• Tartalom

21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet

21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat időpontjáig használható fel a szociális rászorultság igazolására.”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.”

3. § A Rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az „az 1. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos” szöveg,

c) 4. számú mellékletének 3.1. és 4.2.1. pontjában a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló” szövegrész helyébe a „gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít” szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdésében a „ba) alpontja esetében a házi segítségnyújtás hiányát, a” szövegrész,

5. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére