• Tartalom

20/2010. (V. 4.) IRM rendelet

20/2010. (V. 4.) IRM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról1

2010.06.03.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az NNI nyomozó szerveinek hatáskörébe tartozik
a) a 2. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, és
b) a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól szóló törvényben szervezett bűnözéssel összefüggőként meghatározott azon bűncselekmény, amelynek nemzetközi vonatkozása van, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó eseteket.”

(2) Az R. 2. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az RRI hatáskörébe tartozik
a) a 3. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, ha azokat az RRI illetékességi területén követték el, és
b) az illetékességi területén elkövetett azon bűncselekmények nyomozása, amelyek nem a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság vagy az NNI hatáskörébe tartoznak.
(8) A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó, az 1–4. mellékletben fel nem sorolt bűncselekmények nyomozása.”

(3) Az R. 2. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a 4. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, ha azokat a vízirendészeti rendőrkapitányság illetékességi területén követték el.”

2. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a nyomozó hatóság a hatáskörének vagy illetékességének a hiányát észleli, az ügyet – az eljárásban résztvevők értesítése mellett – átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz vagy ügyészhez. Az áttételt követő hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság nyomozó szervei és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok közötti, továbbá a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok közötti hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány dönt.”

3. § Az R. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

9. § E rendeletnek a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról szóló 20/2010. (V. 4.) IRM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított vagy módosított 2. § (5), (7)–(8a) bekezdését, 4. § (1) bekezdés c) pontját, 4. § (5) bekezdését, 5. § (2), (4) és (5) bekezdését, 7. § (4) bekezdését és 1–4. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult nyomozásokban kell alkalmazni.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5. § (1) Az R.

a) 4. § (4) bekezdésben a „bizonyítási” szövegrész helyébe a „nyomozási” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésben az „átteszi” szövegrész helyébe az „átteheti” szöveg,

c) 5. § (6) bekezdésében a „foganatosítani” szövegrész helyébe az „elvégezni” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „– külön jogszabályban meghatározott –” szövegrész, 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , tartás elmulasztása vétsége, bűntette (Btk. 196. §)” szövegrész, 5. § (4) bekezdés a) és d) pontjában a „vagy az NNI” szövegrész, és 7. § (4) bekezdésben az „– a szervezett bűnözéssel közvetlen összefüggésben nem álló –” szövegrész,

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelethez

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények
1. Btk. XII. fejezet – A személy elleni bűncselekmények
1.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
1.1.1. Btk. 166. § (1)–(4) bekezdés – Emberölés bűntette és vétsége, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
1.1.2. Btk. 167. § – Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette
1.1.3. Btk. 168. § – Öngyilkosságban közreműködés bűntette
1.1.4. Btk. 169. § (3) bekezdés – Halált okozó magzatelhajtás bűntette
1.1.5. Btk. 170. § (6) bekezdés – Életveszélyt vagy halált okozó testi sértés bűntette
1.1.6. Btk. 170. § (7) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett, életveszélyes sérülést okozó testi sértés vétsége
1.1.7. Btk. 171. § (2) bekezdés b) és c) pont – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
1.1.8. Btk. 171. § (3) bekezdés – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
1.1.9. Btk. 172. § (2) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette, ha azt nem a közlekedési szabályok megszegésével követték el, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
1.1.10.
Btk. 172. § (3) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző vagy a segítségnyújtásra egyébként is köteles személy által elkövetett bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
1.2. Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények
1.2.1. A Btk. XII. fejezet II. címében felsorolt valamennyi bűncselekmény, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
1.3. A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények
1.3.1. Btk. 174/A. § – A lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette
1.3.2. Btk. 174/B. § (1) és (2) bekezdés – Közösség tagja elleni erőszak bűntette
1.3.3. Btk. 175. § (2) és (3) bekezdés – Személyi szabadság megsértésének bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
1.3.4. Btk. 175/A. § – Emberrablás bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
1.3.5. Btk. 175/B. § – Emberkereskedelem bűntette és vétsége, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
2. Btk. XIII. fejezet – A közlekedési bűncselekmények
2.1. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények
2.1.1. Btk. 184. § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
2.1.2. Btk. 184. § (3) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
2.1.3. Btk. 185. § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
2.1.4. Btk. 185. § (3) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
2.1.5. Btk. 186. § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti veszélyeztetés bűntette
2.1.6. Btk. 187. § (2) bekezdés c) pont – Kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége
2.1.7. Btk. 188. § (2) bekezdés c) és d) pont – Járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűntette, ha az halált okoz, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
2.1.8. Btk. 189. § (2) bekezdés c) pont – Kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó járművezetés tiltott átengedésének bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
3. Btk. XIV. fejezet – A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
3.1. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények
3.1.1. Btk. 197. § (2) bekezdés a) pont – Erőszakos közösülés bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be
3.1.2. Btk. 197. § (2) bekezdés b) és c) pont – Erőszakos közösülés bűntette, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
3.1.3. Btk. 197. § (3) bekezdés – Erőszakos közösülés bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, és a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek
3.1.4. Btk. 198. § (2) bekezdés a) pont – Szemérem elleni erőszak bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be
3.1.5. Btk. 198. § (2) bekezdés b) és c) pont – Szemérem elleni erőszak bűntette, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
3.1.6. Btk. 198. § (3) bekezdés – Szemérem elleni erőszak bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, és a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak
3.1.7. Btk. 205. § (2) bekezdés – Üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette
3.1.8. Btk. 205. § (3) bekezdés – Üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette, ha a bordélyházban tizennyolcadik életévét be nem töltött személy folytat üzletszerű kéjelgést
3.1.9. Btk. 206. § – Kitartottság bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
3.1.10. Btk. 207. § (2) bekezdés – Üzletszerű kerítés bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
3.1.11. Btk. 207. § (3) bekezdés – Kerítés bűntette, ha azt az elkövető hozzátartozója, avagy nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló, illetőleg tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy megtévesztéssel, erőszakkal avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel követték el, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
3.1.12. Btk. 207. § (4) bekezdés – Üzletszerű kerítés elkövetésében megállapodva elkövetett kerítés bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
4. Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
4.1. A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény
4.1.1. Btk. 211. § – A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűntett
4.2. A rendészeti bűncselekmények
4.2.1. Btk. 218. § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
4.2.2. Btk. 218. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul
4.3. A hivatali bűncselekmények
4.3.1. Btk. 225. § – Hivatali visszaélés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.3.2. Btk. 226. § – Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.3.3. Btk. 227. § – Kényszervallatás bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.3.4. Btk. 227/A. § – Jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.3.5. Btk. 228. § – Jogellenes fogvatartás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.4. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
4.4.1. Btk. 246. § (1)–(3) és (5) bekezdés – Fogolyzendülés bűntette
4.5. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények
4.5.1. Btk. 250–255. § – Vesztegetés bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
4.5.2. Btk. 255/B. § (1) bekezdés – Vesztegetés feljelentése elmulasztásának vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.5.3. Btk. 256. § – Befolyással üzérkedés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet
5. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bűncselekmények
5.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények
5.1.1. Btk. 259. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több ember halálát előidéző közveszélyokozás bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.1.2. Btk. 259. § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több ember halálát előidéző gondatlan közveszélyokozás vétsége, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.1.3. Btk. 260. § (1)–(6) bekezdés – Közérdekű üzem működése megzavarásának vétsége és bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.1.4. Btk. 263. § (2)–(4) bekezdés – Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
5.1.5. Btk. 263/A. § (2), (3) és (5) bekezdés – Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
5.1.6. Btk. 263/C. § (1) bekezdés – Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.2. A köznyugalom elleni bűncselekmények
5.2.1. Btk. 269. § – Közösség elleni izgatás bűntette
5.3. A közbizalom elleni bűncselekmények
5.3.1. Btk. 274. § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el
5.3.2. Btk. 275. § (1) bekezdés – Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
5.4. A közegészség elleni bűncselekmények, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó eseteket
5.4.1. Btk. 282. § (2) bekezdés a) pont – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
5.4.2. Btk. 282. § (2) bekezdés b) pont – Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.3. Btk. 282. § (3) bekezdés b) pont – Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, az azzal való kereskedelem, az országba való behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.4. Btk. 282/A. § (2) és (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. § (5) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.5. Btk. 282/B. § (2) bekezdés a) pont – Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.6. Btk. 282/B. § (2) bekezdés b) pont – Oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
5.4.7. Btk. 282/B. § (2) bekezdés c) pont – Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával bűnszövetségben elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
5.4.8. Btk. 282/B. § (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.9. Btk. 282/C. § (3) és (4) bekezdés – Kábítószerfüggő személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
6. Btk. XVII. fejezet – A gazdasági bűncselekmények
6.1. Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
6.1.1. Btk. 296/B. § (3) bekezdés – Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban vétsége, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
6.1.2. Btk. 298/B. § – Saját tőke csorbításának bűntette
6.1.3. Btk. 298/D. § – Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette
6.1.4. Btk. 299/A. § – Bennfentes kereskedelem bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
6.1.5. Btk. 299/B. § – Tőkebefektetési csalás bűntette
6.1.6. Btk. 299/C. § – Piramisjáték szervezésének bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
6.1.7. Btk. 300. § (1) bekezdés – Gazdasági titok megsértésének bűntette
6.1.8. Btk. 300/C. § (4) bekezdés b) pont – Különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntette
6.1.9. Btk. 300/E. § (1) és (2) bekezdés – Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége, ha az különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntettével összefüggésben valósul meg
6.2. A pénz- és bélyeghamisítás, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
6.2.1. Btk. 304. § (2) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette
6.2.2. Btk. 304. § (4) bekezdés – Pénzhamisítás előkészületének vétsége, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg
6.2.3. Btk. 304/A. § – Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg
6.3. A pénzügyi bűncselekmények, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
6.3.1. Btk. 313/C. § (5) bekezdés – Különösen nagy kárt okozó, vagy jelentős kárt okozó, bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette
6.3.2. Btk. 313/C. § (8) bekezdés – A gazdálkodó szervezet által kibocsátott, a kibocsátó áruja ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas kártyára elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette, ha azt a Btk. 313/C. § (5) bekezdésében meghatározott értékre, illetve módon követték el
6.3.3. Btk. 313/D. § – Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása elősegítésének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott pénzügyi bűncselekményekkel összefüggésben valósul meg
7. Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bűncselekmények
7.1. A Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó esetek kivételével
7.1.1. Btk. 316. § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
7.1.2. Btk. 316. § (7) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
7.1.3. Btk. 317. § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette
7.1.4. Btk. 317. § (7) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette
7.1.5. Btk. 318. § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette
7.1.6. Btk. 318. § (7) bekezdés b) pont – Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett csalás bűntette
7.1.7. Btk. 319. § (3) bekezdés c) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette
7.1.8. Btk. 320. § (2) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, kivéve az NNI vagy a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
7.1.9. Btk. 321. § (3) bekezdés d) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
7.1.10. Btk. 321. § (4) bekezdés a) és b) pont, valamint c) pont második fordulat – Fegyveresen, különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre, vagy jelentős értékre felfegyverkezve, bűnszövetségben vagy csoportosan elkövetett rablás bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
7.1.11. Btk. 321. § (4) bekezdés c) pont első fordulat, valamint d) pont – Jelentős értékre, felfegyverkezve vagy csoportosan hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
7.1.12. Btk. 321. § (5) bekezdés a) pont – Jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
7.1.13. Btk. 321. § (5) bekezdés b) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen e feladata teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy az NNI hatáskörébe tartozó esetet
7.1.14. Btk. 322. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bűntette
7.1.15. Btk. 323. § (2) bekezdés – Bűnszövetségben, az élet vagy testi épség elleni avagy más hasonlóan súlyos fenyegetéssel, vagy hivatalos személyként e jelleg felhasználásával avagy hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűntette
7.1.16. Btk. 324. § (5) és (6) bekezdés – Különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó rongálás bűntette
7.1.17. Btk. 326. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette
7.1.18. Btk. 326. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette
7.1.19. Btk. 329/A. § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
7.1.20. Btk. 329/D. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette”

2. melléklet a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelethez

A Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe tartozó bűncselekmények
1. Btk. X. fejezet – Az állam elleni bűncselekmények
1.1. A Btk. X. fejezetében felsorolt valamennyi bűncselekmény
2. Btk. XI. fejezet – Az emberiség elleni bűncselekmények
2.1. A Btk. XI. fejezetében felsorolt valamennyi bűncselekmény
3. Btk. XII. fejezet – A személy elleni bűncselekmények
3.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
3.1.1. Btk. 166. § (2) bekezdés f) pont – Előre kitervelten, nyereségvágyból, más aljas indokból, illetőleg célból vagy különös kegyetlenséggel több emberen elkövetett emberölés bűntette, ha azt térben és időben egymástól elkülönülten követték el
3.1.2. Btk. 166. § (2) bekezdés g) pont – Előre kitervelten, nyereségvágyból, más aljas indokból, illetőleg célból vagy különös kegyetlenséggel sok ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntette, ha azt az NNI észleli
3.2. Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények
3.2.1. Btk. 173/I. § – Emberi test tiltott felhasználásának bűntette és vétsége
3.3. A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények
3.3.1. Btk. 175/A. § (1)–(5) és (7) bekezdés – Emberrablás bűntette, ha annak nemzetközi vonatkozása van vagy azt az NNI észleli
3.3.2. Btk. 175/A. § (3) bekezdés b) pont – Emberrablás bűntette, ha azt halált okozva követték el
3.3.3. Btk. 175/A. § (4) bekezdés – Emberrablás bűntette, ha az szándékos emberölést is megvalósít
3.3.4. Btk. 175/B. § (6) bekezdés – Emberkereskedelem vétsége, ha annak nemzetközi vonatkozása van
4. Btk. XIV. fejezet – A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
4.1. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények
4.1.1. Btk. 204. § (3) bekezdés – Tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette, ha az elkövető tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről készült pornográf felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, és azt az NNI észleli
4.1.2. Btk. 206. § – Kitartottság bűntette, ha annak nemzetközi vonatkozása van, vagy azt az NNI észleli
4.1.3. Btk. 207. § – Kerítés bűntette, ha annak nemzetközi vonatkozása van, vagy azt az NNI észleli
5. Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
5.1. A rendészeti bűncselekmények
5.1.1. Btk. 218. § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bűntette, ha bűnszervezet tagjaként, vagy annak megbízásából követték el, és annak felderítéséhez, nyomozásához más állammal történő együttműködés szükséges
5.1.2. Btk. 218. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagy a csempészett személy sanyargatásával, fegyveresen vagy üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette, ha azt az NNI észleli
5.1.3. Btk. 218. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul
5.2. Visszaélés minősített adattal
5.2.1. A Btk. XV. fejezet III. címében felsorolt valamennyi bűncselekmény
5.3. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
5.3.1. Btk. 244. § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) pont – Bűnpártolás vétsége és bűntette, ha azt az e mellékletben felsorolt bűncselekményekkel összefüggésben követték el
5.4. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények
5.4.1. Btk. 250. § (2) bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha azt vezető beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy, vagy más hivatalos személy fontosabb ügyben követi el, és azt az NNI észleli, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
5.4.2. Btk. 250. § (3) bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha az elkövető a jogtalan előnyért hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, hivatali helyzetével egyébként visszaél, vagy a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, és azt az NNI észleli, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
5.4.3. Btk. 252. § (3) bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha az elkövető a kötelességét fontosabb ügyben szegi meg, illetve a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, és azt az NNI észleli
6. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bűncselekmények
6.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények
6.1.1. Btk. 261. § (1), (2), (4), (5), (7) és (8) bekezdés – Terrorcselekmény bűntette
6.1.2. Btk. 262. § (1)–(3) bekezdés – Légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítésének bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
6.1.3. Btk. 263. § – Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntette, ha azt az NNI észleli
6.1.4. Btk. 263/A. § – Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, ha azt az NNI észleli
6.1.5. Btk. 263/B. § (1)–(4) bekezdés – Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó eseteket
6.1.6. Btk. 263/C. § (1) bekezdés – Bűnszervezetben részvétel bűntette, ha azt az NNI észleli
6.1.7. Btk. 264. § – Visszaélés radioaktív anyaggal bűntette
6.1.8. Btk. 264/A. § – Visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével bűntette
6.1.9. Btk. 264/B. § – Visszaélés atomenergia alkalmazásával bűntette
6.1.10. Btk. 264/C. § (1)–(3) és (7) bekezdés – Visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel bűntette
6.2. A közbizalom elleni bűncselekmények
6.2.1. Btk. 274. § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el
6.2.2. Btk. 275. § (1) bekezdés – Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
6.3. A közegészség elleni bűncselekmények
6.3.1. Btk. 279. § (2) bekezdés – Ártalmas közfogyasztási cikk forgalomba hozatalának bűntette, ha azt az NNI észleli
6.3.2. Btk. 280. § (1) bekezdés a) pont, valamint (2) és (3) bekezdés – Környezetkárosítás bűntette és vétsége, ha azt az NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó eseteket
6.3.3. Btk. 280. § (1) bekezdés b) és c) pont – Környezetkárosítás bűntette, ha az három vagy több megyét érint, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó eseteket
6.3.4. Btk. 281. § (1), (2) és (4) bekezdése – Természetkárosítás bűntette és vétsége, ha azt az NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
6.3.5. Btk. 281. § (3) bekezdés a) pont első fordulat, valamint (3) bekezdés b) pont első fordulat – Természetkárosítás bűntette, ha azt az NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
6.3.6. Btk. 281. § (3) bekezdés a) pont második fordulat, valamint (3) bekezdés b) pont második fordulat – Természetkárosítás bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
6.3.7. Btk. 281/A. § (1)–(3) bekezdés – Hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette és vétsége, ha azt az NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
6.3.8. Btk. 282/A. § (2) bekezdés c) pont – A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. (5) bekezdés szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, ha azt jelentős mennyiségű kábítószerre követték el, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó esetet
6.3.9. Btk. 282/A. § (3) bekezdés – Jelentős mennyiségre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. (5) bekezdés szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, ha azt az NNI észleli, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó esetet
6.3.10. Btk. 283/A. § (1) bekezdés – Visszaélés kábítószer-prekurzorral bűntette, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó esetet
7. Btk. XVII. fejezet – A gazdasági bűncselekmények
7.1. Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
7.1.1. Btk. 296/B. § (1) és (2) bekezdés – Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntette
7.1.2. Btk. 296/B. § (3) bekezdés – Jelentős értéket meg nem haladó közbeszerzési értékre elkövetett versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban vétsége, ha azt az NNI észleli
7.1.3. Btk. 299/A. § – Bennfentes kereskedelem bűntette, ha azt az NNI észleli
7.1.4. Btk. 299/C. § – Piramisjáték szervezésének bűntette, ha azt három vagy több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el
7.1.5. Btk. 300/C. § (4) bekezdés c) pont – Különösen jelentős kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntette
7.1.6. Btk. 300/E. § (1) és (2) bekezdés – Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége, ha az különösen jelentős kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntettével összefüggésben valósul meg
7.2. A pénz- és bélyeghamisítás
7.2.1. Btk. 304. § (2) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy azt meghaladó értékű pénzre elkövetett pénzhamisítás bűntette
7.2.2. Btk. 304. § (2) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette, ha azt az NNI észleli
7.2.3. Btk. 304. § (4) bekezdés – Pénzhamisítás előkészületének vétsége, ha az az NNI kizárólagos hatáskörébe tartozó bűncselekmény elkövetésére irányul
7.2.4. Btk. 304/A. § – Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az az NNI kizárólagos hatáskörébe tartozó bűncselekménnyel összefüggésben valósul meg
7.3. A pénzügyi bűncselekmények
7.3.1. Btk. 313/C. § (1)–(5) és (7) bekezdés – Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és bűntette, ha azt az NNI észleli
7.3.2. Btk. 313/C. § (6) bekezdés – Különösen jelentős kárt okozó, vagy különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette
7.3.3. Btk. 313/C. § (8) bekezdés – A gazdálkodó szervezet által kibocsátott, a kibocsátó áruja ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas kártyára elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette, ha azt a Btk. 313/C. § (6) bekezdésében meghatározott értékre, illetve módon követték el
7.3.4. Btk. 313/D. § – Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása elősegítésének vétsége, ha azt az NNI hatáskörébe tartozó pénzügyi bűncselekménnyel összefüggésben követték el
8. Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bűncselekmények
8.1. A Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó esetek kivételével
8.1.1. Btk. 316. § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, ha annak tárgya az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívum
8.1.2. Btk. 316. § (7) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette
8.1.3. Btk. 317. § (7) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette
8.1.4. Btk. 318. § (7) bekezdés a) pont – Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette
8.1.5. Btk. 319. § (3) bekezdés d) pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette
8.1.6. Btk. 320. § (2) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, ha azt az NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
8.1.7. Btk. 321. § (4) bekezdés b) pont, valamint c) pont második fordulat – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre, vagy jelentős értékre felfegyverkezve, bűnszövetségben vagy csoportosan elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el
8.1.8. Btk. 321. § (4) bekezdés c) pont első fordulat, valamint d) pont – Jelentős értékre, felfegyverkezve vagy csoportosan hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
8.1.9. Btk. 321. § (5) bekezdés a) pont – Jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el
8.1.10. Btk. 321. § (5) bekezdés b) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
8.1.11. Btk. 326. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette
8.1.12. Btk. 329/A. § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette, ha azt az NNI észleli
8.1.13. Btk. 329/B. § (3) bekezdés – Üzletszerűen elkövetett szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszásának bűntette, ha azt az NNI észleli
8.1.14. Btk. 329/D. § (3) bekezdés b) pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette”

3. melléklet a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelethez

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hatáskörébe tartozó bűncselekmények
1. Btk. XII. fejezet – A személy elleni bűncselekmények
1.1. A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények
1.1.1. Btk. 175. § (2) és (3) bekezdés – Személyi szabadság megsértésének bűntette
1.1.2. Btk. 175/B. § – Emberkereskedelem bűntette és vétsége, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
2. Btk. XIV. fejezet – A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
2.1. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények
2.1.1. Btk. 197. § (2) bekezdés b) és c) pont – Erőszakos közösülés bűntette, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek
2.1.2. Btk. 198. § (2) bekezdés b) és c) pont – Szemérem elleni erőszak bűntette, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak
3. Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
3.1. A rendészeti bűncselekmények
3.1.1. Btk. 218. § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
3.1.2. Btk. 218. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul
4. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bűncselekmények
4.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények
4.1.1. Btk. 259. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, vagy egy vagy több ember halálát előidéző közveszélyokozás bűntette
4.1.2. Btk. 259. § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, vagy egy vagy több ember halálát előidéző gondatlan közveszélyokozás vétsége
4.1.3. Btk. 260. § (1)–(6) bekezdés – Közérdekű üzem működése megzavarásának vétsége és bűntette
4.1.4. Btk. 262. § (1)–(3) bekezdés – Légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítésének bűntette, ha azt légijárműre követték el
4.1.5. Btk. 263/C. § (1) bekezdés – Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
4.2. Köznyugalom elleni bűncselekmények
4.2.1. Btk. 270/A. § – Közveszéllyel fenyegetés vétsége és bűntette, ha a fenyegetés az RRI illetékességi területére, az azon lévő objektumra, illetve a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtérre érkező, vagy onnan induló légijárműre vonatkozik
4.3. A közbizalom elleni bűncselekmények
4.3.1. Btk. 275. § (1) bekezdés – Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.4. A közegészség elleni bűncselekmények, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó eseteket
4.4.1. Btk. 282. § (2) bekezdés b) pont – Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
4.4.2. Btk. 282. § (3) bekezdés b) pont – Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés, vagy felszerelés forgalomba hozatala, az azzal való kereskedelem, az országba való behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
4.4.3. Btk. 282/A. § (2) és (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. § (5) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
4.4.4. Btk. 282/B. § (2) bekezdés a) pont – Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
4.4.5. Btk. 282/B. § (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
4.4.6. Btk. 282/C. § (3) és (4) bekezdés – Kábítószerfüggő személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette
5. Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bűncselekmények
5.1. A Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó esetek kivételével
5.1.1. Btk. 316. § (6) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet
5.1.2. Btk. 316. § (7) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette”

4. melléklet a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelethez

A vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények
1. Btk. XII. fejezet – A személy elleni bűncselekmények
1.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények, ha azt a hajózási tevékenységre vonatkozó előírások megszegésével követték el
1.1.1. Btk. 171. § (1)–(3) bekezdés – Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette és vétsége
1.1.2. Btk. 172. § (1)–(3) bekezdés – Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége és bűntette
2. Btk. XIII. fejezet – A közlekedési bűncselekmények
2.1. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények
2.1.1. Btk. 184. § (1)–(3) bekezdés – A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette és vétsége, ha az a vízi közlekedés biztonságát veszélyezteti
2.1.2. Btk. 185. § (1)–(3) bekezdés – Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette és vétsége, ha azt a vízi közlekedés szabályainak megszegésével követték el
2.1.3. Btk. 188. § – Járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűntette és vétsége, ha azt gépi meghajtású vízi járművel vagy úszó munkagéppel követték el
2.1.4. Btk. 189. § – Járművezetés tiltott átengedésének vétsége és bűntette, ha azt gépi meghajtású vízi járműre vagy úszó munkagépre követték el
2.1.5. Btk. 190. § – Cserbenhagyás vétsége, ha azt vízi közlekedési balesettel érintett jármű vezetője követte el
3. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bűncselekmények
3.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények
3.1.1. Btk. 266/B. § (2) bekezdés – Állatkínzás vétsége, ha azt a halászatról szóló törvény által tiltott halfogási eszközzel vagy módon halászással vagy horgászással követték el
3.1.2. Btk. 266/B. § (3) bekezdés – Állatkínzás bűntette, ha azt a halászatról szóló törvény által tiltott halfogási eszközzel vagy módon halászással vagy horgászással követték el, és az az állatnak különös szenvedést okoz
3.2. A közbizalom elleni bűncselekmények, ha az elkövetés tárgya úszólétesítményhez vagy annak kezeléséhez szükséges képesítő okmányhoz, továbbá halászathoz, horgászathoz szükséges engedélyhez kapcsolódik
3.2.1. Btk. 274. § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, kivéve a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vagy az NNI hatáskörébe tartozó eseteket
3.2.2. Btk. 276. § – Magánokirat-hamisítás vétsége
3.2.3. Btk. 277. § – Visszaélés okirattal vétsége
3.2.4. Btk. 277/A. § – Egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette
3.3. Közegészség elleni bűncselekmények
3.3.1. Btk. 280. § (1)–(3) bekezdés – Környezetkárosítás vétsége és bűntette, ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik
3.3.2. Btk. 281. § (1)–(4) bekezdés – Természetkárosítás vétsége és bűntette, ha az elkövetés tárgy a természetes vizek kincsei körébe tartozik
3.3.3. Btk. 281/A. § (1)–(3) bekezdés – A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége és bűntette
4. Btk. XVIII. fejezet – A vagyon elleni bűncselekmények
4.1. Ha az elkövetés tárgya vízi jármű, úszó munkagép, úszómű vagy ezek tartozéka, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó eseteket
4.1.1. Btk. 316. § (1)–(5) bekezdés – Lopás vétsége és bűntette
4.1.2. Btk. 316. § (6) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette
4.1.3. Btk. 317. § (1)–(5) bekezdés – Sikkasztás vétsége és bűntette
4.1.4. Btk. 317. § (6) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette
4.1.5. Btk. 319. § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) és b) pont – Hűtlen kezelés vétsége és bűntette
4.1.6. Btk. 320. § – Hanyag kezelés vétsége
4.1.7. Btk. 324. § (1)–(4) bekezdés – Rongálás vétsége és bűntette
4.1.8. Btk. 325. § – Jogtalan elsajátítás vétsége
4.1.9. Btk. 326. § (1)–(4) bekezdés – Orgazdaság vétsége és bűntette
4.1.10. Btk. 327. § – Jármű önkényes elvételének bűntette
4.2. Ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó eseteket
4.2.1. Btk. 316. § (1)–(5) bekezdés – Lopás vétsége és bűntette
4.2.2. Btk. 316. § (6) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette
4.2.3. Btk. 317. § (1)–(5) bekezdés – Sikkasztás vétsége és bűntette
4.2.4. Btk. 317. § (6) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette
4.2.5. Btk. 319. § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) és b) pont – Hűtlen kezelés vétsége és bűntette
4.2.6. Btk. 326. § (1)–(4) bekezdés – Orgazdaság vétsége és bűntette”
1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2010. június 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére