• Tartalom

266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet

266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet

az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.11.30.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Igazságügyi Hivatal központi hivatal. Az Igazságügyi Hivatalt az igazságügyért felelős miniszter irányítja.”

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket áldozatsegítési ügycsoportban az áldozatsegítésért felelős miniszter gyakorolja.”

3. § Az R. 1. § (2) bekezdésében a „közhatalmi” szövegrész helyébe a „központi” szöveg, 22. § (2) bekezdés b) pontjában „az igazságügyi és rendészeti miniszternek” szövegrész helyébe „az igazságügyért felelős miniszternek” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.

5. § Hatályát veszti

a) az R. 21. §-t megelőző, „Beosztási pótlék megállapítására jogosító szervezeti egységek meghatározása” alcíme és 21. §-a,

b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdés d) pontja.

6. § Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2010. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére