• Tartalom

2/2010. (I. 14.) FVM rendelet

a pénzügyi- és gazdasági válság kapcsán mezőgazdasági termelő vállalkozások részére a központi költségvetésből nyújtandó átmeneti állami támogatás igénybevételének eljárási szabályairól

2010.12.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EU-Szerződés) 107. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás;

2. általános csoportmentességi rendelet: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet;

3. átlátható formában nyújtott támogatás: azok a támogatási formák, amelyek esetében előzetesen, kockázatelemzés elvégzése nélkül kiszámítható a pontos támogatástartalom;

4.1 átmeneti állami támogatás: a 2009/C 261/02. számú bizottsági közleménnyel módosított, az Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban elnevezésű 2009/C 83/01. számú bizottsági közlemény 4.2. pontjában, valamint a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabályról szóló, 2011. évre vonatkozó bizottsági közlemény 2.2. pontjában meghatározott állami támogatás;

5. diszkont kamatláb: a különböző években folyósított támogatások, illetve a több év alatt megvalósított projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb;

6. egyedi támogatás: az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet] 1. § 7. pontjában meghatározott támogatás;

7. halászati csoportmentességi rendelet: a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet;

8. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet;

9. mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet;

10. mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: az EU-Szerződés I. Mellékletében felsorolt termékek a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 104/2000/EK tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek elsődleges előállítására irányuló tevékenység;

11. mezőgazdasági termékek feldolgozása: a mezőgazdasági termékeken végzett minden olyan művelet, amelynél a művelet eredményeként létrejött termékek szintén mezőgazdasági termékeknek minősülnek, kivéve a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezőgazdasági termékeket előkészítik az első alkalommal való értékesítésre;

12. mezőgazdasági termékek forgalmazása: a mezőgazdasági termékekre irányuló értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy bármely más módon történő forgalmazás céljából való birtoklás vagy bemutatás, kivéve az elsődleges mezőgazdasági termelő által a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak való első értékesítést és bármely olyan tevékenységet, amely a mezőgazdasági termékeket ilyen első értékesítésre előkészíti; az elsődleges mezőgazdasági termelő által a végső fogyasztónak való értékesítés akkor minősül mezőgazdasági termékek forgalmazásának, ha ez a tevékenység külön erre a célra fenntartott helyiségben történik;

13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti vállalkozás;

14. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke;

15. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;

16. támogatás nyújtásáról döntő szerv: az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a támogatási program, illetve a pályázati felhívás elkészítéséért felelős szerv vagy személy;

17. támogatási program: a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott támogatás.

2. § E rendelet a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő vállalkozások) részére odaítélhető átmeneti állami támogatás igénybevételének általános eljárási szabályait állapítja meg.

3. § (1)2 A támogatás nyújtásáról döntő szerv külön jogszabály vagy pályázati felhívás alapján a mezőgazdasági termelő vállalkozásoknak átlátható formában átmeneti állami támogatást nyújthat. Ha az átmeneti állami támogatás 2010. december 31-éig kerül odaítélésre, akkor az összes átmeneti állami támogatás támogatástartalma a 2008. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban vállalkozásonként nem haladhatja meg a tizenötezer eurós értékhatárt figyelemmel a (2)–(4) bekezdésekben foglaltakra. Ha az átmeneti állami támogatás 2011. január 1-jétől kerül odaítélésre, akkor az összes átmeneti állami támogatás támogatástartalma a 2008. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban vállalkozásonként nem haladhatja meg a tizenötezer eurós értékhatárt figyelemmel a (2)–(4) bekezdésekben foglaltakra.

(2)3 Ha az átmeneti állami támogatás 2010. december 31-éig kerül odaítélésre, akkor egy mezőgazdasági termelő vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti állami támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a tizenötezer eurónak megfelelő forintösszeget. Ha az átmeneti állami támogatás 2011. január 1-jétől kerül odaítélésre, akkor egy mezőgazdasági termelő vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2011. december 31-e között odaítélt átmeneti állami támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a tizenötezer eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti állami támogatás nem halmozható a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatással.

(4) Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti állami támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a mezőgazdasági, a halászati, illetve az általános csoportmentességi rendeletekben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

(5) Átmeneti állami támogatás nem nyújtható:

a) a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján;

b) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak;

c) az EU-Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen amikor a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik;

e) ha a támogatás az import áruk helyett hazai áru használatától függ.

(6) Átmeneti állami támogatással csak olyan mezőgazdasági termelő vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. Támogatás nyújtható továbbá azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2008. július 1-je után, a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében kerültek nehéz helyzetbe, de 2008. július 1-jén nem voltak nehéz helyzetben.

(7) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

3/A. §4 A mezőgazdasági termelő vállalkozás e rendelet szerinti átmeneti állami támogatás iránti kérelmét vagy pályázatát legkésőbb 2011. március 31-éig nyújthatja be a támogatás nyújtásáról döntő szervnek.

3/B. §5 E rendelet szerinti átmeneti állami támogatás odaítéléséről 2011. január 1-jétől kizárólag az Európai Bizottság vonatkozó jóváhagyó határozatának tagállam általi kézhezvételét követően lehet 2011. december 31-éig határozatot hozni. Az Európai Bizottság jóváhagyó határozata kézhezvételének időpontjáról az agrárpolitikáért felelős miniszter közleményt ad ki.

4. § (1) Az átmeneti állami támogatás nyújtását megelőzően a mezőgazdasági termelő vállalkozás írásban nyilatkozik a támogatás nyújtásáról döntő szerv részére a 3. § alapján, illetve a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás formájában 2008. január 1-jét követően a számára odaítélt támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről.

(2)6 Átmeneti állami támogatás csak akkor nyújtható, ha:

a) a támogatás nyújtásáról döntő szerv megbizonyosodott arról, hogy a mezőgazdasági termelő vállalkozásnak odaítélt mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás és az átmeneti állami támogatás együttes összege nem haladja meg a 3. § (2) bekezdésében szereplő mértéket és

b) az adott vállalkozással szemben nem hoztak egy adott támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetésre kötelező határozatot.

(3)7 A támogatás nyújtásáról döntő szervnek fel kell hívnia a mezőgazdasági termelő vállalkozás figyelmét arra, hogy átmeneti állami támogatásban részesült, és arra, hogy egy mezőgazdasági termelő vállalkozásnak a 3. § (2) bekezdésében foglalt eseteket figyelembe véve 2008. január 1-je és 2010. december 31-e, vagy 2008. január 1-je és 2011. december 31-e között odaítélt, a 3. § szerinti átmeneti állami támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a tizenötezer eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A támogatás nyújtásáról döntő szervnek fel kell hívnia a kedvezményezett figyelmét arra, hogy az átmeneti állami támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig meg kell őriznie és a támogatás nyújtásáról döntő szerv ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.

(5) A támogatás nyújtásáról döntő szerv az átmeneti állami támogatás nyújtására irányuló szándékáról a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerint előzetesen tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.

(6)8 A támogatás nyújtásáról döntő szerv az előző és az adott évben nyújtott átmeneti állami támogatásról minden év augusztus 15-éig beszámolót készít az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

(7) Az átmeneti állami támogatás euróra történő átszámításánál a külön jogszabályban vagy a pályázati felhívásban meghatározott euró/forint átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.

5. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

6. § E rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1

Az 1. § 4. pontja 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (6) bekezdése 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére