• Tartalom

4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet

4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról1

2010.02.01.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A helybiztosítás díja a menetdíjon felül 160 forint.
(6) A vasúti Intercity (IC) vonat pótjegy díja 460 forint, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelező helybiztosítással közlekedő Intercity (IC) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelező.
(7) A vasúti Intercity Rapid (ICR) vonat pótjegy díja 620 forint, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelező helybiztosítással közlekedő Intercity Rapid (ICR) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelező.”

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A menetdíjat – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – az utazás megkezdése előtt, a helyközi autóbusz-közlekedés esetében legkésőbb az autóbuszon kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott menetjegy – havibérlet, félhavi bérlet, 30 napos bérlet – (a továbbiakban együtt: menetjegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja.
(2) A külön jogszabály alapján igénybe vehető díjmentes utazásra jogosultak – az érvényességet, valamint az indulási és célállomás megnevezését tartalmazó – díjmentes regisztrációs jeggyel utazhatnak. A regisztrációs jegyre a menetjegyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az sem menettérti jegy, sem más, több utazásra jogosító formában (bérlet), továbbá az érvényesség napjának megjelölése nélkül nem adható ki.
(3) Az érvényes menetjegy vagy regisztrációs jegy az utazási jogosultságot igazolja. A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusszal végzett és a vasúti személyszállítás csak érvényes, utazásra jogosító okmánnyal (menetjeggyel, regisztrációs jeggyel vagy más, a jogosultságot igazoló okmánnyal) vehető igénybe.
(4) A havi bérlet a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követő hónap 5. napján 24 óráig érvényes. A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon 0 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg, a több hónapra előre megváltott 30 napos bérletek kiadása külön szelvényen történik. Egyebekben a 30 napos bérletre a havi bérletre vonatkozó szabályok az irányadók.
(5) Amennyiben azon a vasútállomáson, ahol az utas a vonatra felszáll, nincs pénztár vagy a menetjegykiadás szünetel, a szolgáltató köteles a vonaton pótdíj felszámítása nélkül egy utazásra érvényes menetjegyet vagy regisztrációs jegyet kiszolgáltatni. Bérletjegy vagy csoportos utazásra menetjegy járművön (vonaton, illetve autóbuszon) való kiszolgáltatását a szolgáltató az üzletszabályzatában kizárhatja.
(6) A menetjegy az azon feltüntetettnél hosszabb belföldi utazás menetdíjának részbeni fedezésére felhasználható.”

3. § (1) Az R. 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A belföldi helyközi (távolsági) utazásra váltott menetjegy vagy regisztrációs jegy a nemzetközi forgalomban történő utazásra nem érvényes.
(2) A menetjegyen a szolgáltató köteles feltüntetni az utazás távolságát, a menetjegy érvényességének időtartamát, valamint a fizetett menetdíj összegét. Az érvényesség részletes feltételeit jogszabály, és a szolgáltató által kiadott üzletszabályzat határozza meg. Vasúti menetjegy esetében az érvényesség időtartama megkezdett 200 kilométerenként egy napnál rövidebb nem lehet.”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A módosításért vagy visszaváltásért a szolgáltató a menetjegy árának legfeljebb 20%-át számíthatja fel.”

(3) Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A regisztrációs jegy megváltására a menetjegy megváltására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy az utazást a regisztrációs jeggyel az érvényesség első napján meg kell kezdeni, és az legfeljebb azt követő nap 24 óráig érvényes.”

4. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 500 forint pótdíjat fizet a járművön, aki
a) vonaton menetjegy-kiegészítés, kocsiosztály-különbözet fizetésére vagy regisztrációs jegy váltásra köteles és a menetjegy-kiegészítést, kocsiosztály-különbözetet nem fizette meg, illetve regisztrációs jegyet nem váltott, kivéve, ha olyan helyen száll fel, ahol a menetjegy vagy regisztrációs jegy megváltására nincs lehetőség,
b) vonaton a belföldi forgalomban pótjegyköteles vonaton érvényes pótjegy nélkül utazik,
c) vonaton a helyjegyköteles vonatra érvényes helyjegy nélkül száll fel,
d) vonaton a belföldi forgalomban a pót- és helyjegyköteles vonaton érvényes pót- és helyjeggyel nem rendelkezik,
e) autóbuszon regisztrációs jegy váltására köteles, e kötelezettségének azonban nem tesz eleget.
(2) A megállapított menetdíj (viteldíj) vagy menetdíj és pótjegy díján felül 2600 forint pótdíjat fizet a vonaton, aki
a) menetjegy nélkül vagy érvénytelen menetjeggyel a vonatra felszáll, kivéve, ha olyan helyen száll fel, ahol a menetjegy megváltására nincs lehetőség és az érvényes menetjegy hiányát az első jegyvizsgálat alkalmával jelzi,
b) jogosulatlanul foglal le ülőhelyet és felszólításra az ülőhelyet nem engedi át utastársának (minden jogosulatlanul elfoglalt ülőhelyért),
c) az úti- vagy a kézipoggyász (élő állat, kerékpár) továbbítására vonatkozó előírásokat nem tartja be,
d) a belföldi utazásra igénybe nem vehető vonatra, kocsiba belföldi menetjeggyel felszáll,
e) a csak forgalmi okból álló vonatra felszáll,
f) a kocsiajtót (kocsiszakasz ajtót) akár kulccsal, akár más eszközzel jogellenesen lezárja, vagy aki a lezárt kocsiajtót önhatalmúlag felnyitja.
(3) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 8000 forint pótdíjat fizet, aki
a) autóbuszon tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a gépjárművezetőnek, és a távolság különbözetre a menetjegyet megváltja,
b) autóbuszon jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
c) érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,
d) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
e) a menetdíjat, viteldíjat, pótdíjat a vonaton vagy 3 munkanapon belül nem fizeti meg,
f) a menetjegyet, a regisztrációs jegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
g) a névre szóló menetjegyet, bérletét vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
h) a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
i) a vasúton a kéziféket, a vészféket vagy vészfékjelzőt kényszerítő ok nélkül működésbe hozza, vagy rendellenes magatartásával annak működésbe hozatalára vagy a vonat megállítására okot szolgáltat,
j) az utazási feltételeket a jelen §-ban külön nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élő állatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként nem szállítható,
k) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
l) aki a dohányzási tilalmat megszegi és nemdohányzóként megjelölt járműben, vonatban, vasúti kocsiban, kocsiszakaszban, fülkében vagy állomási területen dohányzik.
(4) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 12 000 forint pótdíjat fizet az, aki az (1)–(4) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.
(5) A pótdíj helyett 1300 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a szolgáltató belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató üzletszabályzatában által előírt módon bemutatja. Bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat. A szolgáltató a bemutatás során visszatéríti a megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj vagy a bemutatási díj különbözetét.
(6) Az egyes menetjegyek, bérletek és más utazási igazolványok érvénytelenségének eseteit részletesen a szolgáltatók díjszabása tartalmazza.”

5. § Az R. 1–3. melléklete helyébe e rendelet 1–3. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2010. február 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 2. § és 3. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 4. §-a 2010. július 1-jén lép hatályba.

(5) A nem meghatározott napra vagy az érvényesség első napjának meghatározása nélkül kiadott menetjegyek 2010. április 1-jéig használhatóak fel, a régi ár és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetését követően. A felhasználatlan menetjegyeket azonban a vasúti szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül 2010. május 1-jéig visszaváltja.

1. melléklet a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelethez

1.    Egy útra szóló menetdíjak
(forintban)

Távolság
(km)

a)
Teljes árú menetjegy
az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon

b)
Elsőosztályú vasúti menetrend

c)
50%-os kedvezményes jegy autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben másodosztályon

d)
90%-os kedvezményes jegy autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben másodosztályon

5

155

195

80

15

10

245

305

125

25

15

305

380

155

30

20

365

455

185

35

25

460

575

230

45

 

 

 

 

 

30

550

690

275

55

35

640

800

320

65

40

735

920

370

75

45

825

1 030

415

85

50

915

1 140

460

90

 

 

 

 

 

60

1 100

1 380

550

110

70

1 280

1 600

640

130

80

1 470

1 840

735

145

90

1 650

2 060

825

165

100

1 830

2 290

915

185

 

 

 

 

 

120

2 160

2 700

1 080

215

140

2 480

3 100

1 240

250

160

2 790

3 490

1 400

280

180

3 080

3 850

1 540

310

200

3 360

4 200

1 680

335

 

 

 

 

 

220

3 630

4 540

1 820

365

240

3 890

4 860

1 950

390

260

4 130

5 160

2 070

415

280

4 360

5 450

2 180

435

300

4 580

5 730

2 290

460

 

 

 

 

 

350

5 080

6 350

2 540

510

400

5 500

6 880

2 750

550

450

5 840

7 300

2 920

585

500

6 110

7 640

3 060

610

 

 

 

 

 

500 felett

6 300

7 880

3 150

630

2.     A felmutatóra érvényes bérletek ára
a)    A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességű bérletek ára (forintban)

 

havi

éves

megyei

83 600

836 000

b)    A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességű bérletek ára (forintban)

Távolság (km)

havi

éves

5

7 590

75 900

10

11 300

113 000

15

15 500

155 000

20

20 800

208 000

25

26 100

261 000

30

31 500

315 000

35

36 600

366 000

40

41 900

419 000

45

47 000

470 000

50

52 200

522 000

60

62 700

627 000

70

73 100

731 000

80

83 600

836 000

90

94 100

941 000

100

104 400

1 044 000

100 felett

114 800

1 148 000

3.    A havi- és félhavi bérletek, valamint a 30 napos bérlet ára és a munkába járásra szolgáló bérletek díjai
a)    Havibérlet, 30 napos bérlet (forintban)

Távolság (km)

Díjszabási ár

Az autóbusz közlekedésben

A vasúti közlekedésben

munkavállaló

munkáltató

munkavállaló

munkáltató

által fizetendő

által fizetendő

5

5 940

1 190

4 750

830

5 110

10

9 380

1 880

7 500

1 310

8 070

15

11 700

2 340

9 360

1 600

10 100

20

14 000

2 800

11 200

2 000

12 000

25

17 600

3 500

14 100

2 500

15 100

 

 

 

 

 

 

30

21 100

4 200

16 900

3 000

18 100

35

24 500

4 900

19 600

3 400

21 100

40

28 200

5 600

22 600

3 900

24 300

45

31 600

6 300

25 300

4 400

27 200

50

35 000

7 000

28 000

4 900

30 100

 

 

 

 

 

 

60

42 100

8 400

33 700

5 900

36 200

70

49 000

9 800

39 200

6 900

42 100

80

56 300

11 300

45 000

7 900

48 400

90

63 200

12 600

50 600

8 800

54 400

100

70 100

14 000

56 100

9 800

60 300

 

 

 

 

 

 

120

82 700

16 500

66 200

11 600

71 100

140

95 000

19 000

76 000

13 300

81 700

160

106 900

21 400

85 500

15 000

91 900

180

118 000

23 600

94 400

16 500

101 500

200

128 700

25 700

103 000

18 000

110 700

 

 

 

 

 

 

220

139 000

27 800

111 200

19 500

119 500

240

149 000

29 800

119 200

20 900

128 100

260

158 200

31 600

126 600

22 100

136 100

280

167 000

33 400

133 600

23 400

143 600

300

175 400

35 100

140 300

24 600

150 800

 

 

 

 

 

 

350

194 600

38 900

155 700

27 200

167 400

400

210 700

42 100

168 600

29 500

181 200

450

223 700

44 700

179 000

31 300

192 400

500

234 000

46 800

187 200

32 800

201 200

 

 

 

 

 

 

500 felett

241 300

48 300

193 000

33 800

207 500

b)    Félhavi bérlet (forintban)

Távolság
(km)

Díjszabási ár

Az autóbusz közlekedésben

A vasúti közlekedésben

munkavállaló

munkáltató

munkavállaló

munkáltató

által fizetendő

által fizetendő

5

2 970

590

2 380

420

2 550

10

4 690

940

3 750

660

4 030

15

5 840

1 170

4 670

820

5 020

20

6 990

1 400

5 590

980

6 010

25

8 810

1 760

7 050

1 230

7 580

 

 

 

 

 

 

30

10 500

2 100

8 400

1 470

9 030

35

12 300

2 460

9 840

1 700

10 600

40

14 100

2 800

11 300

2 000

12 100

45

15 800

3 200

12 600

2 200

13 600

50

17 500

3 500

14 000

2 400

15 100

 

 

 

 

 

 

60

21 100

4 200

16 900

3 000

18 100

70

24 500

4 900

19 600

3 400

21 100

80

28 200

5 600

22 600

3 900

24 300

90

31 600

6 300

25 300

4 400

27 200

100

35 000

7 000

28 000

4 900

30 100

 

 

 

 

 

 

120

41 400

8 300

33 100

5 800

35 600

140

47 500

9 500

38 000

6 600

40 900

160

53 400

10 700

42 700

7 500

45 900

180

59 000

11 800

47 200

8 300

50 700

200

64 300

12 900

51 400

9 000

55 300

 

 

 

 

 

 

220

69 500

13 900

55 600

9 700

59 800

240

74 500

14 900

59 600

10 400

64 100

260

79 100

15 800

63 300

11 100

68 000

280

83 500

16 700

66 800

11 700

71 800

300

87 700

17 500

70 200

12 300

75 400

 

 

 

 

 

 

350

97 300

19 500

77 800

13 600

83 700

400

105 300

21 100

84 200

14 700

90 600

450

111 800

22 400

89 400

15 700

96 100

500

117 000

23 400

93 600

16 400

100 600

 

 

 

 

 

 

500 felett

120 600

24 100

96 500

16 900

103 700

4.    A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havi (30 napos bérletek) és félhavi bérletek ára

Távolság
(km)

a)
90%-os kedvezményes havi bérlet

b)
90%-os kedvezményes félhavi bérlet

 

 

 

 

 

 

5

595

295

10

940

470

15

1 170

585

20

1 400

700

25

1 760

880

 

 

 

30

2 110

1 060

35

2 450

1 230

40

2 820

1 410

45

3 160

1 580

50

3 500

1 750

 

 

 

60

4 210

2 110

70

4 900

2 450

80

5 630

2 820

90

6 320

3 160

100

7 010

3 510

 

 

 

120

8 270

4 140

140

9 500

4 750

160

10 700

5 350

180

11 800

5 900

200

12 900

6 440

 

 

 

220

13 900

6 950

240

14 900

7 450

260

15 800

7 910

280

16 700

8 350

300

17 500

8 770

 

 

 

350

19 500

9 730

400

21 100

10 500

450

22 400

11 200

500

23 400

11 700

 

 

 

500 felett

24 100

12 100

2. melléklet a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelethez

1.    Útipoggyász és élő állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben

Távolság
(km)

Útipoggyász fuvarozásának díja
(forint)

1-50

155

51-100

195

100 felett

270

Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű csomagok továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni.
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelete szerinti segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.
2.    Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben

Távolság
(km)

Poggyászdarabonként forintban

5

505

10

505

15

505

20

505

25

505

 

 

30

505

35

505

40

505

45

505

50

505

 

 

60

605

70

705

80

805

90

905

100

1 010

 

 

120

1 190

140

1 360

160

1 530

180

1 690

200

1 850

 

 

220

2 000

240

2 140

260

2 270

280

2 400

300

2 520

 

 

350

2 790

400

3 020

450

3 210

500

3 360

 

 

500 felett

3 470

3.    Élő állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben
a)    Egy útra szóló

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

Távolság
(km)

Forintban

5

230

10

230

15

230

20

230

25

230

 

 

30

230

35

230

40

230

45

230

50

230

 

 

60

275

70

320

80

365

90

410

100

460

 

 

120

540

140

620

160

695

180

770

200

840

 

 

220

905

240

970

260

1 030

280

1 090

300

1 150

 

 

350

1 270

400

1 370

450

1 460

500

1 530

 

 

500 felett

1 580

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelete szerinti segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.
b)    Havibérlet, 30 napos bérlet

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

Távolság
(km)

Forintban

5

1 340

10

2 110

15

2 630

20

3 150

25

3 960

 

 

30

4 750

35

5 510

40

6 350

45

7 110

50

7 880

 

 

60

9 470

70

11 000

80

12 700

90

14 200

100

15 800

 

 

120

18 600

140

21 400

160

24 100

180

26 600

200

29 000

 

 

220

31 300

240

33 500

260

35 600

280

37 600

300

39 500

 

 

350

43 800

400

47 400

450

50 300

500

52 700

 

 

500 felett

54 300

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelete szerinti segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

3. melléklet a 4 /2010. (I. 22.) KHEM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja
1.     A díjak az autóbuszok ülőhelyeitől és komfortfokozatától függően a következők:

Díjcsoport

Ülőhely (fő)

 

Kerekítve

alap

komfort

kiemelt
komfort

I.

9-20 fő

forint/km

225

295

385

 

 

forint/óra

2 810

3 690

4 810

 

 

Legcsekélyebb díj (forint)

14 100

18 500

24 100

II.

21-40 fő

forint/km

295

385

455

 

 

forint/óra

3 690

4 810

5 690

 

 

Legcsekélyebb díj (forint)

18 500

24 100

28 500

III.

41-54 fő

forint/km

385

455

540

 

 

forint/óra

4 810

5 690

6 750

 

 

Legcsekélyebb díj (forint)

24 100

28 500

33 800

IV.

55 felett

forint/km

455

540

625

 

 

forint/óra

5 690

6 750

7 810

 

 

Legcsekélyebb díj (forint)

28 500

33 800

39 100

V.

Csuklós

forint/km

575

 

 

 

forint/óra

7 190

 

 

 

Legcsekélyebb díj (forint)

36 000

 

Az ülőhelyek számának meghatározásánál a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti besorolást kell alkalmazni.
2.     a) Az „alap komfort” fokozatba tartoznak azon autóbuszok, amelyek nem felelnek meg legalább a „komfortos” kategóriában előírt jellemzők mindegyikének.
b)    A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak legalább a következő felszereltséggel kell rendelkezniük:
–    napvédő roletta vagy függöny az utasablaknál,
–    mikrofon és hangerősítő az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára (kivéve a 20 fő alatti befogadóképességű autóbuszokat), utastéri hangszórók,
–    az utastértől elkülönített, külön zárható poggyásztér vagy utánfutó (kivéve a 20 fő alatti befogadóképesség),
–    légkondicionálás.
c)    A „kiemelt komfort” kategóriájú autóbuszoknak a „komfortos” kategória követelményein felül rendelkezniük kell:
–    videóval (41 fő feletti befogadóképesség esetén legalább 2 képernyővel),
–    forróital-automatával,
–    vízöblítéses vagy kémiai működtetésű WC-vel,
–    az átjáró felé kimozdítható üléssel,
–    20 fő alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal és hangerősítővel és az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára utastéri hangszórókkal.
A „komfortos” és a „kiemelt komfortú” fokozatba akkor sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatározott feltételek mindegyikének megfelel.
3.    A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a különjárat időtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.
a)    A 72 óra vagy ennél rövidebb időtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz ülőhelyszámára, illetve típusára és komfortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel, illetőleg a díjszámítási távolsággal.
A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a legcsekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti, de legfeljebb a legcsekélyebb díjnak megfelelő a fizetendő díj. Ha a különjáratot – ugyanazon személyekből álló csoport szállítása céljából – egy nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezése után, egyszer lehet felszámítani.
A díjszámítási idő: a garázsból (telephelyről) indulástól, a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idő, az általános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve.
A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyről) indulástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész kilométerre kerekítve.
b)    A 72 órát meghaladó különjáratok díját – az autóbusz ülőhelyszámára és komfortfokozatára figyelemmel – a megtett távolság alapján kell megállapítani.
A díjszámítási távolságot az a) pontban előírtak szerint kell meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t, megegyezés szerinti, de legfeljebb 100 km vehető számításba. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.
c)    A különjárat által megtett kilométer-távolságot az autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a kilométer-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani. Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben meghibásodik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.
4.    Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában szereplőnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tartozó autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb kategória szerinti díjat kell felszámítani.
5.    A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő köteles igazolni.
6.    A különjárat teljesítése során felmerülő autópálya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendelőt terhelik.
1

A rendelet a 6. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére