• Tartalom

2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet

2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet

az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról

2010.06.08.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Tv. 2. § (1) bekezdése fa) pontja szerinti hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) azon központi államigazgatási szervek – kivéve a Kormányt, minisztériumot, kormányhivatalt –, valamint költségvetési szervek átadás-átvételi eljárására, melyek tekintetében a Tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott vezetők jogszabályon alapuló irányítási, felügyeleti jogokat gyakorolnak,

b) azon gazdasági társaságok átadás-átvételi eljárására, amelyek tekintetében a Tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott vezetők tulajdonosi jogokat gyakorolnak és

c) azon alapítványok átadás-átvételi eljárására, amelyek tekintetében a Tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott vezetők alapítói jogokat gyakorolnak.

(2) Átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni, ha

a) az (1) bekezdés a)–b) pontjában megjelölt központi államigazgatási szerv, költségvetési szerv és gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: szervezet) első számú vezetőjének a vezetői megbízatása (kinevezése) megszűnik, ideértve a szervezet megszűnése, illetve átalakulása esetén bekövetkező megbízatás (kinevezés) megszűnését is, valamint

b) alapítvány esetén a kezelő szerv elnökének megbízatása megszűnik.

2. § (1) Az átadás-átvételi eljárásban átadó az 1. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a szervezet első számú vezetője, illetve alapítvány esetén a kezelő szerv elnöke.

(2) Az átadó – amennyiben a Tv. másként nem rendelkezik – személyesen köteles eljárni.

3. § (1) Az átadás-átvételi eljárásban a Tv. 6. §-ának megfelelő átvevő

a) a szervezet új vezetőjének kinevezett (megbízott) személy, alapítvány esetén a kezelő szerv elnökének kinevezett személy,

b) az a) pont szerinti személy hiányában a központi államigazgatási szerv és a költségvetési szerv irányítását, felügyeletét, illetve az alapítói jogokat gyakorló, a Tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott átvevő vezető, vagy az által meghatalmazott személy, továbbá gazdasági társaságok esetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az általa felkért, a gazdasági társaság szakmai felügyeletét ellátó miniszter, illetve az általuk közösen meghatalmazott személy.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott meghatalmazás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. § (1) bekezdésének megfelelő közokiratnak minősül. A meghatalmazás külön rendelkezés nélkül is magában foglalja a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénynek megfelelő engedélyeket az adatok teljeskörű megismerésére, zárt kezelésére és titkosítására.

4. § Az átadás-átvételi eljárást az 1. § (2) bekezdés szerinti megbízás (kinevezés) megszűnését követő 8 napon belül le kell folytatni.

5. § (1) A Tv. 6. § (11)–(12) bekezdésének végrehajtása a szervezetnél, illetve az alapítványnál foglalkoztatott legmagasabb beosztású, információtechnológiáért felelős vezető közreműködésével történik.

(2) Az átadó köteles az informatikai jegyzőkönyvben – az indokok részletes megjelölésével – nyilatkozni arról, ha a Tv. 2. számú mellékletében meghatározott valamely követelmény teljesítése tekintetében esetleges akadály merül fel.

6. § (1) Az átadás-átvételi eljárásra az átadónak biztosítania kell a Tv.-ben meghatározott tartalmi elemekkel rendelkező átadás-átvételi jegyzőkönyveket három példányban, valamint a jegyzőkönyvek mellékleteit képező teljes átadás-átvételi dokumentációt egy példányban. A nyomtatott formában átadott átadás-átvételi dokumentáció minden oldalát az átadónak aláírásával és a szervezet bélyegzőjével kell hitelesítenie. Az elektronikus módon átadott átadás-átvételi dokumentáció esetén az elektronikus aláírással hitelesített és időbélyegzővel ellátott formátumot az átvevő a helyszínen ellenőrzi és ennek eredményét a jegyzőkönyvben rögzíti.

(2) A jegyzőkönyv egy-egy eredeti példánya az átadót és az átvevőt illeti, a harmadik eredeti példány pedig az átvevő szervezet vagy alapítvány irattárában kerül elhelyezésre. Az átadás-átvételi dokumentációt az átvevő szervezet vagy alapítvány irattárában az átadó és az átvevő által közösen helyezi el úgy, hogy az elhelyezés közösen lezárt dobozban történik oly módon, hogy a doboz ragasztási felületét az átadó és átvevő aláírásukkal látják el és a doboz kizárólag közjegyző vagy ügyvéd jelenlétében nyitható fel.

7. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az átadás-átvételi eljárásra a Tv. rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján 11 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a Tv. hatálybalépését követően kezdődött, az 1. § (2) bekezdésében meghatározott, folyamatban lévő átadás-átvételi eljárásokra is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére