• Tartalom

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól1

2011.12.05.

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 6–7. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra és egyéb jogalanyokra (a továbbiakban együtt: felnőttképzési intézmény),

b)2 a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c)3 a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára,

d) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti belső képzést folytató intézményre.

2. § A felnőttképzési intézmény a felnőttképzési tevékenység megkezdésére és folytatására akkor jogosult, ha

a) a cég- vagy egyéb közhitelű nyilvántartásba bejegyezték,

b) rendelkezik a felnőttképzésről szóló törvény szerinti képzési programmal, és

c) képzési programja az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szervezése esetén megfelel a külön jogszabályban előírt követelményeknek.

3. § (1)4 A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándékot annál a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál kell bejelenteni, amelynek illetékességi területén

a) a bejelentést tevő székhelye van, ennek hiányában

b) a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltató a felnőttképzési tevékenységet gyakorolni kívánja.

(2)5 Ha a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltató felnőttképzési tevékenysége több fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja illetékességi területére is kiterjed, a bejelentést a felnőttképzési tevékenység folytatásával érintett bármelyik fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál meg lehet tenni. A bejelentést fogadó fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja értesíti a bejelentéssel érintett valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját az illetékességi területükön folytatott felnőttképzési tevékenységről.

(3)6 Ha a felnőttképzési tevékenység keretében végzett képzés jellege miatt nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyik fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja jogosult a bejelentés fogadására, a bejelentést a Fővárosi Munkaügyi Központnál kell megtenni.

4. § A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentését, a bejelentésben foglalt adatok változását, az új képzés megkezdésére irányuló szándékot, a már folytatott képzés megszüntetését a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: formanyomtatvány) kell előterjeszteni.

5. § A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása – a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltak mellett – tartalmazza

a) a felnőttképzési intézmény cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vétele számát,

b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát,

c) a felnőttképzési intézmény adószámát,

d) a bejelentésben megjelölt adatokban bekövetkezett változást, a változás időpontjával,

e) új képzés megkezdése esetén a képzés megnevezését, a bejelentés időpontjával,

f) képzés megszüntetése esetén a megszűnő képzés megnevezését, a megszüntetés bejelentésének időpontjával,

g) belső képzésként végzett felnőttképzési tevékenység esetén ennek megjelölését.

6. § (1) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába való bejegyzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke kilencezerhatszáztíz forint.

(2) A tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat jogorvoslati díjának mértéke tizenötezerhétszáznegyven forint, amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles megfizetni.

7. § (1)7 Az igazgatási szolgáltatási díjat a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja által megadott számlaszámra, a jogorvoslati díjat a Hivatal 10032000-01732630-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással megfizetni.

(2)8 A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja köteles a tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat elleni jogorvoslat díját a jogorvoslati eljárást kezdeményezőnek visszatéríteni, amennyiben a jogorvoslat alaposnak bizonyul.

(3)9 Az igazgatási szolgáltatási díj a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja bevétele. A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja az igazgatási szolgáltatási díjat egyéb bevételeitől nyilvántartásában elkülönítetten kezeli.

8. §10 A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának adatait havonta továbbítja a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)11

(3)12

10. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez13

2. melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez

Bejelentés
A bejelentés: felnőttképzési tevékenység megkezdésére ⬜
    a bejelentésben foglalt adatok változására ⬜
    felnőttképzési tevékenység keretében új képzés megkezdésére ⬜
    felnőttképzési tevékenység keretében folytatott képzés megszüntetésére ⬜
vonatkozik.
(Adatváltozás esetén a bejelentés 1. pontját és az adatváltozással érintett pontokat kell kitölteni.)
A bejelentésben foglalt adatok változása, új képzés megkezdése vagy képzés megszüntetése esetén a bejelentést tevő nyilvántartási száma:     
    1.    A bejelentést tevő közhiteles nyilvántartás szerinti megnevezése:     
Hivatalosan rövidített neve:     
Székhelye:     
Levelezési címe:     
Telefonszáma:      Faxszáma:     
E-mail címe:    
A felnőttképzési tevékenység végzésének telephelye (telephelyei):     
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
A bejelentést tevő intézmény vezetőjének neve:     
Közoktatási intézmény esetén az intézmény OM azonosítója:     
A bejelentést tevő adószáma:     
    2.    A bejelentést tevő
a)    cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezése és cégjegyzékszáma vagy a nyilvántartásba vétel száma:     
b)    egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vétel száma:     
    3.    A felnőttképzési tevékenységet határon átnyúló szolgáltatóként folytatom:
Igen ⬜    Nem ⬜
    4.    Határon átnyúló felnőttképzési szolgáltatás esetén:
a)    a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltatót – a honossága szerinti EGT államban – nyilvántartó szerv megnevezése és a szolgáltató nyilvántartási száma:     
b)    a szolgáltató állampolgársága, ha a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltató egyéni vállalkozó:     
c)    a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT állam megjelölése:     
d)    ha a szolgáltató felnőttképzési tevékenysége a letelepedésének helye szerinti EGT államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött, az engedélyező vagy a nyilvántartást vezető szerv megnevezése és a szolgáltató engedélyének száma vagy nyilvántartási száma:     
    5.    Határon átnyúló szolgáltatás esetén a bejelentés .......... év ....... hónap ..... napjáig szól.
    6.    A felnőttképzési tevékenységet
    kizárólag belső képzésként ⬜
    részben belső képzésként ⬜
    nem belső képzésként ⬜
végzem.
    7.    A felnőttképzési tevékenység célja:
Általános képzés ⬜    Nyelvi képzés ⬜    Szakmai képzés ⬜
Általános célú képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) pontos megnevezése:     
Nyelvi képzés esetén a nyelv (nyelvek) megnevezése:     
Szakmai célú képzés (képzések) tekintetében:
a)    az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés (szakképesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a szakképesítés (szakképesítések) megnevezése és azonosító száma:     
Kijelentem, hogy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő fenti szakképesítés (szakképesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) képzési programja megfelel a külön jogszabályban előírt követelményeknek.
b)    hatósági jellegű képesítés (képesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) megnevezése:     
c)    egyéb szakmai célú képesítés (képesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) megnevezése:     
    8.    A felnőttképzési szolgáltatás formáinak megnevezése:     
    9.    Kijelentem, hogy a 7. pontban megjelölt képzés (képzések) tekintetében rendelkezem a felnőttképzésről szóló törvény szerinti képzési programmal.
    10.    Kijelentem, hogy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.
Kelt:
P. H.
cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. november 13. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdés b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (3) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. mellékletet a 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére