• Tartalom

44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról

2017.08.18.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 23., 26. és 36. pontjában, valamint (5) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. március 5-i 206/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 206/2009/EK bizottsági rendelet) 1. és 2. cikke szerinti személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása során a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

2. § (1)1 A harmadik országból Magyarország határszakaszán keresztül az Európai Unió területére behozott vagy küldött személyes fogyasztásra szánt állati eredetű terméknek az Európai Unió határán történő, a 206/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározottakra kiterjedő ellenőrzését az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

(2)2 A járási hivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen biztosítja, hogy Magyarország azon határszakaszain, amelyek egyben az Európai Unió külső határszakaszai is – beleértve a nemzetközi forgalmat lebonyolító repülőtereket és kikötőket is – valamennyi belépési ponton az állati eredetű termékek behozatalának állat-egészségügyi feltételeire felhívják a harmadik országokból érkező utazók figyelmét. A tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább a 206/2009/EK bizottsági rendelet III. mellékletében előírt információkra, és azokat jól látható helyekre kihelyezett szembetűnő plakátokon kell feltüntetni.

(3)3 A nemzetközi utasszállító cégeket a járási hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a behozatal feltételeiről tájékoztatja, annak érdekében, hogy az Európai Unióba utazó valamennyi utasuk figyelmét fel tudják hívni az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekre, valamint e rendelet rendelkezéseire.

3. § (1)4 Az utasforgalom 206/2009/EK bizottsági rendelet szerinti ellenőrzését minden határátlépő ponton elsőként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

(2)5 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – a kikötők és repülőterek üzemeltetőivel együttműködve – folyamatos ellenőrzést kell fenntartania az állati eredetű termékek illegális behozatalának felderítése, továbbá a 2. § szerinti tájékoztató plakátok meglétének ellenőrzése céljából.

4. § (1)6 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint a végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben meghatározottakat megsértik, a büntetőeljárásról vagy a szabálysértésekről szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárnia.

(2)7 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – ha a rendeletben meghatározottak megsértése nem az (1) bekezdés szerint történt – az intézkedés tárgyát képező állati eredetű termékek behozatalát meg kell akadályoznia. Amennyiben a termékeket az ügyfél nem kívánja visszavinni vagy a visszavitel nem lehetséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokat – kijelölt állat-egészségügyi határállomáson a járási hivatallal együttműködve, állat-egészségügyi határállomásnak nem minősülő határátkelőhelyen önállóan – elkobozza és megsemmisítésükről intézkedik.

5. § (1)8 Az eljáró Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszerű intézkedései esetén az ügyfelet a rendelet hatálya alá tartozó elkobzott termékek vonatkozásában kártalanítás nem illeti meg.

(2)9 A rendelet hatálya alá tartozó termékek tárolásához és megsemmisítéséhez szükséges feltételeket állat-egészségügyi határállomás esetén a járási hivatal, állat-egészségügyi határállomásnak nem minősülő határátkelőhelyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal biztosítja.

6. §10 Az állati eredetű termékek személyes fogyasztásra történő behozatalára vonatkozó – a 206/2009/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti – beszámolási kötelezettséget a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) teljesíti. Ennek érdekében a járási hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szükséges adatokat – a 206/2009/EK bizottsági rendelet V. Mellékletében szereplő adatlapon – a január 1-jétől december 31-ig tartó beszámolási időszakot követő év február 15-ig a minisztérium részére megküldi.

7. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. március 5-i 206/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

9. § A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatalának szabályozásáról szóló 87/2005. (X. 1.) FVM–PM együttes rendelet hatályát veszti.

2

A 2. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § e)–f) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § f) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § g) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § g) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § f)–h) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § e)–f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére