• Tartalom

2010. évi CLXXVI. törvény

2010. évi CLXXVI. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról1

2011.01.01.

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A MOB feladatai a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből nyújtott sportcélú állami támogatásokkal összefüggésben – az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a következők:
a) a 40. § (4) bekezdés a) pontjában, 42. § (4) bekezdés a) pontjában, 43. § (3) bekezdés a) pontjában és 44. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott javaslatokat figyelembe véve – az olimpiai mozgalom támogatására vonatkozó javaslat megtétele mellett – egyeztetett javaslatot tesz a magyar sport állami támogatása elosztási arányaira,
b) dönt az olimpiai mozgalom feladataival összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásáról és folyósítja azt.”

2. § Az Stv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MPB-be felvételüket kérhetik azok a szakszövetségek, országos sportági szövetségek és a fogyatékosok azon országos sportszövetségei, amelyek sportága szerepel a Paralimpia programjában vagy tevékenységi köre kiterjed a fogyatékossággal élők minőségi versenysportjára.”

3. § Az Stv. 78. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója Címmel összefüggő, a sportigazgatási szerv e törvényben, továbbá az olimpiai járadékról, valamint a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról szóló kormányrendeletekben meghatározott közigazgatási hatósági feladatait a MOB látja el.”

4. § (1) Ez a törvény 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő harmincegyedik napon hatályát veszti.

(2) A sportköztestületek az Stv. 38. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott javaslatokat a törvény hatálybalépésétől számított 10 napon belül teszik meg a MOB felé. A MOB a törvény hatálybalépésétől számított 15 napon belül teszi meg az Stv. 38. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyeztetett javaslatot a sportigazgatási szerv részére.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. december 30. A törvény a 4. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. február 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére