• Tartalom

363/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

363/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a), d), e), g), h), i) és j) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján 2010. december 31-én lekötött, valamint szüneteltetett fekvőbeteg-szakellátási kapacitáson felüli fekvőbeteg-szakellátási kapacitás,
b) a Tv. alapján 2010. december 31-én lekötött, valamint szüneteltetett járóbeteg-szakellátási kapacitáson felüli járóbeteg-szakellátási kapacitás,”

(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)

(2) A Vhr. 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Uniós támogatási forrásból megvalósuló pályázatok esetében általános röntgen-, illetve ultrahang-diagnosztika nem szakorvosi óraszám kapacitáson is nyújtható, azzal, hogy a szakmai tevékenység irányítását szakorvos végzi.”

2. § A Vhr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Tv. 2. § (3) bekezdése alapján létrejövő szerződéskötésről a megállapodást, illetve a szerződést (a továbbiakban együtt: ellátási szerződés) a megkötésétől számított 8 napon belül meg kell küldeni tájékoztatás céljából az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (a továbbiakban: OTH), valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (a továbbiakban: OEP).”

3. § A Vhr. a következő 2/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A vagyoni biztosítékra vonatkozó szabályok
2/A. § (1) A Tv. 2/D. §-a szerinti vagyoni biztosíték mértékét az OEP határozza meg, azzal, hogy a vagyoni biztosíték mértéke az ellátási szerződés megkötésének évét megelőző finanszírozási évben az átvállalt feladathoz kapcsolódó, szakmánkénti kapacitás egy egységére jutó országos átlagfinanszírozás alapján az átvállalt kapacitásra jutó negyedéves bevétel nagyságától legfeljebb 20%-ban térhet el. Az OEP a vagyoni biztosíték mértékének meghatározásakor figyelembe veszi a Tv. 4/A. § (3) bekezdés b), c), e), m) és n) pontja szerinti szempontokat. A Tv. 4/A. § (3) bekezdés b), m) és n) pontja szerinti adatokat az OEP megkeresésére vele az OTH közli.
(2) Az ellátási szerződés megkötése előtt a szerződő fél megkeresésére a vagyoni biztosíték összegét vele az OEP az adatkéréstől számított tizenöt napon belül közli. A vagyoni biztosíték mértékéről az OEP tájékoztatja az OTH-t.
(3) A vagyoni biztosíték mértékének felét az ellátási szerződés megkötését követő 30 napon belül, a teljes összegre történő kiegészítést az ellátási szerződés megkötését követő 90 napon belül teszi le
a) a Tv. 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kapacitást átvevő egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv, illetve fenntartó,
b) a Tv. 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kapacitást átvevő egészségügyi szolgáltató.
(4) Amennyiben a vagyoni biztosíték letételére a (3) bekezdés szerinti határidőig nem került sor, az ellátási szerződés megszűnik.”

4. § A Vhr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 4. § (2) bekezdése szerinti, a kapacitásfelosztás módosítására készített javaslatot az OEP elektronikus formában küldi meg az OTH-nak.”

5. § A Vhr. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés k) pontjában szereplő adatokat az OTH megkeresésére vele az OEP közli.”

6. § A Vhr. a következő 5/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Az ellátási terület megállapítása
5/A. § (1) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti feladatokat az OTH látja el.
(2) A Tv. 5/A. § (9) bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak minősül
a) a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ,
b) a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ,
c) a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság,
d) a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok,
e) a büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi szolgáltatói,
f) az egyházi fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató,
g) azon egészségügyi szolgáltató, amely egy vagy több finanszírozott szakmában, annak nem teljes körű szolgáltatásait nyújtja, hanem ellátásai speciális betegségcsoportra, ellátotti körre vagy valamely speciális gyógyító eljárásra korlátozódnak.
(3) A (2) bekezdés e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók ellátási területe e rendelet erejénél fogva az őrizetbe vett, az előzetesen letartóztatott, az elzárásra utalt és a szabadságvesztés büntetését töltő személyek egészségügyi ellátására terjed ki.
(4) A (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók körét – a működési engedély és a finanszírozási szerződés alapján – az OTH az OEP bevonásával évente felülvizsgálja, és az egészségügyi szolgáltatók listáját a honlapján közzéteszi.”

7. § (1) A Vhr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellátási területnek a Tv. 5/B. § (1)–(4) bekezdése alapján történő módosítása tárgyában az OTH jár el.”

(2) A Vhr. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Tv. 1. § (2) bekezdés i) pont ic) alpontja szerinti finanszírozott szolgáltatási egységekre vonatkozó kapacitásadatokat az OTH megkeresésére vele az OEP közli.”

8. § (1) A Vhr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés aktív, illetve rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási kapacitás járóbeteg-szakellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek a 10. §, a 2. és a 3. számú melléklet figyelembevételével tartalmaznia kell az átcsoportosítandó szakmákat, valamint a végezni kívánt szakmai programot.”

(2) A Vhr. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás rehabilitációs nappali kórházi vagy nappali ellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mely rehabilitációs szakma, illetve rehabilitációs szakmai program keretében kívánják működtetni a nappali kórházi ellátást vagy nappali ellátást.”

(3) A Vhr. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén az átcsoportosítandó kapacitás nem haladhatja meg az adott szakma kapacitásának 30%-át. Az átcsoportosítással létrejövő kapacitásnövekmény egy adott szakmában legfeljebb 30%-ot érhet el. Amennyiben az átcsoportosítással új szakma kerül kialakításra, az új szakmára meghatározott ellátási terület figyelembevételével a 10 ezer főre jutó kapacitás nem haladhatja meg az adott szakmára vonatkozó országos átlagot.”

(4) A Vhr. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Tv. 7. § (7) bekezdése szerinti eljárás során az OEP a megkereséstől számított harminc napon belül küldi meg a 8/A. § szerint megállapítható kapacitásmennyiséget is tartalmazó véleményét az OTH részére.”

(5) A Vhr. 8. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az OTH nem engedélyezheti a kérelemben foglalt átcsoportosítást, ha
a) az annak következtében létrejövő állapot nem felelne meg a Tv. 4/A. §-ában foglaltaknak,
b) nem biztosított a csökkentett aktív fekvőbeteg-szakellátás más ellátási formával történő kiváltása,
c) a kérelem a kapacitás krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmából, vagy más ellátási formában végzett szakmából aktív fekvőbeteg-szakellátási szakmacsoportba történő átcsoportosításra irányul,
d) azzal az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében szereplő szakma úgy szűnne meg, hogy a megszűnő szakmához tartozó ellátási területet más egészségügyi szolgáltató nem vállalja, vagy az érintett lakosság ellátáshoz való hozzáférése romlik,
e) az átcsoportosítással létrehozandó állapot nem teljesítené a miniszteri rendeletben meghatározott működési feltételeket valamely szakma vonatkozásában,
f) az átcsoportosítás során az egészségbiztosításba be nem fogadott szakma jönne létre,
g) az átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alap vonatkozásában többletforrás-igénnyel járna,
h) az átcsoportosítás veszélyeztetné az ellátási kötelezettség teljesítését, illetve az átcsoportosítás előreláthatólag az ellátás szakmai színvonalának csökkenésével járna,
i) a kérelem a Tv. 7. § (1)–(4) és (6) bekezdésébe ütközik.”

(6) A Vhr. 8. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ha a Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosítás a 12. § (1) bekezdése szerinti fejlesztés megvalósításához kapcsolódik, az OTH – az átcsoportosítás feltételeinek fennállása esetén – az átcsoportosításhoz előzetesen hozzájárul. Az előzetes hozzájárulásban – a kérelem alapján – meg kell határozni az átcsoportosítás végrehajtásának időpontját, valamint – ha szükséges – az egészségügyi szolgáltató módosítandó ellátási területét. Ebben az esetben a Tv. 7. § (7) bekezdésében foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy az OTH az előzetes hozzájárulásában foglaltakat is figyelembe véve dönt az átcsoportosítás engedélyezéséről.”

(7) A Vhr. 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A Tv. 7. § (4) bekezdésében foglaltakat az egészségügyi szolgáltató telephelyei közötti, a Tv. 7. § (1)–(3) bekezdése szerinti kapacitásátcsoportosítás esetén is alkalmazni kell.”

9. § A Vhr. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben a Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosítással új szakma kerül kialakításra, az új szakmára meghatározott ellátási terület figyelembevételével a 10 ezer főre jutó kapacitás nem haladhatja meg az adott szakmára vonatkozó országos átlagot.”

10. § (1) A Vhr. 8/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén]

e) egy rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe legfeljebb heti 5 járóbeteg-szakellátási szolgáltatási óra”

[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitásmennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]

(2) A Vhr. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tv. 7. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs nappali ellátásra történő átcsoportosítás esetén egy krónikus ellátási, illetve rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe
a) pszichiátriai rehabilitáció keretében működtetni kívánt nappali kórházi vagy nappali ellátás esetén napi 1,2 beteglétszám,
b) az a) pontban nem említett más rehabilitációs szakma keretében működtetni kívánt rehabilitációs nappali kórházi vagy nappali ellátás esetén napi 1 beteglétszám
állapítható meg, azzal, hogy amennyiben nappali kórházi vagy nappali ellátásra az a) és b) pont szerinti kapacitásmennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.”

11. § A Vhr. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A pályázat elbírálásának előkészítését 3 tagú bírálóbizottság végzi, a bizottság elnöke az OEP főigazgatója által kijelölt személy, 1 főt az országos tiszti főorvos, 1 főt pedig az érintett ellátási terület szakellátásáért felelős fenntartó/tulajdonos jelöl ki. A bizottság ülésén tanácskozási és javaslattételi joggal vehetnek részt – a bizottság elnökének meghívása alapján – a járóbeteg-szakellátást, valamint fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók szakmai érdek-képviseleti szervezeteinek képviselői. A pályázatot – a bizottság előkészítése alapján – a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül bírálja el az OEP főigazgatója. A pályázat eredményét az annak elbírálását követő 15 napon belül az OEP és az OTH a honlapján közzéteszi.”

12. § (1) A Vhr. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A miniszteri döntések eredményéről – az államháztartásért felelős miniszter döntésének kézhezvételétől számított 5 napon belül – az egészségügyért felelős miniszter értesíti az OTH-t és az OEP-et.”

(2) A Vhr. 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az OTH az ellátási szükséglet megszűnéséről azonnal értesíti az OEP-et és az egészségügyért felelős minisztert.”

13. § A Vhr. 12–12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vhr. a következő 12/B–12/C. §-sal egészül ki:

12. § (1) Többletkapacitás a Tv. 11. §-a alapján előzetesen akkor fogadható be, ha
a) címzett támogatás szakmai programja,
b) központi költségvetésből támogatott egyéb beruházás,
c) európai uniós forrásból támogatott pályázat,
d) egyéb regionális fejlesztések,
e) népegészségügyi programok
megvalósítása többletkapacitások befogadását igényli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti befogadásnál figyelembe kell venni, hogy a befogadásra kerülő többletkapacitás várható éves teljesítményének finanszírozott összege nem haladhatja meg
a) a költségvetési törvényben rendelkezésre álló források,
b) a befogadással összefüggésben megszűnő szerződés következtében felszabaduló finanszírozás és
c) a finanszírozási szabályok módosításának eredményeként felszabaduló források
együttes összegét.
(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő többletkapacitás-befogadási igény merül fel, az előzetes befogadásra a kérelmet a támogatásra kiírt pályázat határidejének letelte előtt legalább 75 nappal kell elektronikusan és nyomtatott formában benyújtani az egészségügyért felelős miniszterhez. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a pályázat részét képező és a kérelmezett kapacitásbefogadással összefüggő orvos-szakmai programot,
b) a kérelmezett kapacitás tervezett kihasználtságának, betegforgalmi adatainak bemutatását,
c) a Tv. szerinti elérési szabályoknak történő megfelelést,
d) a kérelmezett kapacitással összefüggésben tervezett ellátási területet,
e) a kérelmezett kapacitásbefogadás tekintetében a finanszírozás megkezdésének tervezett időpontját, a fejlesztés egyes részelemeinek – részletes indoklással ellátott – finanszírozására vonatkozó bontásban, amennyiben a fejlesztés egyes kapacitásbefogadással érintett részelemeinek megvalósulása és a fejlesztés egészének tervezett finanszírozása időben eltér,
f) a fenntartási időszakra vonatkozó pénzügyi hatásvizsgálatot, amely magában foglalja
fa) az ellátandó feladatra vonatkozó várható éves bevételeket és kiadásokat, valamint
fb) a tervezett kapacitásbővítésnek az egészségügyi szolgáltató egészére gyakorolt hatásának bemutatását, tekintettel a más szervezeti egységeknél megjelenő többletköltségekre, illetve a más egységeknél elérhető megtakarításokra, méretgazdaságossági szempontokra.
(4) Az egészségügyért felelős miniszter a kapacitásbővítési kérelem elbírálása érdekében az ellátási érdek fennállásának eldöntéséhez kikéri az OTH és az OEP véleményét, amelyet az OEP és az OTH a megkereséstől számított 10 napon belül megküld.
(5) Az OTH (4) bekezdés szerinti véleménye az alábbiakat tartalmazza:
a) a megye érintett részén kimutatható-e kapacitáshiány,
b) vannak-e szünetelő kapacitások az érintett szakmában,
c) történt-e rendkívüli intézkedés az ellátás biztosítása érdekében.
(6) Az OEP (4) bekezdés szerinti véleménye a (3) bekezdés szerinti kérelem finanszírozási szempontú véleményezésén túlmenően a többletkapacitás-befogadás mértékére és feltételeire vonatkozó javaslatát is tartalmazza.
12/A. § (1) A Tv. 11. § (1) bekezdése szerinti, éven túli kötelezettségvállalást eredményező, előzetes többletkapacitás-befogadási eljárásban az egészségügyért felelős miniszter a 12. § (5) és (6) bekezdése szerinti vélemény figyelembevételével elkészíti a többletkapacitás-befogadási javaslatát, és azt a pályázónak a pályázat benyújtási határidejét megelőzően 15 nappal megküldi.
(2) A pályázó a 12. § (1) bekezdése szerinti támogatás kérésére irányuló szakmai programját az (1) bekezdés szerinti javaslatra figyelemmel nyújtja be.
(3) Amennyiben a támogatás a befogadási javaslatban foglaltaktól eltérően került elfogadásra, erről a támogatás elfogadását követő három napon belül az egészségügyért felelős minisztert tájékoztatni kell.
(4) Az (1) bekezdés szerinti javaslat alapján az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter az előzetes többletkapacitás-befogadást feltételül szabó támogatási döntést követően – a Kormány ügyrendjétől eltérő eljárásban – előterjesztést nyújt be a Kormányhoz az előzetes többletkapacitás-befogadások jóváhagyása érdekében. A befogadási javaslatról szóló döntés következtében a támogatási döntés eredménye módosulhat.
(5) A (4) bekezdés szerinti előterjesztésben több előzetes többletkapacitás-befogadás jóváhagyása is kérhető.
12/B. § (1) A Tv. 11. § (2) bekezdése szerinti, éven túli kötelezettségvállalást nem eredményező, előzetes többletkapacitás-befogadási eljárásban a 12/A. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egészségügyért felelős miniszter a többletkapacitás-befogadási javaslatot az OEP-pel együttesen készíti el, és a pénzügyi hatásvizsgálattal, valamint a 12. § (5) bekezdése szerinti véleménnyel együtt megküldi az államháztartásért felelős miniszternek.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti javaslat beérkezését követő 30 napon belül érdemi választ ad az egészségügyért felelős miniszternek a befogadással történő egyetértése, illetve annak elutasítása tárgyában. Elutasítás esetén az érdemi válasz közlése indokolással együtt történik.
12/C. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter
a) a 12/A. § szerinti esetben a Kormány jóváhagyását,
b) a 12/B. § szerinti esetben az államháztartásért felelős miniszter 12/B. § (2) bekezdése szerinti értesítésének beérkezését
követően haladéktalanul értesíti a befogadást kérő személyt, a 12. § (1) bekezdése alapján támogatást nyújtó szervet, valamint az OEP-et és az OTH-t a döntésről és a befogadással összefüggésben megállapított feltételekről.
(2) Az OEP az (1) és a (7) bekezdés szerinti értesítés alapján az előzetes befogadásokról évenkénti bontásban nyilvántartást vezet, amelyet minden év február 28-áig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az OEP, valamint az OTH honlapján közzé kell tenni.
(3) A 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igény elfogadása esetén az igénnyel összefüggő beruházás igazolt megvalósulását követő 30 napon belül az OEP – erre irányuló kérelem esetén – az egészségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződést köt, amennyiben annak jogszabályban meghatározott egyéb feltételei is fennállnak.
(4) A 12. § (1) bekezdése szerinti támogatás iránti igény elutasítása, visszavonása, valamint a pályázati kiírás meghiúsulása esetén az egészségügyért felelős miniszter intézkedik a pályázó előzetes többletkapacitás-befogadásának törlése érdekében.
(5) Amennyiben a pályázat – ugyanazon feltételekkel – ismételten kiírásra kerül, a pályázó nyilatkozhat a korábban benyújtott kérelme fenntartásáról.
(6) Amennyiben a pályázó a pályázatában a működés megkezdésére megjelölt határidőt követő fél éven belül – érvényes működési engedéllyel – nem kezdeményezi a finanszírozási szerződés megkötését, az OEP a pályázó előzetes kapacitásbefogadását törli a nyilvántartásból.
(7) Amennyiben a finanszírozási szerződés megkötése előtt a többletkapacitás befogadást módosítani szükséges, azt
a) többletforrás-igénnyel nem járó esetben az egészségügyért felelős miniszter,
b) többletforrás-igénnyel járó esetben az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen
engedélyezheti, és erről az egészségügyért felelős miniszter az OEP-et és az OTH-t értesíti.
(8) Az (1) és a (7) bekezdés szerinti értesítés a 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási szerződés megkötésének feltétele, az a támogatási szerződés mellékletét képezi.”

14. § A Vhr. a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § Az 5/A. § (4) bekezdése szerinti listát első ízben 2011. február 1-jéig kell közzétenni.”

15. § A Vhr.

1. 1. § (1) bekezdés d), g), h) pontjában és (4) bekezdésében az „adott szolgáltatónál” szövegrész helyébe az „adott egészségügyi szolgáltatónál”,

2. 1. § (1) bekezdés e) pontjában az „a szolgáltatónál” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltatónál” szöveg, az „a szolgáltató” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltató”,

3. 1. § (1) bekezdés f) pontjában az „a szolgáltató” szövegrészek helyébe az „az egészségügyi szolgáltató”,

4. 3. § (4) bekezdésében a „4. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (3) bekezdése”,

5. 5. § (3) bekezdésében a „szolgáltatónak” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatónak” szöveg, a „szolgáltatóval” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatóval”,

6. 6. § (6) bekezdés a) és b) pontjában a „szolgáltató” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltató”,

7. 8. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „OTH”,

8. 8. § (8) bekezdésében az „a szolgáltató” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltató”,

9. 8. § (10) bekezdésében az „A (9) bekezdés szerinti regionális intézet” szövegrész helyébe az „Az OTH”,

10. 8/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „6” szövegrész helyébe a „15”,

11. 9. § (1) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP”,

12. 9. § (3) bekezdésében az „A szolgáltató” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi szolgáltató”,

13. 9. § (3) és (4) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti REP” szövegrész helyébe az „OEP”,

14. 9. § (6) bekezdésében az „ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézete” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, az „ÁNTSZ részére” szövegrész helyébe az „OTH részére” szöveg, az „Az ÁNTSZ-nek” szövegrész helyébe az „Az OTH-nak” szöveg, az „a szolgáltató” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltató”,

15. 9. § (9) bekezdésében az „a területileg illetékes regionális tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg, az „a regionális tisztifőorvos” szövegrészek helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, az „érintett szolgáltató” szövegrészek helyébe az „érintett egészségügyi szolgáltató” szöveg, a „szolgáltatót” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatót” szöveg, a „szolgáltatóval” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatóval”,

16. 11. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézete” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős”,

17. 11. § (3) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg, a „szolgáltatóról” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatóról” szöveg, a „szolgáltató” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltató”,

18. 11. § (4) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrészek helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg, a „kérelem kézhezvételétől” szövegrész helyébe a „kérelem kézhezvételét követő naptól” szöveg, az „ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetét” szövegrész helyébe az „OTH-t” szöveg, az „a pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszternek” szöveg, az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter”,

19. 11. § (5) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg, az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter”,

20. 11. § (8) bekezdésében az „A REP” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg, az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”,

21. 11. § (10) bekezdésében az „A REP” szövegrész helyébe az „Az OEP”,

22. 13. § (2) bekezdésében az „egészségügyi miniszternek és a RET-eknek” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszternek”,

23. 13. § (4), (6) és (7) bekezdésében, 15. § (3), (8), (11) és (12) bekezdésében, 15/A. § (3) és (5) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrészek helyébe az „egészségügyért felelős”,

24. 13. § (8) bekezdés e) pontjában a „szolgáltatói” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatói”,

25. 13. § (8) bekezdés g) pontjában az „a szolgáltató” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltató”,

26. 14. § (1) és (2) bekezdésében az „illetékes REP-hez” szövegrész helyébe az „OEP-hez”,

27. 14. § (3) bekezdés c) pontjában az „a szolgáltató telephelye (székhelye) szerint illetékes ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „az OTH”,

28. 14. § (4) bekezdésében az „ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetéhez” szövegrész helyébe az „OTH-hoz” szöveg, az „Az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „Az OTH”,

29. 15. § (3) és (12) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter”,

30. 15. § (7) bekezdésében a „3 munkanappal” szövegrész helyébe az „öt nappal”,

31. 15. § (8) bekezdésében a „szolgáltatóra” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatóra”,

32. 15. § (9) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a szolgáltatót” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltatót”,

33. 15. § (12) bekezdésében az „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az államháztartásért felelős miniszter”,

34. 15. § (14) bekezdésében, 15/A. § (7) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében az „a szolgáltató” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltató”,

35. 15/A. § (1) bekezdésében a „d) és g)” szövegrész helyébe a „d) és g)–i)”,

36. 15/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe a „hatóság”,

37. 16. § (1) bekezdésében az „1. számú mellékletében” szövegrész helyébe a „3. § (3) bekezdésében

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a Vhr.

1. 3. §-át megelőző alcímben az „éves” szövegrész,

5. 7. §-a és az azt megelőző alcím,

6. 8. § (2) és (6) bekezdésében a „szakmacsoport és” szövegrész,

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2011. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 17. § (3) bekezdése alapján hatályát veszette 2011. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére