• Tartalom

5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet

a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2012.01.01.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklet 20. pontjában meghatározott támogatás a költségvetési törvényben rögzített feltételeknek megfelelő városi önkormányzatok egyes belterületi belvízrendezési céljainak támogatására szolgál.

(2) A költségvetési törvény 5. számú melléklet 20. pontja szerinti 2010. évi ötven millió forint előirányzaton túl a 2011. évre 3000 millió forintig vállalható kötelezettség.

2. § (1) Az igénylés benyújtására jogosult önkormányzatok listáját e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(2) Támogatás a következő belterületi belvízrendezési célok megvalósításához igényelhető:

a) a településeket (belterületeket) veszélyeztető csapadék károkozás nélküli elvezetéséhez szükséges vízelvezető hálózati rendszer kiépítése;

b) a településeket érintő helyi vízrendezési-vízkárelhárítási művek, vízfolyások, csatornák, övárkok, körgátak, záportározók, terelőművek, közcélú árkok, kapcsolódó műtárgyak fejlesztése, felújítása;

c) a különböző okok folytán károsan megemelkedett belterületi talajvizek szabályozása érdekében elvégzendő műszaki beavatkozások;

d) a külterületi vizek ellen a települések védelmét szolgáló fejlesztések.

(3) A támogatással megvalósítandó (2) bekezdés szerinti célokhoz uniós támogatás nem vehető igénybe.

(4) A pályázó önkormányzatnak a beruházási összköltség legalább tíz százalékának megfelelő saját forrást kell vállalnia.

(5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege négyszáz millió forint, amelyből a 2010. évre igényelhető támogatás összege legfeljebb ötmillió forint.

Pályázati rendszer

3. § (1) Az önkormányzatok pályázataikat – papír alapon egy eredeti és két másolati példányban – a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2010. február 15-éig nyújthatják be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az e rendelet 2. mellékletét képező, az ebr42 információs rendszerben (http://ebr42.otm.gov.hu) elektronikusan pontosan és hiánytalanul kitöltött és e rendszerből kinyomtatott pályázati adatlapot;

b) a saját forrás vállalását tanúsító, hitelesített képviselő-testületi határozat kivonatát, vagy a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát;

c) a megvalósítani kívánt beruházással kapcsolatos rövid koncepciót, amely tartalmazza a ca)–ci) pontok szerinti információt:

ca) a tervezett beruházás szükségességének bemutatását,

cb) a tervezett beruházás mennyiben szolgálja a vízkárok megelőzését, mérséklését,

cc) azt, hogy a megfelelő befogadó rendelkezésre áll-e,

cd) a tervezett beruházás hogyan kapcsolódik a hatályos településrendezési eszközökhöz,

ce) azt, hogy a külterületről érkező, belterületre veszélyes víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szükséges létesítmények és záportározók valósulnak-e meg,

cf) helyi vízkár-események előfordulásának gyakorisága és mértéke,

cg) a beavatkozás kiemelt vízminőség-védelmi területen valósul-e meg,

ch) azt, hogy a beruházás a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program hatásterületén valósul-e meg,

ci) azt, hogy a turizmus fejlesztését a beruházás pozitívan befolyásolja-e;

d) a tervezett beruházás műszaki tartalmát bemutató dokumentumot, amelynek tartalmaznia kell:

da) műszaki leírást a beruházásról, létesítményekről,

db) részletes költségszámítást,

dc) helyszínrajzot (az engedélyező hatóság hitelesítésével),

dd) hossz-szelvény(eke)t, fontosabb műtárgy(ak) dokumentumait;

e)2 a vízügyi igazgatóság

ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségességéről,

eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról;

f) a beruházással kapcsolatos vízjogi létesítési engedélyt.

(3) A pályázat befogadható és elbírálható akkor is, ha a pályázó önkormányzat a (2) bekezdés f) pontja szerinti vízjogi létesítési engedéllyel a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik. Ebben az esetben a támogatási megállapodás megkötésének határidejéig kell a vízjogi létesítési engedélyt benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium). A vízjogi létesítési engedély hiányában a támogatási megállapodás nem köthető meg.

(4) Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázat szabályszerűségét és szükség esetén hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányzatot. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított három munkanapon belül van lehetőség.

(5) Amennyiben az önkormányzat a (4) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja a minisztériumnak és erről értesíti a pályázót.

(6) Az Igazgatóság a pályázatokat – az (5) bekezdés szerinti eset kivételével – papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban legkésőbb 2010. február 26-áig továbbítja a minisztérium részére.

4. § (1) A minisztérium a beérkezett pályázatok egy másolati példányát a beérkezést követő munkanapon megküldi a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) részére szakmai vélemény kérése céljából.

(2) A KvVM legkésőbb 2010. március 10-éig megküldi a minisztérium részére a pályázatokról szóló szakmai véleményét és támogatási javaslatát.

(3) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a pályázatokról – a KvVM szakmai javaslatának figyelembevételével, a támogatási összeget az 1. § (2) bekezdése alapján a 2010. és a 2011. évre megbontva – 2010. március 26-áig dönt.

(4) A miniszter – a gazdasági és műszaki ésszerűség feltételeire figyelemmel, a pályázatban megjelölt célok, illetve műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

(5) A minisztérium a támogatást nyert pályázatok listáját a döntést követő tíz napon belül a minisztérium honlapján közzéteszi.

Támogatási megállapodás megkötése és a támogatás folyósítása

5. § (1) A támogatás folyósításának feltétele a miniszter és az önkormányzat közötti megállapodás (a továbbiakban: támogatási megállapodás) megkötése, amely rögzíti a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának – a miniszteri döntés alapját képező pályázatban vállalt – feltételeit.

(2) A támogatási megállapodás megkötése a pályázatokra vonatkozó miniszteri döntést követően legkésőbb 2010. április 9-éig történik meg, amely határidőnek az önkormányzat hibájából történő elmulasztása jogvesztő.

6. § (1) Az önkormányzatnak a beruházás kivitelezőjével kötött szerződést annak megkötését követő harminc napon belül, de legkésőbb 2010. december 15-éig meg kell küldenie a minisztérium részére.

(2) Amennyiben az önkormányzat a kivitelezői szerződést önhibáján kívül nem köti meg az (1) bekezdés szerinti legkésőbbi időpontig, ennek indokolását és igazolását legkésőbb 2010. december 15-éig be kell nyújtania a minisztérium részére. Az önkormányzatnak ebben az esetben a kivitelezői szerződést – figyelemmel a 9. § (2) bekezdésére – a 2011. évben utólag, a szerződés megkötését követő tizenöt napon belül meg kell küldenie a minisztérium részére.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti határidők elmulasztása jogvesztő.

7. § (1) A támogatási összeg folyósítása a 2010. évben két részletben történik:

a) a támogatási megállapodás megkötését követő tíz napon belül a 2010. évre megállapított támogatás ötven százalékának megfelelő első részlet előlegként kerül folyósításra;

b) a 2010. évre megállapított támogatás második részletének folyósítása a beruházás kivitelezőjével kötött szerződés, vagy a 6. § (2) bekezdése szerinti igazolás minisztériumhoz történő benyújtását követő tíz napon belül történik.

(2) Ha a benyújtott kivitelezői szerződésben a beruházás összköltsége a támogatási megállapodásban szereplő beruházási összköltséghez képest alacsonyabb, a tényleges támogatás összegét a beruházási összköltség csökkenésével arányosan csökkenteni kell.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a támogatás második részlete nem lehet több, mint a módosított támogatási megállapodásban szereplő, a 2010. évre megállapított támogatási összeg és az (1) bekezdés a) pontja alapján folyósított összeg különbözete.

(4) A támogatási összeg folyósítása a 2011. évben teljesítményarányosan – a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint – történik.

(5) A támogatást a minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

8. § (1) Amennyiben az önkormányzat a 6. § (2) bekezdése szerint a kivitelezői szerződést 2010. december 15-e után köti meg, és abban a beruházás összköltsége a támogatási megállapodásban szereplő összeghez képest alacsonyabb, az önkormányzatnak a beruházási összköltség csökkenésével arányos támogatási összeget a kivitelezői szerződés megkötésétől számított harminc napon belül – kamattal növelt összegben – vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe.

(2) Amennyiben az önkormányzat a 6. § (1)–(2) bekezdései szerinti 2010. december 15-i határidőt elmulasztja, a 2010., illetve a 2011. évekre megállapított támogatásra nem jogosult, és köteles annak első részletét 2010. december 31-éig visszafizetni a központi költségvetésbe.

(3) Amennyiben az önkormányzat 2010. december 15-éig csak igazolást nyújt be, és a kivitelezői szerződést a 2011. évben a 6. § (2) bekezdésben előírtak szerint nem nyújtja be a minisztériumhoz, a 2010., illetve a 2011. évekre megállapított támogatásra nem jogosult, és köteles a 2010. évben kapott támogatást – kamattal növelt összegben – visszafizetni a központi költségvetésbe.

9. § (1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A támogatással megvalósuló beruházások befejezésének végső határideje 2011. november 30. Az önkormányzat a beruházás elszámolásáról szakmai beszámolót készít, amelyet – két példányban – 2011. december 31-éig megküld a minisztérium részére.

10. § A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha azt nem a vonatkozó jogszabályoknak és a támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően használják fel.

11. § Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a tárgyévben december 31-i határnappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával legkésőbb 2011. december 31-éig kell elszámolni.

Ellenőrzés

12. § (1) A támogatás felhasználását a minisztérium, valamint jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) Az önkormányzat köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti önkormányzatok listája

Megye

Település

Tengerszint feletti
átlagmagasság*
(méter)

Kistérség

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mely mellékletében szerepel

Békés

Dévaványa

85

Szeghalomi

2. melléklet

Békés

Gyomaendrőd

85

Szarvasi

2. melléklet

Békés

Szarvas

84

Szarvasi

2. melléklet

Csongrád

Csongrád

84

Csongrádi

2. melléklet

Csongrád

Makó

85

Makói

2. melléklet

Csongrád

Szentes

82

Szentesi

2. melléklet

Csongrád

Hódmezővásárhely

81

Hódmezővásárhelyi

2. melléklet

Csongrád

Mindszent

82

Hódmezővásárhelyi

2. melléklet

Jász-Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

84

Mezőtúri

2. melléklet

Jász-Nagykun-
Szolnok

Kunszentmárton

85

Kunszentmártoni

2. melléklet

* a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és Térképtárának adatai alapján

2. melléklet az 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

1.

Önkormányzat neve:

 

2.

Önkormányzat KSH kódja:

 

3.

Önkormányzat címe:

 

4.

Kapcsolattartó neve:

 

5.

Telefon:

Fax:

E-mail:

6. A tervezett beruházás(ok) rövid bemutatása

A beruházás(ok) tervezett összköltsége:

 

Beruházás tervezett kezdési ideje:

 

Beruházás tervezett befejezési ideje (legfeljebb 2011.
november 30.):

 

Beruházás tervezett költsége, éves ütemezése és pénzügyi forrásösszetétele:

 

2010. év (e Ft)

2011. év (e Ft)

Összesen (e Ft):

 

Saját forrás:

 

 

 

%

Egyéb forrás:

 

 

 

%

Igényelt támogatás:

 

 

 

%

Összesen:

 

 

 

100%

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap.

 

 

...........................................

........................................

 

Polgármester

(kör)jegyző

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 48. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 3. § (2) bekezdés e) pontja az 57/2011. (XII. 22.) BM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére