• Tartalom
Oldalmenü

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról1

2022.01.01.

Az Országgyűlés a kormányzati szervezetrendszer működésének hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az Alaptörvény 18. cikk (5) bekezdésének a végrehajtására a következő törvényt alkotja2:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. §3 (1) E törvény hatálya a központi államigazgatási szervekre, a Kormány tagjaira, az államtitkárokra, valamint a biztosi jogviszonyban álló személyekre terjed ki.

(2) Központi államigazgatási szerv

a) a központi kormányzati igazgatási szerv,

b) az önálló szabályozó szerv,

c) az autonóm államigazgatási szerv, és

d) a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.

(3)4 Önálló szabályozó szerv

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

b)5 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

c)6 a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága és

d)7 az Országos Atomenergia Hivatal.

(4) Autonóm államigazgatási szerv

a) a Közbeszerzési Hatóság,

b)8

c) a Gazdasági Versenyhivatal,

d) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és

e) a Nemzeti Választási Iroda.

(5) Rendvédelmi szerv

a) a rendőrség,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, és

d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.

Irányítás és felügyelet

2. § (1) Ahol jogszabály államigazgatási szerv irányítását említi, azon törvény eltérő rendelkezése hiányában a következő hatáskörök együttesét kell érteni:

a)9 az államigazgatási szerv alapítása, átalakítása, valamint megszüntetése,

b)10 az államigazgatási szerv vezetésére kinevezés, vezetői megbízás adása, az államigazgatási szerv vezetőjének felmentése, a vezetői megbízás visszavonása, és – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – az államigazgatási szerv vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

c) az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése,

d) az államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,

e)11 az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás,

f) jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,

g) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

h) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés,

i)12 az államigazgatási szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint a b), c) és e)–h) pont szerinti irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.

(2) Ha törvény kivételt nem tesz, az irányítási hatáskör gyakorlója az irányított államigazgatási szerv hatáskörét nem vonhatja el és döntését nem változtathatja meg.

(3)13

3. §14 Az államigazgatási szerv szervezeti egysége vezetője tevékenységének irányítása alatt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti, az egyes tisztségviselők tevékenységének irányításával kapcsolatos hatásköröket kell érteni.

4. §15 Ha jogszabály államigazgatási szerv felügyeletét említi, azon

a) – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a 2. § (1) bekezdés b) pontjában,

c) – kizárólag az a) és b) ponttal összefüggésben – a 2. § (1) bekezdés h) és i) pontjában

meghatározott hatáskörök együttesét kell érteni.

A központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok

5. § (1) A központi államigazgatási szervek – ha törvény eltérően nem rendelkezik – egyszemélyi vezetés alatt állnak.

(2) Ha jogszabály a központi államigazgatási szervnek címez hatáskört, azt a szerv vezetője gyakorolja.

(3)16 A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási jogot

a) a szervnél politikai felsővezetőként politikai szolgálati jogviszonyban vagy szakmai felsővezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre,

b) a szervnél szakmai vezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre,

c) a szervnél vezetőként közszolgálati jogviszonyban álló személyre,

d) a szervvel vezető beosztással rendelkező, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személyre,

e) a szervnél vezető beosztással rendelkező, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személyre, illetve

f) a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló és kormányrendeletben a központi államigazgatási szervnél irányítási jogkörrel felruházott kormánybiztosra,

g)17 a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti személyre

h)18 a szervnél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti vezetői munkakört betöltő személyre

átruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.

5/A. §19 (1) A központi államigazgatási szerv, a miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szerv és – ha a miniszter gazdasági társaság felett tulajdonosi jogot, illetve alapítvány tekintetében alapítói jogot gyakorol – az ilyen gazdasági társaság, illetve az ilyen alapítvány a Kormány rendeletében meghatározott esetben és módon átadás-átvételi eljárást folytat le.

(2) Az autonóm államigazgatási szerv, illetve az önálló szabályozó szerv az átadás-átvételi eljárást a minisztériumra vonatkozó szabályok szerinti folytatja le azzal, hogy miniszter alatt az autonóm államigazgatási szerv, illetve az önálló szabályozó szerv vezetőjét kell érteni.

(3) Ha az átadás-átvétel az átadás-átvételi eljárásban részt vevő valamely személy mulasztása folytán részben vagy egészben ellehetetlenül, annak eredményes megtörténtéig a mulasztó részére az átadás-átvételi eljárással összefüggő jogviszonyán alapuló juttatás nem teljesíthető.

Az egyes kormányzati igazgatási tisztségviselőkre vonatkozó szabályok20

6. §21

7. § (1)22

(2)23

(3)24

(4)25

(5)26

(6)27 A politikai felsővezető, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, valamint a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetője és helyettese a tárgyév március 1-jétől a következő év február utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozó havi illetménye, valamint a miniszterelnöki megbízott havi vagy egyszeri díjazása nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

(7)28 A (6) bekezdés nem alkalmazható, ha a miniszterelnök a miniszternek személyi illetményt állapít meg a 39/A. § szerint.

(8)29 A politikai felsővezető illetménye, jutalma és célprémiuma nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

7/A. §30

8. §31

9. §32

10. §33

11. §34

12. §35

12/A. §36

12/B. §37

12/C. §38

13. § (1)39 Ha a politikai felsővezető megbízatása megszűnt, illetménye és juttatásai addig illetik meg, amíg az Alaptörvény vagy törvény rendelkezései alapján gyakorolja hatáskörét.

(2)40 Ha

a) a miniszterelnök e tisztségét legalább két évig betöltötte, és megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott okból szűnik meg,

b) a miniszter és az államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, és megbízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével, a felmentésével vagy a halálával szűnik meg,

a hatáskörgyakorlás megszűnésétől számított tizenöt napon belül egy összegben hathavi – lemondás esetén pedig háromhavi – illetményével megegyező összegű juttatásra jogosult.

(3)41 A miniszterelnök halála esetén házastársát, ennek hiányában élettársát (a továbbiakban együtt: özvegy) – özvegy hiányában örökösét, több örökös esetén örököseit – egy összegben a miniszterelnök hathavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg. A miniszter és az államtitkár halála esetén a (2) és (4) bekezdés szerinti juttatás a miniszter és az államtitkár özvegyét – özvegy hiányában a miniszter és az államtitkár örökösét, több örökös esetén örököseit – illeti meg.

(3a)42 A miniszterelnök halála esetén a rá tekintettel járó hozzátartozói nyugellátás megállapítása szempontjából a mindenkori miniszterelnöki illetmény havi összegét kell a miniszterelnök öregségi nyugdíjaként figyelembe venni.

(4)43 Ha a politikai felsővezető megbízatása a (2) bekezdésben meghatározott okokból

a) miniszterelnök esetében két évnél,

b) miniszter, államtitkár esetén három évnél

hamarabb szűnt meg, de legalább egy évig a tisztségét betöltötte, a (2) bekezdésben megjelölt juttatás felére jogosult.

(5)44 Ha a politikai felsővezető a megbízatásának megszűnését követően újabb politikai felsővezetői megbízatást vagy szakmai felsővezetői kinevezést kap, a (2) és (4) bekezdésben meghatározott juttatás összege megegyezik a hatásköre gyakorlásának megszűnésétől az új megbízatással vagy kinevezéssel összefüggő hivatalba lépéséig terjedő időre járó illetménnyel.

(6)45

(7)46 A (2) és a (4) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a folyamatosan politikai szolgálati jogviszonyban töltött időt – a hatáskörgyakorlás megszűnésétől az új megbízatással összefüggésben a hivatalba lépésig terjedő, legfeljebb hat hónapos, valamint a megbízatás megszűnésétől a hatáskörgyakorlás megszűnéséig terjedő megszakítást a folyamatosság szempontjából nem számítva – egybe kell számítani.

(8)47 A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott juttatás nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

14. § (1)48 A miniszter és az államtitkár a miniszterelnök által meghatározott összegű jutalomban részesülhet. Az államtitkár jutalmára a tevékenységét irányító miniszter – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján – tesz javaslatot. Az államtitkár számára célprémiumot a miniszterelnök állapíthat meg. A célprémiumra az államtitkár tevékenységét irányító miniszter tesz javaslatot.

(2)49

(2a)50

(3)51

(4)52

(5)53

(6)54

15. §55

II. Fejezet56

16. §57

17. §58

18. §59

19. §60

20. §61

21. §62

22. §63

23. §64

23/A. §65

24. §66

25. §67

25/A. §68 A miniszterelnök havi illetményének az összege megegyezik a köztisztviselői illetményalap harminckilencszeresével.

25/B. §69

25/C. §70

25/D. §71

26. §72

27. §73

28. §74

29. §75

30. §76

30/A. §77

31. §78 (1) Az egyidejűleg politikai vagy szakmai felsővezetői megbízatást is betöltő kormánybiztos kormánybiztosi tevékenységére tekintettel a kormánybiztosi kinevezésről szóló normatív kormányhatározatban meghatározott, legfeljebb a (2) bekezdés szerinti illetménynek megfelelő összegű díjazást kaphat, ha tevékenysége eredeti feladatkörével nem függ össze. A díjazás nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

(2) A politikai vagy szakmai felsővezetői megbízatást be nem töltő kormánybiztos államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult. A Kormány a kormánybiztos kinevezéséről szóló normatív határozatában a kormánybiztos díjazását és juttatásait ennél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A díjazás nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

32. §79 (1)80

(2)81 A miniszterelnöki biztosra a 31. §-t alkalmazni kell azzal, hogy kormánybiztos alatt miniszterelnöki biztost, a Kormány normatív határozata alatt a miniszterelnök normatív utasítását, a Kormány alatt a miniszterelnököt kell érteni.

(3)82

(4)83

(5)84

(6)85

33. § (1)86 Ha a kormánybiztost vagy a miniszterelnöki biztost megbízatási ideje alatt politikai felsővezetőnek, közigazgatási államtitkárnak vagy helyettes államtitkárnak is kinevezik, juttatásaira az e tisztségviselőre vonatkozó szabályok alkalmazandók azzal, hogy kormánybiztosi vagy miniszterelnöki biztosi megbízatására tekintettel akkor kaphat díjazást, ha e tevékenysége e tisztségviselői feladatkörével nem függ össze.

(2)87

(3)88 A megbízás díjazásaként a miniszterelnöki megbízott részére legfeljebb az államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazás, valamint kormányrendeletben meghatározott juttatás köthető ki.

II/A. Fejezet89

33/A. §

33/B. §

33/C. §

33/D. §

33/E. §

33/F. §

III. Fejezet90

34. §91

35. §92

36. §93

37. §94

38. §95 (1)96

(2)97

(3)98

(4)99

(5)100

(6)101 A miniszteri biztos helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult. A díjazás nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

(7)102

(8)103

(9)104 A miniszteri biztos kinevezéséről szóló normatív utasítás a miniszteri biztos díjazását és juttatásait a (6) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

39. §105 (1) A miniszter alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 15,6-szorosa.

(2) A miniszter illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.

(3) A miniszter vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.

(4) A miniszter alapilletményét a miniszterelnök át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 20%-kal csökkentheti.

39/A. §106 (1) A miniszterelnök a miniszter részére az e törvényben meghatározott javadalmazásra vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg.

(2) A személyi illetmény a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra állapítható meg.

(3) A személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szerv, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv, illetve a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülő, legnagyobb éves jövedelem egytizenkettedét.

(4) A miniszter részére személyi illetmény alkalmazása esetén illetménykiegészítés, pótlék nem fizethető.

40. §107

41. §108

42. §109

43. §110

44. §111

45. §112

46. §113

47. §114

48. §115

49. §116

50. §117

51. §118 (1)119 Annak az államtitkárnak az alapilletménye, aki egyidejűleg országgyűlési képviselői mandátumot is betölt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese.

(2)120 Az (1) bekezdés szerinti államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.

(3)121 Az (1) bekezdés szerinti államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.

(4)122 Az (1) bekezdés szerinti államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.

(5)123 Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó államtitkár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetményre jogosult, amelynek összegét a miniszter állapítja meg.

(6)124 Az (1)–(5) bekezdés alkalmazásában a miniszter alatt a miniszterelnököt kell érteni, ha az államtitkár tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

52. §125

53. §126

54. §127

55. §128

56. §129

57. §130

58. §131

59. §132

60. §133

61. §134

62. §135

62/A. §136

63. §137

63/A. §138

64. §139

65. §140

66. §141

67. §142

68. §143

69. §144

IV. Fejezet145

70. §

71. §

72. §

73. §

73/A. §146

73/B. §147

V. Fejezet

74. §148

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazó rendelkezések149

75. § (1)150

(2)151

(3)152

(4)153

(4a)154

(4b)155 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 5/A. § szerinti átadás-átvétel eseteit, módját, időpontját és eljárási szabályait, valamint az átadás-átvétel felelősét rendeletben állapítsa meg.156

(5)157

Hatályba léptető rendelkezések158

76. § (1) Ez a törvény az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés által választott miniszterelnök megválasztásával egyidejűleg lép hatályba.

(2) E törvény 77. §-a 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

77. §159

78. §160

79. §161

80. §162

81. §163

82. §164

83. §165

84. §166

85. §167

86. §168

87. §169

88. §170

89. §171

90. §172

Átmeneti rendelkezések

91. § (1)173

(2) Azokra az állami vezetőkre, akiknek megbízatása e törvény hatálybalépését megelőzően szűnt meg, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 12/A. § kivételével.

(3)174 A 13. § (3a) bekezdését a hatálybalépése előtt megállapított hozzátartozói nyugellátásra is alkalmazni kell az 1990. május 23-át követően miniszterelnöki tisztséget betöltött személy hozzátartozója esetében.

(4)175 Az e törvény hatálybalépését megelőzően a központi államigazgatási szervek, valamint területi és helyi szerveik, továbbá a minisztérium főosztályának vezetésére adott vezetői megbízásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31. § (10)–(17) bekezdésének e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)176 Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény e törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontját és ezzel összefüggésben 8. § (4) bekezdését, 12. § (1) és (3) bekezdését, valamint 14. § (1)–(6) bekezdését azokra a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekre kell alkalmazni, akiknek a kötelezettséget megalapozó jogviszonya, beosztása, munka- vagy feladatköre e törvény hatálybalépését követően szűnt meg.

(6)177 Ha törvény úgy rendelkezik, hogy valamely tisztséget meghatározott időszakban helyettes államtitkárként szakmai vezetői jogviszonyban állt személy nem tölthet be, akkor az ugyanebben az időszakban szakállamtitkárként állami vezetői jogviszonyban állt személy sem töltheti be ezt a tisztséget.

92. §178 A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvénnyel megállapított 39/A. § (2) bekezdését a 2018. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a személyi illetmény 2018. augusztus 1-jétől 2019. február végéig terjedő időszakra állapítható meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. május 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. május 25.

2

A preambulum szövege a 2011: CCI. törvény 361. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § a 2018: CXXV. törvény 292. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2021: XXXII. törvény 44. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a 2021: CXIV. törvény 14. § (2) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a 2021: CXIV. törvény 14. § (2) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (3) bekezdés d) pontját a 2021: CXIV. törvény 14. § (1) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (4) bekezdés b) pontját a 2020: CXXVII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 2011: CCI. törvény 360. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 2011: CCI. törvény 360. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 2011: CCI. törvény 361. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (1) bekezdés i) pontját a 2010: LXXXVI. törvény 22. §-a iktatta be, szövege a 2011: CCI. törvény 360. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (3) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. § a 2018: CXXV. törvény 292. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § a 2011: CCI. törvény 360. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (3) bekezdése a 2019: CIX. törvény 119. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 5. § (3) bekezdés g) pontját a 2020: XLVII. törvény 4. §-a iktatta be.

18

Az 5. § (3) bekezdés h) pontját a 2020: CLII. törvény 33. §-a iktatta be.

19

Az 5/A. §-t a 2014: XXI. törvény 32. §-a iktatta be.

20

A 6. §-t megelőző alcím a 2018: CXXV. törvény 292. § (8) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 7. § (1) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 7. § (2) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 7. § (3) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 7. § (4) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 7. § (5) bekezdését a 2014: LXXXV. törvény 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 7. § (6) bekezdését a 2010: XC. törvény 91. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CCI. törvény 360. § (8) bekezdésével megállapított, a 2018: CXXV. törvény 292. § (8) bekezdés b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (7) bekezdését a 2018: XL. törvény 39. §-a iktatta be.

29

A 7. § (8) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (4) bekezdése iktatta be.

31

A 8. §-t megelőző alcím címet és a 8. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 5–6. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 9. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 10. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 11. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 12. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 13. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 360. § (16) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 2018: CXXV. törvény 292. § (10) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 13. § (3) bekezdése a 2011: CCI. törvény 360. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 13. § (3a) bekezdését a 2012: CXL. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

43

A 13. § (4) bekezdése a 2011: CCI. törvény 360. § (16) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 2018: CXXV. törvény 292. § (8) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 13. § (6) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 13. § (7) bekezdése a 2018: CXXV. törvény 292. § (8) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 13. § (8) bekezdése a 2018: CXXV. törvény 292. § első (5) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 14. § (1) bekezdése a 2018: CXXV. törvény 292. § második (5) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 14. § (2) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 14. § (2a) bekezdését a 2011: CCI. törvény 360. § (17) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 8. pontja.

51

A 14. § (3) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 14. § (4) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 14. § (5) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 14. § (6) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 15. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 9. pontja hatályon kívül helyezte.

56

A II. fejezet címét a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 10. pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 16. §-t és az azt megelőző alcímet a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

58

A 17. §-t megelőző alcím címet és a 17. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 11. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 18. §-t megelőző alcím címet és a 18. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 12. pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 19. §-t újonnan a 2012: LXXIII. törvény 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 12. pontja.

61

A 20. §-t megelőző alcím címet és a 20. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 13. pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 21. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

63

A 22. §-t és az azt megelőző alcímet a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

64

A 23. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 13. pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 24. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 13. pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 25. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 13. pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 25/A. §-t a 2011: CCI. törvény 360. § (24) bekezdése iktatta be. A 25/A. §-t megelőző alcímet a 2011: CCI. törvény 360. § (24) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 14. pontja.

72

A 26. §-t megelőző alcím címet és a 26. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 16. pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 27. §-t a 2011: CCI. törvény 360. § (26) bekezdése iktatta be. A 27. §-t megelőző alcím címet és a 27. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 17. pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 28. §-t megelőző alcím címet és a 28. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 29. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 30. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 31. § a 2018: CXXV. törvény 292. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. §-t megelőző alcím címet a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 19. pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 32. § a 2011: CCI. törvény 360. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. §-t megelőző alcím címet a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 20. pontja hatályon kívül helyezte.

80

A 32. § (1) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 21. pontja hatályon kívül helyezte.

81

A 32. § (2) bekezdése a 2012: LXXIII. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 2018: CXXV. törvény 292. § (8) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 32. § (3) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 21. pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 32. § (4) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 21. pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 32. § (5) bekezdését a 2012: LXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 21. pontja.

85

A 32. § (6) bekezdését a 2012: LXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 21. pontja.

87

A 33. § (2) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 22. pontja hatályon kívül helyezte.

89

A II/A. fejezetet (33/A–33/F. §) a 2018: V. törvény 24. § (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 23. pontja.

90

A III. Fejezet címét a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 24. pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 34. §-t megelőző alcím címet és a 34. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 25. pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 35. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 25. pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 36. §-t és az azt megelőző alcímet a 2014: XXI. törvény 42. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 37. §-t megelőző alcím címet és a 37. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 26. pontja hatályon kívül helyezte.

95

A 38. § a 2014: LXXXV. törvény 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. §-t megelőző alcím címet a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 27. pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 38. § (1) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte.

97

A 38. § (2) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 38. § (3) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 38. § (4) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 38. § (5) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 38. § (6) bekezdése a 2015: CXXVI. törvény 6. §-a, a 2018: CXXV. törvény 292. § (8) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.

102

A 38. § (7) bekezdését a 2020: LXXVI. törvény 48. §-a hatályon kívül helyezte.

103

A 38. § (8) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte.

104

A 38. § (9) bekezdése a 2018: CXXV. törvény 292. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 39. §-t megelőző alcím címet a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 29. pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 39/A. §-t a 2018: XL. törvény 41. §-a iktatta be.

107

A 40. §-t megelőző alcím címet és a 40. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 30. pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 41. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 30. pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 42. §-t megelőző alcímet a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése, a 42. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 30. pontja hatályon kívül helyezte.

110

A 43. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 30. pontja hatályon kívül helyezte.

111

A 44. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

112

A 45. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 30. pontja hatályon kívül helyezte.

113

A 46. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 30. pontja hatályon kívül helyezte.

114

A 47. §-t megelőző alcím címet és a 47. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 31. pontja hatályon kívül helyezte.

115

A 48. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

116

A 49. §-t megelőző alcím címet és a 49. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 32. pontja hatályon kívül helyezte.

117

Az 50. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 32. pontja hatályon kívül helyezte.

118

Az 51. §-t megelőző alcím címet a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 33. pontja hatályon kívül helyezte.

119

Az 51. § (1) bekezdése a 2019: CIX. törvény 120. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

120

Az 51. § (2) bekezdése a 2019: CIX. törvény 120. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

121

Az 51. § (3) bekezdése a 2019: CIX. törvény 120. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

122

Az 51. § (4) bekezdése a 2019: CIX. törvény 120. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

123

Az 51. § (5) bekezdését a 2019: CIX. törvény 120. § (2) bekezdése iktatta be.

124

Az 51. § (6) bekezdését a 2019: CIX. törvény 120. § (2) bekezdése iktatta be.

125

Az 52. §-t megelőző alcím címet és az 52. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 34. pontja hatályon kívül helyezte.

126

Az 53. §-t megelőző alcímet a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Az 53. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 34. pontja hatályon kívül helyezte.

127

Az 54. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 34. pontja hatályon kívül helyezte.

128

Az 55. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 34. pontja hatályon kívül helyezte.

129

Az 56. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

130

Az 57. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 34. pontja hatályon kívül helyezte.

131

Az 58. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 34. pontja hatályon kívül helyezte.

132

Az 59. §-t és az azt megelőző alcímet a 2014: XXI. törvény 42. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

133

A 60. §-t megelőző alcím címet és a 60. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

134

A 61. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

135

A 62. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

136

A 62/A. §-t a 2013: CCLI. törvény 17. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja.

137

A 63. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

139

A 64. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

140

A 65. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

141

A 66. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

142

A 67. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

143

A 68. §-t a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte.

144

A 69. §-t és az azt megelőző alcímet a 2014: XXI. törvény 42. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

145

A IV. Fejezetet (70–73/B. §-t) a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 36. pontja hatályon kívül helyezte.

146

A 73/A. §-t újonnan a 2015: CXCI. törvény 2. §-a iktatta be.

147

A 73/B. §-t a 2015: CXCI. törvény 2. §-a iktatta be.

148

A 74. §-t és az V. fejezet címét a 90. § hatályon kívül helyezte.

149

A 75. §-t meglőző alcím a 2011: CCI. törvény 360. § (55) bekezdésével megállapított szöveg.

150

A 75. § (1) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 37. pontja hatályon kívül helyezte.

151

A 75. § (2) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 37. pontja hatályon kívül helyezte.

152

A 75. § (3) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 37. pontja hatályon kívül helyezte.

153

A 75. § (4) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 37. pontja hatályon kívül helyezte.

154

A 75. § (4a) bekezdését a 2010: XC. törvény 91. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 292. § (9) bekezdés 37. pontja.

155

A 75. § (4b) bekezdését a 2014: XXI. törvény 40. §-a iktatta be.

157

A 75. § (5) bekezdését a 2014: LXXXV. törvény 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

158

A 76. §-t megelőző alcím a 2011: CCI. törvény 360. § (56) bekezdésével megállapított szöveg.

159

A 77. §-t és az azt megelőző alcímet a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

160

A 78. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

161

A 79. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

162

A 80. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

163

A 81. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

164

A 82. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

165

A 83. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

166

A 84. §-t a 2011: CXII. törvény 87. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

167

A 85. §-t a 2010: CXXVI. törvény 98. §-a hatályon kívül helyezte.

168

A 86. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

169

A 87. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

170

A 88. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

171

A 89. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

172

A 90. §-t a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

173

A 91. § (1) bekezdését a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

174

A 91. § (3) bekezdését a 2011: CCI. törvény 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CXL. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

175

A 91. § (4) bekezdése a 2011: CCI. törvény 361. § (2) bekezdés u) pontja szerint módosított szöveg.

176

A 91. § (5) bekezdése a 2011: CCI. törvény 361. § (2) bekezdés v) pontja szerint módosított szöveg.

177

A 91. § (6) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 262. §-a iktatta be.

178

A 92. §-t a 2018: XL. törvény 42. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás