• Tartalom

20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. §, a 6–10. § és az 1–2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4–5. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kombinált kiszerelések csak akkor részesíthetők támogatásban, ha kizárólag azonos kihordási idejű eszközöket tartalmaznak.”

2. § (1) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyógyászati segédeszközök funkcionális csoportjait, alcsoportjait, az egyes funkcionális csoportok különböző támogatási módszerekbe történő sorolását, a társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető eszközök körét, az egyes indikációkban megállapított maximális támogatási mértéket és maximális kihordási időt, a kihordási időre felírható mennyiséget, a felírásra jogosultak körét és az egyéb rendelhetőségi feltételeket a 10. számú melléklet tartalmazza. A munkahelyre vonatkozó követelményként meghatározott intézmények listáját a 18. számú melléklet tartalmazza.”

(2) Az R. 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kombinált kiszerelés maximálisan felírható mennyisége nem haladhatja meg a kombinált kiszerelésben szereplő eszközök közül a legalacsonyabb maximális felírható mennyiségű eszköz maximális felírható mennyiségét.”

3. § Az R. 10/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha egy eszköz támogatással történő rendelhetősége megszűnt, az OEP az eszköz kihordási idejének lejártáig az eszközt az internetes eszközkatalógusban külön listában közzéteszi.”

4. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az orvos olyan gyógyászati segédeszközt rendel közgyógyellátási jogcímen, amely emelt vagy kiemelt támogatással is rendelhető, a vényen az emelt vagy a kiemelt jogcímet is meg kell jelölni.”

5. § Az R. 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az orvosnak a gyógyászati segédeszköz rendelésekor a beteget tájékoztatnia kell a Gtv. 44. §-ában foglaltakon túl a gyógyászati segédeszköz kihordási idejéről, rendeltetéséről, a társadalombiztosítási támogatás mértékéről, összegéről, a beteg által fizetendő összegről, illetve a vénybeváltás 90 napos határidejéről.”

6. § (1) Az R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A vény a kiállítástól számított 90 napig, méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz esetében az engedély jogerőre emelkedésétől számított 90 napig váltható be.”

(2) Az R. 14. § (8) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vény alapján akkor számolható el társadalombiztosítási támogatás, amennyiben:)

b) kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb 150 nap telt el sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszköz esetében;
c) kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb 180 nap telt el egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetében.”

7. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R. Mód.)
foglaltakat 2011. február 1-jétől kell alkalmazni. Az R. Mód. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2011. január 31-ig kell alkalmazni.
(2) Az R. Mód 3. §-ával módosított 10/F. § (4) bekezdésében foglaltakat azon gyógyászati segédeszközök esetében kell alkalmazni, amelyek támogatással történő rendelhetősége 2011. január 1-jét követően szűnt meg.”

8. § (1) Az R. 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdés 8. pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szöveg,

b) 2. § (9) bekezdésében a „kivéve a méret- és színváltozatot” szövegrész helyébe a „kivéve a méretváltoztatásra vagy új méretváltozatra irányuló kérelmet” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „30 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg,

d) 9/A. § (6) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „5 napon” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R. 7. § (8) bekezdése.

11. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelethez


1.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 134–138. sora helyébe a következő sorok lépnek:

134

 

02 30 09

Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva

 

 

 

 

 

135

 

02 30 09 03

Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva 10,5x10,5 cm-ig, steril

 

 

 

 

 

136

 

02 30 09 03 03

Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva 10,5x10,5 cm-ig, steril

norma-
tív

80%

1

30

db

137

 

02 30 09 06

Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva 10x20 cm-ig, steril

 

 

 

 

 

138

 

02 30 09 06 03

Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva 10x20 cm-ig, steril

norma-
tív

80%

1

30

db


2.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 222. sora helyébe a következő sor lép:

222

 

04 06 06 03

Kompressziós harisnyák alsó végtagra, II. kompressziós fokozat

 

Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógyult lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma aktív ödéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelésre

A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

 

sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bőrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-
traumatológia, traumatológia, ortopédia, a 18. számú melléklet 1. pontja szerinti lymphoedema rehabilitációs centrum orvosa

 

 

 

 


3.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 233. sora helyébe a következő sor lép:

233

 

04 06 06 06

Harisnyák alsó végtagra,
III. kompressziós fokozat

 

Postthromboticus szindróma, krónikus vénás elégtelenség dekompenzált stádiuma, krónikus vénás-lymphás elégtelenség, angiolymptahicus szindróma, veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma, lipödéma kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre

A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

 

sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bőrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-
traumatológia, traumatológia, ortopédia, a 18. számú melléklet 1. pontja szerinti lymphoedema rehabilitációs centrum orvosa

 

 

 

 


4.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 244. sora helyébe a következő sor lép:

244

 

04 06 06 09

Harisnyák alsó végtagra,
IV. kompressziós fokozat

 

Postthromboticus szindróma, krónikus vénás elégtelenség dekompenzált stádiuma, veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma, angiodysplasia, elephantiasis, lipödéma kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre.

A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

 

sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bőrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-
traumatológia, traumatológia, ortopédia, a 18. számú melléklet 1. pontja szerinti lymphoedema rehabilitációs centrum orvosa

 

 

 

 


5.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 253. sora helyébe a következő sor lép:

253

 

04 06 06 12

Harisnyák felső végtagra,
II. kompressziós fokozat

 

Veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre

A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

 

sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bőrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-
traumatológia, traumatológia, ortopédia, a 18. számú melléklet 1. pontja szerinti lymphoedema rehabilitációs centrum orvosa

 

 

 

 


6.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 264. sora helyébe a következő sor lép:

264

 

04 06 06 15

Harisnyák felső végtagra,
III. kompressziós fokozat

 

Veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre

A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

 

sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bőrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-
traumatológia, traumatológia, ortopédia, a 18. számú melléklet 1. pontja szerinti lymphoedema rehabilitációs centrum orvosa

 

 

 

 


7.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 328–330. sora helyébe a következő sorok lépnek:

328

 

04 19 09 03 03

Tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők

norma-
tív

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap.

80%

3

60

db

329

 

04 19 09 03 03

Tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők

emelt

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás esetén

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

90

db

330

 

04 19 09 03 03

Tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők

kiemelt

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

120

db


8.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 337. sora helyébe a következő sor lép:

337

 

04 19 15 06 03

Egyszer használatos pen tűk

norma-
tív

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus

A kihordási időre rendelhető mennyiség egy penre vonatkozik

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

50

db


9.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 344–350. sora helyébe a következő sorok lépnek:

344

 

04 19 24 03

Inzulinpumpák és tartozékaik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345

 

04 19 24 03 03

Inzulinpumpák

norma-
tív

– HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy
– napi vércukor- ingadozása jelentős (>=10,0 mmol/l), vagy
– hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten >8,0 mmol/l), vagy
– havonta legalább 3 alkalommal észlelhető klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy
– hypoglykaemia-
érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy
– súlyos hypoglykaemia (vércukor <3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt.

1. Kizárólag 18 év feletti, legalább három éve I. típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek számára rendelhető
2. Közgyógyel-
látás jogcímen nem rendelhető
3. Adott eszköz csak 3 hónapos próbakezelési időszak után rendelhető társadalombizto-
sítási támogatással

A 18. számú mellék-
let 2. pontja szerint

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia

80%

48

1

db

 

 

 

 

 

Ismételt rendelés esetén:
– az utolsó fél évben mért HbA1c-értékek átlaga <8,0 %, és
– az utolsó fél évben mért napi vércukor-
ingadozás kisebb, mint a pumpa-
kezelés megkezdése előtti érték, vagy
– a hypo-
glykaemiás epizódok száma csökkent a pumpakezelés előtti időszakhoz viszonyítva, vagy
– a beharangozó tünetek nélküli hypoglykaemiák száma csökkent a pumpakezelés előtti időszakhoz viszonyítva.

 

 

 

 

 

 

 

346

 

04 19 24 03 03

Inzulinpumpák

emelt

– HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy
– napi vércukor-
ingadozás jelentős (>=10,0 mmol/l), vagy
– hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten >8,0 mmol/l), vagy
– havonta legalább 3 alkalommal észlelhető klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy
– hypo-
glykaemia-érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy
– súlyos hypoglykaemia (vércukor <3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt

1. Kizárólag 18 év alatti, legalább egy éve I. típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek részére rendelhető
2. 1 év alatti betegek esetében a manifesztálódó diabetes diagnózis felállítása után azonnal rendelhető
3. 3 év alatti betegek esetében a manifesztálódó diabetes esetén egy év betegség- tartamnál korábban is rendelhető, amennyiben a hagyományos napi kétszer adott premix inzulinkezeléssel anyagcsere egyensúly nem érhető el, és a kiszámíthatatlan étkezési szokások és aktivitási szintek miatt hypoglykaemia veszélye áll fenn

A 18. számú mellék-
let 2. pontja szerint

belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia

98%

48

1

db

 

 

 

 

 

Ismételt rendelés esetén:
– az utolsó fél évben mért HbA1c-értékek átlaga <8,0 %, és
– az utolsó fél évben mért napi vércukor-ingadozás kisebb, mint a pumpa-kezelés megkezdése előtti érték, vagy
– a hypo-
glykaemiás epizódok száma csökkent a pumpakezelés előtti időszakhoz viszonyítva, vagy
– a beharangozó tünetek nélküli hypoglykaemiák száma csökkent a pumpakezelés előtti időszakhoz viszonyítva.

4. 6 év alatti betegek esetében a manifesztálódó diabetes esetén egy év betegségtartam-
nál korábban is rendelhető, amennyiben a naponta kétszer adott premix és egyszer preprandialisan adott gyorshatású inzulin kezelés kombinációjával anyagcsere egyensúly nem érhető el
5. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető
6. Adott eszköz csak 3 hónapos próbakezelési időszak után rendelhető társadalombizto-
sítási támogatással

 

 

 

 

 

 

347

 

04 19 24 03 06

Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék

norma-
tív

Kizárólag társa- dalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához

1. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

A 18. számú mellék-
let 2. pontja szerint

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia

80%

6

60

db

348

 

04 19 24 03 06

Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék

emelt

Kizárólag társa- dalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához

1. Kizárólag 18 év alatti I. típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek részére rendelhető
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

A 18. számú mellék-
let 2. pontja szerint

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia

90%

6

100

db

349

 

04 19 24 03 09

Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter

norma-
tív

Kizárólag társa- dalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához

1. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

A 18. számú mellék-
let 2. pontja szerint

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia

80%

6

60

db

350

 

04 19 24 03 09

Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter

emelt

Kizárólag társa- dalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához

1. Kizárólag 18 év alatti I. típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek részére rendelhető
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

A 18. számú mellék-
let 2. pontja szerint

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia

90%

6

60

db


10.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 356–361. sora helyébe a következő sorok lépnek:

356

 

04 24 12 06 03

Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérőkhöz

norma-
tív

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

2

doboz

357

 

04 24 12 06 03

Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérőkhöz

emelt

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás esetén

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

6

doboz

358

 

04 24 12 06 03

Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérőkhöz

kiemelt

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus, amennyiben
– napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás szükséges vagy
– a beteg 6 évnél fiatalabb

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

9

doboz

359

 

04 24 12 06 06

Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérőkhöz

norma-
tív

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

2

doboz

360

 

04 24 12 06 06

Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérőkhöz

emelt

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás esetén

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

6

doboz

361

 

04 24 12 06 06

Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérőkhöz

kiemelt

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus esetén, amennyiben
– napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás szükséges vagy
– a beteg 6 évnél fiatalabb

 

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap

80%

3

9

doboz


11.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 466. sora helyébe a következő sor lép:

466

 

06 12 03 15 03

Lábortézisek a láb feszítőizomzatának kisfokú bénulására

norma-
tív

 

 

 

 

90%

6

1

db


12.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 492. sora helyébe a következő sor lép:

492

 

06 12 09 09 12

Térdízületi kontraktúrakezelők

norma-
tív

Lábszár-
amputációt követően a térdízületi kontraktúra megelőzésére

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet

80%

12

1

db


13.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat az 518. sort követően a következő 518/a. sorral egészül ki:

518/a

 

06 12 30 03 03

Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: kengyel

kiemelt

Járógépet használó beteg részére, akinek egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ortopéd cipőt emelt jogcímen rendeltek.

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

90%

6

1

db


14.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 594. sora helyébe a következő sor lép:

594

 

06 24

ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

 

 

1. A kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, a rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni
2. A nettó 400 000 forintot meghaladó közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára az első végleges protézist követő ismételt rendeléskor a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.

 

 

 

 

 

 


15.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:595, G:610, G:615, G:622, G:632, G:635, G:638, G:642, G:648, G:652, G:658, G:661, G:669, G:672, G:674, G:679, G:681, G:683, G:691 mezője helyébe a következő mező lép:

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai műszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)


16.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:687–G:688. és G:690. mezője helyébe a következő mező lép:

sebészet, gyermek sebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia,
traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás


17.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:806–G:807. mezője helyébe a következő mező lép:

ortopédia-traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás


18.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:809–G:815. mezője helyébe a következő mező lép:

ortopédia-traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás


19.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 817. sora helyébe a következő sor lép:

817

 

06 33 06 09 03

C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására

norma-
tív

Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzésküszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartman szindróma vagy Charcot-láb alakult ki.
Gördülő talppal, speciális lábortézissel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5 cm-t.

Az ár tartalmazza az alap- tartozékokat. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető. A beteg orvosi dokumentáció-
jában az indikációt fel kell tüntetni

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

80%

12

2

db


20.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 818. sora helyébe a következő sor lép:

818

 

06 33 06 09 03

C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására

emelt

Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzésküszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartman szindróma vagy Charcot-láb alakult ki.
Gördülő talppal, speciális lábortézissel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5 cm-t.

Az ár tartalmazza az alap- tartozékokat. Járóképes beteg alsóvégtag-
paralysise vagy súlyos paresise esetén, vagy 16 év alatti beteg esetén rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjá-
ban az indikációt fel kell tüntetni

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

80%

6

2

db


21.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:821–G:844. mezője helyébe a következő mező lép:

ortopédia-traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás


22.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a 856. sort követően a következő 856/a. sorral egészül ki:

856/a

 

09 06 18 03 12

Csonkharisnyák normál csonkra csonkbehúzáshoz

norma-
tív

Alsó végtag protézishez normál csonk esetén.

A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, gyermeksebészet, sebészet

98%

6

2

méter


23.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a 22. ponttal beiktatott 856/a. sort követően a következő 856/b. sorral egészül ki:

856/b

 

09 06 18 03 15

Kozmetikai harisnyák alsóvégtag protézishez

norma-
tív

Csővázas alsó végtag protézishez

A művégtag átvétele után eltelt 6. hónapot követően rendelhető. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, gyermeksebészet, sebészet

98%

6

2

db


24.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 857. sora helyébe a következő sor lép:

857

09 12

HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, neurológia, gyermek-
neurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is


25.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 883. sora helyébe a következő sor lép:

883

 

09 15 06 03

Tracheostoma-védők

 

Tracheostoma esetén

 

 

fül-orr-gége-
gyógyászat, gyermek fül-orr-gége-
gyógyászat, arc-állcsont és szájsebészet

 

 

 

 


26.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 886. sora helyébe a következő sor lép:

886

 

09 18

SZTÓMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

 

 

1. A kihordási időre rendelhető mennyiség egy sztómára vonatkozik.
2. Tápcsatornán kialakult fisztula esetén nyitott sztómazsákból naponta 1 db rendelhető.
3. A kihordási időre azonos eszköz többféle típusa is rendelhető azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége az egyes termékek rendelhető mennyiségei közül az alacsonyabbat nem haladhatja meg.

 

sebészet, gyermeksebészet, urológia, klinikai onkológia, sugárterápia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, szülészet-
nőgyógyászat, gyermek-
nőgyógyászat

 

 

 

 


27.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 998. sora helyébe a következő sor lép:

998

09 33 03 06

Kifordítható fürdőkádülőkék

Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermek-
neurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is


28.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1001. sora helyébe a következő sor lép:

1001

 

12 03

EGY KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-
sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermek-
neurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is


29.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1041. sora helyébe a következő sor lép:

1041

 

12 21 03 03 03

Gyermek és felnőtt kézi kerekesszékek

emelt

Mozgássérült vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek részére, akik különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a szállításukhoz

Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhető

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermek-
neurológia, idegsebészet, gyermeksebészet

80%

36

1

db


30.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1069. sora helyébe a következő sor lép:

1069

 

12 24 24

Elemek és akkumulátorok

 

Kizárólag társa- dalombiztosítási támogatással rendelt elektromos motorral meghajtott kerekesszékekhez vagy elektromos mopedekhez

A társadalom-
biztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszék vagy elektromos moped rendelését követő 24 hónappal rendelhető

 

a beteg háziorvosa, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

 

 

 

 


31.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1090. sora helyébe a következő sor lép:

1090

 

15 09 30 12

Öblítőfecskendők

 

 

Mesterséges táplálás, katéterek leszívása (trachea és egyéb), hólyagöblítés, végbélöblítés és beöntés.

 

Sebészet, gyermeksebészet, belgyógyászat, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, neurológia, gyermek-
neurológia, klinikai onkológia, sugárterápia, arc-állcsont és szájsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, vagy szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa.
A szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 24 hónap.

 

 

 

 


32.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1096. sora helyébe a következő sor lép:

1096

 

18 09 27

Lábszártámaszok, lábzsámolyok és lábtámaszok

 

Kerekesszékekhez, amennyiben a kerekesszék alapkiszereléséhez tartozó lábtámasz a beteg mérete, tömege, vagy speciális deformitás miatt alkalmatlan

A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni

 

kizárólag a kerekesszéket rendelő szakorvos

 

 

 

 


33.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1107–1110. sora helyébe a következő sorok lépnek:

1107

 

18 09 42 03 03

Egylégkamrás antidecubitus-ülőpárna

norma-
tív

Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, neurológia

80%

60

1

db

1108

 

18 09 42 03 06

Kétlégkamrás antidecubitus-ülőpárna

norma-
tív

Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, neurológia

80%

60

1

db

1109

 

18 09 42 03 09

Négylégkamrás antidecubitus-ülőpárna

norma-
tív

Kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges

 

 

ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, neurológia

80%

60

1

db

1110

 

18 09 42 03 12

Antidecubitus-párnák kerekesszékekhez

norma-
tív

Felfekvés megelőzésére kerekesszéket használó, érzéskieséssel nem rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegnek

 

 

kizárólag a beteg háziorvosa, a következő szakképesítéssel rendelkező szakorvosok javaslatára: ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, neurológia
Szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 6 hónap

80%

24

2

db


34.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1114–1115. sora helyébe a következő sorok lépnek:

1114

 

18 12 18 03 03

Antidecubitus-matracok

norma-
tív

Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges

 

 

kizárólag a beteg háziorvosa, a következő szakképesítéssel rendelkező szakorvosok javaslatára: ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, neurológia
Szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 6 hónap

80%

24

1

db

1115

 

18 12 18 03 06

Antidecubitus-matracok kézipumpával

norma-
tív

Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges

 

 

kizárólag a beteg háziorvosa, a következő szakképesítéssel rendelkező szakorvosok javaslatára: ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek-
gyógyászat, neurológia
Szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 6 hónap

80%

24

1

db


35.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1278. sora helyébe a következő sor lép:

1278

 

21 45 03 03 06

Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre

 

Dokumentált halláscsökkenés javítására, amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga az 50 dB-t meghaladja

1. Az eszköz-
rendelés előtt audiometria, beszédhallás-
vizsgálat, stapedius reflexvizsgálat elvégzése és annak dokumentálása kötelező
2. A rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni
3. Adott eszköz rendelése csak akkor lehetséges, ha a beteg az adott eszköz 15 napos használata (kipróbálási időszak) után az eszköz megfelelőségét aláírásával igazolja

 

audiológia

 

 

 

 


36.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1345. sora helyébe a következő sor lép:

1345

 

21 45 03 06 06

Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre

 

Dokumentált halláscsökkenés javítására, amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga az 50 dB-t meghaladja

1. Az eszköz-
rendelés előtt audiometria, beszédhallás-
vizsgálat, stapedius reflexvizsgálat elvégzése és annak dokumentálása kötelező
2. A rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni
3. Adott eszköz rendelése csak akkor lehetséges, ha a beteg az adott eszköz 15 napos használata (kipróbálási időszak) után az eszköz megfelelőségét aláírásával igazolja

 

audiológia

 

 

1

db


37.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1412. sora helyébe a következő sor lép:

1412

 

21 45 06 06

Fül mögötti hallókészülékek, nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre

 

Dokumentált halláscsökkenés javítására, amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga az 50 dB-t meghaladja

1. Az eszköz-
rendelés előtt audiometria, beszédhallás-
vizsgálat, stapedius reflexvizsgálat elvégzése és annak dokumentálása kötelező
2. A rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni
3. Adott eszköz rendelése csak akkor lehetséges, ha a beteg az adott eszköz 15 napos használata (kipróbálási időszak) után az eszköz megfelelőségét aláírásával igazolja

 

audiológia

 

 

 

 


38.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 996. sorában a „geriáter szakorvos” szövegrész helyébe a „geriátria” szöveg lép.

39.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 2., 108., 291., 363., 373., 387., 431., 434., 440., 475., 486., 487., 489., 490., 491., 496., 854., 855., 856., 936., 961., 973., 996., 1019., 1040., 1045., 1048., 1056., 1073., 1081., 1085., 1088., 1117. és 1118. sorában az „orvosi rehabilitáció (mozgásszervi),” szövegrész hatályát veszti.

40.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 208., 316., 392., 394., 398., 407., 418., 424., 428., 444., 450., 458., 459., 460., 461., 463., 465., 473., 476., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 500., 501., 503., 515., 548., 557., 562., 568., 571., 574., 577., 580. és 586. sorában az „orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)” szövegrész hatályát veszti.

41.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1030., 1042., 1043., 1051. és 1064. sorában az „ , orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)” szövegrész hatályát veszti.

2. melléklet a 20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelethez


A munkahelyre vonatkozó követelményként meghatározott intézmények listája

1.    A 10. számú melléklet 04 06 06 03, 04 06 06 06 , 04 06 06 09, 04 06 06 12 és 04 06 06 15 ISO kódú sorához:

 

A

1

Intézmény neve

2

Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest

3

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen

4

Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest

5

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest

6

Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged


2.    A 10. számú melléklet 04 19 24 03 ISO kódú sorához:

 

A

1

Intézmény neve

2

0-18 éves betegek ellátása

3

Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya, Gyula

4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

5

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

6

Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

7

Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

8

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-Budai Egyesített Kórházai, Budapest

9

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Csecsemő-
és Gyermekosztály, Hódmezővásárhely

10

Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztály, Nyíregyháza

11

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

12

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs

13

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

14

Semmelweis Kórház, Kiskunhalas

15

Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged

16

17

Intézmény neve

18

18. életévet betöltött betegek ellátása

19

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza, Kecskemét

20

Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula

21

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház II. Belgyógyászati Osztály, Miskolc

22

Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest

23

Csepeli Egészségügyi Szolgálat, Budapest

24

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

25

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

26

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, Békéscsaba

27

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utca Kórház-Rendelőintézet B. Belosztály, Budapest

28

Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Szakrendelő, Budapest

29

Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza

30

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Debrecen

31

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

32

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar II. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

33

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

34

Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged

35

Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft., Dunaújváros

36

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém

37

Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg


1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére