• Tartalom

30/2010. (V. 12.) IRM rendelet

30/2010. (V. 12.) IRM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet módosításáról1

2010.05.27.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. §, és a 4. § (2) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), b) d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 3. § (1)–(3) bekezdése tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e), g), h) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) „(A Kjt. 22. és 54. §-ához)” alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott az 1–3. mellékletben felsorolt olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehető a jogi szakvizsga, a mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, az okleveles könyvvizsgálói képesítés, az adó- vagy társadalombiztosítási ügyintéző (tanácsadói) képesítés, doktori fokozat (Doctor of Philosophy, Doctor of Liberal Arts), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított, vagy elismert, tudományos fokozat és azzal a közalkalmazott rendelkezik.”

2. § Az R. „(A Kjt. 61. § és 20/A. §-ához)” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól felmentés akkor adható, ha
a) az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy
b) nincs olyan – a képesítési előírásoknak megfelelő – személy, aki az adott munkakörben kinevezhető lenne.
(2) A közalkalmazott kinevezési okmányában fel kell tüntetni az (1) bekezdés szerinti felmentés időtartamát.
(3) A munkáltató a képesítési követelmények alól véglegesen mentesítheti
a) a határozott időre kinevezett közalkalmazottat;
b) az 50. életévét betöltött és a munkakörében legalább tizenöt év gyakorlattal rendelkező, határozatlan időre kinevezett közalkalmazottat.”

3. § (1) A R 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „kizárólagos” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 5/A. §-a.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és 2015. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A rendelet 4. § (2) bekezdése 2012. december 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 30/2010. (V. 12.) IRM rendelethez

1. Az „A) A Rendőrség szerveinél, az RSZVSZ-nél, a BÁHBÁ-nál, az IRM NOPVK-nál a közalkalmazottak által ellátható egyes beosztások, munkakörök megnevezése, fizetési osztálya, valamint a vezetői pótlék mértéke” címet követő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Munkakör megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3

1. Magasabb vezetői beosztások, munkakörök:

4

1.1 Igazgató (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

5

1.2 Igazgatóhelyettes (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

6

1.3 Főosztályvezető (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

7

1.4 Főosztályvezető-helyettes
(Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

225%

8

1.5 Igazgató (BÁHBÁ)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

9

2. Vezetői beosztások, munkakörök:

10

2.1 Osztályvezető (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

11

2.2 Osztályvezető-helyettes (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

12

2.3 Osztályvezető-helyettes
(IRM NOPVK)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

13

2.4 Gazdasági osztályvezető
(BÁHBÁ)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

14

3. Ügyintézői munkakörök

15

3.1 Állatorvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

16

3.2 Anyagkönyvelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

17

3.3 Bér- és társadalombiztosítási
ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

18

3.4 Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

19

3.5 Előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

20

3.6 Energetikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

21

3.7 Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

22

3.8 Főenergetikus

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

23

3.9 Főkönyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

24

3.10 Főmérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

25

3.11 Főpénztáros

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

26

3.12 Főrevizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

27

3.13 Gondnokságvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

28

3.14 Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

29

3.15 Kiemelt főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

30

3.16 Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

31

3.17 Mérnök (a szakterületre utaló
megnevezéssel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

32

3.18 Műszaki ellenőr

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

33

3.19 Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

34

3.20 Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

35

3.21 Revizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

36

3.22 Oktatásszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

37

3.23 Segédhivatal-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

38

3.24 Sokszorosító- és
leíróiroda-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

39

3.25 Statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

40

3.26 Számfejtő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

41

3.27 Számítástechnikai programozó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

42

3.28 Számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

43

3.29 Számítógép-hálózat
üzemeltető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

44

3.30 Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

45

3.31 Személyzeti-munkaügyi
főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

46

3.32 Szociális munkás

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

47

3.33 Szoftverfejlesztő, informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

48

3.34 Tréner

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

49

4. Ügyviteli munkakörök

50

4.1. A Rendőrség szerveinél, az RSZVSZ-nél, az IRM NOPVK-nál az ügyviteli munkakörök nem kötelezettek
pályáztatásra

51

4.1.1 Adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

52

4.1.2 Anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

53

4.1.3 Gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

54

4.1.4 Hírforgalmazó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

55

4.1.5 Nyilvántartó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

4.1.6 Operátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

57

4.1.7 Segédelőadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

58

4.1.8 Személyzeti-munkaügyi
nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

59

4.1.9 Terminálkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

60

4.1.10 Titkárnő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

61

4.1.11 Több munkafolyamatot ellátó
ügyviteli alkalmazott

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

62

4.1.12 Ügykezelésvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

63

4.1.13 Ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

64

5. Fizikai munkakörök

65

5.1 A Rendőrség szerveinél, az IRM NOPVK-nál, a BÁHBÁ-nál a fizikai munkakörök nem kötelezettek
pályáztatásra

66

5.1.1 Autófényező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

67

5.1.2 Autószerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

68

5.1.3 Autóvillamossági-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

69

5.1.4 Asztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

70

5.1.5 Állatgondozó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

5.1.6 Beosztott szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

72

5.1.7 Beszerző

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

73

5.1.8 Betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

5.1.9 Burkoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

75

5.1.10 Büfés

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

76

5.1.11 Büfévezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

77

5.1.12 Cukrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

78

5.1.13 Csomagolási szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

79

5.1.14 Eligazító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

5.1.15 Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

81

5.1.16 Esztergályos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

82

5.1.17 Éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

5.1.18 Étteremvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

84

5.1.19 Fegyveres biztonsági őr

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

85

5.1.20 Felszolgáló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

86

5.1.21 Festő-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

87

5.1.22 Fényképész

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

88

5.1.23 Fodrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

89

5.1.24 Fűtésszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

90

5.1.25 Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

91

5.1.26 Gazdaasszony

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

92

5.1.27 Gazdaságvezető (főkertész)

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

93

5.1.28 Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

94

5.1.29 Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

95

5.1.30 Gondnok

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

96

5.1.31 Helikopter-főszerelő

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

97

5.1.32 Helikopterszerelő

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

98

5.1.33 Híradástechnikai szerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

99

5.1.34 Indító

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

100

5.1.35 Kapus, portás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

5.1.36 Karosszéria-lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

102

5.1.37 Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

103

5.1.38 Kárpitos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

104

5.1.39 Kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

105

5.1.40 Készültségi ügyeletes

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

106

5.1.41 Kézbesítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

5.1.42 Kocsimosó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

5.1.43 Konyhalány, mosogató

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

5.1.44 Konyhamészáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

110

5.1.45 Konyhafőnök, konyhavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

111

5.1.46 Kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

112

5.1.47 Laboráns

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

113

5.1.48 Lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

114

5.1.49 Liftkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

5.1.50 Mosodavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

116

5.1.51 Műhelyvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

117

5.1.52 Műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

118

5.1.53 Önálló szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

119

5.1.54 Raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

120

5.1.55 Raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

121

5.1.56 Raktárvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

122

5.1.57 Részlegvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

123

5.1.58 Részlegvezető szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

124

5.1.59 Segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

5.1.60 Sokszorosító

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

126

5.1.61 Szabó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

127

5.1.62 Szállítómunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

5.1.63 Szobalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

5.1.64 Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

5.1.65 Technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

131

5.1.66 Telefonközpont-kezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

5.1.67 Úszómester

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

5.1.68 Vezetőtechnikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

134

5.1.69 Villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

135

5.1.70 Vízijármű-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

136

5.1.71 Vízvezeték-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 30/2010. (V. 12.) IRM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezetnél közalkalmazottak által ellátható egyes beosztások,
munkakörök megnevezése, fizetési osztálya
A) Általános munkaköri megnevezések

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Munkakör megnevezése

Fizetési osztály

Veze-
tői pótlék
%-a

További büntetésvégrehajtási képesítési követelmény

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

alap-
fokú

közép-
fokú

felső-
fokú

3

1. Vezetői munkakörök:

4

1.1 Pályáztatásra kötelezett

5

1.1.1 Osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

6

1.1.2 Főosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

7

2. Beosztotti munkakörök:

8

2.1 Pályáztatásra kötelezett

9

2.1.1 Csoportvezető*

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

*

10

2.1.2 Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2.2 Pályáztatásra nem kötelezett

12

2.2.1 Belső ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

13

2.2.2 Beszerző

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2.2.3 Büfés

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2.2.4 Energetikai vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

16

2.2.5 Ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

*

17

2.2.6 Előadó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

18

2.2.7 Előadó (gyors- és gépíró)

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

2.2.8 Felszolgáló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2.2.9 Fotóriporter

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

21

2.2.10 Főelőadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

22

2.2.11 Főkönyvelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

23

2.2.12 Főreferens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

24

2.2.13 Referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

25

2.2.14 Főszakács

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

2.2.15 Főtanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

*

27

2.2.16 Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

28

2.2.17 Gondnok

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

2.2.18 Gépjárműműhely-vezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

30

2.2.19 Gépjárműszerelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

31

2.2.20 Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

*

32

2.2.21 Kazánházvezető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

33

2.2.22 Kazánkezelő

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

34

2.2.23 Konyhalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

2.2.24 Környezetvédelmi vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

36

2.2.25 Lelkész

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

*

37

2.2.26 Munkavédelmi vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

38

2.2.27 Műszerész

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

39

2.2.28 Oktatásszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

40

2.2.29 Osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

41

2.2.30 Szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

42

2.2.31 Szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

43

2.2.32 Szerkesztő,
olvasószerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

*

44

2.2.33 Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2.2.34 Tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

*

46

2.2.35 Tanfolyamszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

*

47

2.2.36 Technikus

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

48

2.2.37 Telefonközpont-kezelő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

2.2.38 Tűzvédelmi vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

*

50

2.2.39 Újságíró

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

51

2.2.40 Ügykezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

2.2.41 Vezető technikus

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

* Azon munkakörök, melyek nem tartoznak a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendeletben meghatározott szolgálati tevékenységek közé.

3. melléklet a 30/2010. (V. 12.) IRM rendelethez

Az „A) A BSZKI-nál közalkalmazottak által ellátható egyes beosztások, munkakörök megnevezése, fizetési osztálya, valamint a vezetői pótlék mértéke” alcímet követő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Munkakör megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3

1. Magasabb vezetői beosztások, munkakörök:

4

1.1 Főigazgató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

5

1.2 Főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

250%

6

1.3 Főszerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

7

1.4 Főszerkesztő-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

8

2. Vezetői beosztások:

9

2.1 Osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

10

2.2 Osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

11

3. Ügyintézői munkakörök:

12

3.1 Pályáztatásra kötelezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3.1.1. Bér- és társadalombiztosítási
ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

14

3.1.2 Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

15

3.1.3 Daktiloszkópus előadó

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

16

3.1.4 Előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

17

3.1.5 Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

18

3.1.6 Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

19

3.1.7 Olvasószerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

20

3.1.8 Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

21

3.1.9 Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

22

3.1.10 Segédhivatal-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

23

3.1.11 Számfejtő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

24

3.1.12 Számítástechnikai
programozó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

25

3.1.13 Számítógép-hálózat
üzemeltető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

26

3.1.14 Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

27

3.1.15 Személyzeti-munkaügyi
főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

28

3.1.16 Szerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

29

3.1.17 Szoftverfejlesztő, informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

30

3.1.18 Tördelő és képszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

31

3.1.19 Tördelő szerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

32

3.2 Pályáztatásra nem kötelezett

33

3.2.1 Szakértő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

34

4. Ügyviteli munkakörök:

35

4.1 Adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

36

4.2 Gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

37

4.3 Operátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

38

4.4 Titkárnő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

39

4.5 Több munkafolyamatot ellátó
ügyviteli alkalmazott

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

40

4.6 Ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

41

5. Fizikai munkakörök:

42

5.1 Asszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

43

5.2 Szakasszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

44

5.3 Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

45

5.4 Fényképész

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

46

5.5 Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

47

5.6 Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

48

5.7 Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

49

5.8 Kiemelt főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

50

5.9 Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

5.10 Technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

52

5.11 Vezetőtechnikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

4. melléklet a 30/2010. (V. 12.) IRM rendelethez

1. A rendőrség szerveinél, az RSZVSZ-nél, valamint az NOPVK-nál foglalkoztatott közalkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlók:
1.1. Országos rendőrfőkapitány
1.2. ORFK Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója
1.3. ORFK Rendészeti Főigazgatóság főigazgatója
1.4. ORFK Gazdasági Főigazgatóság főigazgatója
1.5. Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója
1.6. Készenléti Rendőrség parancsnoka
1.7. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója
1.8. Köztársasági Őrezred parancsnoka
1.9. ORFK Oktatási Igazgatóság igazgatója
1.10. Budapesti és megyei rendőrfőkapitány
1.11. Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata vezetője
1.12. Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ főigazgatója
1

A rendelet az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére