• Tartalom

25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet

25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.01.01.

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sr.) 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása

1. § A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés e) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI)” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az „ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szervnek a” szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes,” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szervnek a” szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az „az ORSZI budapesti székhelyű, Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságán működik” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szervnek a jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága” szöveg

lép.

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. számú mellékletében az „Orvosi beutaló az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézethez” szövegrész helyébe az „Orvosi beutaló a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz” szöveg lép.

3. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

3. § A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 4/A. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) elsőfokú szakértői bizottságának szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelőzően kiadott – külön jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minősülő – szakvéleménye” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv szakhatósági állásfoglalása” szöveg lép.

4. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló
25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

4. § A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg lép.

5. A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló
14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosítása

5. § A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a „megyei (fővárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervei (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete (OOSZI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

6. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosítása

6. § A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

a) 1. § b) pontjában a „regionális munkaügyi központra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg,

b) 1. § d) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalra” szöveg

lép.

7. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

7. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI)” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg,

b) 4. § b) pont bd) és bf) alpontjában az „ORSZI” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg

lép.

8. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosítása

8. § A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében és 12. §-át megelőző alcímében a ”Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

9. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről
és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
módosítása

9. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés d) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában és 11. § (4) bekezdésében a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg

lép.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére