• Tartalom

40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról1

2011.01.14.

Az 1–9. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben;

a 10. § tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel,

valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) alapján kérelemre indult erdészeti hatósági eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra (a továbbiakban: díj), valamint a díj megfizetésére terjed ki.

(2) A díjat az e rendelet szerint díjfizetési kötelezettség alá tartozó erdészeti hatósági eljárást (a továbbiakban: díjköteles eljárás) kezdeményező ügyfélnek kell megfizetnie.

2. § (1) Az elsőfokú díjköteles eljárásokat és a díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsőfokú díjköteles eljárás díjával.

(3) Az erdészeti hatóság más hatóságnál, kérelemre induló ügyben lefolytatott szakhatósági eljárásáért 7500 forint összegű díjat kell fizetni.

3. § (1) Végzés ellen kezdeményezett másodfokú eljárás díja 9000 forint.

(2) Határozat ellen kezdeményezett másodfokú eljárás díja – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 20 000 forint.

(3) Az 1. mellékletben foglalt eljárásban hozott határozat ellen kezdeményezett másodfokú eljárás díja a jogorvoslati kérelemmel érintett erdőrészlet, földrészlet vagy vonalas létesítmény szakasz alapulvételével az 1. melléklet szerint számított összeg kétszerese.

4. § (1) A díjfizetési kötelezettség az átutaláson kívül fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is teljesíthető. A díjat az eljáró erdészeti hatóság 2. melléklet szerinti, a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

(2) A díj az eljáró erdészeti hatóság bevétele.

5. § (1) A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

(2) Az eljáró erdészeti hatóság a megfizetett díjat egészben vagy részben visszatéríti, ha az ügyfél az e rendelet szerinti, vagy az erdészeti hatóságnak a költségmentességre vonatkozó döntésében foglalt díjnál többet fizetett meg.

(3)2 A (2) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező jelzi az eljáró erdészeti hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(4)3 A jogorvoslati eljárásért fizetett díjat vissza kell téríteni, ha a jogorvoslati eljárásban felülvizsgált döntés a kérelmező hátrányára részben vagy egészében jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítésről hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell rendelkezni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

6. § A díj megállapításával és megfizetésével kapcsolatosan

a) az igazgatási díjfizetési kötelezettség fennállására vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (2)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy az illeték helyett díjat, illetékfizetési kötelezettség helyett díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

7. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

8. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9. §4

10. §5

11. § A 9–10. § a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A díjköteles elsőfokú erdészeti hatósági eljárások, valamint az eljárásokért fizetendő díjak mértéke
1.    Helyszínelést nem igénylő eljárások

Sorsz.

Erdészeti hatósági eljárás

Igazgatási szolgáltatási díj (forint)

az eljárást megalapozó rendelkezés az Evt.-ben

Az eljárás tartalma

alapdíj

alapdíjon felül fizetett további díj

föld-
részletenként

erdő-
részletenként

kilo-
méterenként

A

B

C

D

E

F

G

1.

11. § (4)

szabad rendelkezésű erdő átminősítése nem szabad rendelkezésű erdővé

6 500

500

 

 

2.

13. § (2)

erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése

6 500

 

300

 

3.

15. § (2)

az Evt. 15. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó, az 1.2. és az 1.3. mellékletekben nem szereplő, egyéb erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások

6 500

 

 

3 000

4.

18. § (1)

erdőgazdálkodó és a használatában álló erdő erdőgazdálkodói nyilvántartásba történő bejegyzése, törlése

6 500

500

 

 

5.

27. § (1)

erdő rendeltetéseinek megváltoztatása

6 500

 

300

 

6.

29. § (5)

erdő üzemmódjának megváltoztatása

6 500

 

300

 

7.

44. §

erdő telepítésének engedélyezése

6 500

500

 

 

8.

47. § (4)

Fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének engedélyezése

6 500

500

 

 

9.

48. § (1)

engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően telepített erdő fennmaradásának engedélyezése

6 500

500

 

 

10.

48. § (3)

engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően telepített fásítás és szabad rendelkezésű erdő fennmaradásának engedélyezése

6 500

500

 

 

11.

50. §

meghiúsult erdőtelepítés törlése az Adattárból

6 500

500

 

 

12.

Vhr. 29. § (5)–(6)*

Erdősítési határidők módosításának engedélyezési eljárása

6 500

 

300

 

13.

72. § (1)

tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése

6 500

 

300

 

14.

76. § (2)

cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben

6 500

 

300

 

15.

78. § (2)

erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése

6 500

500

 

 

16.

84. § (1)

az erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása

6 500

500

 

 

17.

92. § (2)

lovaglásra vagy kerékpár közlekedésre használható út kijelölése erdőben

6 500

 

 

3 000

18.

113. § (13)

Erdőterv határozat kiadása kérelemre induló eljárásban

6 500

 

 

 

* az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
2.    Helyszínelést igénylő eljárások

Sorsz.

Erdészeti hatósági eljárás

Igazgatási szolgáltatási díj (forint)

az eljárást megalapozó rendelkezés az Evt.-ben

Az eljárás tartalma

alapdíj

alapdíjon felül fizetett további díj

föld-
részletenként

erdő-
részletenként

kilo-
méterenként

A

B

C

D

E

F

G

1.

15. § (2)

erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló engedélyezési eljárás

25 000

 

 

 

2.

épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások

25 000

 

 

10 000

3.

29. § (7)

átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyási eljárása

25 000

 

2 000

 

4.

40. § (3)

erdőterv módosítása

25 000

 

2 000

 

5.

73. § (2)

természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti időszakban történő végrehajtásának engedélyezése

25 000

 

2 000

 

6.

75. § (1)

erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése

25 000

 

2 000

 

7.

78. § (2)

erdő Evt. 77. § d) pontja szerinti igénybevételének érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése

25 000

2 000

 

 

8.

80. § (3)

erdő Evt. 77. § d) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése

25 000

2 000

 

 

9.

92. § (2)

az Evt. 92. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó, az 1.1 mellékletben nem szereplő, egyéb járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben

25 000

 

 

10 000

10.

93. § (2)

lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése erdőben

25 000

 

 

 

3.    Erdő igénybevétel és erdészeti magánút építés engedélyezési eljárások

Sorsz.

Erdészeti hatósági eljárás

Igazgatási szolgáltatási díj (forint)

az eljárást megalapozó rendelkezés az Evt.-ben

Az eljárás tartalma

alapdíj

alapdíjon felül fizetett további díj

föld-
részletenként

erdő-
részletenként

kilo-
méterenként

A

B

C

D

E

F

G

1.

15. § (2)

erdészeti magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése

60 000

 

 

80 000

2.

78. § (2)

erdő Evt. 77. § a)–c) pontjai szerinti igénybevételének érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése

60 000

7 000

 

 

3.

80. § (3)

erdő Evt. 77. § a)–c) pontjai szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése

60 000

7 000

 

 

4.

93. § (2)

az Evt. 93. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó, az 1.2. mellékletben nem szereplő, egyéb jármű technikai sportverseny engedélyezése erdőben

60 000

 

 

 

4.    Az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásával kapcsolatos eljárások

Sorsz.

Erdészeti hatósági eljárás

Igazgatási szolgáltatási díj (forint)

az eljárást megalapozó rendelkezés az Evt.-ben

Az eljárás tartalma

alapdíj

alapdíjon felül fizetett további díj

föld-
részletenként

erdő-
részletenként

kilo-
méterenként

A

B

C

D

E

F

G

1.

112. § (2) 17. pont alapján külön rendelet

nyilvántartásba vétel

6 500

 

 

 

2.

szolgálati igazolvány kiadása

5 500

 

 

 

3.

szolgálati jelvény kiadása

8 000

 

 

 

4.

szolgálati napló hitelesítése

4 000

 

 

 

5.    Adatszolgáltatási eljárások

Sorsz.

Erdészeti hatósági eljárás

Igazgatási szolgáltatási díj (forint)

az eljárást megalapozó rendelkezés az Evt.-ben

Az eljárás tartalma

alapdíj

alapdíjon felül fizetett további díj

föld-
részletenként

erdő-
részletenként

kilo-
méterenként

A

B

C

D

E

F

G

1.

18. § (5)

erdőgazdálkodói nyilvántartásból hiteles, teljes másolat kiadása

4 000

 

 

2.

erdőgazdálkodói nyilvántartásból hiteles, szemlemásolat kiadása

2 000

 

 

3.

erdőgazdálkodói nyilvántartásból nem hiteles, teljes másolat kiadása

3 000

 

 

4.

erdőgazdálkodói nyilvántartásból nem hiteles, szemlemásolat kiadása

1 500

 

 

5.

39. § (2)

hiteles adattári teljes másolat

 

4 000

 

6.

hiteles adattári szemlemásolat

 

2 000

 

7.

nem hiteles adattári teljes másolat

 

3 000

 

8.

nem hiteles adattári szemlemásolat

 

1 500

 

9.

rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre

8 000

 

 

 

10.

erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 méretarányú másolata (teljes szelvény)

5 000

 

 

 

11.

erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 méretarányú másolata (teljes szelvény)

7 500

 

 

 

12.

erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolata (A4-es méretben)

1000

 

 

 

2. melléklet a 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A eljáró erdészeti hatóságok előirányzat-felhasználási keretszámlái

Sorsz.

Erdészeti hatóság

Előírányzat-felhasználási keretszámla száma

A

B

C

1.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ

10032000-00289782-00000000

2.

Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10024003-00289809-00000000

3.

Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10025004-00289799-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10027006-00289861-00000000

5.

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10032000-00289830-00000000

6.

Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10034002-00289706-00000000

7.

Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10035003-00289878-00000000

8.

Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10039007-00289854-00000000

9.

Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10047004-00289816-00000000

10.

Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10048005-00289744-00000000

11.

Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10049006-01740194-00000000

1

A rendeletet a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte 2012. augusztus 1. napjával.

2

Az 5. § (3) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (45) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 5. § (4) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (45) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 9. §-t a 11. § hatályon kívül helyezte.

5

A 10. §-t a 11. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére