• Tartalom

5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet

5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet

a köztisztviselők céljuttatásával összefüggő egyes átmeneti szabályairól1

2010.04.10.

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (13) bekezdésében és 49/O. § (6) bekezdésében, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2 (1) Az autonóm államigazgatási szervek kivételével a központi államigazgatási szervnél, azok területi és helyi szerveinél, valamint a Kormány általános hatáskörű területi szerveinél foglalkoztatott köztisztviselő, továbbá a szakállamtitkár számára legfeljebb kéthavi illetménynek megfelelő összegű céljuttatás fizethető ki.

(2) Miniszter és államtitkár részére céljuttatás nem fizethető ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik az európai uniós projektekkel kapcsolatban a költségvetési szerveknél saját teljesítés keretében végzett tevékenység céljuttatás formájában történő díjazására.

(4)3 Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás, továbbá a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről szóló 1127/2009. (VII. 29.) Korm. határozat 2. pont k) alpontja és 3. pontja nem vonatkozik az országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában közreműködő személyek számára megállapított céljuttatásra.

2. § Ha a közszolgálati jogviszony év közben megszűnik, vagy a köztisztviselőt év közben egyik közigazgatási szervtől a másik közigazgatási szervhez véglegesen áthelyezik, illetve tartós külszolgálatra helyezik ki, a részére a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/B. § (2) bekezdése alapján kifizethető jutalom összege nem haladhatja meg kéthavi illetményének összegét.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a köztisztviselők jutalmazásának egyes átmeneti szabályairól szóló 240/2009. (X. 20.) Korm. rendelet hatályvesztésével egyidejűleg lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követően megalakuló első kormány minisztereinek kinevezésével egyidejűleg hatályát veszti.

(4) A köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A köztisztviselő számára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (1) bekezdése szerinti juttatás csak cafetéria-juttatásként nyújtható.”
1

A rendelet a 3. § (3) bekezdése alapján hatályát veszti a 2010. január 20. napját követően megalakuló első kormány minisztereinek kinevezésével egyidejűleg. A 175/2010. (V. 29.) KE határozat alapján a hatályvesztés időpontja 2010. május 29. napja.

2

Az 1. § a 3. § (2) bekezdése alapján 2010. február 1. napján lép hatályba.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére