• Tartalom

4/2010. (II. 9.) EüM rendelet

a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról1

2010.02.24.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet alkalmazásában várólista protokoll az egészségügyi ellátásnak a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti várólista vagy betegfogadási lista alapján történő igénybevételére vonatkozó – az egészségügyi miniszter rendeletében közzétett – orvos-szakmai szabályok összessége.”

2. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében” szöveg,

b) 2. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 3. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában a „várólistára” szövegrészek helyébe a „várólistára és a betegfogadási listára” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a „várólistán” szövegrészek helyébe a „várólistán vagy a betegfogadási listán” szöveg,

d) 2. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésének” szöveg, az „ , a várólista-sorrendnek” szövegrész helyébe az „a várólista vagy a betegfogadási lista szerinti sorrendtől” szöveg, az „eltérése” szövegrész helyébe az „eltérés” szöveg, a „várólista-sorrend” szövegrészek helyébe a „várólista- vagy betegfogadási lista sorrend” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdésében a „várólista alapján” szövegrész helyébe a „várólista vagy a betegfogadási lista alapján” szöveg,

f) 4. §-ában a „várólista-sorrendtől” szövegrész helyébe a „várólista- vagy a betegfogadási lista sorrendtől” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. §-a alapján hatályát vesztette 2010. február 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére