• Tartalom

27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.01.01.

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,

a 4. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,

az 5. alcím tekintetében a honvédelemről és a magyar honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 6. alcím tekintetében a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,

a 7. alcím tekintetében a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,

a 8. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 10. alcím tekintetében a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet módosítása

1. § A szabadalmi ügyvivő vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti a szabadalmi ügyvivő vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet 1. § (3) bekezdésében, 2. § (2) és (3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, valamint 12. § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi” szövegrész.

2. A Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló
16/1996. (III. 20.) IKM rendelet módosítása

3. § A Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ” szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 7. § (2) bekezdése.

3. A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosítása

5. § (1) A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésében az „az MSZH-ban” szövegrész helyébe a „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában” szöveg lép.

(2) A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 5. § (3) bekezdésében az „az MSZH” szövegrész helyébe a „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

4. A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal,
illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok,
valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
20/2002. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

6. § (1) A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ahhoz, hogy az európai szabadalom a Magyar Köztársaságban az Szt. 84/H. §-ában meghatározottak szerint hatályossá váljon, a következőket kell benyújtani:
a) arra vonatkozó utalást tartalmazó kérelmet, hogy az európai szabadalom igénypontjainak, illetve – szükség szerint – teljes szövegének fordítását az európai szabadalomnak a Magyar Köztársaságban való hatályossá válásához nyújtják be;
b) az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvű fordítását;
c) ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt, az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítását;
d) képviselet esetén annak igazolását.”

(2) Az R. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az európai szabadalom szövegéről készített fordításnak az igénypontok magyar nyelvű, valamint – ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt – a szabadalmi leírás és a rajzokon szereplő szöveg angol vagy magyar nyelvű fordítását kell tartalmaznia; ilyenkor a rajzokat akkor is be kell nyújtani, ha azokon magyarra vagy angolra fordítandó szöveg nincs.
(4) Az európai szabadalom igénypontjainak és azokon kívüli szövegének fordítását a 2. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak szerint kell elkészíteni, azzal az eltéréssel, hogy azt egy példányban kell benyújtani és a kivonattal kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazandók.”

7. § Az R. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelettel megállapított 11. § és 12. § rendelkezéseit azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.”

8. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalban” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

(2) Az R. 12. § (3) bekezdésében a „két azonos” szövegrész helyébe az „egy” szöveg lép.

9. § (1) Hatályát veszti az R. 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a)–b) pontjaiban, 12. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 12. § (3) bekezdésében a „magyar nyelvű” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 13. §-át megelőző alcímében, 14. §-át megelőző alcímében, 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 14. § (1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Szabadalmi” szövegrész.

5. A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet módosítása

10. § A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet 1. számú mellékletében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

6. A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet módosítása

11. § A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalban” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában” szöveg lép.

7. A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
18/2004. (IV. 28.) IM rendelet módosítása

12. § A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalban” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában” szöveg lép.

8. A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

13. § (1) A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 1. § (7) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

(2) A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 3. § (2) és (5) bekezdésében az „az MSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

9. A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 90/2007. (XI. 17.) GKM rendelet módosítása

14. § A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 90/2007. (XI. 17.) GKM rendelet mellékletének II. pontjában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

10. Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet módosítása

15. § (1) Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 1. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg, az „MSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

(2) Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az MSZH-nál” szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg lép.

(4) Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 3. § (3) bekezdésében az „Az MSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.

(5) Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg lép.

(6) Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 9. § (3) bekezdésében az „az MSZH-hoz” szövegrész helyébe az „a Hivatalhoz” szöveg lép.

(7) Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 9. § (3) bekezdésében az „az MSZH” szövegrészek helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

(8) Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 5. számú mellékletében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg, az „az MSZH” szövegrész helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

17. § Hatályát veszti az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2009. (VII. 30.) IRM rendelet.

1

A rendelet a 16. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére