• Tartalom

20/2010. (V. 12.) PM rendelet

20/2010. (V. 12.) PM rendelet

egyes vámjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról1

2011.01.01.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés c) pontjában és a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 43. § a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –

a 6. § (2) bekezdés tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel,

a 6. § (2) bekezdés tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró az egészségügyi miniszterrel,

a 6. § (3) bekezdés tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel

egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: Vtvr.) 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

53. § (1) Az ügyfél a folyószámlán található rendezetlen tételeinek egyeztetése érdekében egy példányban a 3. melléklet szerinti Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot köteles benyújtani a vámhatósághoz. A benyújtott Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylat a számla feletti rendelkezésnek minősül.
(2) A vámhatóság a számla rendezésének elvégzése után a Korrekciós Bizonylat egy példányának a megküldésével igazolja az ügyfélnek a folyószámla művelet végrehajtását.”

2. § (1) A Vtvr. 2. számú melléklete helyébe 1. melléklet lép.

3. §2

4. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint államigazgatási tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezeléséről szóló 34/2004. (VI. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Vám- és Pénzügyőrség az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége érdekében az alábbi adatbázisokat működteti:]

a) RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modul, amely a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos, a VPtv. 38. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza. A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 1. számú melléklet tartalmazza;”

(2) Az R. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Vám- és Pénzügyőrség az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége érdekében az alábbi adatbázisokat működteti:]

c) Jövedéki adatkezelő rendszerek és alrendszerei, amelyekben a jövedéki igazgatási és – a jövedéki adó és az energiaadó tekintetében – az adóigazgatási eljárás ügyfeleinek a b) pontban meghatározott adatait kezeli. A vámhatóság a jövedéki adatkezelő rendszerekben és alrendszerekben tartja nyilván továbbá az adott jövedéki igazgatási és – a jövedéki adó és az energiaadó tekintetében – az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó és adótitoknak minősülő adatokat, valamint a jövedéki eljárásokhoz kapcsolódó illetékek adatait. A jövedéki adatkezelő rendszereket és alrendszereit, az azokban rögzített adatállományokat, valamint a jövedéki adatkezelő rendszereket kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 3. számú melléklet tartalmazza;”

(3) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[A Vám- és Pénzügyőrség az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége érdekében az alábbi adatbázisokat működteti:]

i) Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszer, amelyben fémkereskedelmi hatóságként az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló törvényben meghatározott adatokat kezeli. A Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 9. számú melléklet tartalmazza;
j) Az Illetékkezelő rendszerben kerülnek előírásra a jövedéki eljárásokhoz, és fémkereskedelmi eljárásokhoz nem kapcsolódó illeték összegek. Az Illetékkezelő rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 10. számú melléklet tartalmazza.”

5. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. § (1) A Vtvr. 72. § (8) bekezdésében a „918/83/EGK rendelet 45. cikkében” szövegrész helyébe a „1186/2009/EK rendelet 41. cikkében” szöveg lép.

(2) A vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről szóló 26/2004. (IV. 28.) PM rendelet 1. § (1) bekezdésében „a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról szóló 918/83/EGK” szövegrész helyébe „a vámmentességek közösségi rendszerének felállításáról szóló 1186/2009/EK” szöveg „az érdekelt minisztérium” szövegrész helyébe „a feladatkör szerint érintett miniszter” szöveg, az 1. § (2) bekezdésében „az érdekelt minisztérium” szövegrész helyébe „a feladatkör szerint érintett miniszter” szöveg, a „XIV. Cím” szövegrész helyébe „XIII. Fejezet” szöveg, a 3. § a) pontjában „az érintett minisztériumokkal” szöveg helyett „a feladatkör szerint érintett miniszterekkel”szöveg lép.

(3) A katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában „a Tanács 918/83/EGK rendelete a vámkönnyítések” szövegrész helyébe „a Tanács 1186/2009/EK rendelete a vámmentességek” szöveg lép.

7. § A R. 3. melléklet I. rész II. pontjában a „jövedéki szállítmányok” szövegrész helyébe a „jövedéki szállítmányok, valamint a(z) – belföldi relációban szállított – adózott jövedéki szállítmányok” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a Vtvr. 72. § (2) bekezdés f) pontja.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 7. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelethez

Számla száma

Számla elnevezése

10032000-01820203-00000000

VPOP uniós vámbevételek lebonyolítási számla

10032000-01037519-00000000

VPOP vámbevételi számla

10032000-01037203-00000000

VPOP importtermék általános forgalmi adó bevételi számla

10032000-01037210-00000000

VPOP statisztikai illeték bevételi számla

10032000-01037227-00000000

VPOP import termékek fogyasztási adója

10032000-01037272-00000000

VPOP vámpótlék bevételi számla

10032000-01037296-00000000

VPOP környezetvédelmi termékdíj import bevételi számla

10032000-01037454-00000000

VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla

10032000-01037447-00000000

VPOP késedelmi pótlék bevételi számla

10032000-01037258-00000000

VPOP vámbiztosíték bevételi számla

10032000-01501418-00000000

VPOP vámletét letéti számla

10032000-01037241-00000000

VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla

10032000-01037234-00000000

VPOP külföldi rendszámú járművek adója bevételi számla

10032000-01037416-00000000

VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla

10032000-01037399-00000000

VPOP regisztrációs adó bevételi számla

10032000-01037409-00000000

VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla

10032000-01037375-00000000

VPOP energiaadó bevételi számla

10032000-01037382-00000000

VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla

10032000-01501425-00000000

VPOP végrehajtói letéti bevételi számla

10032000-01037265-00000000

VPOP jövedéki bírság bevételi számla

10032000-01037306-00000000

VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037313-00000000

VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037320-00000000

VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla

10032000-01037337-00000000

VPOP bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla

10032000-01501401-00000000

VPOP jövedéki letétek elszámolási számla

10032000-01037344-00000000

VPOP dohánygyártmány jövedéki adóbevételi számla

10032000-01037351-00000000

VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla

10032000-01037368-00000000

VPOP szőlőbor jövedéki adó bevételi számla

10032000-01036501-00000000

VPOP lakossági vámbevételi számla

10032000-01036714-00000000

VPOP értékesítési bevétel bevételi számla

10023002-01454062-00000000

Vám- és Pénzügyőrség, Budapest (VPOP GF kezelésében)

10032000-01037423-00000000

VPOP illeték beszedési számla

10032000-06059002-00000000

VPOP átvezetési számla

10032000-01501432-00000000

VPOP csempészett, hamisított PMI cigaretták átvezetési számla

10032000-01037461-00000000

VPOP fémkereskedelmi bírság bevételi számla

10032000-01501449-00000000

VPOP fémkereskedelmi letétek elszámolási számla

2. melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelethez

Folyószámla feletti rendelkezés Bizonylat
(folyószámla műveletek lebonyolításához)
Ügyfél VPID száma:     
Adóazonosító szám:     
Hivatkozási szám:      Lapszám: ..............................

Sor-
szám

Módosítás típusa

Eredeti és mód.
adat

Határozat, bevallás száma

Számla
szám

Dátum

Összeg

Jelleg

1.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

2.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

3.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

4.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

5.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

6.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

7.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

8.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

9.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 

10.

 

Eredeti

 

 

 

 

 

 

 

Módosított

 

 

 

 

 


Kiállító cégszerű aláírása


Hatóság hivatalos feljegyzései!

 

......................................................

 

 

Kiállítás kelte:

Iktatószám:....................................

Kelte: ....................................................

.....................................................

.......................................................

................................................................

 

Lekönyvelte

Ellenőrizte

Kitöltési útmutató
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot akkor szükséges kitölteni, ha a folyószámlán lekönyvelt adatok és a rendelkezésére álló bizonylatok alapján megállapított adatok eltérnek egymástól.
Eredeti adat:    a folyószámlán szereplő adatok    
Módosított adat:    az eredeti adat hogyan szerepeljen    
Módosítás típusai:    előírás módosítása    EM
    előírás törlése    ET
    új felvitel    U
    jóváírás pótlása    EJ
    banki adat módosítása    BM
    visszautalás pótlása    BV
    számlák között átvezetés    BÁ
Számlaszámok

01

VPOP vámbevételi számla

10032000-01037519

02

VPOP importtermék áfa bevételi számla

10032000-01037203

03

VPOP statisztikai illeték bevételi számla

10032000-01037210

04

VPOP költségbevételi számla (VPOP GF kezelésében)

10023002-01454062

05

VPOP fogyasztási adó bevételi számla

10032000-01037227

06

VPOP vámbiztosíték bevételi számla

10032000-01037258

07

VPOP vámpótlék bevételi számla

10032000-01037272

08

VPOP útalap bevételi számla

10032000-01037289

09

VPOP környezetvédelmi termékdíj import bevételi számla

10032000-01037296

10

VPOP uniós vámbevételek lebonyolítási számla

10032000-01820203

11

VPOP külföldi gépjármű adó bevételi számla

10032000-01037234

12

VPOP vámletét bevételi számla

10032000-01501418

13

VPOP végrehajtói letéti bevételi számla

10032000-01501425

14

VPOP regisztrációs adó bevételi számla

10032000-01037399

15

VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla

10032000-01037409

16

VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla

10032000-01037416

17

VPOP illeték beszedési számla

10032000-01037423

18

VPOP lakossági vámbevételi számla

10032000-01036501

19

VPOP átvezetési számla

10032000-06059002

20

VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla

10032000-01037454

21

VPOP késedelmi pótlék bevételi számla

10032000-01037447

22

VPOP értékesítési bevétel bevételi számla

10032000-01036714

41

VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037306

42

VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037313

43

VPOP bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla

10032000-01037337

44

VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla

10032000-01037320

45

VPOP jövedéki letétek elszámolási számla

10032000-01501401

46

VPOP dohánygyártmány jövedéki adóbevételi számla

10032000-01037344

47

VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla

10032000-01037351

48

VPOP jövedéki bírság bevételi számla

10032000-01037265

49

VPOP szőlőbor jövedéki adóbevételi számla

10032000-01037368

50

VPOP energiaadó bevételi számla

10032000-01037375

51

VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla

10032000-01037382

52

VPOP csempészett, hamisított PMI cigaretták átmeneti számla

10032000-01501432

53

VPOP fémkereskedelmi bírság bevételi számla

10032000-01037461

54

VPOP fémkereskedelmi letétek elszámolási számla

10032000-01501449

99

VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla

10032000-01037241

Dátum:

eredeti adat:

ami a folyószámlán található
ami okmányokkal igazolt helyes
adat

 

módosított adat:

 

Jelleg:

fizetési kötelezettség

pénzforgalom

 

előírás: T

befizetés: K

 

jóváírás: K

visszautalás: T”

A módosítás típusainak értelmezése
EM    terhelés módosítása (pl. határidő – vám- és pénzügyőri hivatali intézkedés esetén, összeg –, ha a határozattól eltérő szerepel a folyószámlán)
ET    terhelés törlése (pl. nem jogszerű kivetés, dupla terhelés)
U    folyószámláról hiányzó határozatok előírása
EJ    folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
BM    befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelező)
BV    a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
BÁ    a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a második érintett számlától kezdődően az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)
A folyószámlák összevezetését (jogelőd, jogutód vonatkozásában) külön kérelemmel kell kezdeményezni.
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki bizonylatok, határozatok).
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot 1 példányban kell kitölteni.

3. melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelethez3

4. melléklet a 20/ 2010. (V. 12.) PM rendelethez4

5. melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelethez

A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

 

 

Adatszolgáltatás

Priorálás

 

 

olvasás

adatfelvitel

módosítás

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

személyre

cégre

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Országos parancsnok helyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Felderítés-felügyeleti
és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője,
és a vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Ügyeletes tisztje

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Kommunikációs tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

 

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

x

x

x

x

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetői,
elemzői

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Műveleti tevékenységet végző szervezeti egységének tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetői és a parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai

Regionális parancsnok
és parancsnokhelyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Regionális parancsnokság osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnoka, parancsnokhelyettese
és osztályvezetői

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Hivatásos állománya

Közigazgatási megyei (fővárosi) területén működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Központi Ellenőrzési Parancsnokság

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, bevetési osztályok vezetői, ügyeletes
tisztje

Országos hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok által kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

 

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnoka, parancsnokhelyettese

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Szabálysértési előadója, illetőleg szabálysértési szakterületen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- illetőleg jövedéki igazgatási területen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

c

 

 

 

 

 

 

x

Megjegyzés:
x: Az adatok teljes körére vonatkozó jogosultság.
c: A személyes adatok kivételével az adatokhoz való hozzáférési jog.

6. melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelethez

I. rész
Jövedéki adatkezelő rendszerek és az azokban kezelt adatok
Jövedéki adatkezelő rendszerek:
I. Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer
II. EMCS (Excise Movement Control System) rendszer
III. SEED rendszer
I.    A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben kezelt adatok:
A gazdálkodók cégadatai és magánszemélyek személyes adatai, valamint a telephelyekre és székhelyekre vonatkozó adatok a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben nem kerülnek rögzítésre, ezen adatok kezelése kizárólag a Gazdálkodói Törzsadat-nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: GTR) történik. A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer a fenti adatokra kizárólag a VPID számmal hivatkoznak.
Valamennyi alrendszer egy közös iktató modullal rendelkezik, melyben az eljárásokhoz kapcsolódó alapadatok kerülnek rögzítése.
1.    Jövedéki engedélyezési alrendszer:
Az engedélyhez kötött jövedéki tevékenységek végzéséhez benyújtott kérelmek feldolgozására szolgáló modul, mely az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi adatot tartalmazza.
2.    Jövedéki adó alrendszer:
Az adóbevallások, adókivetések, visszatérítések és visszaigénylések feldolgozására szolgáló programmodul, mely az ezen eljárásokhoz kapcsolódó adatokat tartalmazza.
3.    Jövedéki ellenőrzési alrendszer:
Az alrendszer a következő eljárások adatait kezeli:
–     az engedélyes alanyok részére a nyilvántartásaikkal kapcsolatosan a törvényben meghatározott adatszolgáltatások,
–     az engedélyes alanyoknál végzett elszámolások és készletfelvételek,
–     a szervek által lefolytatott ellenőrzések és a feltárt jogsértések, valamint az ezekhez kapcsolódó bírság határozatok, jogorvoslati eljárások, fizetési könnyítések,
–     valamennyi eljárás során keletkezett illeték ügyek.
4.    Adó-, Zárjegy alrendszer:
Az adó- és zárjegy megrendelések feldolgozására és azok teljesítésére vonatkozó adatok, valamint az adó- és zárjegy raktárkészlet kezelésére szolgáló modul.
5.    Adóellenőrzés alrendszer
Az adóellenőrzések lefolytatása során keletkező adatokat kezelő alrendszer.
6.    E-Jövedék alrendszer
Az elektronikus kormányzati rendszer keretében, az Ügyfélkapun megküldött ügyféli elektronikus bevallások, és egyéb adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feldolgozáshoz szükséges adatokat tartalmazó alrendszer.
7.    Mobil Ellenőrzés alrendszer
Az Adó- és Zárjegy alrendszer, valamint a Jövedéki ellenőrzési alrendszerben nyilvántartott adatok felhasználásával, a jövedéki helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzített megállapításokat és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési adatokat, melyek megegyeznek a Jövedéki ellenőrzési alrendszer jogsértés részében rögzített adatokkal.
8.    Üzemeltetés alrendszer:
A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszert használó szervek törzsadatainak és az egyes szervek felhasználóinak jogosultsági adatainak rögzítésére és karbantartására szolgáló alrendszer.
9.    Országos alrendszer:
Kizárólag a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer egyes alrendszereiben rögzített adatok különböző szempontú lekérdezésére szolgáló alrendszer.
II.    Az EMCS rendszerben kezelt adatok:
Az Európai Unió által létrehozott, nemzeti fejlesztésű informatikai rendszer, mely a közösségi és belföldi adó-felfüggesztési eljárásban továbbított jövedéki szállítmányok adatait kezeli.
III.    A SEED rendszerben kezelt adatok:
Az Európai Unió által meghatározott – a közösségi adó-felfüggesztési eljárásban résztvevő engedélyesek adatait tartalmazó rendszer, melybe a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben rögzített engedélyesek, valamint a tagállamok által megküldött engedélyesek adatai kerülnek tárolásra.
II. rész
A jövedéki adatkezelő rendszereket kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

Adható hozzáférési jogosultságok

Rögzítés

Lekérdezés

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

 

x

Országos parancsnokhelyettes

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység valamennyi tagja

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

 

x

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, illetve elemzéssel foglalkozó tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

7. melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelethez

A RobotzsaruNeo Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

 

 

Adatszolgáltatás

Priorálás

 

 

olvasás

adatfelvitel

módosítás

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

személyre

cégre

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Országos parancsnok helyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

 

x

Ügyeletes tisztje

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

x

x

x

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, szakmai osztályainak vezetői

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Szakmai osztályainak tagjai

Országos hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának pénzügyi információs egységként működő szervének tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

 

Parancsnoka, parancsnokhelyettese

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Osztályvezetői és hivatásos állománya

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai

Regionális parancsnok, regionális parancsnokhelyettes, ügyeletes tiszt

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek – kivéve a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai –
adataihoz való hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Regionális parancsnokság osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek – kivéve a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai –
adataihoz való hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnoka, parancsnokhelyettese és osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Hivatásos állománya

Közigazgatási megyei (fővárosi) területén működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Központi Ellenőrzési Parancsnokság

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetője

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, bevetési osztályok vezetői, ügyeletes tisztje

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok által kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

 

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnoka, parancsnokhelyettese

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Szabálysértési előadója, illetőleg szabálysértési szakterületen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- illetőleg jövedéki igazgatási területen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

c

 

 

 

 

 

 

x

Megjegyzés:
x: Az adatok teljes körére vonatkozó jogosultság.
c: A személyes adatok kivételével az adatokhoz való hozzáférési jog.

8. melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelethez

I. rész
Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszer részei és az azokban kezelt adatok
A Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: FER) részei:
1. FER engedélyezési alrendszer
2. FER ellenőrzési alrendszer
3. FER mobil ellenőrzési alrendszer
A gazdálkodók cégadatai és magánszemélyek személyes adatai, valamint a telephelyekre és székhelyekre vonatkozó adatok a FER-ben nem kerülnek rögzítésre, ezen adatok kezelése kizárólag a Gazdálkodói Törzsadat-nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: GTR) történik. A FER-ben a fenti adatokra kizárólag a VPID számmal hivatkoznak.
Valamennyi alrendszer egy közös iktató modullal rendelkezik, melyben az eljárásokhoz kapcsolódó alapadatok kerülnek rögzítése.
1.    FER engedélyezési alrendszer
Az engedélyhez kötött fémkereskedelmi tevékenységek végzéséhez benyújtott kérelmek feldolgozására szolgáló modul, mely az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi adatot tartalmazza.
2.    FER ellenőrzési alrendszer
Az alrendszer a következő eljárások adatait kezeli:
–     az engedélyes alanyok részére a nyilvántartásaikkal kapcsolatosan a törvényben meghatározott adatszolgáltatások,
–     az engedélyes alanyoknál végzett ellenőrzések,
–     a szervek által lefolytatott ellenőrzések és a feltárt jogsértések, valamint az ezekhez kapcsolódó bírság határozatok, jogorvoslati eljárások, fizetési könnyítések,
–     valamennyi eljárás során keletkezett illeték ügyek.
3.    FER mobil ellenőrzési alrendszer
A FER ellenőrzési alrendszerben nyilvántartott adatok felhasználásával, a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzített megállapításokat és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési adatokat, melyek megegyeznek a FER ellenőrzési alrendszer jogsértés részében rögzített adatokkal.
II. rész
A Fémkereskedelmi és Ellenőrzési Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

Adható hozzáférési jogosultságok

Rögzítés

Lekérdezés

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

 

x

Országos parancsnokhelyettes

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység valamennyi tagja

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, illetve elemzéssel foglalkozó tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

9. melléklet a 20/2010. (V. 12.) PM rendelethez

I. rész
Illetékkezelő rendszer részei és az azokban kezelt adatok
A gazdálkodók cégadatai és magánszemélyek személyes adatai, valamint a telephelyekre és székhelyekre vonatkozó adatok az Illetékkezelő rendszerben nem kerülnek rögzítésre, ezen adatok kezelése kizárólag a Gazdálkodói Törzsadat-nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: GTR) történik. Az Illetékkezelő rendszerben a fenti adatokra kizárólag a VPID számmal hivatkoznak.
Az Illetékkezelő rendszerben kerülnek előírásra a jövedéki eljárásokhoz, és fémkereskedelmi eljárásokhoz nem kapcsolódó illeték összegek.
II. rész
Az Illetékkezelő Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

Adható hozzáférési jogosultságok

Rögzítés

Lekérdezés

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

 

x

Országos parancsnokhelyettes

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység valamennyi tagja

 

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

 

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egység vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, illetve elemzéssel foglalkozó tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

1

A rendelet a 9. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

2

A 3. §-t a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. mellékletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. mellékletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére