• Tartalom

27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet

27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.
(2) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.
(3) Az Szt. 115/A. §-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.
(4) Tartós bentlakásos ellátás esetén – az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.”

2. § Az Ir. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás I. szakasza során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.”

3. § Az Ir. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el, egyben kitölti a 3. számú melléklet szerinti adatlapot.
(2) Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalma:
a) az előgondozás II. szakaszának időpontja,
b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja,
c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők.
(3) Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a (2) bekezdésben foglaltak szerint.
(4) Szociális intézményi áthelyezés vagy egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb intézményből történő átkerülés esetén vagy ha az átmeneti intézményben a férőhelyet azonnal elfoglalhatja az igénybe vevő, az előgondozás I. és II. szakaszának feladatai egyazon alkalommal is teljesíthetőek.”

4. § Az Ir. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Amennyiben a soron kívüli elhelyezési igény megalapozott, – az igény teljesítése esetén – az előgondozás I. és II. szakaszának feladatai egyszerre is teljesíthetőek.”

5. § Az Ir. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról.
(2) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.
(3) Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
(4) Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet biztosítani, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.”

6. § Az Ir. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított,
a) nappali ellátás esetén a demencia kórképet megállapító,
b) bentlakásos intézményi ellátás esetén a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító
szakvéleményt.”

7. § (1) Az Ir. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását vagy annak hiányát rögzíti az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartásban.”

(2) Az Ir. 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a szociális rászorultság határozott ideig áll fenn, a határozott idő leteltét követő 60 napig a felülvizsgálat alatt álló személy számára továbbra is a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani az ellátást. Ha az igénybe vevő
a) a határozott idő leteltétől számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá a határozott idő leteltére visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni,
b) a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a határozott idő leteltére visszamenő hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni.”

8. § Az Ir. 22/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Szt. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. § szerinti jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot.
(2) A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt. 115. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza.”

9. § Az Ir. 23. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2011. január 1-jén folyamatban lévő kérelmekre e rendelet 2010. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.”

10. § (1) Az Ir. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ir. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ir. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11. § Az Ir.

a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „1. számú melléklet „B” fejezetében foglalt” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolásban foglalt” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „elhelyezésre irányuló kérelem egy példányát” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet szerinti adatlapokat” szöveg,

c) 22. § (5) bekezdésében az „A nyilatkozat átadásával egyidejűleg a szociálisan nem rászorult igénylőt” szövegrész helyébe az „A szociálisan nem rászorult igénylőt írásban” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az Ir.

a) 6. § (1) bekezdésében az „az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül” szövegrész,

13. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

I.
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)
Név (születési név):     
Születési hely, idő:     
Lakóhely:     
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:     

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén
(házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni):

1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:

önellátásra képes □ részben képes □ segítséggel képes □

1.2. szenved-e krónikus betegségben:

1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:

1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:

1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e: □

1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül: □

1.7. egyéb megjegyzések:

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

indokolt nem indokolt

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén

3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):

3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):

3.3. prognózis (várható állapotváltozás):

3.4. ápolási-gondozási igények:

3.5. speciális diétára szorul-e:

3.6. szenvedélybetegségben szenved-e:

3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:

3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke):

3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e:

3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre:

4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)
II.
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név:     
Születési név:     
Anyja neve:     
Születési hely, idő:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni):     
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni,
nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

Egyéb jövedelem

 

Összes jövedelem

 

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:
(kizárólag kiskorú kérelmező esetén szükséges kitölteni)


A család létszáma: ................ fő

Munkaviszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, szellemi
és más önálló
tevékenységből
származó

Táppénz,
gyermek-
gondozási
támogatások

Önkormányzat és
munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás
és egyéb
nyugdíj-
szerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jöve-
delem

Az ellátást igénybe vevő kiskorú

 

 

 

 

 

 

A közeli hozzátartozók neve, születési ideje

Rokoni kapcsolat

 

 

 

 

 

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

 

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához
Dátum:………………………..
………………………………………….
az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása
III.
VAGYONNYILATKOZAT
(tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén
kell kitölteni)
1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok:
Név:     
Születési név:     
Anyja neve:     
Születési hely, idő:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni):     
A nyilatkozó vagyona:
2. Pénzvagyon
1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege:     Ft
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is:     Ft
A számlavezető pénzintézet neve, címe:     
3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg:     Ft
A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe:     
Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a „3. Ingatlanvagyon” pontot nem kell kitölteni!
3. Ingatlanvagyon
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe:     
helyrajzi száma:     , a lakás alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe:     
helyrajzi száma: …………, az üdülő alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ................................ címe:     
helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
4. Termőföldtulajdon megnevezése: ................................. címe:     
helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe     
helyrajzi száma: ……......, alapterülete .......... m2, tulajdoni hányad ........, az átruházás ideje ........... év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:
A kapcsolódó ingatlan megnevezése .......................... címe:     
helyrajzi száma: ……………
A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti □, használati □, földhasználati □, lakáshasználati □, haszonbérleti □, bérleti □, jelzálogjog □, egyéb □.
Ingatlan becsült forgalmi értéke: ………………………Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Dátum:………………………..
………………………………………….
az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása
Megjegyzés:
Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez
I.    Személyi adatok
Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni.
Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
II.    Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.
A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
III.    Jövedelem típusai
1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
5.    Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni.
A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.

2. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

ELŐGONDOZÁSI ADATLAP I.
1.     Felvétel helye, ideje:
2.     Az ellátást igénybe vevő adatai:
a)     név:
b)     lakcím:
c)     családi helyzete:
d)     családi állapota:
e)     iskolai végzettsége*:
f)     foglalkozása*:
3.     Lakáskörülményre vonatkozó adatok:
a)     lakás tulajdoni jellege*:
b)     lakókörnyezet minősége:
c)     lakás állapota:
4.     Családi körülményekre vonatkozó adatok:
a)     legközelebbi hozzátartozói (elérhetőség, cím, telefonszám):
b)     közös háztartásban élő gondoskodásra szoruló hozzátartozó*:
5.     Szociális helyzetére vonatkozó adatok:
Részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül:
a)     nappali ellátásban,
b)     étkeztetésben,
c)     házi segítségnyújtásban,
d)     jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban,
e)     otthonápolásban,
f)     támogató szolgáltatásban,
g)     családsegítésben,
h)     pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,
i)     szenvedélybetegek közösségi ellátásában,
j)     pénzbeli vagy természetbeni szociális segélyben,
k)     átmeneti otthoni elhelyezésben.
6.     Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:
a)     mozgásképesség:
b)     érzelmi állapot:
c)     segédeszköz használata:
d)     szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):
e)     magatartás, kommunikációs készség:
7.     Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e:
a)     ha igen, gondnok neve, címe:
b)     milyen gondnokság (kizáró, korlátozó, ideiglenes, végleges):
8.     A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szólórendeletben előírt kapcsolatfelvétel ideje, módja*:
a)     a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel:
b)     települési önkormányzattal:
c)     háziorvossal, kezelőorvossal:
d)     gyámhivatallal:
e)     törvényes képviselővel, hozzátartozóval:
9.     Az előgondozást végző személy összegző véleménye:
a)     elhelyezés sürgősségére vonatkozó indok:
b)     javasolható-e az intézményi felvétel:
c)     amennyiben nem, ennek oka:
d)     más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése:
e)     ennek oka:
10.     Egyéb megjegyzések az igénybe vevővel kapcsolatban:
Az előgondozást végző személy neve, aláírása:
____________________
* nem kötelező kitölteni

3. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

ELŐGONDOZÁSI ADATLAP II.
1.    Felvétel helye, ideje:
2.    Az ellátást igénybe vevő neve, lakcíme:
3.    Beköltözéséhez segítség szükséges-e:
ha igen, milyen típusú:
4.    Milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor:
5.    Az igénybe vevőnek a beköltözés időpontjára vonatkozó nyilatkozata:
6.    Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés:
7.    Milyen segítségnyújtást igényel az intézményben:
8.    Elhelyezéssel kapcsolatos kérése:
9.    Életvitele, jellemző szokásai*:
10.    Szabadidő eltöltésének módja*:
11.    Kapcsolatteremtő képessége:
12.    Látogatók várható száma, látogatás gyakorisága:
13.    Saját ruházattal rendelkezik-e:
14.    Esetleges eltávozásra vonatkozó igénye:
15.    Hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény*:
16.    Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés:
Az előgondozást végző személy neve, aláírása:
____________________
* nem kötelező kitölteni
1

A rendelet a 13. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére