• Tartalom

37/2010. (V. 14.) IRM rendelet

37/2010. (V. 14.) IRM rendelet

a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V.18.) IM rendelet módosításáról1

2010.05.17.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak a közlemény szövegét közvetlenül az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium céginformációs szolgálata részére küldik meg postán vagy elektronikus úton, a közzétételi költségtérítés (többszöri közzétételi kötelezettség esetén valamennyi megjelenési alkalom költségtérítése) befizetésének igazolásával együtt. A költségtérítés befizetésének igazolására szolgáló átutalási megbízáson befizetőként a közzétételre köteles cég, illetve szervezet nevét és székhelyét kell feltüntetni. Az átutalási megbízás „közlemény” rovatában a befizető cég cégjegyzékszámát is szerepeltetni kell.”

(2) Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A befizetéseket az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a költségvetési átfutó bevételek forgalma számlán veszi nyilvántartásba. A számláról a 10. § szerinti visszatérítések után fennmaradó összeget a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig – a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerülő, a Cégközlöny kiadásából származó bevételek által nem fedezett, szükséges és igazolt költségek levonását követően – a központi költségvetés bevételi számlájára kell befizetni.”

2. § (1) A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §- a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A vizsgát az arra való jelentkezéstől számított négy hónapon belüli időpontra, a jelentkezés sorrendjében kell kitűzni azzal, hogy az időtartam számítása során figyelmen kívül kell hagyni azon időszakokat, amelyekre vizsga nem tűzhető ki.”

(2) Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A részvizsgák sorrendjét a jelölt választja meg. A jelöltnek elsőként azt a részvizsgát kell letennie, amelynek vizsgatárgyából írásbeli vizsgát is tesz. A következő részvizsgára csak az előző részvizsga sikeres letétele után lehet jelentkezni. A jelentkezéshez csatolni kell az ideiglenes bizonyítványt vagy a jelentkezésben meg kell jelölni az ideiglenes bizonyítvány számát és keltét. A jelentkezés elutasításáról az elutasítás okának megjelölésével a Szakvizsga Bizottság a jelentkezés kézhezvételét követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a jelentkezőt. Ellenkező esetben a részvizsga időpontját a Szakvizsga Bizottság a jelentkező által megjelölt, vagy amennyiben ez a jelentkezések száma függvényében nem lehetséges, az ahhoz képesti legkorábbi időpontra jelöli ki, és erről a jelentkezőt jelentkezés kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja.”

(3) Az R2. 6. §-ában a „február 1-jétől június 15-éig” szövegrész helyébe a „január 15-étől június 30-áig” szöveg lép.

(4) Az R2. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

17/A. § E rendeletnek a 37/2010. (V. 14.) IRM rendelettel módosított 4. § (3a) bekezdését és 5. § (3) bekezdését a 2010. július 1-jét követően benyújtott jogi szakvizsgára (részvizsgára) bocsátás iránti kérelemmel érintett ügyekben kell alkalmazni.”

3. § (1) Hatályát veszti az R1. 8. §-a.

(2) Hatályát veszti az R2. 4. § (1) bekezdésében a „ – legalább két hónappal korábban –” szövegrész, valamint a 11. § (2) bekezdésében a „legkorábban a sikertelen vizsgától számított két hónap eltelte után, de ” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2010. május 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére