• Tartalom

257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet

257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.11.17.

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. §-ának 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint a nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.”
„(3) A 2010-re vonatkozó, 2011-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve az 1035, 1180, 1208, 1846 és 1965 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2010. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.”

3. § A Rendelet 1–11. mellékletei helyébe e rendelet 1–11. mellékletei lépnek.

4. § A Rendelet 12–16. mellékletei hatályukat vesztik.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2–4. § és az 1–11. melléklet 2011. január 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet a 11. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelethez

1. melléklet

 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések - Adatátvételek


Tipus: AGY = adatgyűjtés, AÁ = adatátvétel

0M23828_1

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l

Az adatszolgáltatás beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

nyilván-
tartási
száma

c í m e

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

 

 

 

 

 

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1005

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

AGY

Havonkénti

külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a

a tárgyhót követő hó 8.

113/2010/EU

Rendelet

 

 

megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

 

1982/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

471/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

638/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

715/1998/EK

Határozat

 

 

 

 

92/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

990/2002/EK

Határozat

1006

Fogyasztói árösszeírás

AGY

Havonkénti

kijelölt üzletek, szervizek, piacok

tárgyhó 27-29.

2494/95/EK

Rendelet

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

AGY

Havonkénti

a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-,

a tárgyhót követő hó 8.

1158/2005/EK

Rendelet

 

 

gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és

 

1165/98/EK

Rendelet

 

 

hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a

 

1502/2006/EK

Rendelet

 

 

megfigyelésbe bevont vállalkozások

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

472/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

586/2001/EK

Rendelet

 

 

 

 

588/2001/EK

Rendelet

 

 

 

 

656/2007/EK

Rendelet

1009

Személysérüléses közúti közlekedési baleset

AGY

Havonkénti

Országos Rendőr-Főkapitányság

a tárgyhót követő 40. nap

93/704/EK

Határozat

1017

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok

AGY

Évenkénti

Országos Mentőszolgálat, Magyar Légimentő

a tárgyévet követő március 20.

 

 

tevékenységéről

 

Nonprofit Kft, OEP

 

 

 

1019

Az egészségügyi ellátás állás- és

AGY

Évenkénti

valamennyi egészségügyi szolgáltató

a tárgyévet követő január 31.

 

 

létszámkimutatása

 

 

 

 

 

1021

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok

AGY

Évenkénti

háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet

a tárgyévet követő január 31.

 

 

tevékenységéről

 

végző orvosok, önkormányzatok

 

 

 

1023

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

AGY

Évenkénti

az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK

Rendelet

 

 

megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások,

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

 

2701/98/EK

Rendelet

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

1025

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK

Rendelet

építőipar

 

 

 

1165/98/EK

Rendelet

 

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

2223/96/EK

Rendelet

 

 

 

 

450/2003/EK

Rendelet

1032

Alapinformációk az alakuló gazdasági

AGY

Eseményhez kötődő

az alakuló, jogi személyiségű gazdasági

az eseményt követő 15 napon

177/2008/EK

Rendelet

szervezetekről

 

társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség

belül

192/2009/EK

Rendelet

 

 

nélküli gazdasági társaságok és közhasznú

 

 

 

 

 

társaságok

 

 

 

1035

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő

AGY

Évenkénti

utazásszervező és -közvetítő tevékenységi

a tárgyévet követő március 31.

2006/110/EK

Irányelv

tevékenységről

 

bejegyzéssel rendelkező, kijelölt gazdasági

 

95/57/EK

Irányelv

 

 

szervezetek

 

 

 

1036

Jelentés az üzleti céllal üzemeltetett

AGY

Havonkénti

gazdasági szervezetek által üzleti céllal

a tárgyhót követő hó 6.

2006/110/EK

Irányelv

szálláshelyekről

 

üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, fogadó,

 

95/57/EK

Irányelv

 

 

kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely)

 

 

 

 

 

kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató

 

 

 

 

 

tevékenységet végzők

 

 

 

1037

Szabálysértési jelentés

AGY

Évenkénti

kijelölt központi közigazgatási szerv

a tárgyévet követő március 31.

 

 

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 28.

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

36/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

3924/91/EGK

Rendelet

 

 

 

 

912/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

973/2007/EK

Rendelet

1042

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK

Rendelet

 

 

 

 

1165/98/EK

Rendelet

 

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

2223/96/EK

Rendelet

 

 

 

 

450/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

586/2001/EK

Rendelet

 

 

 

 

656/2007/EK

Rendelet

1043

Havi integrált egyszerűsített

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK

Rendelet

gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

 

 

 

1165/98/EK

Rendelet

 

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

450/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

586/2001/EK

Rendelet

 

 

 

 

656/2007/EK

Rendelet

1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy

a tárgyhót követő hó 20.

1165/98/EK

Rendelet

eladási forgalmáról

 

vendéglátó tevékenységet végző üzletet

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

/gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások

 

1893/2006/EK

Rendelet

1054

Jelentés a fürdők forgalmáról

AGY

Évenkénti

valamennyi közfürdő üzemeltetője

a tárgyévet követő április 20.

 

 

1058

Jelentés a települések villamosenergia-

AGY

Évenkénti

a villamosenergia-termelő és -szolgáltató,

a tárgyévet követő április 15.

2003/54/EK

Irányelv

ellátásáról

 

valamint lakossági villamosenergia-ellátással is

 

 

 

 

 

foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot

 

 

 

 

 

kezelő vállalkozások

 

 

 

1059

Jelentés a települések gázellátásáról

AGY

Évenkénti

a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági

a tárgyévet követő március 1.

90/377/EGK

Irányelv

 

 

gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot

 

91/296/EGK

Irányelv

 

 

kezelő vállalkozások

 

 

 

1060

Jelentés a települések távfűtés- és

AGY

Évenkénti

a távfűtő vállalatok, távfűtést és

a tárgyévet követő január 25.

2004/8/EK

Irányelv

melegvízellátásáról

 

melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások

 

 

 

1061

Települési hulladékgazdálkodás

AGY

Évenkénti

köztisztasági tevékenységet végző gazdasági

a tárgyévet követő február 25.

2150/2002/EK

Rendelet

 

 

szervezetek

 

 

 

1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és

AGY

Évenkénti

a lakosság részére vízellátást vagy

a tárgyévet követő március 24.

2000/60/EK

Irányelv

szennyvíztisztítás

 

szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó

 

75/440/EGK

Irányelv

 

 

regionális vízművek, az önkormányzati víz- és

 

91/271/EGK

Irányelv

 

 

csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és

 

93/481/EGK

Határozat

 

 

csatornaművel rendelkező város- és

 

 

 

 

 

községgazdálkodási, valamint egyéb

 

 

 

 

 

vállalkozások, intézmények, szervezetek

 

 

 

1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb

AGY

Évenkénti

kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési

a tárgyévet követő március 16.

753/2004/EK

Rendelet

költségvetési kutatóhelyek 2011. évi kutatási,

 

tevékenységet végző költségvetési intézmények

 

 

 

fejlesztési adatairól

 

 

 

 

 

1072

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő

AGY

Évenkénti

egyetemek, főiskolák szervezeti egységei

a tárgyévet követő március 16.

753/2004/EK

Rendelet

kutatóhelyek 2011. évi kutatási, fejlesztési

 

(intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok,

 

 

 

adatairól

 

önálló tanszékek, klinikák stb.), önálló szervezeti

 

 

 

 

 

és gazdálkodási egységek (egyetemek mellett

 

 

 

 

 

működő kutatóintézetek, egyéb felsőoktatási

 

 

 

 

 

intézmények)

 

 

 

1074

Jelentés a vállalkozások 2011. évi kutatási,

AGY

Évenkénti

kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató

a tárgyévet követő március 16.

753/2004/EK

Rendelet

fejlesztési adatairól

 

gazdálkodó szervezetek

 

 

 

1076

Megszűnési jelentés a lakóépületekről és

AGY

Eseményhez kötődő

a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben illetékes

folyamatos

 

 

lakásokról

 

települési önkormányzatok

 

 

 

1077

Községi, városi lakás-, üdülőépítési és

AGY

Évenkénti

a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben illetékes

a tárgyévet követő január 15.

 

 

lakásmegszűnési összesítő

 

települési önkormányzatok

 

 

 

1078

Részletező adatok a lakások és üdülők végleges

AGY

Eseményhez kötődő

a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben illetékes

folyamatos

1165/98/EK

Rendelet

használatbavételéről

 

települési önkormányzatok

 

 

 

1080

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és

AGY

Évenkénti

önkormányzati lakásállománnyal rendelkező

a tárgyévet követő március 1.

 

 

lakásellátási tevékenységéről

 

települési önkormányzatok

 

 

 

1081

Építési engedélyek

AGY

Havonkénti

a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben illetékes

a tárgyhót követő hó 7.

1165/98/EK

Rendelet

 

 

települési önkormányzatok

 

 

 

1082

Földterület és vetésterület: 2011. május 31.

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó valamennyi

június 6.

543/2009/EK

Rendelet

 

 

gazdasági szervezet

 

 

 

1084

A kalászos gabonák terméseredménye, 2011.

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a

augusztus 13.

543/2009/EK

Rendelet

 

 

megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

 

 

 

1085

Főbb növénykultúrák terméseredményei, 2011

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a

december 3.

543/2009/EK

Rendelet

 

 

megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

 

 

 

1087

Állatállomány 2011. június 1., december 1.

AGY

Évenként kétszeri

állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

június 10., december 12.

1165/2008/EK

Rendelet

1097

Jelentés a felvásárlásról

AGY

Havonkénti

a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési

a tárgyhót követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

 

 

célra mezőgazdasági terméket vásárló

 

 

 

 

 

vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása

 

 

 

 

 

ágazatba és a mezőgazdasági termék

 

 

 

 

 

nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a

 

 

 

 

 

megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

 

 

 

1099

Áruforgalmi mérleg

AGY

Évenkénti

a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési

a tárgyévet követő február 28.

 

 

 

 

célra mezőgazdasági terméket vásárló

 

 

 

 

 

vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása

 

 

 

 

 

ágazatba és a mezőgazdasági termék

 

 

 

 

 

nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a

 

 

 

 

 

megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

 

 

 

1107

Állatvásári jelentés

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont állatvásárok

a tárgyhót követő hó 5.

138/2004/EK

Rendelet

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

AGY

Havonkénti

budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a

a tárgyhót követő hó 5.

138/2004/EK

Rendelet

 

 

megfigyelésbe bevont megyei piacok

 

 

 

 

1109

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

AGY

Havonkénti

költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek(KIR-be tartozók MÁK-on keresztül), kijelölt nonprofit szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK 1165/98/EK 1503/2006/EK

Rendelet Rendelet Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

329/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

450/2003/EK

Rendelet

1114

Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak

AGY

Többévenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások,

a tárgyévet követő május 31.

 

 

munkaidő-mérlegéhez

 

költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek ( KIR-be tartozók a MÁK -on keresztül),

 

 

 

 

 

nonprofit szervezetek.

 

 

 

1117

Munkaerőköltség-felvétel

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások,

a tárgyévet követő május 31.

224/2007/EK

Rendelet

 

 

költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek(KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit

 

450/2003/EK 530/1999/EK

Rendelet Rendelet

 

 

szervezetek

 

 

 

1119

Sztrájkstatisztikai jelentés

AGY

Eseményhez kötődő

az eseményben érintett gazdasági szevezetek

az eseményt követő 3 héten

 

 

 

 

 

belül

 

 

1156

Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek

AGY

Évenkénti

Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek:

2012. május 31.

 

 

tevékenységéről

 

egyesületek, egyesülések, köztestületek,

 

 

 

 

 

(köz)alapítványok, érdekképviseletek, nonprofit

 

 

 

 

 

vállalkozások, egyéb társadalmi szervezetek,

 

 

 

 

 

valamint az általuk alapított intézmények

 

 

 

1165

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség

AGY

Eseményhez kötődő

egészségügyi intézmények

az eseményt követő hó 10.

 

 

megszakításáról

 

 

 

 

 

1174

Jelentés a televízióműsor-szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

televízióműsor-szolgáltatók

a tárgyévet követő április 15.

 

 

1175

Jelentés a rádióműsor-szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

rádióműsor-szolgáltatók

a tárgyévet követő április 15.

 

 

1180

A vasúti áruszállítás adatai

AGY

Évenkénti

az országos hálózaton történő vasúti

a tárgyévet követő március 31.

1192/2003/EK

Rendelet

 

 

áruszállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező

 

1304/2007/EK

Rendelet

 

 

vállalkozások

 

91/2003/EK

Rendelet

1183

A közúti személyszállítás adatai

AGY

Évenkénti

városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és

a tárgyévet követő március 31.

 

 

 

 

egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba

 

 

 

 

 

sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

 

 

 

1189

Közúti és kötöttpályás személyszállítási

AGY

Negyedévenkénti

városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

 

teljesítmények

 

egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba

 

 

 

 

 

sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

 

 

 

1190

A csővezetékes szállítás adatai

AGY

Évenkénti

kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén

a tárgyévet követő március 31.

 

 

 

 

csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek

 

 

 

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi

AGY

Havonkénti

folyami vámhivatal

a tárgyhót követő hó 4.

1304/2007/EK

Rendelet

szakaszának tranzit hajóforgalmáról

 

 

 

1365/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

425/2007/EK

Rendelet

1202

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti

AGY

Évenkénti

valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó

a tárgyévet követő január 31.

 

 

elhelyezést nyújtó intézmények működési

 

szociális intézmény

 

 

 

adatairól

 

 

 

 

 

1203

Bölcsődei kérdőív

AGY

Évenkénti

valamennyi bölcsőde

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1206

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok

a tárgyévet követő március 31.

 

 

támogatások adatairól

 

 

 

 

 

1207

Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok, valamennyi,

a tárgyévet követő január 31.

 

 

és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól

 

szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást

 

 

 

 

 

nyújtó, intézményt fenntartó gazdasági

 

 

 

 

 

szervezetek

 

 

 

1208

Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői

AGY

Évenkénti

gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői

a tárgyévet követő január 31.

 

 

hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről, 2011

 

hálózatok, TEGYESZ-ek

 

 

 

1209

Jelentés a területi gyermekvédelmi

AGY

Évenkénti

a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok

a tárgyévet követő január 31.

 

 

szakszolgálatok helyzetéről

 

 

 

 

 

1210

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok, valamint a városi

a tárgyévet követő február 15.

 

 

 

 

fővárosi-kerületi gyámhivatalok, gyámhivatalok

 

 

 

 

 

területi kirendeltségei

 

 

 

1215

Kérdőív a város, község területváltozásának főbb

AGY

Eseményhez kötődő

a változásban érintett települési önkormányzat

külön értesítés szerint

 

 

adatairól

 

jegyzője, körjegyzője

 

 

 

1216

Kimutatás a városok, községek

Évenkénti

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

a tárgyévet követő február 7.

 

 

területnagyságáról

 

Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési

 

 

 

 

 

Intézet

 

 

 

1470

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési,

a tárgynegyedévet követő hó 15.

184/2005/EK

Rendelet

 

 

valamint nonprofit szervezetek (beleértve a

 

707/2009/EK

Rendelet

 

 

képviseleteket is)

 

 

 

1475

Egységes vámokmány

Hetenkénti

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

a hét első munkanapja

113/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

2454/93/EGK

Rendelet

 

 

 

 

2913/92/EGK

Rendelet

 

 

 

 

471/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

92/2010/EU

Rendelet

1476

Egységes vámokmány

Hetenkénti

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

a hét első munkanapja

113/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

2454/93/EGK

Rendelet

 

 

 

 

2913/92/EGK

Rendelet

 

 

 

 

471/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

92/2010/EU

Rendelet

1600

A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi

Évenkénti

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

a tárgyévet követő július 31.

2223/96/EK

Rendelet

tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves

 

Betétbiztosítási, Befektetővédelmi,

 

 

 

jelentései

 

Intézményvédelmi Alapok

 

 

 

1616

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő

Évenkénti

helyi önkormányzatok

a tárgyévet követő március 20.

 

 

ingatlanvagyonról

 

 

 

 

 

1620

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

vezetékes műsorelosztást végző gazdasági

a tárgyévet követő március 1.

 

 

 

 

szervezetek

 

 

 

1633

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a

Havonként

Szerencsejáték ZRt.

a tárgyidőszakot követő hó 15.

2223/96/EK

Rendelet

szerencsejátékokból származó bevételek

 

 

munkanap

 

 

alakulása

 

 

 

 

 

1638

Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

a tárgyévet követő augusztus 1.

 

 

1639

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve

a tárgynegyedévet követő hó 30.

451/2008/EK

Rendelet

 

 

IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek

 

 

 

1640

A távközlés területi adatai

AGY

Évenkénti

távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági

a tárgyévet követő április 10.

 

 

 

 

szervezetek

 

 

 

1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1287/2003/EK

Rendelet

eladási forgalmáról árucsoportonként

 

 

 

1553/89/EGK

Rendelet

 

 

 

 

2223/96/EK

Rendelet

1652

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

AGY

Negyedévenkénti

időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

 

1653

Jelentés a könyvkiadás adatairól

AGY

Negyedévenkénti

Országos Széchényi Könyvtár

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

 

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi

AGY

Negyedévenkénti

véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a

folyamatos

1172/98/EK

Rendelet

teljesítményei

 

megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb

 

2163/2001/EK

Rendelet

 

 

teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők

 

2691/99/EK

Rendelet

 

 

 

 

6/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

642/2004/EK

Rendelet

1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet

AGY

Évenkénti

történelmi egyházak és egyéb kijelölt egyházak

a tárgyévet követő június 30.

 

 

nem folytató egyházak, valamint az általuk

 

 

 

 

 

alapított intézmények részére

 

 

 

 

 

1659

Alapinformációk a települési önkormányzatok

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

július 20.

 

 

illetékességi területén működő, infrastrukturális

 

 

 

 

 

szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről,

 

 

 

 

 

2011. június 30-án

 

 

 

 

 

1670

Jelentés az információs és kommunikációs

AGY

Többévenkénti

a megfigyelésbe bevont intézmények

a tárgyévet követő február 15.

 

 

eszközök, illetve technológiák állományáról és

 

 

 

 

 

felhasználásáról

 

 

 

 

 

1673

A nonprofit szervezetek humánerőforrása

AGY

Évenkénti

Foglalkoztató nonprofit szervezetek: egyesületek,

2012. május 31.

 

 

 

 

köztestületek, (köz)alapítványok, közhasznú

 

 

 

 

 

társaságok, egyesülések, érdekképviseletek,

 

 

 

 

 

nonprofit vállalkozások, egyéb társadalmi

 

 

 

 

 

szervezetek, valamint az általuk alapított

 

 

 

 

 

intézmények

 

 

 

1690

Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek

AGY

Évenkénti

távközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó, a

a tárgyévet követő május 31.

 

 

gazdasági adatai

 

megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

 

 

 

1710

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához

AGY

Eseményhez kötődő

cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

az eseményt követő 15 napon belül

 

 

 

 

 

 

 

 

1712

Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom

Negyedévenkénti

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

a tárgynegyedévet követő hó 10.

 

 

alakulásáról

 

 

 

 

 

1713

Hitelintézetek adatai, pénzügyi vállalkozások és

Havonkénti,

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

a hitelintézetek esetében: a

2223/96/EK

Rendelet

pénzügyi tevékenységet folytató egyéb

negyedévenkénti

 

tárgyhót követő 25. munkanap,

 

 

szervezetek jelentései

 

 

a pénztárak esetében:

 

 

 

 

 

tárgynegyedévet követő 3.

 

 

 

 

 

hónap 10., a többi szervezet

 

 

 

 

 

esetében: a tárgynegyedévet

 

 

 

 

 

követő második hó 10.,

 

 

1714

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

Évenkénti

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyévet követő július 15.

 

 

1723

Jelentés a településtisztasági tevékenységről

AGY

Évenkénti

a településtisztasági tevékenységet végző

a tárgyévet követő február 25.

91/271/EGK

Irányelv

 

 

vállalkozások

 

 

 

1725

Repülőterek forgalmi adatai

AGY

Évenkénti

repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek

a tárgyévet követő március 10.

1358/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

158/2007/EK

Rendelet

 

 

 

 

437/2003/EK

Rendelet

1726

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet

Évenként kétszeri

települési önkormányzatok

a tárgyfélévet követő hó 31.

295/2008/EK

Rendelet

folytatókról

 

 

 

 

 

1728

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok jegyzője, körjegyzője

a tárgyévet követő január 10.

 

 

tartozó közigazgatási és területváltozásokról

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

1747

Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

Havonként

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyhót követő 2. hónap 15.

 

 

1748

Új nyugdíj-megállapítások

Havonként

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyhót követő második hó

 

 

 

 

 

30.

 

 

1751

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 10.

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

36/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

3924/91/EGK

Rendelet

 

 

 

 

912/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

973/2007/EK

Rendelet

1758

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati

a tárgyévet követő május 31.

138/2004/EK

Rendelet

tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

 

tevékenységet végző valamennyi gazdasági

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

szervezet

 

 

 

1760

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi

AGY

Negyedévenkénti

internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó

 

 

adatai

 

 

30.

 

 

1761

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

a tárgyévet követő február 26.

95/57/EK

Irányelv

1764

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 28.

177/2008/EK

Rendelet

felülvizsgálatához

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

1765

Jelentés az önkéntes-és

Évenkénti

önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak

a tárgyévet követő április 30.

 

 

magánnyugdíjpénztárak tagjairól

 

 

 

 

 

1788

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők

Évenkénti

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyévet követő március 1.

 

 

1789

Jelentés az éves internetszolgáltatásokról

AGY

Évenkénti

internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

 

 

1791

Baromfikeltetés

AGY

Havonkénti

baromfikeltető állomások

a tárgyhót követő hó 12.

1234/2007/EK

Rendelet

 

 

 

 

617/2008/EK

Rendelet

1799

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

295/2008/EK

Rendelet

és a környezetvédelmi beruházásokról

 

 

 

 

 

1824

Takarmányok értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

a mezőgazdasági termelők részére takarmányt

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

 

 

értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

 

 

 

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

a mezőgazdasági termelők részére növényvédő

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

 

 

szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont

 

 

 

 

 

vállalkozások

 

 

 

1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

az állatgyógyászati készítmények forgalmazására

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

 

 

jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

 

 

 

1831

Építőipari árstatisztika

AGY

Évente négyszeri

a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások

a tárgynegyedév középső hónap

1165/98/EK

Rendelet

 

 

 

23.

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

98/715/EK

Határozat

1832

Alapinformációk a szociális és gyermekellátást

AGY

Évenkénti

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokat

szeptember 15.

 

 

végző szervezetekről

 

engedélyező szervezetek és a települési

 

 

 

 

 

önkormányzatok

 

 

 

1840

Az információs és kommunikációs technológiák

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

március 31.

1006/2009/EK

Rendelet

állományának minőségi és mennyiségi adatai

 

 

 

808/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

821/2010/EU

Rendelet

1845

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK

Rendelet

 

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

1846

Telepi adatok

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 15.

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

696/93/EGK

Rendelet

1852

Üzletek és más telepek adatai

AGY

Évenkénti

a 19 főnél többet foglalkoztató G, I

a tárgyévet követő június 15.

295/2008/EK

Rendelet

 

 

nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások

 

 

 

1868

Jelentés a lakossági lakáshitelezési

AGY

Félévenkénti

a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok,

a tárgyfélévet követő hó 31.

 

 

tevékenységről

 

szakosított hitelintézetek, szövetkezeti

 

 

 

 

 

hitelintézetek

 

 

 

1869

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

AGY

Havonkénti

tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával

a tárgyhót követő hó 15.

2003/107/EK

Irányelv

 

 

foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

 

2005/288/EK

Határozat

 

 

 

 

96/16/EK

Irányelv

 

 

 

 

97/80/EK

Határozat

1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása,

AGY

Évenkénti

tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy

a tárgyévet követő január 31.

2003/107/EK

Irányelv

felhasználása és nettó árbevétele

 

tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági

 

2005/288/EK

Határozat

 

 

szervezet

 

96/16/EK

Irányelv

 

 

 

 

97/80/EK

Határozat

1872

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 12.

1158/2005/EK

Rendelet

mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási

 

 

 

1165/98/EK

Rendelet

ágazatok

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

329/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

450/2003/EK

Rendelet

1874

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1158/2005/EK

Rendelet

jelentés, ipari, építőipari és pénzügyi

 

 

 

1165/98/EK

Rendelet

vállalkozások

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

1877

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1158/2005/EK

Rendelet

jelentés mezőgazdasági, kereskedelmi és

 

 

 

1165/98/EK

Rendelet

szolgáltatási ágazatok

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

2223/96/EK

Rendelet

1878

Negyedéves integrált egyszerűsített

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1158/2005/EK

Rendelet

gazdaságstatisztikai jelentés mezőgazdasági,

 

 

 

1165/98/EK

Rendelet

kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

1880

 

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

1881

 

Éves egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

716/2007/EK 1614/2002/EK

Rendelet Rendelet

 

 

 

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

1882

 

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

364/2008/EK 1614/2002/EK

Rendelet Rendelet

 

 

 

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

716/2007/EK

Rendelet

1884

 

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, gépjármű-,

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK

Rendelet

 

 

motorkerékpár-kereskedelem, javítás

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

1886

 

Éves gazdaságstatisztikai jelentés,

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

716/2007/EK 1614/2002/EK

Rendelet Rendelet

 

 

mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

716/2007/EK

Rendelet

1888

 

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK

Rendelet

 

 

tevékenység

 

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

1890

 

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési,

AGY

Évenkénti

költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit

a tárgyévet követő március 31.

716/2007/EK 1614/2002/EK

Rendelet Rendelet

 

 

társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

 

 

szervezet

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

1892

 

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

364/2008/EK 295/2008/EK

Rendelet Rendelet

 

 

környezetvédelmi termékek előállításáról és

 

 

 

 

 

 

 

 

szolgáltatások nyújtásáról

 

 

 

 

 

 

1897

 

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai

AGY

Negyedévenkénti

valamennyi költségvetési, társadalombiztosítási

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1158/2005/EK

Rendelet

 

 

jelentés költségvetési, társadalombiztosítási és

 

 

és a megfigyelésbe bevont nonprofit szervezet

 

1165/98/EK

Rendelet

 

 

nonprofit szervezetek

 

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

1911

 

Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

Évenkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő február 28.

1893/2006/EK

Rendelet

1917

Az MNB halmozott eredménykimutatása,

Negyedévenkénti,

a Magyar Nemzeti Bank

Negyedéves: a tárgynegyedévet

2223/96/EK

Rendelet

banküzem működési költségei, ráfordításai

Évenkénti

 

követő második hó 10.

 

 

 

 

 

munkanapja (I-III. negyedév),

 

 

 

 

 

ill. a tárgyévet követő év július 31. (IV. negyedév); Éves: a

 

 

 

 

 

tárgyévet követő év július 31.

 

 

1919

Családtámogatási ellátások éves és területi

Évenkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő április 5.

 

 

adatai

 

 

 

 

 

1921

Családtámogatási ellátások havi adatai

Havonként

a Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 30.

 

 

1933

Éves jelentés a beruházások összetételéről

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások,

a tárgyévet követő március 31.

1392/2007/EK

Rendelet

 

 

költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

szervezetek

 

2223/96/EK

Rendelet

1934

Éves gazdaságstatisztikai jelentés,

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK

Rendelet

nagykereskedelem

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

716/2007/EK

Rendelet

1935

Éves gazdaságstatisztikai jelentés,

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK

Rendelet

kiskereskedelem

 

 

 

1618/1999/EK

Rendelet

 

 

 

 

1668/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

1669/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

1670/2003/EK

Rendelet

 

 

 

 

177/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

716/2007/EK

Rendelet

1938

Havi integrált egyszerűsített

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK

Rendelet

gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar

 

 

 

1165/98/EK

Rendelet

 

 

 

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

1893/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

450/2003/EK

Rendelet

1962     Fogyasztói árösszeírás az Európai
Összehasonlítási Program (ECP) alapján

AGY

Évenként kétszeri

Budapesten, - kijelölt üzletek, szervizek, piacok

Eurostat igénye szerint

1445/2007/EK

Rendelet

1965

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett

AGY

Évenkénti

nem üzleti célú közösségi, szabadidős

március 14.

95/57/EK

Irányelv

közösségi, szabadidős szálláshelyekről

 

szálláshelyek üzemeltetői

 

 

 

1966

Jelentés a repülőterek forgalmáról

AGY

Havonkénti

az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó

a tárgyhót követő hó 25.

1358/2003/EK

Rendelet

 

 

repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek)

 

158/2007/EK

Rendelet

 

 

 

 

437/2003/EK

Rendelet

2005

Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói

Negyedévenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő

1889/2002/EK

Rendelet

szektorokra való felosztásához

 

 

második hó 15.

448/98/EK

Rendelet

2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások,

a tárgynegyedévet követő hó 12.

1062/2008/EK

Rendelet

számáról

 

költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek(KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit szervezetek

 

19/2009/EK 453/2008/EK

Rendelet Rendelet

2010

Intrastat kiszállítás

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat

a tárgyhót követő hó 15.

1982/2004/EK

Rendelet

 

 

lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági

 

222/2009/EK

Rendelet

 

 

szervezetek

 

638/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

91/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

96/2010/EU

Rendelet

2011

Intrastat kiszállítás egyszerűsített

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat

a tárgyhót követő hó 15.

1982/2004/EK

Rendelet

 

 

lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági

 

222/2009/EK

Rendelet

 

 

szervezetek

 

638/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

91/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

96/2010/EU

Rendelet

2012

Intrastat beérkezés

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat

a tárgyhót követő hó 15.

1982/2004/EK

Rendelet

 

 

lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági

 

222/2009/EK

Rendelet

 

 

szervezetek

 

638/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

91/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

96/2010/EU

Rendelet

2013

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat

a tárgyhót követő hó 15.

1982/2004/EK

Rendelet

 

 

lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági

 

222/2009/EK

Rendelet

 

 

szervezetek

 

638/2004/EK

Rendelet

 

 

 

 

91/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

96/2010/EU

Rendelet

2014

Éves jelentés a nemzetközi üzleti és szállítási

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési

a tárgyévet követő március 20.

184/2005/EK

Rendelet

szolgáltatásokról

 

valamint nonprofit szervezetek (beleértve a

 

707/2009/EK

Rendelet

 

 

képviseleteket is)

 

 

 

2023

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és

AGY

Évenkénti

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

a tárgyévet követő január 31.

 

 

gyermekellátásokról

 

alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó

 

 

 

 

 

szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők

 

 

 

2037

Központi költségvetési szervek mérlegjelentése,

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő 45.

 

 

a részesedések és a részesedések utáni

 

 

nap

 

 

osztalékok, valamint a közteherbevételek

 

 

 

 

 

adósainak alakulása

 

 

 

 

 

2038

Önkormányzati költségvetési szervek

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő 45.

1221/2002/EK

Rendelet

mérlegjelentése, költségvetési jelentése, a

 

 

nap

264/2000/EK

Rendelet

részesedések és a részesedések utáni osztalékok,

 

 

 

 

 

valamint a közteherbevételek adósainak

 

 

 

 

 

alakulása

 

 

 

 

 

2039

Központi költségvetési szervek, önkormányzatok

Félévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyfélévet követő 90. nap

 

 

és önkormányzati költségvetési szervek

 

 

 

 

 

törzsadattára

 

 

 

 

 

2040

Központi költségvetési szervek féléves és éves

Félévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyidőszakot követő 90.

2223/96/EK

Rendelet

beszámolója

 

 

ill.150. nap

479/2009/EK

Rendelet

2041

Helyi önkormányzatok féléves és éves

Félévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyidőszakot követő 90.

2223/96/EK

Rendelet

beszámolója

 

 

ill.150. nap

479/2009/EK

Rendelet

2042

Központi költségvetési szervek és helyi

Évenkénti

Magyar Államkincstár

az adott év 3. hónap vége

1221/2002/EK

Rendelet

önkormányzatok költségvetése

 

 

 

264/2000/EK

Rendelet

2043

A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások

Negyedévenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a tárgynegyedévet követő 45.

1221/2002/EK

Rendelet

negyedéves adatai

 

 

nap

 

 

2044

Egészségbiztosítási Alap féléves és éves

Félévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyidőszakot követő 90. ill.

2223/96/EK

Rendelet

beszámolója

 

 

150. nap

479/2009/EK

Rendelet

2045

Nyugdíjbiztosítási Alap féléves és éves

Félévenkénti

Országos Nyudíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyidőszakot követő 90. ill.

2223/96/EK

Rendelet

beszámolója

 

 

150. nap

479/2009/EK

Rendelet

2046

Költségvetési zárszámadás

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a tárgyévet követő 8. hónap

2223/96/EK

Rendelet

közgazdasági/funkcionális adatai

 

 

 

479/2009/EK

Rendelet

2047

Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok

Havonként

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

a tárgyhót követő hó 10. nap

264/2000/EK

Rendelet

bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és

 

 

 

 

 

juttatásainak pénzforgalmáról

 

 

 

 

 

2048

Éves költségvetési törvényjavaslat

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a benyújtást követő 30. nap

1221/2002/EK

Rendelet

 

 

 

 

264/2000/EK

Rendelet

2049

Éves zárszámadási törvényjavaslat

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a benyújtást követő 30. nap

2223/96/EK

Rendelet

 

 

 

 

 

479/2009/EK

Rendelet

2050

MNV ZRt. éves beszámoló jelentése

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a PM-hez való beérkezést követő 1 hónap

2223/96/EK 479/2009/EK

Rendelet Rendelet

2057

Nemzetközi kormányzati szolgáltatások

Negyedévenkénti, évenkénti

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Balassi Intézet, Külügyminisztérium, MH Honvédelmi Minisztérium Igazgatás, Magyar Turizmus ZRt., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

a tárgynegyedévet követő hó 20., ill. a tárgyévet követő márc. 31

184/2005/EK 707/2009/EK

Rendelet Rendelet

2062

Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülőkről (január-emelés előtt és emelés után)

Évenként háromszori

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

. a tárgyév május 31. augusztus 31., szeptember 30.

 

 

2063

A munkabalesetek adatai az európai munkabalesti statisztika (ESAW) szerint

Évenkénti

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1338/2008/EK

Rendelet

2064

Statisztikai jelentés az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet munkájáról

Évenkénti

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

a tárgyévet követő április 30.

 

 

2066

Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai

Évenkénti

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

szeptember 30.

 

 

2076

Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított üzleti és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével

Évenként kétszeri

települési önkormányzatok

a tárgyfélévet követő hó 15.

 

 

2083

Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése

Évenkénti

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

a tárgyévet követő március 31.

 

 

2084

A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói

Évenkénti

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő április 30

 

 

2085

Jelentés az onkológiai tevékenységről

Évenkénti

Országos Onkológiai Intézet

a tárgyévet követő június 15.

 

 

2086

A pszichiátriai gondozók jelentése

Évenkénti

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő március 31.

 

 

2087

Védőnői jelentés összesítője

Évenkénti

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő április 28.

 

 

2088

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

Évenkénti

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő március 31.

 

 

2095

Jelentés a diplomával rendelkezők szakvizsgáiról

Évenkénti

Nemzeti Vizsgabizottság

a tárgyévet követő január 31.

 

 

2096

2100

Kimutatás a bőr - és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről
Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásrólÉvenkénti

Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő december 20.

 

 

2101

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről)

Évenkénti

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ -
Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya

a tárgyévet követő április 30.

 

 

2105

Jelentés a kábítószer fogyasztókról és

Évenkénti

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő június 15.

 

 

kezelésükről

 

 

 

 

 

2108

Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről

Évenkénti

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő április 30.

 

 

2120

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

AGY

Évenkénti

Minisztériumok, melyek felügyelete alá

a tárgyévet követő május 31.

1338/2008/EK

Rendelet

 

 

egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek

 

 

 

 

 

egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak;

 

 

 

 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

 

 

 

 

 

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

 

 

 

2123

Jelentés a járóbetegellátás valós

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő

2002/990/EK

Határozat

teljesítményadatairól

 

 

második hó 10.

 

 

2124

Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő

2002/990/EK

Határozat

valós teljesítményadatairól

 

 

második hó 10.

 

 

2125

Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek

Havonként

Magyar Államkincstár, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

a tárgyhót követő 30. nap

1221/2002/EK 479/2009/EK

Rendelet Rendelet

2128

Gazdasági szervezetek mezőgazdasági

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági

a tárgyévet követő január 31.

138/2004/EK

Rendelet

tevékenységének, termelés eredményeinek éves

 

szervezetek, kivéve a csak mezőgazdasági

 

543/2009/EK

Rendelet

adatai

 

szolgáltatást végzők

 

 

 

2129

Magzati veszteség adatai

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő

 

 

 

 

 

harmadik hó 30.

 

 

2130

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

AGY

Negyedévenkénti

üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont

a tárgynegyedévet követő hó 15.

1158/2005/EK

Rendelet

 

 

gazdasági szervezetek

 

1503/2006/EK

Rendelet

 

 

 

 

2002/990/EK

Határozat

 

 

 

 

2223/96/EK

Rendelet

 

 

 

 

98/715/EK

Határozat

2131

A vasúti szállítás negyedéves adatai

AGY

Negyedévenkénti

a szükséges vasúti engedélyekkel rendelkező

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1192/2003/EK

Rendelet

 

 

gazdasági szervezetek

 

91/2003/EK

Rendelet

2134

A Vám és Pénzügyőrség Országos

Évenkénti

Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

a tárgyévet követő 60. nap

 

 

Parancsnokság által gyűjtött adók éves adatai

 

 

 

 

 

2146

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

AGY

Évenkénti

a TEÁOR'08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62,

a tárgyévet követő május 5.

1158/2005/EK

Rendelet

 

 

63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

tartozó főtevékenységű vállalkozások

 

 

 

2155

Jelentés a kórházi ápolási esetekről

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

tárgyévet követő május 31.

 

 

2157

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

177/2008/EK

Rendelet

egységekről

 

 

 

192/2009/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/250/EK

Rendelet

 

 

 

 

2009/251/EK

Rendelet

 

 

 

 

275/2010/EU

Rendelet

 

 

 

 

295/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

364/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

696/93/EGK

Rendelet

2159

Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása

Évenkénti

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

a tárgyévet követő június 30.

 

 

2160

Vízi, légi és csővezetékes szállítási

AGY

Negyedévenkénti

csővezetékes szállítás, vízi szállítás és légi

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

 

teljesítmények

 

szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek,

 

 

 

 

 

valamint a MOL NYRt.

 

 

 

2161

A vasúti személyszállítás adatai

AGY

Évenkénti

a vasúti szállítás alágazatba sorolt, a

a tárgyévet követő március 31.

1192/2003/EK

Rendelet

 

 

megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

 

91/2003/EK

Rendelet

2165

Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi

Évenkénti

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

a tárgyévet követő március 30.

 

 

engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek

 

 

 

 

 

listája

 

 

 

 

 

2166

A vasúti, vízi és légi balesetek adatai

Évenkénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság,

a tárgyévet követő április 30.

1192/2003/EK

Rendelet

 

 

Közlekedésbiztonsági Szervezet

 

91/2003/EK

Rendelet

2167

Az országos hálózaton történő vasúti szállításhoz

Negyedévenkénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság

a tárgynegyedévet követő hó 20.

 

 

szükséges engedéllyel rendelkező vállalkozások

 

 

 

 

 

listája

 

 

 

 

 

2168

Adatszolgáltatás a közvetlen

Évenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő augusztus

364/2008/EK

Rendelet

tőkebefektetésekről, FATS R01, R29

 

 

hó és a tárgyévet követő

58/97/EK

Rendelet

 

 

 

második év január hó

716/2007/EK

Rendelet

 

 

 

 

747/2008/EK

Rendelet

 

 

 

 

834/2009/EK

Rendelet

2169

Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti

Negyedévenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 80

2223/96/EK

Rendelet

számlákhoz

 

 

nap

 

 

2191

Új építésű lakóingatlanok értékesítési ára és

AGY

Évente négyszeri

ingatlanértékesítéssel foglalkozó ingatlan

a tárgynegyedév harmadik

 

 

alapadatai

 

közvetítő irodák és egyéb gazdasági szervezetek

hónap 20.

 

 

2193

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli

AGY

Havonkénti

a Vám- és Pénzügyőrségnek történő részletes

a tárgyhót követő hó 15.

113/2010/EU

Rendelet

külkereskedelmi termékforgalomról

 

adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása

 

471/2009/EK

Rendelet

 

 

alól felmentett, kijelölt vállalkozások

 

92/2010/EU

Rendelet

2196

Külföldi állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

március 31. és október 30.

862/2007/EK

Rendelet

2197

TAJ számmal rendelkező külföldi állampolgárok

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

január 31.

862/2007/EK

Rendelet

adatai

 

 

 

 

 

2198

Havi jelentés a központi költségvetés

Havonként

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 10. nap

1221/2002/EK

Rendelet

kiadásainak és bevételeinek alakulásáról

 

 

 

264/2000/EK

Rendelet

2200

Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről

Negyedévenkénti

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

2010. május 5., június 10.,

2223/96/EK

Rendelet

 

 

 

augusztus 5., szeptember 10.,

479/2009/EK

Rendelet

 

 

 

november 5., december 10.,

 

 

 

 

 

2011. február 5., március 10.

 

 

2210

Jelentés a 2011. évi központi állami

AGY

Évenkénti

költségvetési fejezetgazda szervezetek

2011. március 16.

1608/2003/EK

Határozat

költségvetésben K+F célra tervezett és a 2010.

 

 

 

753/2004/EK

Rendelet

évi központi állami költségvetésből K+F célra

 

 

 

 

 

ténylegesen kifizetett összegekről

 

 

 

 

 

2212

Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti

Egyéb

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő 8,5. hónap,

2223/96/EK

Rendelet

számlákhoz

 

 

tárgyévet követő 15. hónap,

 

 

 

 

 

tárgyévet követő 20,5. hónap

 

 

2214

Biztosítók statisztikai mérlege

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 20.

 

 

 

 

 

munkanap

 

 

2215

Hitelintézeti fióktelepek felügyeleti mérlege és

Havonként

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyhót követő 25.

 

 

eredménykimutatása

 

 

munkanap

 

 

2218

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2011

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy

június 15.

1165/2008/EK

Rendelet

 

 

állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni

 

543/2009/EK

Rendelet

 

 

gazdaságok

 

 

 

2219

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2011

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy

december 15.

1165/2008/EK

Rendelet

 

 

állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni

 

138/2004/EK

Rendelet

 

 

gazdaságok

 

543/2009/EK

Rendelet

1. melléklet

 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 272. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére