• Tartalom

258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet

258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról

2013.05.22.

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szervezete, tagjai, feladatai és működése

1. §1 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Kormány döntési joggal rendelkező, szakmai véleményező és javaslattevő testülete.

2. § (1)2 A Bizottság 11 tagból áll. A tagokat elsősorban a tudomány, a művészeti élet, a kulturális örökségvédelmi, illetőleg a temetkezési szakmai szervezetek, valamint az érintett társadalmi szervezetek képviselőiből – a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Intézet) elnökének javaslatára – a miniszterelnök általános helyettese (a továbbiakban: miniszterelnök-helyettes) bízza meg.

(2) A Bizottság tagjainak megbízatása visszavonásig érvényes. A tisztség megszűnik a miniszterelnök-helyetteshez intézett írásbeli lemondással, illetve a bizottsági tag halálával.

(3) A Bizottság a tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, működési szabályzatát maga állapítja meg, amelyet – a miniszterelnök-helyettes előterjesztésében – a Kormány hagy jóvá.

(4) A Bizottság működési feltételeit a Miniszterelnökség biztosítja, külön soron elkülönített költségvetéssel.

(5) A Bizottság tagjait díjazás illeti meg.

(6)3 A Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat az Intézet látja el. Az Intézet elnöke a Bizottság üléseinek állandó meghívottja.

3. § (1) A Bizottság dönt:

a) temető, hősi temető, hősi temetési hely, temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési hely nemzeti sírkert (a továbbiakban: nemzeti sírkert) részeként történő meghatározásáról és nyilvántartásba vételéről,

b)4

c)5 egyes helyszínek nemzeti és történelmi emlékhellyé nyilvánítására irányuló kezdeményezésekről.

(2)6

(3) A Bizottság a társadalmat mélyen megrázó esemény esetén – a miniszterelnök-helyettes útján – javaslatot tesz a Kormánynak a nemzeti gyász kifejezésének módjára, formájára.

(3a)7 A Bizottság felett az e rendelet szerinti felügyeleti jogokat a miniszterelnök-helyettes gyakorolja.

(4)–(5)8

(6)9

(7)–(8)10

(9)11 Azonnali döntést igénylő ügyekben a Bizottság elnöke – az Intézet elnöke véleményének kikérése után – egyszemélyben dönt, amelyről a Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja.

(10)12 A Bizottságot a nemzeti emlékezet és kegyelet témakörét érintő kérdésekben az Intézet felé véleményezési és javaslattételi jogkör illeti meg.

4. §13 A Bizottság döntését határozati formában hozza meg.

4/A. §14

A titkárság

5–6. §15

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet.

2

A 2. § (1) bekezdése a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (6) bekezdését a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontját a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdés c) pontját a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (2) bekezdését a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (3a) bekezdését a 241/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § (4)–(5) bekezdését a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (6) bekezdését a 241/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (7)–(8) bekezdését a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (9) bekezdését a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § (10) bekezdését a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

15

Az 5–6. §-t a 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére