juttatásra nem jogosult.

4. § (1)8 A KTK elnöke szükség szerint, de legalább kétévente pályázatot ír ki az OKV tagjainak kinevezése céljából.

(2)9 A pályázati kiírás előkészítésével és közzétételével kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatokat a személyügyi központ végzi.

(3)10 A pályázaton való részvétel díja a köztisztviselői illetményalap 15%-a, amelyet a személyügyi központ Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg megfizetni.

(4)11 Az OKV tagjává a KTK elnöke – mérlegelés alapján – az (1) bekezdésben meghatározott pályázat útján azt kérheti fel, aki felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint legalább hároméves közigazgatási vagy felsőoktatási oktatói, illetve közigazgatási tárgyú tudományos kutatói gyakorlattal vagy szakirányú szakmai tapasztalattal rendelkezik. A KTK elnöke az egyes oktatói és vizsgáztatói kör tekintetében a pályázati kiírásban további, illetve eltérő feltételeket is meghatározhat.

(5)12 A KTK elnöke pályáztatás nélkül is felkérheti az OKV tagjának azt a kiemelkedő szakmai tudással rendelkező személyt, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal vagy kiemelkedő tudományos tevékenységgel bír. Az így felkért személyek száma nem haladhatja meg az adott évben névjegyzéken szereplő vizsgáztatók számának a tizedét. Az OKV tagjává történő felkérés elfogadásáról a felkért személynek nyilatkoznia kell, a felkérés elfogadásával válik az OKV tagjává.

(6) Az OKV tagjának e megbízatása megszűnik

a) a tag lemondásával,

b) a tag felmentésével, vagy

c) a tag halálával,

d)13 az OKV tagság megújítására irányuló, 4. § (1) bekezdése szerinti új eredményes pályázat esetén az új tagok felkérésével.

(7)14 Az OKV tagját a KTK elnöke a KTK tagjaival folytatott konzultációt követően abban az esetben mentheti fel, ha

a) egy naptári éven belül legalább három alkalommal indokolatlanul nem tett eleget a vizsgafelkérésnek,

b) súlyosan megsérti a vizsgáztatás rendjére vonatkozó szabályokat,

c) olyan jogellenes magatartást tanúsított, amely méltatlan az OKV-ban betöltött tagságához.

5. § (1) Az OKV tagja

a)15 az ügykezelői alapvizsgán a vizsgáztatói,

b) a közigazgatási szakvizsga kötelező tárgyának, illetve valamely választható tárgyának felkészítő tanfolyamán oktatói,

c) a közigazgatási szakvizsga kötelező tárgyából, illetve valamely választható tárgyából vizsgáztatói,

d)16

tevékenység végzésére jogosult.

(2) Az OKV tagja a pályázatában, illetve a felkérésének elfogadásakor nyilatkozik, hogy az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységek közül mely tevékenységet látja el. A nyilatkozatban az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységek közül legalább egy tevékenység megjelölése kötelező. A nyilatkozatot az OKV tagja bármikor módosíthatja.

6. §17 E rendelet alkalmazásában a köztisztviselői illetményalapon a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított illetményalapot kell érteni.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. május 15-én lép hatályba.

(2) A 13. § 2010. július 1-jén lép hatályba.

8. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor a versenyvizsga vizsgáztatói névjegyzékén szereplő személy e rendelet erejénél fogva az OKV tagjává válik, és nem szükséges az 5. § szerint külön nyilatkoznia arról, hogy a versenyvizsgán vizsgáztatóként kíván tevékenykedni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor a közigazgatási szakvizsgán vizsgáztatásra vagy a felkészítőn oktatásra jogosult személy e rendelet erejénél fogva az OKV tagjává válik, és a korábban a vizsgáztatói, illetve oktatói feladatai tekintetében tett nyilatkozatát nem kell az 5. § szerint ismételten megtennie.

(3) E rendelet hatálybalépése az OKV Elnökségének hivatalban levő tagjai, az OKV titkára, az OKV szakbizottságainak tagjai, valamint az OKV tagjai megbízatását nem érinti, de megbízatásukra az e rendelet hatálybalépését követően e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)–(5)18

(6)19 A 4. § (1) bekezdésében meghatározott pályázatot az egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépését20 követő 60 napon belül ki kell írni. Az, aki a MódR. hatálybalépésekor OKV tagként vizsgáztatni, illetve oktatni jogosult, e tevékenységét az új tagok felkéréséig folytathatja, ezt követően OKV tagsága megszűnik.

9. §21 (1) Az, aki OKV tagként vizsgáztatni, illetve oktatni jogosult, e tevékenységét 2014. január 1-jéig folytathatja.

(2) A hatályos vizsgáztatói, illetve oktatói névjegyzék elfogadása óta beérkezett, de még el nem bírált pályázatokat a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium legkésőbb az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését22 követő hatvan napon belül elbírálja, és a pályázókat tájékoztatja az eredményről.

10–12. §23

13. §24

14. §25

1

Az 1. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 469. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 469. § e) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 469. § f) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 242/2010. (IX. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított és a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (5) bekezdése a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (6) bekezdés d) pontját a 207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

14

A 4. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (1) bekezdés d) pontját a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 8. § (4)–(5) bekezdését a 207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § c) pont cb) alpontja hatályon kívül helyezte.

19

A 8. § (6) bekezdését a 207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

20

A hatálybalépés napja: 2010. június 30.

21

A 9. §-t a 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2013. január 1.

23

A 10–12. §-t a 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 13. § a 207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

25

A 14. § a (3) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére