• Tartalom

18/2010. (IV. 30.) IRM rendelet

18/2010. (IV. 30.) IRM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet, valamint a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosításáról1

2010.05.01.

Az 1. § és a 4. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben –,

a 2. § tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 21. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása
21. § A gondnokoltak és gondnokaik Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által kezelt nyilvántartásába a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott adatokat a helyi bíróság bírája, bírósági titkár, vagy – a bíró utasítása alapján – bírósági ügyintéző vagy a bíróság elnöke által erre a feladatra kijelölt bírósági tisztviselő jegyzi be.”

(2) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a 23. §-át követően a következő alcímmel és 23/A. §-sal egészül ki:

„A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkező elektronikus beadványok
23/A. § (1) A központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továbbiakban: központi rendszer) keresztül a bíróságra érkező beadványokat a bíróság vezetője által erre kijelölt személy – az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt határidőn belül – veszi át; az átvételt követően a beadványt, a mellékleteit, valamint a központi rendszer által generált érkeztető számot (a továbbiakban e §-ban: érkeztető szám) tartalmazó dokumentumot kinyomtatja és az általános szabályok szerint érkezteti.
(2) Ha a bírósági iratot törvény alapján a központi rendszer útján kell kézbesíteni, arra a fél beadványa érkeztető számának felhasználásával kerül sor.”

2. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

2. § (1) Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Állami kárenyhítés iránti kérelem esetén az ügyféllel közös háztartásban élő nagykorú személy – kivéve, ha a büntetőeljárás terheltje, vagy bírósági vagy hatósági eljárásban ellenérdekű fél – jövedelmére vonatkozó igazolást csatolni kell. Ha a jövedelem igazolás csatolásának akadálya van, ennek okát a nyomtatvány Közlemények rovatában fel kell tüntetni.”

(2) Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet a 15. §-t megelőzően a következő címmel egészül ki:

„Az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás eljárásának részletes szabályai”

(3) Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet a 15. §-t követően a következő 15/A. §-sal egészül ki:
15/A. § (1) Az érdekérvényesítés elősegítéséről az áldozatsegítő szolgálat esetnaplót vezet. Az esetnapló a következő adatokat tartalmazza:
a) az ügyintéző neve és az ügy száma,
b) a kapcsolatfelvétel ideje és módja,
d) a bűncselekmény következtében az áldozatot ért sérelem,
e) az áldozatsegítő szolgálat által felkínált segítség típusai,
f) az áldozat által kért segítség,
g) az áldozatsegítő szolgálat által megtett intézkedések.
(2) Az esetnaplót az áldozatsegítő szolgálat ügyintézője vezeti. Az esetnaplóhoz mellékelni kell az Ást. 11. §-a szerinti igazolást.
(3) Az áldozatsegítő szolgálat az igazolás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megteszi az első intézkedést az esetnaplóban rögzítettek alapján. Ha további segítségnyújtásra van szükség, annak elintézése iránt az áldozatsegítő szolgálat az ok felmerülésétől számított 5 munkanapon belül intézkedik.”
(4) Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:
20/A. § (1) A méltányossági kérelem tárgyában a Központi Igazságügyi Hivatal dönt.
(2) A visszatérítendő összeg méltányosságból való mérséklésére, elengedésére vagy a mérséklés mértékére vonatkozóan a Központi Igazságügyi Hivatal a következő szempontokat mérlegeli:
a) az áldozat és a vele közös háztartásban élők létfenntartása, megélhetése veszélybe kerül-e a visszatérítendő összeg megfizetése esetén,
b) a visszatérítendő összeg nagysága,
c) az áldozat az Ást. 6. § (3) bekezdése alapján rászorulónak minősül-e.”

3. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

3. § (1) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 41. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A méltányossági kérelem tárgyában a Központi Igazságügyi Hivatal dönt.”

(2) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 41. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Központi Igazságügyi Hivatal a méltányossági eljárás során a tartozás mérsékléséről, elengedéséről vagy a mérséklés mértékéről a következő szempontok alapján dönt:
a) a fél élethelyzetének kedvezőtlenebbé válása milyen mértékű,
b) a fél élethelyzetének kedvezőtlenebbé válása, a visszatérítési kötelezettség teljesítésére biztosított határidőre figyelemmel is tartósnak tekinthető-e,
c) a visszatérítendő támogatás összege.”

(3) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 46. §-ának helyébe a következőrendelkezés lép:

46. § (1) A területi hivatal a visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén 30 napos határidő tűzésével felhívja az ügyfelet a támogatás visszatérítésére, e határidő eredménytelen elteltét követően pedig – ha nem kerül sor részletfizetés vagy halasztás engedélyezésére – az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint a végrehajtás érdekében megkeresi az illetékes adóhatóságot.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet adós ellen a követelés végrehajtásra történő átadását megelőzően felszámolási eljárás indult, vagy az állami adóhatóság a végrehajtási eljárást felszámolási eljárás miatt megszüntette és erről a végrehajtást kérőt értesítette, a területi hivatal haladéktalanul intézkedik a felszámolónál a hitelezői igény bejelentése vagy a behajthatatlansági igazolás beszerzése iránt.
(3) A behajtás iránti intézkedés megtételének tényét a területi hivatal bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.”

(4) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a 125. §-a az alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet, valamint a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosításáról szóló 18/2010. (IV. 30.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) és (2) bekezdéseivel megállapított 41. § (4) és (5) bekezdését a 2010. június 2. napját megelőzően jogerősen megállapított, de még meg nem fizetett tartozások esetében is alkalmazni kell.
(6) E rendeletnek az R. 3. § (3) bekezdésével megállapított 46. §-ában foglalt rendelkezéseit az R. hatálybalépését megelőzően jogerősen megállapított, de még meg nem fizetett tartozások érvényesítésére is alkalmazni kell.”

(5) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

4. Hatályon kívül helyező és záró rendelkezések

4. § Hatályát veszti a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § 2010. június 2-án lép hatályba.

(3) Az 1. § (2) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 18/2010. (IV. 30.) IRM rendelethez

NYOMTATVÁNY

Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

A területi hivatal érkeztető bélyegzője

A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET

I. A kérelmező személyi adatai

1. Neve:

2. Születési neve:

3. Születési helye és ideje:

4. Anyja születési neve:

5. Személyi igazolványának (ha azzal nem rendelkezik, egyéb személyazonosító okmányának típusa megjelölésével) száma:

6. Lakó- vagy tartózkodási helyének címe:

7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe*:

8. Állampolgársága:

9. Családi állapota:

10. Jogi szakvizsgával _ rendelkezik    _ nem rendelkezik

11. Vállalkozási tevékenysé-
get folytat

_ társas vállalkozás tagjaként _ egyéni vállalkozóként _ mezőgazdasági őstermelőként
_ mezőgazdasági őstermelőként és a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben adóbevallásra és egyszerűsített adóbevallási nyilatkozatra nem volt köteles

12. Ha a kérelmező e pontban foglalt valamely ellátásra jogosult, ezt igazolnia kell és a nyomtatvány
A) részének további rovatait nem kell kitöltenie!

– aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásárára jogosult, a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban

– közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg

– átmeneti szállást igénybevevő hajléktalan személy

– menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését kérő, továbbá az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult

– vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése, illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek a felmenője magyar állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra irányuló eljárásban részt vevő személy

– családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították

– kiemelkedően közhasznú szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti szervezet, ha közérdekből, külön jogszabály felhatalmazása alapján indít pert

13.

 

II. A kérelmező jövedelme

(Aki az A) I. 12. pontja, C) I. 7., valamint a 8.1–8.10. pontjai alapján kéri a támogatást, továbbá ha kiskorú sértett
vagy kiskorú magánfél kéri a D) rész szerinti támogatást, vagyoni, jövedelmi viszonyait nem kell igazolnia
és a nyomtatvány A) részének II–V. rovatait nem kell kitöltenie)

1.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:

1.2. A munkáltató címe:

1.3. Havi nettó jövedelem:

1.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

2.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:

2.2. A munkáltató címe:

2.3. Havi nettó jövedelem:

2.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

3. A kérelmező összes havi nettó jövedelme:

III. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

1.1. Házastárs, élettárs neve (születési név is):

1.2. Születési helye és ideje:

1.3. Anyja születési neve:

1.4. Munkáltatójának neve és címe:

1.5. Havi nettó jövedelme:

1.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

1.7. Házastárs (élettárs) aláírása:

2.1. Gyermek neve (születési név is):

2.2. Születési helye és ideje:

2.3. Anyja születési neve:

2.4. Munkáltatójának neve és címe:

2.5. Havi nettó jövedelme:

2.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

2.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:

3.1. Gyermek neve (születési név is):

3.2. Születési helye és ideje:

3.3. Anyja születési neve:

3.4. Munkáltatójának neve és címe:

3.5. Havi nettó jövedelme:

3.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

3.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:

4.1. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):

4.2. Születési helye és ideje:

4.3. Anyja születési neve:

4.4. Munkáltatójának neve és címe:

4.5. Havi nettó jövedelme:

4.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

4.7. Egyéb hozzátartozó aláírása:

IV. A kérelmezőnek a támogatás engedélyezésénél figyelembe vehető jövedelme

(A 2. pont kivételével a területi hivatal tölti ki)

1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek havi összes nettó jövedelme:

2. Havi összes nettó jövedelemből levonható összegek

2.1.

Havonta fizetett tartásdíj vagy járadék összege:

A tartásra jogosult neve:

A tartásdíj fizetését elrendelő hatóság neve és a határozat száma:

2.2.

A lakáshitel havi törlesztő részletének összege:

A lakáshitelt folyósító hitelintézet neve, címe:

3. Levonások után fennmaradó összeg:

4. A közös háztartásban élő személyek száma összesen:

5. Egy főre eső havi nettó jövedelem:

V. A kérelmező vagyoni helyzete

1. Ingatlantulajdona

1.1. Lakhatását szolgáló ingatlanának adatai (cím vagy helyrajzi szám, tulajdoni hányad, alapterület, terhek):

1.2. Egyéb ingatlanának adatai (cím, helyrajzi szám, művelési ág, tulajdoni hányad, alapterület, terhek, becsült forgalmi érték):

2. Gépjárműve

2.1. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

2.2. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

3. Egyéb vagyona (értékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, vagyoni értékű jog, százharmincezer forintot meghaladó összegű készpénz, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelés) és a vagyon
értéke:

 

B) PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE

I. Tájékoztatás, tanácsadás

_ jogvitával összefüggésben

_ közigazgatási (önkormányzati) eljárással kapcsolatban

_ jogszabályi rendelkezésről

_ peren kívüli közvetítéssel összefüggésben

_ bűncselekmény sértettjének

A jogvita (ügy, bűncselekmény) rövid leírása, a közigazgatási eljárás tárgya:

Milyen kérdésben kér tanácsadást:

II. Okiratkészítés

1. Keresetlevél, nemperes eljárás kezdeményezése iránti kérelem

A jogvita, vitás ügy rövid leírása:

Ellenérdekű fél:

2. felülvizsgálati, perújítási kérelem

A per (nemperes eljárás) tárgya:

A pert lefolytató bíróság, a jogerős határozat száma:

Peres felek, eljárásban részt vevő személyek:

3. beadvány közigazgatási ügyben

Az eljárás tárgya (ha még nem indult meg, az eljárás megindításának szükségessége):

Az eljárást lefolytató hatóság, és az ügy száma (ha az eljárás már folyamatban van):

Az eljárásban részt vevő felek:

Beadvány tárgya:

4. feljelentés megtétele

A bűncselekmény leírása:

5. Szerződés

A szerződés tárgya:

Másik szerződő fél neve:

6. Egyéb

Az okirat készítésének célja, annak tartalma:

C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN

I. Polgári per, nemperes eljárás (a továbbiakban: per)

1. Az eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:

2. A per ügyszáma:

_ A per még nem indult meg

4. Az ügyben korábban kapott-e támogatást

_ igen, _ nem

5. A kérelmező _ felperes (kérelmező) _ alperes (kérelmezett) _ beavatkozó, perbehívott _ végrehajtást kérő
_ a végrehajtást kérő, ha a megelőző perben pártfogó ügyvéddel rendelkezett

6. Ellenfél neve, címe:

7. A bíróság a perben a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjedő költségmentességet engedélyezett _

8. A per tárgya (ha még nem indult meg, az érvényesítendő igény)

8.1. a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos per

8.2. az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per

8.3. az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per

8.4. a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per

8.5. a gondnokság alá helyezés iránti, és a gondnoksággal
kapcsolatos egyéb per

8.6. gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a kapcsolattartással összefüggő per

8.7. a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől
való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per is

8.8. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más szolgálati viszonnyal, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiakban: munkaügyi per), kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg

 

8.9. a bányakár megtérítése iránti per

8.10. bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy
egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése

8.11. Egyéb:

9. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

1. A büntetőügyben eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:

2. A büntetőügy száma:

3. A büntetőügy tárgya:

4. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

5. Az ügyben korábban kapott-e támogatást _ igen, _ nem

6. A kérelmező _ sértett, _ magánvádló, _ magánfél, _ egyéb érdekelt, _ pótmagánvádló

7. Az igényelt támogatás

_ pártfogó ügyvédi képviselet

 

pótmagánvádló részére

_ személyes költségmentesség

_ személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet

 

Mellékletek felsorolása

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

KözleményBüntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. Az Igazságügyi Hivatal előtti, a támogatás engedélyezése és a jogi segítői, pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti eljárásában felmentem a jogi segítőt, pártfogó ügyvédet a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége alól.

.........................................., ........... év ............................................ hó .......... nap.

 

................................................................
kérelmező aláírása

1

A rendelet az 5. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére