• Tartalom

47/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

47/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.03.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), j) és o) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:

1. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

b) 5. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete

szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba és 2010. március 2-án hatályát veszti.

(2) Nem lép hatályba a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet és más szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 5. §-a.

(3) A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (5) bekezdésében az „Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKF)” szövegrész helyébe az „illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, illetve a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot (a továbbiakban együtt: Védelmi Igazgatóság)” szöveg, az „az OKF illetékes területi igazgatósága” szövegrész helyébe az „a Védelmi Igazgatóság” szöveg, a 3. § (6) bekezdésében az „az OKF területi igazgatósága” szövegrész, a 4. § (3) bekezdésének g) pontjában és a 2. melléklet címében az „az OKF” szövegrész helyébe az „a Védelmi Igazgatóság” szöveg, a 2. melléklet 3. sorában az „OKF” szöveg helyébe az „Védelmi Igazgatóság” szöveg, a 2. mellékleten az „Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:” szövegrész helyébe a „Védelmi Igazgatóság részéről:” szöveg lép.

(4) Az R. 7. § (2) bekezdésében a „partfalomlás)” szövegrész helyébe „partfalomlás, földcsuszamlás)” szöveg, az 1. melléklet 7. pontjában a „partfal)” szövegrész helyébe „partfal, földcsuszamlás)” szöveg lép.

(5) Az R. 5. melléklete esetében az „Igényelt támogatás egyéb kötelező feladatot ellátó, illetve ár- és belvízvédelmi építmények károsodása esetén” sor helyébe az „Igényelt támogatás egyéb kötelező feladatot ellátó intézmények károsodása esetén” szöveg lép, továbbá e sor alatt táblázat új „Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi építmények károsodása esetén” sorral egészül ki.

(6) Hatályát veszti az R. 4. § (5) bekezdésében a „h)” szövegrész.

1. számú melléklet a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

1. Az Nyr. 3. számú melléklete a következő 3.2. ponttal egészül ki:
„3.2. Falugondnoki, tanyagondnoki és támogató szolgáltatás esetén a szociális szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma,”
2. Az Nyr. 3. számú melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A szociális foglalkoztatás adatai:
5.1. Ha az engedélyes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik,
5.1.1. a szociális foglalkoztatási forma megnevezése,
5.1.2. a szociális foglalkoztatás helye,
5.1.3. az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőikkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális száma.
5.2. Ha az engedélyes vagy fenntartója az ellátottak szociális foglalkoztatására külső foglalkoztatóval megállapodást kötött,
5.2.1. a külső foglalkoztató neve,
5.2.2. a külső foglalkoztató székhelye,
5.2.3. a külső foglalkoztató adószáma,
5.2.4. a külső foglalkoztató ágazati azonosítója, ha a külső foglalkoztató ágazati azonosítóval rendelkezik,
5.2.5. a szociális foglalkoztatási forma megnevezése,
5.2.6. a szociális foglalkoztatás helye,
5.2.7. az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőikkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális száma.
5.3. Az 5.1–5.2. pont szerinti esetben
5.3.1. a határozatot hozó hatóság megnevezése,
5.3.2. a határozat kelte, száma és jogerőre emelkedésének napja.”

2. számú melléklet a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

1. Az Nyr. 5. számú mellékletének 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
1.3.1. a jelentési időpontban a kihelyezett jelzőkészülékek száma,
1.3.2. a jelentési időszakban kihelyezett új jelzőkészülékek száma,
1.3.3. a jelentési időpontig az adott évben teljesített feladatmutató,
1.3.4. a jelentési időpontban az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása,
1.3.5. a jelentési időpontban az ellátottakból házi segítségnyújtásban is részesülők száma és gondozási szükséglet szerinti megoszlása,
1.3.6. a jelentési időpontban az ellátásra várakozók száma,
1.3.7. a jelentési időszakban a riasztások száma,
1.3.8. a jelentési időszakban az egy szociális gondozóra jutó, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra fordított átlagos óraszám, és annak tevékenység (készenlét, riasztás alapján végzett szakmai tevékenység, riasztás alapján végzett egyéb tevékenység) szerinti megoszlása,
1.3.9. az ellátottak közül a jelentési időpontban bentlakásos intézményi elhelyezésre váró ellátottak száma,
1.3.10. a jelentési időpontban a személyi térítési díj átlagos összege.”
2. Az Nyr. 5. számú mellékletének 1.4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.4.5. a jelentési időszakban a szolgáltatás nyújtására használt gépkocsi (gépkocsik) átlagos utaskilométere,”
3. Az Nyr. 5. számú mellékletének 1.4. pontja a következő 1.4.11–1.4.13. ponttal egészül ki:
„1.4.11. a jelentési időpontig az adott évben személyi segítéssel teljesített feladatmutató,
1.4.12. a jelentési időpontig az adott évben szállítási szolgáltatással teljesített feladatmutató,
1.4.13. a jelentési időszakban a személyi segítők átlagos száma.”
4. Az Nyr. 5. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Szociális foglalkoztatás
3.1. Munka-rehabilitáció:
3.1.1. a jelentési időpontban azon ellátottak száma a foglalkoztatás időtartama szerinti megbontásban, akikkel vagy akik törvényes képviselőjével munka-rehabilitációban részvételről megállapodást kötöttek,
3.1.2. a jelentési időpontban a munka-rehabilitációs díj átlagos összege a foglalkoztatás időtartama szerinti megbontásban,
3.1.3. a jelentési időszak alatt a munka-rehabilitációban részt vevők közül fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba került személyek száma.
3.2. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:
3.2.1. a jelentési időpontban azon ellátottak száma munkaidő szerinti megbontásban, akikkel fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás céljából munkaszerződést kötöttek,
3.2.2. a jelentési időpontban a munkadíj átlagos összege munkaidő szerinti megbontásban,
3.2.3. a jelentési időszakban a foglalkoztatottak közül védett foglalkoztatásba került személyek száma,
3.2.4. a jelentési időszakban a foglalkoztatottak közül a nyílt munkaerőpiacra került személyek száma.
3.3. Feladatmutató:
3.3.1. a jelentési időpontig az adott évben teljesített feladatmutató,
3.3.2. a jelentési időszakban munka-rehabilitációs foglalkoztatásban teljesített feladatmutató,
3.3.3. a jelentési időszakban fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban teljesített feladatmutató.”
1

A rendelet a 2. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. március 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére