• Tartalom

32/2010. (XI. 25.) VM rendelet

a vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról1

2010.11.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A támogatás célja

1. § E rendelet alapján az e rendeletben meghatározott állattartó, mezőgazdasági termelő, valamint élelmiszer-feldolgozó a 2010. évben vörösiszap-ömlés miatt elszenvedett kára enyhítése érdekében, valamint a 2011. évi gazdálkodási tevékenységét érintő korlátozás miatt jövedelempótló támogatást vehet igénybe.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. jövedelempótló támogatás: a vörösiszap-ömlés által okozott terméskiesés vagy termeléskiesés következtében lecsökkent bevétel kompenzálását szolgáló egyszeri vissza nem térítendő támogatás;

2. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti vállalkozás;

3. vörösiszap-ömlés: a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. által Ajka térségében működtetett zagytározó 2010. október 4-én bekövetkezett meghibásodásából keletkezett környezeti katasztrófa, amelynek során erősen lúgos kémhatású vegyianyag öntötte el a Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Apácatorna, Boba, Kamond, Karakó, Kemenesmagasi, Kemenespálfa, Kisberzseny, Marcalgergelyi, Mersevát, Nemeskeresztúr, Somlójenő, Szergény, Tüskevár, Veszprémgalsa, Vinár és Zalaszegvár térségében lévő termőföldek egy részét, kárt okozott az élővilágban, épületekben és termelő-berendezésekben, valamint állatállományban.

3. A támogatás jellege

3. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott, 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás a pénzügyi- és gazdasági válság kapcsán mezőgazdasági termelő vállalkozások részére a központi költségvetésből nyújtandó átmeneti állami támogatás igénybevételének eljárási szabályairól szóló 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 4. pontja szerinti átmeneti állami támogatásnak minősül, kivéve az e rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti esetet.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott, 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 23/A. §-a szerinti átmeneti állami támogatásnak minősül, kivéve az e rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetet.

(3) A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti állami támogatás nyújtása során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az R. 4. § (2)–(4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(4) A 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti állami támogatás nyújtása során az MVH a Korm. rendelet 23/A. § (8)–(10) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § E rendelet szerinti támogatás igénybevételére jogosult:

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint regisztrált, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Apácatorna, Boba, Kamond, Karakó, Kemenesmagasi, Kemenespálfa, Kisberzseny, Marcalgergelyi, Mersevát, Nemeskeresztúr, Somlójenő, Szergény, Tüskevár, Veszprémgalsa, Vinár és Zalaszegvár település közigazgatási határán belül haszonállat-tartási tevékenységet folytat, és az állatállományban a vörösiszap-ömlés következtében elhullás következett be (a továbbiakban: állattartó),

b) a Tv. szerint regisztrált, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek vagy amelynek a használatában Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Apácatorna, Boba, Kamond, Karakó, Kemenesmagasi, Kemenespálfa, Kisberzseny, Marcalgergelyi, Mersevát, Nemeskeresztúr, Somlójenő, Szergény, Tüskevár, Veszprémgalsa, Vinár és Zalaszegvár település közigazgatási határán belül olyan termőföld van, amely a vörösiszap-ömlés következtében elszennyeződött (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő),

c) a Tv. szerint regisztrált természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Apácatorna, Boba, Kamond, Karakó, Kemenesmagasi, Kemenespálfa, Kisberzseny, Marcalgergelyi, Mersevát, Nemeskeresztúr, Somlójenő, Szergény, Tüskevár, Veszprémgalsa, Vinár és Zalaszegvár település közigazgatási határán belül olyan mezőgazdasági termékfeldolgozó üzemet működtet, amely a vörösiszap-ömlés következtében kárt szenvedett és a termelő berendezések, vagy azok egy része a további termelésre alkalmatlanná vált (a továbbiakban: élelmiszer-feldolgozó) (a továbbiakban együtt: termelő).

5. § A 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelmet az a termelő nyújthatja be, aki:

a) a vörösiszap-ömlés miatt keletkezett kárát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál (a továbbiakban: MgSzH) bejelentette;

b) nyilatkozik a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtását megelőzően igényelt, az R. és a Korm. rendelet hatálya alá tartozó átmeneti állami támogatások összegéről;

c) nyilatkozik a 2008. január 1. és a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelme benyújtásának időpontja közötti időszakban igényelt valamennyi, a mezőgazdasági „de minimis”, illetve általános „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó támogatások összegéről;

d) nyilatkozik arról, hogy azon termőterületeket, amelyek vonatkozásában e rendelet alapján támogatást igényelt, élelmiszer- és takarmány-termelési célra a 2011. évben nem veszi igénybe;

e) nyilatkozik arról, hogy:

ea) a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

eb) a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása nem áll fenn, kivéve azokat, amelyek tekintetében az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

ec) 2008. július 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

5. Támogatási kérelem

6. § (1) A termelő az e rendelet szerinti támogatási kérelmét 2010. december 1. és december 8. között nyújthatja be az MVH-hoz a 2. melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon. A támogatási kérelemhez csatolni kell a 4. § c) pontja szerinti élelmiszer-feldolgozó esetében a károkról készült hivatalos, az adott objektum biztosítására szerződött biztosító intézet által is elfogadott kárbecslői jegyzőkönyv másolatát.

(2) Az eljárás során hiánypótlásra, illetve az eljárás felfüggesztésére nincs lehetőség, a hiányosan benyújtott kérelmeket az MVH elutasítja.

(3) Az MgSzH az e rendeletben foglaltak alapján a kárbejelentésről és a kár mértékéről hatósági bizonyítványt állít ki, amelyet egyidejűleg megküld az MVH részére is.

6. A támogatás mértéke

7. § (1) A támogatás mértékét az 1. melléklet tartalmazza, amelynek összege:

a) az állattartó és a mezőgazdasági termelő esetében az R. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem haladhatja meg a tizenöt ezer eurónak megfelelő forintösszegnek a 2008. január 1-je és e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása közötti időszakban igényelt, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági „de minimis” rendelet) alapján nyújtott támogatások összegével csökkentett összegét,

b) az élelmiszer-feldolgozó esetében a Korm. rendelet 23/A. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszegnek a 2008. január 1-je és e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása közötti időszakban igényelt, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) alapján nyújtott támogatások összegével csökkentett összegét.

(2) Az MVH a támogatási jogosultságot, valamint a támogatás összegét az (1) bekezdés és a 4. és 5. §-ban meghatározott feltételek, valamint az MgSzH által kiállított hatósági bizonyítvány figyelembevételével állapítja meg.

(3) Amennyiben a támogatási kérelemben igényelt támogatás összegével az igénylő túllépné az (1) bekezdésben meghatározott maximális mértéket, úgy a támogatási kérelemben feltüntetett igénynek a támogatási keretet meghaladó részét az MVH elutasítja.

(4) Az MVH a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.

(5) Azon kérelmek esetében, amelyeknél a támogatásról szóló határozatot az MVH 2010. december 31-éig nem adta ki, a kifizetések legmagasabb összege:

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási összegek tekintetében a mezőgazdasági „de minimis” rendeletben meghatározott legfeljebb hétezer ötszáz eurónak megfelelő forintösszeg és a 2008. január 1-jét követően felvett mezőgazdasági célú de minimis támogatások összegének különbözete lehet, és a támogatást mezőgazdasági „de minimis” támogatásnak kell tekinteni;

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási összegek tekintetében az általános „de minimis” rendeletben meghatározott legfeljebb kétszáz ezer eurónak megfelelő forintösszeg és a 2008. január 1-jét követően felvett általános de minimis támogatások összegének különbözete lehet, és a támogatást általános „de minimis” támogatásnak kell tekinteni.

8. § (1) Az e rendeletben foglalt támogatási intézkedések finanszírozására 350 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre, amelyből 200 millió Ft az állattartók és a mezőgazdasági termelők, 150 millió Ft pedig az élelmiszer-feldolgozók részére elkülönített alkeret.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti alkeretek egyikén maradvány keletkezne, úgy az az agrárpolitikáért felelős miniszter döntése alapján a másik alkerethez átcsoportosítható.

(3) Amennyiben az összes támogatási kérelemben foglalt és az MVH által jóváhagyott támogatás összege az (1) bekezdés szerinti alkeretösszeget meghaladja, úgy minden támogatási kérelem jóváhagyott összegét az adott alkereten belül arányosan csökkenteni kell.

(4) A támogatás forrása a 20/5/8/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat. A kifizetések a 10032000-01220191-51200002 számú előirányzat felhasználási keretszámláról történnek.

9. § Az MVH-nak az R. 4. § (6) bekezdésében és a Korm. rendelet 23/E. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásában és beszámolójában szereplő támogatási összegek euróra történő átszámításakor a 2010. december 1. napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

7. Ellenőrzések

10. § A támogatáshoz kapcsolódó adminisztratív, illetve helyszíni utóellenőrzéseket az MVH a támogatási kérelem benyújtását követő év végéig végezhet.

8. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 32/2010. (XI. 25.) VM rendelethez

Normatív támogatási összegek a jövedelempótló támogatás kiszámításához
1.    Jövedelempótló támogatás a növénytermesztő ágazatban

 

A jövedelempótló támogatás tárgya

A vörösiszap-elöntéssel károsodott terület
egységére vonatkozó jövedelempótló
támogatás összege (Ft/ha)

 

A 2010. évben lábon álló (be nem takarított) termények (kukorica, silókukorica, silócirok, napraforgó) utáni támogatás

300 000

 

A 2010. évben elpusztult dísznövény, fenyőfa utáni támogatás

2 000 000

 

A 2011. évben hasznosíthatatlan, (pihentetett) terület után

 

 

Kaszáló, rét, legelő

50 000

 

szántóföld

60 000

 

fenyőültetvény

1 000 000

 

dísznövényültetvény

1 000 000

 

gyümölcsültetvény

600 000

 

Magfű-termőterület

200 000

2.    Jövedelempótló támogatás az állattartó ágazatban

 

A jövedelempótló támogatás tárgya

A vörösiszap-elöntéssel károsodott területen
elhullott állategységére vonatkozó
jövedelempótló támogatás összege a 2010.
és 2011. évi jövedelemkiesés után (Ft/db)

 

elhullott ló

250 000

 

elhullott szarvasmarha

100 000

 

elhullott juh

50 000

 

elhullott sertés

40 000

 

elhullott baromfi

1 000

 

elhullott nyúl

1 000

 

elpusztult méhcsalád

15 000

3.    Jövedelempótló támogatás az élelmiszer-feldolgozó ágazatban *

 

A jövedelempótló támogatás tárgya

A vörösiszap-elöntéssel károsodott területen az élelmiszer-feldolgozó berendezésekben keletkezett károk miatti termeléskiesés utáni jövedelempótló támogatás összege (Ft)

 

A termelő-berendezésekben és készáru-készletekben keletkezett károk utáni jövedelempótló támogatás

A hivatalos kárbecslő által megállapított kárérték és a biztosító által kifizetett/kifizetni szándékozott kártérítés különbözete 500 ezer eurót meg nem haladó részének 100%-a.**

 * A támogatási kérelemhez a hivatalos kárbecslő jegyzőkönyvének másolatát is mellékelni kell.
** Az összeg megállapításánál a 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet 9. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. melléklet a 32/2010. (XI. 25.) VM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma
1. A termelő azonosító adatai.
2. A termelőnek a 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet 5. §-ában meghatározott nyilatkozatai.
3. A 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet 1. melléklet adatainak felhasználásával megállapított jövedelempótló támogatás összege a jövedelempótló támogatás tárgya szerinti részletezésben (forintban).
4. Az igényelhető támogatás összege figyelembe véve a 3. pont szerinti összeget és
a) a 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet 4. § a) pontja szerinti állattartó és 4. § b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő esetén a 15 000 euróból rendelkezésre álló szabad keretet, euróban megadva,
b) a 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet 4. § c) pontja szerinti élelmiszer-feldolgozó esetén az 500 000 euróból rendelkezésre álló szabad keretet, euróban megadva.
5. Keltezés, a termelő (cégszerű) aláírása.
6. Csatolandó melléklet: a 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet 4. § c) pontja szerinti élelmiszer-feldolgozó esetében a károkról készült hivatalos kárbecslői jegyzőkönyv másolata.
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 43. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére