• Tartalom
Oldalmenü

33/2010. (XI. 25.) VM rendelet

az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről

2017.07.01.

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)–b)1

c) termék: a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Pálinkatörvény) szerinti pálinka, törkölypálinka.

2. Az országos pálinka- és törkölypálinka-verseny megrendezése

2. §2 A Pálinka Nemzeti Tanács (a továbbiakban: a PNT) évente egy országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt (a továbbiakban együtt: verseny) rendez. A verseny célja a pálinkának, mint nemzeti italnak a hitelét, hírnevét olyan magas színvonalú, nemzetközileg elismert országos rendezvény révén is erősíteni, amely keretében Magyarország egész területéről származó terméket lehet nevezni, minőségüket elbírálni és díjazni.

3. § A verseny rangjának és jelentőségének megőrzése érdekében az e rendelet szerinti versenyen kívül nem rendezhető verseny „országos”, „nemzeti”, „hazai” vagy „magyar” megnevezéssel.

4. § A 3. § szerinti tilalom nem vonatkozik a termékek speciális szempontok alapján meghatározott csoportjára, különösen egy adott gyümölcsfajból vagy azok egy csoportjából, illetve valamely különleges eljárással készült pálinkákra országosan meghirdetett versenyekre.

5–6. §3

7. § A PNT a verseny lebonyolítása során ellenőrzi, hogy a verseny minden szempontból megfelel-e a rendelet előírásainak, és erről az eredményhirdetés előtt legalább 10 munkanappal írásban tájékoztatja a minisztert. Ha a verseny bármely szempontból nem felelt meg a rendelet előírásainak, a verseny nem nevezhető országos versenynek, és ezt a PNT a honlapján közzé teszi.

3. A verseny lebonyolítására irányuló pályázat és a verseny feltételei

8. § A verseny csak akkor tekinthető országosnak, ha arra Magyarország területéről legalább 30, a 9. § szerinti nevezésre jogosult, összesen legalább 300 különféle terméket nevez be, és abból legalább 200 szabadforgalomba bocsátott termék.

9. § (1)4 A versenyre kizárólag

a) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti adóraktár engedélyese,

b) a Jöt. 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti jövedéki engedélyes kereskedő és a Jöt. 3. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti jövedéki kiskereskedő

nevezhet terméket.

(2)5 A jövedéki engedélyes kereskedő és a jövedéki kiskereskedő csak sajátmárkás terméket nevezhet be, amelynek benevezéséhez a pálinka előállítójának írásban hozzá kell járulnia.

10. §6 A versenyre benevezni kizárólag a Jöt. szerinti okmánnyal rendelkező terméket lehet. Az okmány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

11–13. §7

14. § A termékek, illetve előállítóik vonatkozásában az „ország legjobb…”, „Magyarország legjobb…” valamint „országos”, „nemzeti”, „hazai”, „magyar” jelzővel ellátott díjakat csak az e rendelet szerinti versenyen lehet adni, és az előállító vagy a forgalmazó terméken megjelenített, valamint termékre vonatkozó egyéb kommunikációjában kizárólag az e rendelet szerinti versenyen kapott ilyen jelzővel ellátott díjakat lehet feltüntetni.

15. § A 14. § szerinti díjak csak abból a tételből származó terméken tüntethetők fel, amelyből a díjazott minta származik.

16. §8 Sajátmárkás pálinka díjazásakor az eredményhirdetés során, valamint az oklevélen meg kell nevezni a főzést végző adóraktárat is.

4. A pálinka és törkölypálinka értékelése a versenyek során

17. § Az értékelés során analitikai vizsgálatot és érzékszervi bírálatot kell végezni.

18. § Az analitikai vizsgálat során vizsgálni kell

a) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a termék vonatkozásában előírt metilalkohol- és hidrogéncianid-tartalom,

b) a Pálinkatörvényben meghatározott, valamint

c) az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről szóló rendeletben a réztartalomra vonatkozó

határértékeknek való megfelelést.

19. § Az analitikai vizsgálat elvégzésére a verseny lebonyolítója jelöli ki a vizsgáló laboratóriumot, amelynek rendelkeznie kell a termékek vizsgálatához szükséges ismeretekkel, eszközökkel és gyakorlattal.

20. § Ha az analitikai vizsgálat során egy vagy több paraméter a mérési bizonytalanságon belül megközelíti, vagy a nem megfelelőség irányában túllépi az előírt határértéket, akkor a mérést az adott vizsgálatra akkreditált laboratóriumban meg kell ismételni.

21. § Ha a termék analitikai vizsgálata során annak bármely paramétere nem felel meg a 18. § szerinti bármely határértéknek, a termék nem kerülhet érzékszervi bírálatra.

22. § Az érzékszervi bírálat alapján történik a termék besorolása a versenyszabályzatban meghirdetett ponthatároknak megfelelően.

23. § (1) Az érzékszervi bírálatot pálinkabíráló bizottság végzi.

(2) Az érzékszervi bírálat során biztosítani kell az alábbi feltételeket:

a) a pálinkabíráló bizottság létszámát és felépítését a mintaszám figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye az objektív, pártatlan elbírálást;

b) érzékszervi bírálatot csak olyan bíráló végezhet, aki e rendeletnek megfelelő képzést eredményesen elvégzett;

c) a verseny rendezőjének meg kell győződnie arról, hogy a bíráló alkalmas-e az érzékszervi bírálat elvégzésére;

d) a bírálat körülményeinek lehetővé kell tenniük az objektív és zavartalan értékelést, biztosítani kell az ezt lehetővé tevő helyiséget, berendezést, eszközöket, megvilágítást, a zavaró szagok kizárását.

(3) A bírálat az 1. melléklet szerinti rendszerben pontozással és leíró értékeléssel történik.

5. A pálinka- és törkölypálinka érzékszervi bírálók képzése

24. § A képzés arra irányul, hogy az azt eredményesen elvégző személyek képesek legyenek pálinka és törkölypálinka 1. melléklet szerinti szempontok alapján történő elbírálására.

25. § A képzésben részt vevő személyeknek fizikailag alkalmasaknak kell lenniük az érzékszervi bírálati tevékenységre, különösen az ép érzékszervek, valamint az alkohol allergia mentesség tekintetében.

26. § (1) A képzést vezető személyeknek rendelkezniük kell oktatási gyakorlattal, valamint a termékre vonatkozó:

a) bírálati gyakorlattal,

b) technológiai ismeretekkel,

c) alapanyag- és késztermék ismerettel.

(2) A képzés tárgyi feltételeiként a képzés során biztosítania kell az érzékszervi bírálathoz szükséges eszközöket és a bírálati tréningek megtartásához megfelelő helyiséget.

(3) A képzési program kötelező elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

27. § A képzést eredményesen elvégzők számára a képzés szervezője tanúsítványt állít ki, amely igazolja a 24. § szerinti alkalmasságukat. A tanúsítványon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a képzést eredményesen elvégző személy kéri-e felvételét a Pálinkatörvény 12. § p) pontja szerinti névsorba. Igenlő válasz esetén a tanúsítvány másolatát a képzés szervezője a képzés lezárását követő 22 munkanapon belül megküldi a PNT Titkárságának.

6. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. §9

30. §10

1. melléklet a 33/2010. (XI. 25.) VM rendelethez

20 pontos értékelési rendszer szempontjai

 

A

B

C

D

1.

Tulajdonságok

Adható legmagasabb
pontszám

Leíró értékelés

Adott pontszám

2.

Illat tisztaság

(3)
(3 pont, ha tiszta)

 

 

3.

Illat karakter

(5)
(3 pont, ha átlagos,
több, ha jobb,
kevesebb,
ha rosszabb)

 

 

4.

Íz tisztaság

(3)
(3 pont, ha tiszta)

 

 

5.

Íz karakter

(5)
(3 pont, ha átlagos,
több, ha jobb,
kevesebb,
ha rosszabb)

 

 

6.

Harmónia, tartósság

(4)
(3 pont, ha átlagos,
több, ha jobb,
kevesebb,
ha rosszabb)

 

 

7.

Összes pontszám

(20)

 

 

2. melléklet a 33/2010. (XI. 25.) VM rendelethez

A pálinka- és törkölypálinka érzékszervi bírálók képzésének kötelező elemei

1. Érzékszervi bírálati alapismeretek:

1.1. bírálati rendszerek,

1.2. bírálati rendszerek alkalmazhatósági területei,

1.3. érzékszervi küszöbérték vizsgálatok vizes és alkoholos alapoldatokkal,

1.4. vizsgálati, bírálati megfelelősségek,

1.5. íz- és illat felismerés,

1.6. értékelések módjai,

1.7. mintajelleg leírása, felismerése.

2. Technológia folyamatok hatása az egyes érzékszervi sajátosságokra – illat- és íz hatások ismerete (technológiai hátrányok, hiányosságok és megfelelősségek esetén). Felismerés tesztoldatokkal, készségszinten.

3. Gyümölcs fajtaismeret megszerzése a gyümölcspárlatok és a pálinkák alapján. Fajta felismerés készségszinten.

4. Pálinkaminősítési, bírálati gyakorlatok – a bírálati készség fejlesztése érdekében.

5. Illat felismerési tesztek alkalmazása az illat-memória fejlesztésére.

1

Az 1. § a)–b) pontját a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5–6. §-t a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § (1) bekezdése a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 9. § (2) bekezdése a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 10. § a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 11–13. §-t a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 16. § a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 29. §-t a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 30. §-t az 1/2013. (I. 18.) VM rendelet 3. §-a iktatta be, a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás