• Tartalom

4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet

egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról

2010.09.29.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés b), d), f)–h) és u) pontjában, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

1–9. §1

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)2

11. § (1) 2010. évben a JötR. e rendelettel megállapított 55. §-a (4) bekezdése szerinti nyilatkozatban a bérfőzető az e rendelet hatálybalépésének időpontjáig átvett, kedvezményes bérfőzési szeszadóval bérfőzött pálinka mennyiségét is megadja.

(2) A bérfőzési lapnak a JötR. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 31. számú melléklete szerinti adattartalommal legyártott, az e rendelet hatálybalépése napján a vámhatóságnál és a bérfőzést végző szeszfőzdéknél készleten lévő formanyomtatványa továbbra is felhasználható azzal, hogy

a) azon a bérfőzető a JötR. e rendelettel megállapított 55. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakról is nyilatkozik,

b) párlatfajtánként külön-külön bérfőzési lapot kell kiállítani.

(3) Ha a magánfőző e rendelet hatálybalépésének időpontját megelőzően 2010. évben már bérfőzés keretében állíttatott elő pálinkát, a JötR. e rendelettel megállapított 31/A. számú melléklet szerinti, 2010. évi bejelentésében az e rendelet hatálybalépésének időpontját ďmegelőzően átvett bérfőzött pálinka mennyiségét is köteles feltüntetni.

12. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1–6. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez3

1

Az 1–9. §-t a 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 10. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–6. mellékletet a 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére