• Tartalom

23/2010. (V. 7.) IRM rendelet

23/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárás automatikus ügyelosztási rendszerének működéséről és az új közjegyző kijelölése iránti kérelem előterjesztését megalapozó kérelmek számáról

2010.06.01.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az ügyek kiosztásának szabályai

1. § Az elektronikus úton előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmeknek (a továbbiakban: kérelem) a közjegyzői székhelyek közötti automatikus, egyenlő arányban történő elosztása a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (a továbbiakban: közjegyzői kamara) a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben (a továbbiakban: Fmhtv.) szabályozott eljárások technikai támogatására szolgáló, a közjegyzők, a felek és az eljárásban részt vevő egyéb személyek, valamint egyéb felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető, országosan egységes számítástechnikai rendszerének (a továbbiakban: MOKK rendszere) alkalmazásával, az e rendeletben foglaltak szerint történik (a továbbiakban: elektronikus ügyelosztás).

2. § A kérelmek a MOKK rendszere útján automatikusan, az érkezés sorrendjében, egyesével kerülnek a közjegyzői álláshelyek között kiosztásra.

3. § (1) Az elektronikus ügyelosztásnak a közjegyzői álláshelyek tekintetében arányosnak kell lennie.

(2) Ha a közjegyzői szolgálat év közben keletkezik, vagy év közben jön létre új közjegyzői álláshely, az arányos ügyelosztás ez esetben az érintett álláshely tekintetében időarányosan teljesül.

4. § Ha közjegyzői álláshely jön létre, vagy szűnik meg, a közjegyzői kamarának kell gondoskodnia arról, hogy az érintett közjegyzői álláshely székhelykódja a MOKK rendszerében lévő ügyelosztási rendbe bekerüljön vagy onnan törlésre kerüljön.

5. § (1) A közjegyzők – e rendeletben meghatározott kivétellel – a székhelykódok számsorrendjében kapják meg a kérelmeket.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti sorrend alapján valamennyi közjegyző részére került kérelem kiosztásra, a kiosztást elölről kell kezdeni.

6. § (1) Ha a közjegyző által az Fmhtv. 9. § (5) bekezdése alapján megadott személyek vezetékneve és a kérelem szerinti fizetési meghagyásos eljárásban érintett valamely fél vagy képviselőjének vezetékneve azonos, az elektronikus ügyelosztás során ez a kérelem automatikusan az 5. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint soron következő közjegyzőre kerül kiosztásra.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásával nem lehet az ügyet kiosztani, akkor azt az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell a soron következő közjegyzőre kiosztani. Ez az eljárás követendő mindaddig, amíg az ügy valamely közjegyzőre kiosztható lesz.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásával kimaradt közjegyző részére a soron következő kérelmet kell kiosztani, kivéve, ha az (1) bekezdés alkalmazásának van helye; ebben az esetben a közjegyzőre a soron következő kiosztható kérelmet kell osztani.

(4) Ha az (1) és (2) bekezdés alkalmazása esetén nem lenne olyan közjegyző, akire a kérelmet ki lehetne osztani, a kérelmet az 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint soron következő közjegyzőnek kell kiosztani.

7. § (1) A MOKK rendszerét úgy kell kialakítani, hogy ha a közjegyzőt a közjegyzői kamara elnöke (elnökhelyettese) mentesítette a fizetési meghagyásos eljárásban való közreműködés alól, a közjegyző részére a mentesítés időszaka alatt és az azt megelőző 15 napos időszakban kérelem ne kerüljön kiosztásra.

(2) Ha a közjegyzőt tartós helyettes helyettesíti, a tartós helyettes a helyettesített közjegyző nevében is előterjeszthet mentesítés iránti kérelmet.

8. § A mentesített közjegyző a mentesítés időszakának végét követő első új kiosztási körben kap újra kérelmet.

9. § Nem kell a közjegyző részére másik kérelmet kiosztani az 5. § alkalmazásával, ha a közjegyző a fizetési meghagyásos ügyben kizárás miatt nem járhat el.

2. Másik közjegyző kijelölését megalapozó kérelmek száma

10. § Ha a közjegyzőhöz egy héten belül

a) több mint 20 fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, vagy

b) több mint 10 fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem és több mint 10 fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti kérelem

érkezik papír alapon, a közjegyző kérheti a közjegyzői kamara elnökétől (elnökhelyettesétől), hogy az a) pont szerinti esetben a 20. feletti fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, a b) pont szerinti esetben pedig a 10. feletti, fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem intézésére másik közjegyzőt jelöljön ki.

11. § Ha a közjegyzőhöz egy héten belül több mint 20 fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti kérelem érkezik papír alapon, a közjegyző kérheti, hogy az ebben az időszakban postai úton érkező fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem intézésére a közjegyzői kamara elnöke (elnökhelyettese) másik közjegyzőt jelöljön ki.

12. § Ezen alcím alkalmazásában a végrehajtás elrendelése iránti kérelmen a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmet is érteni kell.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére