• Tartalom

277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.12.16.

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott köztisztviselőkre megfelelően kell alkalmazni a 3. számú melléklet képesítési előírásait, amennyiben a 2. számú melléklet nem tartalmaz rájuk vonatkozóan képesítési előírást.”

2. § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a, 2. § (1) bekezdése, valamint a 4. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

4. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. számú mellékletének 62. pontja bevezető szövegrészében az „és lobbitevékenységgel” szöveg, valamint a „Lobbitevékenységgel összefüggő feladatkör: Lobbihatósági (szak)ügyintéző: jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles közigazgatási szakértő vagy főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.” szöveg.

5. § E rendelet hatálybalépésekor2 közszolgálati jogviszonyban állót továbbra is képesítettnek kell tekinteni, ha a rendelet hatálybalépését megelőzően az R. alapján a képesítési követelményeknek megfelelt, azonban a rendelet változása folytán már nem minősülne képesítettnek.

1. melléklet a 277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú mellékletének I. pontja a következő 19. ponttal egészül ki:
„19. Jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör
Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök:
Jogi segítségnyújtási feladatkör:
Vezetői munkakört betöltők: jogász szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség.
Áldozatsegítési feladatkör:
Vezetői munkakört betöltők: jogász szakképzettség.
Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség.
Pártfogó felügyelői feladatkör:
Vezetői munkakört betöltők: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás; főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett – így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés – szakképzettség.
Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Egyéb vezetői munkakört betöltők: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.”

2. melléklet a 277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének 62. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel, pártfogó felügyelettel és lobbitevékenységgel összefüggő feladatkör
Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök:
Kárpótlással összefüggő feladatkör:
Vezetői munkakört betöltők: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Kárpótlási szakügyintéző, árverési szakügyintéző, nemzeti gondozási szakügyintéző: jogász vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendvédelmi felsőoktatásban szerzett főiskolai szintű igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási feladatkör:
Vezetői munkakört betöltők: jogász szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség.
Áldozatsegítési feladatkör:
Vezetői munkakört betöltők: jogász szakképzettség.
Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség.
Pártfogó felügyelői feladatkör:
Vezetői munkakört betöltők: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás; főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett – így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés – szakképzettség.
Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Lobbitevékenységgel összefüggő feladatkör:
Lobbihatósági (szak)ügyintéző: jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles közigazgatási szakértő vagy főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.
Egyéb vezetői munkakört betöltők: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.”
2. Az R. 3. számú mellékletének 92. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„92. Munkavédelmi és munkaügyi igazgatási és hatósági feladatkör
I. besorolási osztályban
Munkavédelmi felügyelőség vezetője, munkavédelmi felügyelő, munkavédelem központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetője és érdemi ügyintéző munkatársai: munkahigiénés és/vagy foglalkozás-orvostan, közegészségtan-járvány, népegészségtan szakképesítésű szakorvos szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség a következő területeken és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés: jogász; szociológus, statisztikus, természettudományi-, agrár-, műszaki-, biztonságtechnikai mérnök szakon szerzett szakképzettség; államigazgatási szakképzettség; egészségügyi felsőoktatásban szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelői szakképesítés; egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőri szakirányán szerzett vagy népegészségügyi mesterszakon szerzett szakképzettség.
Munkaügyi felügyelőség vezetője, munkaügyi felügyelő, munkaügy központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetője és érdemi ügyintéző munkatársai: jogász, egyetemi szintű humánszervező; statisztikus, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, gazdasági mérnöki szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási, munkaügyi kapcsolatok végzettség, rendvédelmi felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező szakképzettség; egyéb felsőfokú végzettség és munkaügyi felügyelő, felsőfokú munkaügyi, személyügyi szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség.”
1

A rendelet a 3. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

2

A hatálybalépés időpontja: 2010. december 16.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére