• Tartalom

4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet

4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról1

2010.03.31.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az elektronikus hírközlés szolgáltatási tevékenységének a minősített időszakban történő ellátásához szükséges védelmi felkészülési feladatok előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt, valamint az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá postai ágazat (a továbbiakban: ágazat) ügyeleti rendszerébe bevont elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek (a továbbiakban: szolgáltatók) felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő nem közszolgálati műsort sugárzó országos, körzeti, helyi rádió és televízió adók, az adókat üzemeltetők (engedélyesek) jegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A kijelölés alapján a szolgáltatók a tevékenységi körüket érintően ellátják a minősített időszakban bekövetkező rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, a következményeik csökkentésére, illetve megszüntetésére, valamint a helyreállításra irányuló védelmi felkészülési és végrehajtási feladatokat. E rendelet alkalmazásában minősített időszak a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 19. §-a (3) bekezdésének h) pontjában meghatározott rendkívüli állapot és i) pontjában meghatározott szükségállapot, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének i) pontja és a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti veszélyhelyzet, valamint az Alkotmány 19. § (3) bekezdés n) pontjában meghatározott megelőző védelmi helyzet, továbbá a 19/E. § (1) bekezdésében foglalt, a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig terjedő időszak.

2. § (1) Az elektronikus hírközlésért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter), illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) a védelmi felkészülés és a végrehajtás időszakában felmerülő egyedi védelmi feladatokat az érintett szolgáltatók számára külön jogszabály szerint határozza meg.

(2) A védelmi felkészülési feladatok végrehajtásáért minden esetben a szolgáltató vezető tisztségviselője felelős.

3. § (1) A szolgáltatók – a minősített időszakra történő felkészülés keretében – az alábbiakban meghatározott tevékenységi körökből a saját szervezetük szakmai feladat- és hatáskörébe tartozó védelmi feladatokat látják el:

a) a szervezeti készenlét előkészítésének és fenntartásának körében:

aa) a védelmi felkészülési feladatok ellátásához szükséges személyi, szervezeti és anyagi-technikai feltételek megteremtése, folyamatos biztosítása,

ab) a védelmi felkészüléssel, műszaki, forgalmi, katasztrófa vagy egyéb veszély miatt keletkező üzemzavar elhárításával kapcsolatos intézkedések kidolgozása, tervek készítése és azok folyamatos aktualizálása,

ac) a védelmi felkészüléssel összefüggő rendszeres képzési, továbbképzési és gyakoroltatási feladatok meghatározása és végrehajtása,

ad) az ügyeleti szolgálatnak a külön jogszabályban foglaltak szerinti működtetése,

ae) a külön jogszabály alapján a meghagyással kapcsolatos feladatok végrehajtása;

b) a hálózatok felkészítésének és irányításának terén:

ba) a gerinchálózati struktúra és az elektronikus hírközlési létesítmények védelmi, biztonsági feltételeinek biztosítása,

bb) a zártcélú hálózatokhoz szükséges összeköttetések és kapcsolódó szolgáltatások előkészítésének és alkalmazásának biztosítása,

bc) a meghatározó szerepű elektronikus hírközlési csomópontok, illetve felhasználók több útvonalon történő elérhetőségét segítő megoldások kialakítása,

bd) a riasztási és tájékoztatási feladat ellátására létrehozott rendszerben szükséges elektronikus hírközlési összeköttetések biztosításában való közreműködés,

be) a honvédségi, kormányzati, rendvédelmi elektronikus hírközlési eszközöknek a szolgáltató hálózatához történő csatlakoztatásához szükséges hozzáférési pontok és jogosultságok biztosítása;

c) az üzemviteli és tartalékolási rendszer kialakítása terén:

ca) a nemzeti és a nemzetközi gerinchálózati irányító és üzemviteli funkciók működésének összehangolása,

cb) az illetékes hazai, valamint nemzetközi szervek és szervezetek közötti védelmi jellegű kapcsolattartás feltételeinek kialakításában és végrehajtásában való közreműködés,

cc) az elektronikus hírközlési szolgáltatások területén elrendelhető korlátozó vagy szüneteltető rendelkezések végrehajtására és következményeik kezelésére történő felkészülés,

cd) a védelmi feladatok ellátásához szükséges mértékű és összetételű tartalékkészletek biztosítása,

ce) a hálózati létesítmények és eszközök meghibásodása, rongálódása, sérülése, megsemmisülése esetére az elsődleges helyreállításhoz és az üzemszerű állapot visszaállításához szükséges feladatok megtervezése és végrehajtási feltételeinek folyamatos biztosítása;

d) a szolgáltatási igények kielégítése terén:

da) a védelmi felkészülésben részt vevő, külön jogszabályban meghatározott követelménytámasztó szervek minősített időszakra vonatkozó szolgáltatási igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása, az összefüggő tervezési, szervezési tevékenység ellátása, szolgáltatási feladatok végrehajtása,

db) a lakosság minősített időszaki elektronikus hírközlési igényeinek az egyetemes szolgáltatási, illetve koncessziós szerződésben meghatározott szinten és tartalommal történő kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása,

dc) a védelmi felkészüléssel kapcsolatos jogszabályok által meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, illetve kezelésére való felkészülés,

dd) a kormányzat minősített időszaki szolgáltatási igényeinek kielégítéséhez és kommunikációs tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtésében, fenntartásában való közreműködés,

de) a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezési és végrehajtási feladataiban történő részvétel;

e) a nyilvántartások vezetése és az adatkezelés terén:
a védelmi felkészülési feladatokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszer kialakítása és adatainak a követelményekhez igazodó pontosságú karbantartása;

f) a műsorszórási tevékenység körében:

fa) a műsorszórási tevékenység folyamatosságához szükséges technikai és biztonsági feltételek megteremtése, a meghatározó szerepű létesítmények őrzés-védelmének biztosítása,

fb) a műsorszóró hálózaton a lakosság légi-, illetve katasztrófariasztásra és tájékoztatására létrehozott rendszer működésében való közreműködés,

fc) a lakosság légi-, illetve katasztrófariasztásának és tájékoztatásának elrendelésére illetékes szervek intézkedésére a riasztási és tájékoztatási közlemények leadásának – az elrendelő szervekkel kötött megállapodás szerinti, saját eszközökkel történő – biztosítása.

(2) A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában külön jogszabály alapján – az illetékes honvédelmi és rendvédelmi szervek, valamint a közszolgálati rádió és televízió műsorszolgáltatók, műsorszóró adók és az adókat üzemeltető szolgáltatók mellett – részt vesznek:

a) a Miniszter és az NHH;

b) e rendelet 2. mellékletében meghatározott nem közszolgálati országos, körzeti és helyi rádió és televízió műsorokat sugárzó adók, az adókat üzemeltetők (engedélyesek);

c) azok az elektronikus hírközlési szolgáltatók, amelyek összeköttetést, illetőleg modulációs vonalat biztosítanak

ca) a riasztási és tájékoztatási közlemény leadását kezdeményező szerv és az érintett rádió, televízió stúdiója között,

cb) a riasztási és tájékoztatási feladatban részt vevő stúdió és a részére sugárzást végző rádió, televízió adóállomás között, valamint

cc) a műsorszolgáltatók és a műsorszóró adók között;

d) a riasztási rendszer technikai elemeit, a riasztási és tájékoztatási közlemények átvételére és továbbítására szolgáló átkapcsoló berendezések fenntartását ellátó gazdálkodó szervezet;

(3) A külön jogszabály szerinti riasztási és tájékoztatási közlemények átvételében és továbbításában – a 1. § (2) bekezdésben meghatározott – részt vevők feladatait és kötelezettségeit az NHH által kiadott intézkedések, illetve a fenntartó által részükre megküldött üzembe helyezési dokumentumok és értesítések tartalmazzák.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

A kijelölt szolgáltatók jegyzéke

A szolgáltató megnevezése

Telephelye

Védelmi feladatok ellátására kijelölt

Az ágazat ügyeleti rendszerébe bevont

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.

1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33.

X

X

GTS – DataNet Távközlési Kft.

2040 Budaörs, Ipartelep u. 13–15.

X

X

INVITEL Távközlési Szolgáltató Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8–10.

X

X

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

X

X

Magyar Villamosművek Zrt.

1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.

X

 

UPC Magyarország
Telekommunikációs Kft.

1092 Budapest, Kinizsi u. 30–36.

X

X

PANNON GSM Távközlési Zrt.

2045 Törökbálint, Pannon út 1.

X

X

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.

1107 Budapest, Száva u. 3–5.

X

X

TM Services Távközléstechnikai Szolgáltató Kft.

1224 Budapest, Dózsa György út 77.

X

 

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

X

X

ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.

1036 Budapest, Dereglye u. 5/b.

X

 

PR-TELEKOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.

X

 

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Váci út 35.

X

X

2. melléklet a 4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

Jegyzék
a riasztási és tájékoztatási feladatok ellátásában részt vevő, nem közszolgálati műsort sugárzó országos, körzeti, helyi rádió és televízió adókról, az adókat üzemeltetőkről (engedélyesekről)

Település neve

Sugárzott Rádió/TV műsor
neve

Frekvencia
MHz/TV csatorna

Üzemeltető (engedélyes) neve és címe

BAJA

Bajai Rádió

89,8

Baja Hangja Kft., 6500 Baja, Árpád tér 1.

BALATONFÜRED

Klubrádió Balaton

91,8

Rádió Jam Zrt., 8200 Veszprém, Csillag út. 1.

BÉKÉS

Torony Rádió

94,4

Torony Rádió Műsorszolgáltató
és Kereskedelmi Bt.,
5630 Békés, Jantyik M. u. 21–25.

BÉKÉSCSABA

Rádió 1 Start

88,9

INTERAX Kulturális Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.,
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 23. A lph. VIII/32.

 

Csaba TV

47

„Csaba TV” Első Csabai Televíziós Kft.,
5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.

 

Csaba Rádió

104,0

Csaba Rádió Kft., 5600 Békéscsaba,
Bartók B. út 7.

 

Juventus Rádió Békéscsaba

100,9

Média Cápa Bt., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 6.

BUDAPEST

TV2

országos

MTM-SBS Zrt., 1145 Budapest, Róna u. 174.

 

Csepp TV Budapest

9

Csepp TV-Délpesti Televízió Kft.,
1214 Budapest, Csepel, Simon Bolivár sétány 4–8.

 

Lánchíd Rádió Budapest

100,3

Lánchíd Rádió Kft., 1089 Budapest, Üllői út 102.

 

Juventus Rádió

89,5

Rádió Juventus Zrt., 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 82–84.

 

Danubius Rádió

országos

Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt., Budapest, Váci u. 141.

 

Sláger Rádió

országos

Sláger Rádió Zrt., 1011 Budapest,
Fő u. 14–18. VI. em.

 

Klubrádió

95,3

Klubrádió Zrt., 1037 Budapest, Bokor u. 1–5.

 

Mária Rádió

94,2

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

CEGLÉD

Cegléd Városi TV

48

Cegléd Városi Televízió Kht., 2700 Cegléd,
Teleki u. 12.

DEBRECEN

Debrecen TV

50

Debrecen Városi Televízió Kft.,
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 

Rádió FM 95

95,0

Lokál- Média Kft., 4026 Debrecen, Darabos u. 35.

 

Rádió 1

92,3

VARAGE Műsorszolgáltatási Kft.,
4026 Debrecen, Kálvin tér 4/c.

DÖMÖS

Mária Rádió

104,9

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

DUNAÚJVÁROS

Rádió 24

102,9

Pentafon-Penta Rádió Kft., 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A.

 

Duna – Híd Televízió

33

Duna – Mix Kft., 2400 Dunaújváros,
Kodály Zoltán u. 2.

EGER

Rádió Eger

101,3

Rádió Eger Kft., 3300 Eger, Trinitárius u. 1.

 

Rádió 1

101,9

New Wave Kft., 3300 Eger, Árpád út 64. II/4.

ESZTERGOM

Klubrádió

98,1

Klubrádió Zrt., 1037 Budapest, Bokor u. 1–5.

 

Mária Rádió

97,4

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

 

Kék Duna Rádió Győr

92,5

Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.,
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.

GÖD

Abszolút Rádió

97,3

Rádió Infórum Kft., 1133 Budapest, Ipoly u. 18.

GYÁL

Mária Rádió

98,9

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

GYÖNGYÖS

Városi Televízió Gyöngyös

27

Gyöngyös Városi Televízió Kht., 3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6/A.

 

Diórádió

101,7

Diórádió Gyöngyös Kft., 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.

GYŐR

Oxygen FM 103,1

103,1

BMC Rádió Kft., 9023 Győr, Magyar u. 9.

 

Kék Duna Rádió Győr

91,5

Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.,
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.

GYULA

Juventus Rádió Gyula

90,5

Média Cápa Bt., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 6.

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hajdúszoboszlói Városi TV

39

Hajdúszoboszlói Városi TV,
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7.

HAJÓS

Hajós TV (kábel TV)

Kábel TV

Hajós Szolgáltató Kft., 6344 Hajós, Rákóczi u. 12.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Vásárhelyi TV

34

Szerdahelyi József Nonprofit Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 14.

JÁSZBERÉNY

Trió Rádió Jászberény

97,7

TRIÓ-Rádió Kft., 5100 Jászberény, Bercsényi út 5.

KALOCSA

Kalocsa Városi TV

34

Városi Közművelődési Intézmények Múzeum és TV, 6300 Kalocsa, Szt. István kir. út 2–4.

 

Korona Rádió Kalocsa

100,0

Kalocsai Rádió Bt., 6328 Dunapataj, Jókai u. 10.

KAPOSVÁR

Kapos TV

42

Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft.,
7400 Kaposvár, Kossuth u. 6.

 

Kapos Rádió

99,9

Kapos Rádió Kft., 7400 Kaposvár,
Dózsa György u. 18.

 

Enjoy (Somogy) Rádió

91,2

Somogyi Média Kft., 7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

KECSKEMÉT

Gong Rádió

96,5

Gong Rádió Kft., 6000 Kecskemét,
Petőfi Sándor u. 1/B.

 

Kecskeméti TV

31

Kecskemét Városi TV, 6000 Kecskemét,
Szabadság tér 2.

KESZTHELY

Klubrádió Balaton

92,2

Rádió Jam Zrt., 8200 Veszprém, Csillag út 1.

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Sirius Rádió

91,1

Félegyházi Hírlap Kft., 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 16.

 

Trió TV

50

Trió-Média Kft., 3533 Miskolc, Gózon L. út 11.

KISKUNHALAS

Halas TV

31

Halasmédia Nonprofit Szolgáltató Kft.,
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1.

KISKUNMAJSA

Rádió Majsa

88,2

Művelődési Központ Kiskunmajsa,
6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

KOMÁROM

Mária Rádió

88,3

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

 

Kék Duna Rádió Győr

90,5

Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.,
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.

KOMLÓ

Mária Rádió

91,4

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

LENTI

Lenti TV (kábel TV)

Kábel TV

Lenti Televízió Szolgáltató Kft., 8960 Lenti, Templom tér 5.

MAKÓ

Árkádia rádió

96,8

Árkádia Parkszínpad Kereskedelmi és Szolg. Kft., 6900 Makó, Ráday u. 33.

 

Makó Városi TV

51

Makó Városi TV Kht., 6900 Makó, Széchenyi tér 6.

MISKOLC

Sztár FM

103,0

Nonstop Rádió Kft.,
3530 Miskolc, Kisavas, Alsósor 22.

MONOR

Mária Rádió

106,3

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

OROSHÁZA

Rádió 1 Orosháza

90,2

A-tól Z-ig Beruházási és Szervezési Lebonyolítási Bt., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/B. II. em.

 

Juventus Rádió Orosháza

88,6

Média Cápa Bt., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 6.

ÓZD

Ózd Városi TV

51

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.,
3600 Ózd, Brassói u. 2.

PAKS

Fortuna Rádió

96,3

Rádió 96,3 Kft., 7030 Paks, Babits M. u. 10.

 

TELEPAKS (TV)

31

Tele-Paks Nonprofit Kft., 7030 Paks,
Dózsa György u. 51–53.

PÁPA

Pápa Városi TV

42

Pápa Városi Televízió (Önkormányzat),
8500 Pápa, Deák Ferenc u. 1.

PÉCEL

Mária Rádió

91,7

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.,
8200 Veszprém, Házgyári út 7.

PÉCS

Pécs TV

46

Pécs TV Kommunikációs Kft.,
7621 Pécs, Lyceum u. 7.

 

Mediterrán Rádió

101,2

Mediterrán Rádió Kft., 7621 Pécs, Lyceum u. 7.

PILISCSABA

Mária Rádió

104,2

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.,
8200 Veszprém, Házgyári út 7.

RÁCKEVE

Kör-TV

50

Kör TV Ráckeve Kht., 2300 Ráckeve,
Szt. István tér 4.

SALGÓTARJÁN

Salgótarján Városi TV

29

Salgótarján Városi TVNonprofit Kft., 3
100 Salgótarján, Fő tér. 5.

 

Rádió Focus

100,4

Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.,
3100 Salgótarján, Bem u. 1.

SÁRBOGÁRD

Rádió 1

87,9

Track-57 Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.

SÁTORALJAÚJHELY

Zemplén TV

50

Zemplén TVNonprofit Kft., 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

SOPRON

Corvinus Rádió

104,6

Erasmus 2001 Kft., 9400 Sopron, Kútösvény 7.

 

Nap – Rádió

94,1

Pannon – Sopron Regionális TV Műsorgyártó és Szolgáltató Kft., 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

SÜKÖSD

Sükösd TV

37

Sükösd-Érsekcsanád ÁMK,
6346 Sükösd, Deák F. u. 123.

SZÁZHALOMBATTA

Városi TV, Százhalombatta

48

Halom Televízió Nonprofit Kft.,
2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.

SZEGED

Rádió Plusz

100,2

Juventus Rádió 100.2 Műsorszolgáltató Kft., 6723 Szeged, Római krt. 23.

SZÉKESFEHÉRVÁR

Fehérvár Rádió

94,5

Fehérvár Rádió Kft., 8000 Székesfehérvár,
Petőfi Sándor u. 5.

 

Fehérvár TV

48

Fehérvár TV Kft., 8000 Székesfehérvár,
Jókai u. 15.

 

Vörösmarty Rádió

99,2

Kodolányi János Főiskola, 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.

 

Rádió 1

101,8

Track-57 Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.

SZEKSZÁRD

Alisca Rádió

91,1

Alisca Rádió Kft., 7100 Szekszárd,
Szt. László u. 16. Stuttgart udvar

 

Rádió Antritt

105,1

Rádió Antritt Kft., 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 16.

SZENTENDRE

Sunshine-Pilis Rádió

91,1

Trade Partners Kft., 1023 Budapest, Bécsi út 4.

SZENTES

Rádió Plusz

95,7

Juventus Rádió 100.2 Kft., 6723 Szeged,
Kossuth Lajos sugárút 48.

 

Rádió Szentes

106,1

Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.,
6600 Szentes, Kossuth tér 5. I. em.

SZOLNOK

Rádió 1 Szolnok

90,4

Páll József egyéni vállalkozó, 5000 Szolnok, Csokonai út 84.

 

Aktív Rádió

92,2

ViaCom Kft., 5000 Szolnok, Kossuth u. 2.

SZOMBATHELY

Rádió Szombathely
97,1

97,1

Rádió Szombathely Kft., 9021 Győr,
Virágpiac u. 3.

TAPOLCA

Tapolca Városi TV

43

Tapolcai Média Közalapítvány,
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Yo! Rádió Tapolca

101,8

Aktív Rádió Kommunikációs Szolgáltató és Reklám Stúdió Kft., 8300 Tapolca, Batsányi út 22.

TATABÁNYA

Forrás Rádió

97,8

Rádió Direction Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Fő tér 4/B.

 

Kék Duna Rádió Győr

107,0

Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.,
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.

TISZAÚJVÁROS

Rádió 35

89,6

Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület,
3580 Tiszaújváros, Bolyai köz 4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

Rádió
Törökszentmiklós

96,4

Rádió Horizont Kft., 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.

VÁC

Mária Rádió

94,1

FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.,
8200 Veszprém, Házgyári út 7.

 

Elektro-Szignál TV

22

Elektro-Szignál Kft., 2600 Vác, Kossuth L. u. 21.

VÁRPALOTA

Várpalota Városi TV

43

Városi Televízió Várpalota, 8100 Várpalota, Erdődi Pálffy Tamás u. 19.

VESZPRÉM

Veszprém TV

42

Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft.,
8200 Veszprém, József Attila u. 38.

 

Klubrádió Veszprém

90,6

Rádió Jam Zrt., 8200 Veszprém, Csillag út 1.

ZALAEGERSZEG

Zalaegerszegi TV

51

Zalaegerszegi Televízió Kft., 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 45–49.

 

N-Joy 88,9
Zalaegerszeg

88,9

Hét Domb Kft., 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.

1

A rendeletet a 41/2013. (VII. 17.) NFM rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. július 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére