• Tartalom

2010. évi III. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról1

2010.02.22.

1. § A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény a következő alcímmel és 73/A. §-sal egészül ki:

„Nem teljesítési bírság
73/A. § (1) A közvetlen támogatási rendszer keretében közösségi jogi aktus felhatalmazása alapján egyes, jogszabályban meghatározott szerkezetátalakítási intézkedésekben való részvétel feltétele az ügyfél kötelezettség vállalása, hogy a jogszabályban meghatározottak szerinti mértékben élőmunka ráfordítást biztosítson.
(2) Az (1) bekezdésben vállalt kötelezettség megszegése esetén az ügyfelet – a (3)–(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a mulasztással arányos nem teljesítési bírsággal kell sújtani. A bírság mértékének megállapításánál jogszabályban meghatározottak szerint munkaóránként legfeljebb 4,5 eurónak megfelelő forintösszeg vehető figyelembe. Az átváltásra a közösségi forrásból nyújtandó támogatásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A nem teljesítési bírság kiszabásánál a 71. § (5) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(4) A nem teljesítési bírság mértéke hivatalból vagy kérelemre a jogszabályban meghatározottak szerint mérsékelhető, illetőleg kiszabása mellőzhető, ha az ügyfél mulasztását elháríthatatlan külső ok idézte elő és e körülmény fennállását a jogszabályban meghatározottak szerint igazolta.
(5) A nem teljesítési bírság megállapítása nem érinti a késedelmi pótlékfizetési kötelezettséget.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba és a kihirdetését követő negyvenhatodik napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. január 8. A törvény a 2. § alapján hatályát vesztette 2010. február 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére